2016 !

4 Jan

nedasipots_b

Existeixen tres maneres  principals d’empatar amb el mar: 1) posar-se flotadors; 2) fer un gran esforç transcendent i 3) ser un peix o similar, comestible o no. Altres empats cèlebres són el del ying i el yang, el de la quantitat d’extremitats a la dreta i a l’esquerra en animals bilaterals i, en segons quins paísos, el número de petons rebuts per cada galta al llarg d’una vida més o menys reeixida. La pròrroga necessària condueix sempre a la derrota i els penalties al ridícul. Se sap que el 2016 començarà i poca cosa més però el fet esperançador és que sota el mar sempre hi ha vida i inquietuds per molt morta que estigui la riba. 
Existen tres maneras principales de empatar con el mar: 1) ponerse flotadores; 2) hacer un gran esfuerzo trascendente y 3) ser un pez o similar, comestible o no. Otros empates célebres son el del ying y el yang, el de la cantidad de extremidades a derecha e izquierda de un animal bilateral y, en según qué países, el número de besos recibidos por cada mejilla a lo largo de una vida más o menos exitosa. La prórroga necesaria conduce siempre a la derrota y los penalties al ridículo. Se sabe que el 2016 empezará y poca cosa más, pero el hecho esperanzador es que bajo el mar siempre hay vida e inquietudes por muy muerta que esté la orilla. 
The are three main ways to tie with the sea: 1) to put on rubber rings; 2) to make a huge trascendent effort and 3) to be a fish or similar, irrespective of palatability. Other famous ties are that between ying and yang, the number of limbs of a bilateral animal and, in certain countries, the number of kisses that each cheek receives in the course of a more or less successful life. The extra time always leads to defeat and the penalties to foolishness. We know that 2016 will start and little more, but the inspiring fact is that there is always life and restlessness under the sea, no matter how dead the shore is.  
GRÀCIA TERRITORI SONOR US DESITJA UNA LINIA DE FLOTACIÓ ESTABLE PER AL 2016
 
GRÀCIA TERRITORI SONOR OS DESEA UNA LÍNEA DE FLOTACIÓN ESTABLE PARA 2016
 
GRÀCIA TERRITORI SONOR WISHES YOU A STABLE WATERLINE FOR 2016
 

Atenció, la primera activitat de l’any tindrà lloc el 17 de gener. 
Més informació molt aviat!
Atención, la primera actividad del año tendrá lugar el 17 de enero. 
¡Más información muy pronto!
 Atention, the first activity of the year will take place on January, 17th. 
More information soon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: