EINSTEIN Y TODO LO DEMÁS

21 Mar
flyer_2016ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
QUARTA ACCIÓ / QUARTA ACCIÓN / FOURTH ACTION

EINSTEIN Y TODO LO DEMÁS EINSTEIN I TOTA LA RESTA EINSTEIN AND EVERYTHING ELSE

dijous 31 de març a les 20h / jueves 31 de marzo a las 20h / Thursday, March the 31st – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona

 

EINSTEIN I TOTA LA RESTA (conferència a dues veus de rigorosa relativitat) DAVID PICÓ + XAVI CASAN
Qui segueixi de fa anys el LEM coneixerà David Picó perquè el 15 d’octubre de 2005 va convertir les cançons de Nietzsche en un cabaret per a contralt, saxofonista i cambrer-tenor. Han passat els anys i la seva trajectòria artística s’ha diversificat alhora que ha proliferat, especialment en el camp musical: dos discs amb el seu projecte Domestic Tik Band i, tot just acabat de presentar, el primer disc d’Aivesquiho. Això no l’ha fet abandonar la persecució de la seva particular balena blanca: la relació de la filosofia i la ciència amb tot plegat i la mutació que pateix el cervell quan l’agafa per sorpresa i destil·la una gota altament concentrada de sentit de l’humor. No tornaré a ser socràtic, deia en el darrer disc de la Domestic Tik, i mentre explora els territoris mentals d’Aivesquiho, ens proposa aquesta conferència-cabaret lúdico-cultural basada en dos principis epistemològics que es poden resumir en tres: rigor il·lògic;  versemblança còmica i rigor il·lògic (no hi havia pressupost per un tercer aspecte nou). D’Einstein a Einstein passant per la concepció del temps, la literatura russa, els egipcis, els presocràtics, els mamífers i la natació. Apte per a tots els públics d’edats, gèneres i oïdes diverses.

 
EINSTEIN Y TODO LO DEMÁS (conferencia a dos voces de rigurosa relatividad) DAVID PICÓ + XAVI CASAN
Quién siga de hace años el LEM conocerá a David Picó porque el 15 de octubre de 2005 convirtió las canciones de Nietzsche en un cabaret para contralto, saxofonista y camarero-tenor. Han pasado los años y su trayectoria artística se ha diversificado a la vez que proliferado, especialmente en el campo musical: dos discos con su proyecto Domestic Tik Band y, apenas acabado de presentar, el primer disco de Aivesquiho. Esto no le ha hecho abandonar la persecución de su particular ballena blanca: la relación de la filosofía y la ciencia con todo lo demás y la mutación que sufre el cerebro cuando le pilla por sorpresa y destila una gota altamente concentrada de sentido del humor. No volveré a ser socrático, decía en el último disco de la Domestic Tik, y mientras explora los territorios mentales de Aivesquiho, nos propone esta conferencia-cabaret lúdico-cultural basada en dos principios epistemológicos que se pueden resumir en tres: rigor ilógico; verosimilitud cómica y rigor ilógico (no había presupuesto por un tercer aspecto nuevo). De Einstein a Einstein pasando por la concepción del tiempo, la literatura rusa, los egipcios, los presocráticos, los mamíferos y la natación. Apto para todos los públicos de edades, géneros y oídos diversos.

 
EINSTEIN AND EVERYTHING ELSE (a lecture with two-voices of rigorous relativity) DAVID PICÓ + XAVI CASAN
The usual LEM followers should know David Picó because on the 15th October 2005 he turned Nietzsche’s songs into a cabaret for contralto, sax and tenor-waiter. In the course of al these years, his artistic career has spread as it has been diversified, particularly in the field of music: two records with his Domestic Tik Band project and the fleshly released Aivesquiho first record. This has not deterred him from the pursuit of his personal white whale: the relationship of science and philosophy with the whole everything and the mutation that the brain undergoes when taken by surprise and it filters a drop holding a high concentration of sense of humour. I’ll never be Socratic again, he said on the last record by Domestic Tik Band and, while he explores the mental territories of Aivesquiho, he suggests this ludic-cultural cabaret-lecture based upon two epistemological principles, that can be summarised in just three: illogical rigour; comical likelihood and illogical rigour (there was no budget for the new third aspect). From Einstein to Einstein through the idea of time, Russian literature, the Egyptians, the pre-Socratics, mammals and swimming. Suitable for all kinds of public of diverse ages, genus and ears.
 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: