14 ABRIL: exposició i concert / exposición y concierto / exhibition and concert

10 Apr
PERSPECTIVES I DISTORSIONS 2016  PERSPECTIVAS Y DISTORSIONES 2016  PERSPECTIVES AND DISTORTIONS 2016
 
PRIMERA ACCIÓ / PRIMERA ACCIÓN / FIRST ACTION
 COMENÇA EL CICLE D’EXPOSICIONS 2016 / EMPIEZA EL CICLO DE EXPOSICIONES 2016 / THE 2016 EXHIBITION CYCLE BEGINS

 

flyer_2016 

MERZ MAIL – 100 ANYS DE DADÀ

dijous 14 d’abril a les 19h / jueves 14 de abril a las 19h / Thursday, April the 14th – 19h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
 
100 ANYS DE DADÀ
EXPOSICIÓ DE COLLAGES DE MERZ MAIL
Dir Merz Mail és dir Pere Sousa, creador d’aquesta factoria d’activisme cultural de nom inspirat en Kurt Schwitters, el fundador del moviment Dadá de Hannover. Des d’aquesta plataforma, Sousa ha promogut encontres de poesia experimental, exposicions d’art postal, edicions i compilacions de poesia de les avantguardes històriques, a més d’organitzar recitals de poesia en diverses ciutats. Va ser l’editor, entre 1994 i 1999 dels 42 números de la publicació PO BOX, que a més va ser un programa setmanal de Ràdio PICA. És autor del llibre Mail Art La Red Eterna (2010) i de molts altres texts apareguts en diverses publicacions. Poeta fonètic, artista gràfic, investigador de les fronteres experimentals de la paraula, teòric i historiador. Sousa celebra el centenari de Dadà amb la publicació d’un llibre de collages, una mostra dels quals es presenten en aquesta exposició. En el pròleg, Joan Casellas, qui presentarà l’exposició, company de Sousa en el projecte Anna Blume Fan Club, ens explica que darrere les reunions improbables que presenten aquests collages es poden teixir els fils de la veritable història de Dadà i ens recorda que “un collage Dadà és per a tota la vida i tota la vida és un collage Dadà”. Exposició comissariada per Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor.
100 AÑOS DE DADÁ
EXPOSICIÓN DE COLLAGES DE MERZ MAIL
Decir Merz Mail es decir Pere Sousa, creador de esta factoría de activismo cultural de nombre inspirado en Kurt Schwitters, el fundador del movimiento Dadá de Hannover. Desde esta plataforma, Sousa ha promovido encuentros de poesía experimental, exposiciones de arte postal, ediciones y compilaciones de poesía de las vanguardias históricas, además de organizar recitales de poesía en varias ciudades. Fue el editor, entre 1994 y 1999 de los 42 números de la publicación PO BOX, que además fue un programa semanal de Radio PICA. Es autor del libro Mail Art La Red Eterna (2010) y de otros muchos textos aparecidos en diversas publicaciones. Poeta fonético, artista gráfico, investigador de las fronteras experimentales de la palabra, teórico e historiador. Sousa celebra el centenario de Dadá con la publicación de un libro de collages, una muestra de los cuales se presentan en esta exposición. En el prólogo, Joan Casellas, quien presentará la exposición, compañero de Sousa en el proyecto Anna Blume Fan Club, nos explica que detrás de las reuniones improbables que presentan estos collages se pueden tejer los hilos de la verdadera historia de Dadá y nos recuerda que un collage Dadá es para toda la vida y toda la vida es un collage Dadá”. Exposición comisariada por Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor.
100 YEARS OF DADA
COLLAGE EXHIBITION BY MERZ MAIL
To speak about Merz Mail is to speak about Pere Sousa, the creator of this factory of cultural activism with a name inspired in Kurt Schwitters, the founder of the Dada movement in Hannover. From this platform, Sousa has promoted numerous experimental poetry meetings, mail-art exhibitions, compilation and editing of historical avant-garde poetry and public recitals in several cities. From 1994 to 1999, he was the curator of the 42 issues of the publication PO BOX which in addition was a weekly radio show at Ràdio PICA.  He is the author of the Mail Art book La Red Eterna (2010) as well as of a huge number texts scattered among many publications. Phonetic poet, visual artist, researcher at the experimental borders of words, theorist and historian, Sousa celebrates the centenary of Dada with the releasing of a book of collages, a sample of which can be seen at this exhibition. His colleague in the Anna Blume Fan Club project, Joan Casellas, who will be hosting the exhibition, explains in the prologue of the book that, behind the unlikely gatherings shown on these collages, one can weave the threads of the true history of Dada and remind us that “a Dada collage is forever in our lives and life is always a Dada collage”. Exhibition curated by Mar Medinyà @ Gràcia Territori Sonor. 


ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE-TIME 2016
 
CINQUENA ACCIÓ / QUINTA ACCIÓN / FIFTH ACTION
CONCERT / CONCIERTO / CONCERT 
 

flyer_2016

 

YAK42 + MARIA CABRERA

dijous 14 d’abril a les 20h / jueves 14 de abril a las 20h / Thursday, April the 14th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona

 

YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura és prou conegut per la seva trajectòria en la música popular d’aquesta ciutat, amb projectes com Azucarillo Kings, Le Petit Ramon i Macho. També per les lletres de les seves cançons, punyents com el seu discurs crític que afortunadament podem llegir de tant en tant. El que potser no és del domini comú és YAK42, el projecte de Faura amb sintetitzadors, collages visuals i animacions on reflexiona sobre la guerra, el sexe sense amor i la pre-cibernètica. Maria Cabrera mira, escolta i explica sons, escriu a poc a poc i recita des del ventre, a més de ser la meitat del projecte poeticomusical Vladivostok, junt amb la pianista Irene Fontdevila. Fa nombrosos recitals i ha publicat Jonàs i La matinada clara. Algun dels seus poemes han tingut notòries adaptacions, com la de Sílvia Pérez Cruz, amb Pare meu. Faura-Cabrera, una combinació explosiva? De ben segur, un encontre en l’espai-temps inaudit.
YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura es suficientemente conocido por su trayectoria en la música popular de esta ciudad, con proyectos como Azucarillo *Kings, Le Pequeño Ramon y Macho. También por las letras de sus canciones, penetrantes como su discurso crítico que afortunadamente podemos leer de vez en cuando. El que quizás no es del dominio común es YAK42, el proyecto de Faura con sintetizadores, collages visuales y animaciones donde reflexiona sobre la guerra, el sexo sin amor y la pre-cibernética. Maria Cabrera mira, escucha y explica sonidos, escribe despacio y recita desde el vientre, además de ser la mitad del proyecto poético-musical Vladivostok, junto con la pianista Irene Fontdevila. Hace numerosos recitales y ha publicado Jonàs y La matinada clara. Alguno de sus poemas han tenido notorias adaptaciones, como la de Sílvia Pérez Cruz, con Pare meu. Faura-Cabrera, una combinación explosiva? A buen seguro, un encuentro en el espacio-tiempo inaudito.
YAK42 + MARIA CABRERA
Ramon Faura is quite well known for its career in the popular music of our city, with projects such as Azucarillo Kings, Le Petit Ramon and Macho. He is also celebrated for the lyrics of his songs, which are sharp and questioning as it is his way of thinking that we can fortunately read from time to time. What it is perhaps far from public domain is YAK42, Faura’s project using synthesizers, visual collages and animations where he thinks about war, sex without love and pre-cybernetics.  Maria Cabrera observes, listens and tells sounds. She writes slowly and declaims from the belly, besides of being half of Vladivostok, a music/poetry project together with pianist Irene Fontdevila. She makes a number of recitals every year and she has published the books Jonàs and La Matinada Clara. Some of her poems have had notorious adaptations, such as the one by Sílvia Pérez Cruz, Pare meu. Faura-Cabrera, an explosive combination? Indeed, an unprecedented encounter in the space-time.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: