Patxi Valera: artista resident / artista residente / resident artist 2016

20 Apr
foto: Tomoko Hirasawa Coupland

foto: Tomoko Hirasawa Coupland

Patxi Valera pertany a aquesta raça de percussionistes que fan del multiinstrumentalisme una eina compositiva. Això ve a voler dir que un concert en solitari de Patxi Valera és molt semblat a una activitat orquestral. Al mateix temps, és un gran improvisador, és a dir, un músic amb llenguatge propi que escolta, s’impregna i impregna, format en l’intens laboratori de la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). La tercera clau en l’univers de Patxi Valera és el seu interès pels diversos llenguatges de la percussió en les músiques d’altres cultures, particularment el flamenc i la música procedent d’Orient. Però per completar el perfil d’aquest músic cal fer una important referència al seu treball de recerca, que li ha portat també a la invenció i construcció de nous instruments, entre els quals cal destacar l’Aquòfon, un dispositiu híbrid computeritzat per produir música mitjançant líquids.

Instal·lat fa ja uns anys en l’escena barcelonina, se’l pot trobar en diverses formacions sent un freqüent col·laborador en moltes de les iniciatives en el terreny de la improvisació, sovint entorn del segell Discordian Records. Va participar en el LEM 2015, dins del projecte Àgape i vam tornar a tenir-ho amb nosaltres en el segon Encontre en l’Espai-Temps. Aquest any és el resident de Gràcia Territori Sonor, i el nostre ambaixador a la xarxa europea.


Patxi Valera pertenece a esa raza de percusionistas que hacen del multiinstrumentalismo una herramienta compositiva. Ello viene a querer decir que un concierto en solitario de Patxi Valera es muy parecido a una actividad orquestal. Al mismo tiempo, es un gran improvisador, es decir, un músico con lenguaje propio que escucha, se impregna e impregna, formado en el intenso laboratorio de la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). La tercera clave en el universo de Patxi Valera es su interés por los diversos lenguajes de la percusión en las músicas de otras culturas, particularmente el flamenco y la música procedente de Oriente. Pero para completar el perfil de este músico hay que hacer una importante referencia a su trabajo de investigación, que le ha llevado también a la invención y construcción de nuevos instrumentos, entre los que cabe destacar el Aquófono, un dispositivo híbrido computerizado para producir música mediante líquidos.

Instalado hace ya unos años en la escena barcelonesa, se le puede encontrar en diversas formaciones siendo un frecuente colaborador en muchas de las iniciativas en el terreno de la improvisación, a menudo en torno al sello Discordian Records. participó en el LEM 2015, dentro del proyecto Àgape y volvimos a tenerlo con nosotros en el segundo Encuentro en el Espacio-Tiempo. Este año es el residente de Gràcia Territori Sonor, y nuestro embajador en la red europea.


Patxi Valera belongs to that class of percussionists that turn multi-instrumentalism into a composition tool. This means that a solo concert by Patxi Valera closely resembles an orchestral activity. Trained at the Galician Spontaneous Music Orchestra (OMEGA), he is at the same time a great improviser, that is, a musician possessing a personal language, a musician who listens, impregnates and gets impregnated. The third key in Patxi Valera’s universe is his interest in the diverse percussion languages of other cultures, particularly flamenco and oriental music. In addition, we must refer to his important research work that has lead him to the creation and construction of new instruments, among which the Aquophone is a milestone: an hybrid computerised device that produces sound by means of liquids.

Settled in the Barcelona scene, he can be found among diverse groups, being a frequent collaborator in many initiatives around improvisation, often in the sphere of the label Discordian Records. He took part at the LEM 2015, as a part of the Agape project, and he performed again with us at the occasion of the second Encounter in the Space-Time. He is the resident artist at Gràcia Territori Sonor this year and, as such, our ambassador at the European network.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: