El silenci dels pobres / El silencio de los pobres / The silence of the poor

30 May
Sònia Sánchez i Miquel Jordà, GTS, el 26 de maig de 2016

Sònia Sánchez i Miquel Jordà a GTS, el 26 de maig de 2016

 

Una breu, i greu, digressió poètica a càrrec de Miquel Jordà amb el fons sonor d’una sola nota percutida oscil·lant va servir, dijous passat, per obrir i tancar una reflexió musical i corporal sobre el món de la pobresa: la seva quasi irreversibilitat (els pobres d’ahir ho segueixen sent avui) i  marginació social (els pobres no paguen impostos, “de professió: pobre”). Equipat principalment  amb un saxo sopranino i una flauta shakuhachi, juntament amb alguns instruments de percussió i un “looper”, Jordà va crear una atmosfera fonda i reconcentrada on cap nota era sobrera i cada silenci era absolutament necessari pel desenvolupament de l’acció. Amb actitud ara sòbria ara visceral, amb moviment de braços alternant o confluint amb  el de peus i una rotunda expressivitat corporal, Sònia Sanchez va materialitzar el món silenciós dels pobres, el va fer present amb tota la seva austeritat. Substituint-se en el lideratge de l’acció, Jordà i Sánchez van donar tota una lliçó d’escolta de l’altre en l’improvisació i el treball en comú per a construir un discurs artístic sòlid. Bravo. Gràcies als artistes i a vosaltres per assistir-hi. Ens tornem a veure en el proper Encontre en l’Espai-Temps, que tindrà lloc el 16 de juny.

Una breve, y grave, digresión poética a cargo de Miquel Jordà con el fondo sonoro de una sola nota percutida oscilante sirvió, el pasado jueves, para abrir y cerrar una reflexión musical y corporal sobre el mundo de la pobreza: su casi irreversibilidad (los pobres de ayer lo siguen siendo hoy) y marginación social (los pobres no pagan impuestos, “de profesión: pobre”). Equipado principalmente con un saxo sopranino y una flauta shakuhachi, junto con algunos instrumentos de percusión y un “looper”, Jordà creó una atmósfera honda y reconcentrada donde ninguna nota sobraba y cada silencio era absolutamente necesario para el desarrollo de la acción. Con actitud ahora sobria ahora visceral, con movimiento de brazos alternando o confluyendo con el de pies y una rotunda expresividad corporal, Sònia Sanchez materializó el mundo silencioso de los pobres, lo hizo presente con toda su austeridad. Sustituyéndose en el liderazgo de la acción, Jordà y Sánchez dieron toda una lección de escucha del otro en la improvisación y el trabajo en común para construir un discurso artístico sólido. Bravo. Gracias a los artistas y a vosotros por asistir. Nos volvemos a ver en el próximo Encuentro en el Espacio-Tiempo, que tendrá lugar el 16 de junio.

A brief, and deep, poetic digression by Miquel Jordà with the sound background of a sole taped and oscillating musical note served, last Thursday, to introduce and close a musical and corporal reflexion around the world of poverty: its irreversibility (yesterday poor’s are still poor today) and social discrimination (the poor don’t pay taxes “profession: poor”). Equipped mainly with a sopranino sax and a shakuhachi flute, together with some percussion instruments and a looper, Jordà created a deep and absorbing atmosphere where no one note was in excess and every silence was absolutely necessary for the development of the action. With an either temperate or visceral attitude and alternating o mixing arms and feet movements, together with a rotund corporal expressivity, Sònia Sánchez materialized the silent world of the poor; she made it appear with all its austerity. Replacing each other in the leadership of the performance, Jordà and Sánchez gave a lesson of listening to the other in the improvisation for the common work of building a solid art discourse. Bravo. We acknowledge the artists and all of you for coming. We will meet again at the next Encounter in Space Time that will take place on June the 16th.

One Response to “El silenci dels pobres / El silencio de los pobres / The silence of the poor”

  1. miquel jorda 1 June 2016 at 18:02 #

    Austeritat i pobresa, val lligades de la mà. Una interpretació més del dia a Gràcies per l’article. Miquel J.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: