Taller d’introducció a la construcció d’instruments / Taller de introducción a la construcción de instrumentos / Workshop – Introduction to instrument making

30 Jun

Construeix i emporta’t el teu instrument!

Construye y llévate tu instrumento!

Create and take your own instrument home!

22-23-24 juliol / julio / july

4portàtils02B

 

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
En aquest taller aprendreu els fonaments d’acústica necessaris i tots els passos a seguir a la pràctica per a la construcció d’un “Minusculòfon”, instrument inventat pels germans Baschet: percussió tonal, modular, personalitzable i portàtil. Us iniciarem en el disseny estructural, visual i sonor -explorant i decidint les propietats tímbriques i tonals- i acabarem fent sonar tots els Minusculòfons, acostant-nos a dinàmiques d’improvisació de grup i de polirrítmies pròpies del Gamelan Balinès.
Els germans Baschet van ser pioners de l’Escultura Sonora. La seva obra, repartida arreu del món, representa una aposta per la interactivitat convidant al públic a deixar de ser públic per prendre la iniciativa i jugar amb els sons, sense cap necessitat d’una formació musical previa. Per a les seves invencions els Baschet van desenvolupar un sistema conceptual per analitzar els components i funcions de tot objecte sonor, i comprendre les relacions entre els materials, les formes i els sons que en resulten. Gràcies a aquest sistema els Baschet van crear més de 500 peces de dimensions i aspectes molt diversos, amb sonoritats que fins aleshores només semblaven possibles electrònicament.
grupbQuan en François Baschet tenia 90 anys conservava la mateixa il·lusió que durant tota la seva vida per engrescar als joves a aprendre i muntar-se els seu propis invents sonors, i la seva tasca ha tingut una continuitat natural en el Taller d’Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona.

baschet11

Organització i desenvolupament del taller
Els assistents aprendran nocions d’acustica aplicada, disseny de l’instrument i realitzarán tots els passos per a la seva construció (tallar, foradar, pulir, enganxar, encofrar i la colada de poliuretà) així com ajustar l’afinació. El taller finalitzarà amb un petit assaig per acostar-nos a dinàmiques d’improvisació de grup i de polirrítmies pròpies del Gamelan Balinès i l’enregistrament d’aquesta improvització.
Divendres 22 de juliol: 18:30h – 21:00h: Presentació, objectius, història i idees dels Baschet, nocions d’acustica aplicada. Disseny previ de l’instrument.
Dissabte 23 de juliol: 11:00h – 14:00h i 15:00h- 18:30h: Disseny previ: preparació del con, barres i altres elements vibrants. Construcció de l’instrument i muntatge. Afinació.
Diumenge 24 de juliol: 12:00h – 14:00h: Acabat de les peces, ajustat d’afinació, joc/assaig, improvisació dirigida (gamelan), enregistrament.
Es lliurarà un certificat d’assistència en acabar el taller.
Obert a tothom, no cal experiència prèvia. Els menors de 14 anys hauràn d’anar acompanyats d’un adult.
Places limitades a 12 persones.
En cas de no assolir un mínim de 6 inscripcions, es suspendrà el taller, es retornarà l’import abonat i s’informarà a aquells que s’hagin inscrit uns dies abans. 
Professor
Martí Ruiz, és investigador i professor de la Facultat de Belles Arts de la UB, doctorat sobre el sistema d’acústica aplicada dels Baschet, coordina les tasques de recerca i innovació del Taller d’Escultura Sonora Baschet. Estableix nombroses col·laboracions per expandir les aplicacions i els contextos en que l’acústica pot oferir noves perspectives sobre l’art i la ciència, ja sigui restaurant originals Baschet, col·laborant amb Nico Roig, explorant el Gamelan indonesi amb el projecte del Museu de la Música, i amb altres projectes sonats com el Ramat Musical o Híbrida, Nen i Cavall.
Inscripcions
TARIFA INSCRIPCIÓ: 55 €
FORMA I TERMINI DE PAGAMENT: per transferència bancària al compte 0049 1806 92 2010633407 (Banc de Santander)
Enviar el comprovant de pagament a
produccio@gracia-territori.com
fins el dilluns 18 de juliol especificant un telèfon de contacte
Per a més informació
Contacteu amb GTS a través de l’adreça
produccio@gracia-territori.com
o bé truqueu al 93 237 37 37

CASTELLANO
En este taller aprenderéis los fundamentos de acústica necesarios y todos los pasos a seguir en la práctica para la construcción de un “Minusculófono”, instrumento inventado por los hermanos Baschet: percusión tonal, modular, personalizable y portátil. Os iniciaremos en el diseño estructural, visual y sonoro -explorando y decidiendo las propiedades tímbricas y tonales- y acabaremos haciendo sonar todos los Minusculófonos, acercándonos a dinámicas de improvisación de grupo y de polirítmias propias del Gamelan de Bali.
Los hermanos Baschet fueron pioneros de la Escultura Sonora. Su obra, repartida por todo el mundo, representa una apuesta por la interactividad invitando al público a dejar de ser público para tomar la iniciativa y jugar con los sonidos, sin ninguna necesidad de una formación musical previa. Para sus invenciones los Baschet desarrollaron un sistema conceptual para analizar los componentes y funciones de todo objeto sonoro, y comprender las relaciones entre los materiales, las formas y los sonidos que  resultan. Gracias a este sistema los Baschet crearon más de 500 piezas de dimensiones y aspectos muy diversos, con sonoridades que hasta entonces sólo parecían posibles electrónicamente.
Cuando François Baschet tenía 90 años conservaba la misma ilusión que durante toda su vida para animar a los jóvenes a aprender y montarse sus propios inventos sonoros, y su tarea ha tenido una continuidad natural en el Taller de Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona.
Organización y desarrollo del taller
Los asistentes aprenderán nociones de acústica aplicada, diseño del instrumento y realizarán  todos los pasos para su construción (cortar, agujerear, pulir, enganchar, encofrar y la colada de poliuretano) así como ajustar la afinación.  El taller finalizará con un pequeño ensayo para acercarnos a dinámicas de improvisación de grupo y de polirítmias propias del Gamelan de Bali y la grabación de esta improvisación.
Viernes 22 de julio:  18:30h – 21:00h: Presentación, objetivos, historia e ideas de los Baschet, nociones de acústica aplicada. Diseño previo del instrumento.
Sábado 23 de julio: 11:00h – 14:00h y 15:00h-  18:30h: Diseño previo: preparación del cono, barras y otros elementos vibrantes. Construcción del instrumento y montaje. Afinación.
Domingo 24 de julio: 12:00h – 14:00h: Acabado de las piezas, ajustado de la afinación, juego/ensayo, improvisación dirigida (gamelan), grabación.
Se entregará un certificado de asistencia al acabar el taller. 
Abierto a todo el mundo, no hace falta experiencia previa.  Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados de un adulto.
Plazas limitadas a 12 personas.
En caso de no lograr un mínimo de 6 inscripciones, se suspenderá el taller, se devolverá el importe abonado  y se informará a aquellos que se hayan inscrito unos días antes.
Profesor
Martí Ruiz, es investigador y profesor de la Facultad de Bellas artes de la UB, doctorado sobre el sistema de acústica aplicada de los Baschet, coordina las tareas de investigación e innovación del Taller de Escultura Sonora Baschet. Establece numerosas colaboraciones para expandir las aplicaciones y los contextos en que la acústica puede ofrecer nuevas perspectivas sobre el arte y la ciencia, ya sea restaurando originales Baschet, colaborando con Nico Roig, explorando el Gamelan indonesio con el proyecto del Museo de la Música, y con otros proyectos importantes como el Rebaño Musical o Híbrida, Niño y Caballo.
Inscripciones
TARIFA DE INSCRIPCIÓN: 55 €
FORMA Y PLAZO DE PAGO: por transferencia bancaria a la cuenta
0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Enviar el comprobante de pago a
produccio@gracia-territori.com
hasta el viernes 14 de julio especificando un teléfono de contacto
Para más información 
Contactad con GTS a través de la dirección
produccio@gracia-territori.com
o bien llamad al 93 237 37 37

ENGLISH
In this workshop you will learn the necessary acoustics foundations, as well as all the practical steps for the making of a “Minusculophon”, an instrument invented by the Baschet brothers: a tonal, modular, portable and user-adjustable percussion instrument. We will introduce you to the structural, visual and sound design – by exploring and deciding the tonal and timbre properties – and we will end by playing all “Minusculophones” together in an approach to group improvisation and Bali Gamelan polyrhythm dynamics.
Baschet brothers were Sound Sculpture pioneers. Their work, spread all over the world, represents a bet for interactivity by inviting the public to ceasing to be public and to take the initiative and play with sounds, without any previous musical training required. In order to make theirs intentions come true, the Baschets developed a conceptual system to analyse the constituents and functions of any sound producing object as well as to understand the relationships between materials, forms and the resulting sounds. Thanks to that system, the Baschets created over 500 pieces of distinct dimensions and shapes, producing sonorities that were previously thought to be possible only by means of electronic devices.
When François Baschet was 90 he kept the same enthusiasm for thrilling youngsters to learn and create their own instruments and his work has had a natural continuity at the Taller d’Escultura Sonora Baschet at the University of Barcelona.
Organization and development of the workshop
The attendants will learn the basic of applied acoustics and instrument design and will perform all the steps for its construction (cutting, piercing, polishing, fastening, planking and the polyurethane casting) as well as the tuning fixing.  The workshop will end with a small rehearsal for group improvisation and Bali Gamelan polyrhythm dynamics as well as the recording of this improvisation.
Friday 22nd July:  18:30h – 21:00h: Presentation, history and Baschet ideas, basics of applied acoustics. Preliminary design of the instrument.
Saturday 23rd July: 11:00h – 14:00h and  15:00h- 18:30h: Preliminary design: preparation of the cone, sticks and other vibrating elements. Instrument construction and assembling. Tuning.
Sunday 24th July: 12:00h – 14:00h: Finishing touch, tuning fitting, playing/rehearsal, conducted improvisation (gamelan), recording.
An attendance certificate will be delivered at the end of te workshop.
Open to all publics, no previous experience is needed. Young people under 14 must be accompanied by an adult.
Capacity restricted to 12 people.
In case of not reaching a minimum of 6 registrations, the workshop would be cancelled, the amount paid would be returned back and those that had registered would be informed some days in advance.
Teacher
Martí Ruiz, is a researcher and teacher at the Arts Faculty of the University of Barcelona, PhD in the Baschet applied acoustics system, he coordinates research and innovation tasks at the Taller d’Escultura Sonora Baschet. He has established a number of collaborations to expand the applications and contexts where acoustics can offer new perspectives on Art and Science, by restoring original Baschet instruments, cooperating with Nico Roig, or exploring Indonesian Gamelan in a project with the Museum of Music as well as with other outstanding projects such as Ramat Musical or Híbrida, Nen i Cavall.
Registrations
REGISTRATION FEE: 55 €
PAYMENT PROCESS AND DEADLINE: by bank transfer at the account 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Send the payment receipt to
produccio@gracia-territori.com
until Monday the 18th July stating a contact telephone number.
For more information:
Get in touch with GTS through the address
produccio@gracia-territori.com
Or call to the phone 93 237 37 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: