Baschet @ GTS

25 Jul

El taller de construcció d’instruments Baschet impartit per Martí Ruiz ha estat un èxit!

El divendres 22 de juliol al vespre va estar dedicat a fer un repàs a la vida i obra dels germans Baschet i dels conceptes bàsics d’acústica necessaris per a emprendre la construcció d’un minusculòfon, aquestes escultures sonores de so avellutat i ritmes aeris. El dissabte fou un dia intens dedicat per complet a la construcció de l’instrument: tall del cartró vulcanitzat per a fer el con d’amplificació del so, preparació de la “geniva” de fusta i tall de les barres enroscades metàl·liques que són els elements que vibren en ser percudids, assemblatge d’aquests elements i preparació de les baquetes. Diumenge pel matí va ser el moment d’afinar l’instrument i afegir-hi elements que poguessin proporcionar-li més riquesa tímbrica. Conduïts per Martí Ruiz amb una mena de direcció “sound painting”, els assistents van llençar-se a una sessió d’improvisació polirítmica basada en el gamelan balinès. El resultat el podreu escoltar ben aviat.

Moltes gràcies a tots els assistents per participar i a Martí Ruiz per unes sessions tan motivadores.


El taller de construcción de instrumentos Baschet impartido por Martí Ruiz ha sido un éxito!

El viernes 22 de julio por la tarde estuvo dedicado a hacer un repaso a la vida y obra de los hermanos Baschet y de los conceptos básicos de acústica necesarios para emprender la construcción de un minusculófono, estas esculturas sonoras de sonido aterciopelado y ritmos aéreos. El sábado fue un día intenso dedicado por completo a la construcción del instrumento: corte del cartón vulcanizado para hacer el cono de amplificación del sonido, preparación de la “encía” de madera y corte de las barras enroscadas metálicas que son los elementos que vibran al ser percutidos, ensamblaje de estos elementos y preparación de las baquetas. Domingo por la mañana fue el momento de afinar el instrumento y añadir elementos que pudieran proporcionarle más riqueza tímbrica. Conducidos por Martí Ruiz con una dirección al estilo del “sound painting”, los asistentes se lanzaron a una sesión de improvisación polirrítmica basada en el gamelan balinés. El resultado lo podréis escuchar bien pronto.

Muchas gracias a todos los asistentes por participar y a Martí Ruiz por unas sesiones tan motivadoras.


The instrument-making workshop conducted by Martí Ruiz has been a success!

The afternoon of Friday 22nd July was devoted to review the life and work of the Baschet brothers as well as to the understanding of the basic concepts of acoustics, necessary to the construction of a “minusculophone”, these sound sculptures producing velvet sound and aerial rhythms. Saturday was an intense day of construction of the instrument: hard cardboard preparation for the sound amplification cone, preparation of the wooded “gum” and cutting of the iron bolted bars that are the elements vibrating when tapped, assemblage of these elements and preparation of the drumsticks. On Sunday morning, the instruments were tuned and some elements were added in order to increase their pitch richness.  Directed by Martí Ruiz in a sound painting-like conduction, the attendants launched themselves into a polyrhythm improvisation session based upon the Gameland from Bali. The result will be soon available.

Many thanks to all the attendants as well as to Martí Ruiz for these highly motivational sessions.


GALERIA D’IMATGES
Comença el procès de construcció

Comença el procés de construcció

Moments elèctrics...

Moments elèctrics…

 

...i moments de calma.

…i moments de calma.

Naixement de sis minusculòfons

Naixement de sis minusculòfons

Ajustament i afinació

Ajustament i afinació

...i el taller sona. Polirítmies de diumenge a migdia.

…i el taller sona. Polirítmies de diumenge a migdia.

Martí Ruiz: esperit Baschet

Martí Ruiz: esperit Baschet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: