LEM 2016: Primera setmana / primera semana / first week

4 Oct

deval

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ MANUEL DE VAL

5 d’octubre, 18 h
Seu de Gràcia Territori Sonor. Entrada lliure.
De Val a Dada mostra una selecció d’obres atribuides a aquells artistes imaginaris seus que estan més en deute amb el moviment Dada. Des de l’espavilat heterònim apropiacionista Francesc Claret amb el seu Ready-ready madeAuténtico botellero de Marcel Duchamp, fins a l’inestimable artista fictici de pa sucat amb oli Santiago Montoro Weinberg amb el seu La madre que me parió, 2016, pasant pel propi Manuel de Val.

De Val a Dada Muestra una selección de obras atribuidas a aquellos artistas imaginarios suyos que más en deuda están con el movimiento Dada. Desde el heterónimo apropiacionista Francesc Claret con su Ready-ready made,Auténtico botellero de Marcel Duchamphasta el inestimable artista ficticio de medio pelo Santiago Montoro Weinberg con su La madre que me parió, 2016, pasando por el propio Manuel de Val.

De Val a Dada (From Val to Dada) shows a selection of works assigned to those imaginary artists of his own who are most in debt to the Dada movement. From the quick-witted appropiattionist heteronymous Francesc Claret with his Ready-readymadeAuténtico botellero de Marcel Duchamp to the fictitious invaluable second-rate artist Santiago Montoro Weinberg with his La madre que me parió, 2016, through Manuel de Val himself. 

zabelca_jorda

MIA ZABELKA & MIQUEL JORDÀ

5 d’octubre, 2O h
Seu de Gràcia Territori Sonor, taquilla inversa
Encontre en l’Espai-Temps entre dos improvisadors bregats en escenaris de mig món. Miquel Jordà (saxo) i Mia Zabelka (violí) presentaran L’última Frontera, a on creen un univers musical destinat a fer somniar amb la frontera entre el real i l’imaginari, allò viscut i allò somniat… Cordes, saxos, percussions, veu, silencis, mirades i gestos en la cartografia sonora d’un territori desconegut.

Encuentro en el Espacio–Tiempo entre dos improvisadores curtidos en escenarios de medio mundo. Miquel Jordà (saxo) y Mia Zabelka (violín) presentarán La última Frontera, donde crean un universo musical destinado a hacer soñar con la frontera entre lo real y lo imaginario, lo vivido y lo soñado…Cuerdas, saxos, percusiones, voz, silencios, miradas y gestos en la cartografía sonora de un territorio desconocido

An Encounter in the Space–Time between two improvisers with a worldwide experience. Miquel Jordà (sax) & Mia Zabelka (violin) will present The Last Border, where they creates a sound universe aiming at making us dream with the border between real and imaginary, experience and dream… Strings, sax, percussions, voice, silences, glances and gestures in the sound cartography of an unknown territory.  

fuego

FUEGO

6 d’octubre, 21 h
Almo2bar, 5 € (dos concerts)
Fuego és un trio d’improvisació visual i sonora que utilitza l’aleatorietat i l’error como a arma creativa. Utilitzant sintetitzadors, samplers, ràdios, càmeres web, projeccions low fi, oscil·ladors, etc., ens trasllada a un lloc on el soroll i l’harmonia només depenen del nostre punt de referència. Fuego és una banda  constituïda per Aldana (visuals i més), Pope i Pablo Miranda (sintetitzadors, mixer i més)

Fuego es un trío de improvisación visual y sonora que utiliza la aleatoriedad y el error como arma creativa. Utilizando sintetizadores, samplers, radios, cámaras web, proyecciones low fi, osciladores, etc., nos traslada a un lugar donde el ruido y la armonía sólo dependen de nuestro punto de referencia. Fuego son: Aldana (visuales y más), Pope y Pablo Miranda (sintetizadores, mixer y más)

Fuego is a visual and sound improvisation trio, which uses randomness and error as a creative weapon. By using synthesizers, samplers, radios, webcams, low fi projections, oscillators, etc., they take us to a place where noise and harmony only depend on our benchmark. Fuego is formed by Aldana (visual and more), Pope and Pablo Miranda (synthesizers, mixer and more).

caries

CARIES

6 d’octubre, 22 h
Almo2bar, 5 € (dos concerts)
Caries són Chio Allin (trombó), Pablo Finkelstein (trompeta), Tomy Littel (saxo baríton), Nico Retrete (guitarra), Claudio Inferno (baix) i Harry (bateria) y aterren al LEM per oferir-nos el seu desplegament sonor, caracteritzat per un impuls rítmic contundent, amb salts vertiginosos que ens condueixen d’un estil a un altre (heavy, punk, jazz, hardcore, noise…) i que, de tant en tant, també deixen pas a passatges melòdics de gran sensibilitat. Experimentació musical i imaginació sense límits.

Caries son Chio Allin (trombón), Pablo Finkelstein (trompeta), Tomy Littel (saxo barítono) Nico Retrete (guitarra), Claudio Inferno (bajo) y Harry (batería) y aterrizan en el LEM para ofrecernos su despliegue sonoro, caracterizado por un impulso rítmico contundente, con saltos vertiginosos que nos conducen de un estilo a otro (heavy, punk, jazz, hardcore, noise…) y que, de vez en cuando, también dejan paso a pasajes melódicos. Experimentació musical e imaginación sin límites.

Caries are Chio Allin (trombone), Paul Finkelstein (trumpet), Tomy Littel (baritone sax) Nico Retrete (guitar), Claudio Inferno (bass) & Harry (drums) and they lands on the LEM to offer its deployment of sounds, characterized by a strong rhythmic drive, with dizzying changes that lead us from one style to another (hard rock, punk, jazz, hardcore, noise…), and occasionally giving way to highly sensitive melodic passages. Musical experimentation and unlimited imagination.

walter-thompson-1

WALTER THOMPSON THE BARCELONA SOUNDPAINTING ORCHESTRA

7 d’octubre, 21 h
CC La Sedeta, 5 €
Un vell amic del LEM torna al festival. El multi-premiat Walter Thompson va inventar el Soundpainting, el llenguatge de signes universal per a la composició multidisciplinària en viu,  un llunyà 1974 a Woodstock i des de llavors aquest llenguatge no ha deixat de créixer, comptant en l’actualitat amb més de 1200 gestos que són emprats pel soundpainter (“el compositor instantani”) per a donar les indicacions als intèrprets i, de vegades, fins i tot al públic.  Thompson ha recorregut tot el món per a difondre el seu mètode amb concerts, tallers i conferències. Gràcia Territori Sonor ha confeccionat una Orquestra multidisciplinar per a aquesta ocasió amb  músics, ballarins, poetes i actors. 

Un viejo amigo del LEM vuelve al festival. El multi-premiado Walter Thompson inventó el Soundpainting, el lenguaje de signos universal para la composición multidisciplinaria en directo, un lejano 1974 en Woodstock y desde entonces este lenguaje no ha dejado de crecer, contando en la actualidad con más de 1200 gestos que son utilizados por el soundpainter (el “compositor instantáneo”) para dar las indicaciones a los intérpretes y, a veces, incluso al público. Thompson ha recorrido el mundo para difundir su método con conciertos, talleres y conferencias. Gràcia Territori Sonor ha confeccionado una Orquesta multidisciplinar para esta ocasión con músicos, bailarines, actores y poetas.

An old friend of the LEM returns to the festival. The multi-awarded Walter Thompson invented Soundpainting, the universal sign language for the live multidisciplinary composition, a distant 1974 in Woodstock and, since then, this language has never stopped growing, possessing currently over 1200 gestures used by the soundpainter (the “instantaneous composer”) to give indications to the performers and, sometimes, even to the public. Thompson has gone across the world in order to spread his method with concerts, workshops and talks. Gràcia Territori Sonor has assembled a multidisciplinary Orchestra for this occasion with musicians, dancers, actors and poets.

vilanova4

MARC VILANOVA

8 d’octubre, 21:30 h
La Sonora de Gràcia, 5 € (dos concerts)
La proposta del saxofonista Marc Vilanova se centra en l’exploració de l’instrument: una recerca constant de nous sons, tècniques i expressions combinades amb les noves tecnologies. El seu treball es desenvolupa tant en l’àmbit de la performance com de la instal·lació sonora i les seves creacions s’han presentat en festivals arreu del món.

La propuesta del saxofonista Marc Vilanova se centra en la exploración del instrumento: una búsqueda constante de nuevos sonidos, técnicas y expresiones combinadas con las nuevas tecnologías. Ha trabajado en el ámbito de la performance, la instalación sonora y sus creaciones se han presentado en varios festivales internacionales. 

Marc Vilanova’s work is focused on the exploration of the instrument, as well as ongoing research into new sounds, techniques and expressions connected with technology and other arts. His approach coherently encapsulates both performative feature and sound installation and his works have been presented in many festivals around the world.

fae-trompetes

FREE ART THREE

8 d’octubre, 22:30 h
La Sonora de Gràcia, 5 € (dos concerts)
Free Art Three és un projecte acústic originat el 2011 per tres trompetistes (Iván González, Pol Padrós i Julián Sánchez) procedents de la gran banda Free Art Ensemble. Aquests tres destacats músics són una bona mostra de la diversitat, la creativitat i la qualitat del que podríem anomenar la nova escena del free jazz i la improvisació lliure. El directe d’aquest trio és un autèntic viatge al món dels sons i al mateix temps una apologia del so trompetístic des d’una òptica lliure.

Free Art Three es un proyecto acústico originado en 2011 por tres trompetistas (Iván González, Pol Padrós y Julián Sánchez) procedentes del seno de la gran banda Free Art Ensemble. Estos tres destacados músicos son una buena muestra de la diversidad, la creatividad y la calidad de lo que podríamos denominar la nueva escena del free jazz y la improvisación libre. El directo de este trío es un auténtico viaje al mundo de los sonidos y al mismo tiempo una apología del sonido trompetístico desde una óptica libre.

Free Art Three is an acoustic project originated in 2011 by three trumpeters (Iván González, Pol Padrós and Julian Sanchez) from the the great band Free Art Ensemble. These three outstanding musicians are a good example of the diversity, creativity and quality of what we might call the new scene of free jazz and free improvisation. The live performance of this trio is a real journey into the world of sounds and, at the same time, a defense of trumpetistic sound viewed from a free perspective.
 

2 Responses to “LEM 2016: Primera setmana / primera semana / first week”

Trackbacks/Pingbacks

  1. LEM Festival - Fuego Fuego - 5 October 2016

    […] Volvemos a Barcelona y seguimos presentando Kiu. Tocamos en el festival LEM. Más información aquí.aquí […]

  2. LEM Festival Fuego - 10 May 2017

    […] Volvemos a Barcelona y seguimos presentando Kiu. Tocamos en el festival LEM […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: