Contracultura / Counterculture

10 Jun

Crònica de les darreres activitats / Crónica de las últimas actividades / Review of the recent activities

És important no oblidar que la contracultura barcelonina ha estat (i, fent gala d’optimisme, ens atrevim a dir que ho segueix sent) el motor del que normalment es coneix com a cultura barcelonina. També és cert que de vegades aquesta contracultura ha estat documentada remarcant exclusivament els tòpics que va generar. Per allunyar-nos dels tòpics, Gràcia Territori Sonor vam oferir al col·lectiu Salmones Ahumanos mostrar en un format expositiu elements dels seus treballs gràfics, sonors i textuals amb els projectes radiofònics de La Escuela de Sirenas (a Ràdio PICA) o Escupemetralla. Per a la ocasió, a més, es van reimprimir en edició facsímil tots els números del BOES (Boletín Oficial de la Escuela de Sirenas) i el dia 16 de maig, la presentació va tenir un regust de retorn, després que precisament el nou disc d’Escupemetralla acabi de publicar-se. Els Salmones Ahumanos van llegir nous textos, van mostrar nous treballs en vídeo i es va configurar una taula rodona amb Daniel Sedcontra i Víctor Nubla com a convidats. Van ser unes hores imprescindibles d’humor i experimentació. L’exposició es podrà visitar els dies en que es produeixin concerts del cicle Encontres en l’Espai-Temps fins a la cloenda en juliol.

Es importante no olvidar que la contracultura barcelonesa ha sido (y, haciendo gala de optimismo, nos atrevemos a decir que lo sigue siendo) el motor de lo que normalmente se conoce como cultura barcelonesa. También es cierto que a veces esta contracultura ha sido documentada remarcando exclusivamente los tópicos que generó. Para alejarnos de los tópicos, Gràcia Territori Sonor ofrecimos al colectivo Salmones Ahumanos mostrar en un formato expositivo elementos de sus trabajos gráficos, sonoros y textuales con los proyectos radiofónicos de La Escuela de Sirenas(a Radio PICA) o Escupemetralla. Para la ocasión, además, se reimprimieron en edición facsímil todos los números del BOES (Boletín Oficial de la Escuela de Sirenas) y el día 16 de mayo, la presentación tuvo un regusto de regreso, después de que precisamente el nuevo disco de Escupemetralla acabe de publicarse. Los Salmones Ahumanos leyeron nuevos textos, mostraron nuevos trabajos en vídeo y se configuró una mesa redonda con Daniel Sedcontra y Víctor Nubla como invitados. Fueron unas horas imprescindibles de humor y experimentación. La exposición se podrá visitar los días en que se produzcan conciertos del ciclo Encuentros en el Espacio-Tiempo hasta la clausura en julio.

It is important not to forget that the Barcelona counterculture has been (and, showing optimism, we dare to say that still is) the engine of what is normally known as Barcelona culture. It is also true that sometimes this counterculture has been documented, highlighting exclusively the topics that it generated. To get away from topics, Gràcia Territori Sonor offered the collective Salmones Ahumanos to show elements of their graphic, sound and written works in an exhibition format with the radio projects of La Escuela de Sirenas (at Radio PICA) or Escupemetralla. For the occasion, in addition, all the numbers of the BOES (Boletín Oficial de la Escuela de Sirenas) were reprinted in a facsimile edition and on May 16, the presentation had an  aftertaste return of, precisely right after the new album of Escupemetralla was released. The Salmones Ahumanos read new texts, showed new video works and a round table was set up with Daniel Sedcontra and Víctor Nubla as guests. Essential hours of humor and experimentation took place. The exhibition can be visited the concerts days during the Encounters in the Space-Time cycle until its closing in July.

 

Adrià Bofarull i Mauri Edo (Subespai) van protagonitzar el 17 de maig un concert que feia honor al cicle dels Encontres en l’Espai-Temps: No havien tocat mai junts, de fet no es coneixien. El resultat va ser una sessió d’improvisació cent per cent exploratòria, fent honor a les seves trajectòries personals. La música convidava a la introspecció i a deixar-se endur, Un veritable viatge electrònic que ens va deixar a tots amb un estat d’ànim totalment diferent al que teníem quan vam arribar (Comentari d’un espectador).

Adrià Bofarull y Mauri Edo (Subespai) protagonizaron el 17 de mayo un concierto que hacía honor al ciclo de los Encuentros en el Espacio-Tiempo: No habían tocado nunca juntos, de hecho no se conocían. El resultado fue una sesión de improvisación cien por ciento exploratoria, haciendo honor a sus trayectorias personales. La música invitaba a la introspección y a dejarse llevar, Un verdadero viaje electrónico que nos dejó a todos con un estado de ánimo totalmente diferente al que teníamos cuando llegamos (Comentario de un espectador).

Adrià Bofarull and Mauri Edo (Subespai) on May the 17th performed a concert that honored the Encounters in the Space-Time cycle: They had never played together before, in fact they didn’t even know each other. The result was a hundred percent exploratory improvisation session, honoring their own personal trajectories. The music invited introspection and letting go, A real electronic trip that left us all with a totally different mood than the one we had when we arrived (Comment from a viewer).

El 25 de maig, la seu de Gràcia Territori Sonor va acollir i produir el que ara s’anomena un esdeveniment global. Tots els 25 de maig des de 2001, en centenars de ciutats de tots els continents se celebren actes d’homenatge a l’escriptor Douglas Adams i la seva obra més influent: la Guia galàctica per a autoestopistes. Va ser la primera i única acció d’aquest tipus a Barcelona i va consistir en una nova vetllada d’humor i experimentació. Després de la benvinguda i una petita xerrada sobre perquè no cal anar a veure la película, Òliver Mancebo, com a barman del Restaurant de la Fi del Món, va preparar el còctel més famós de la Galàxia, el Rebenta Gàrgares Pan Galàctic per als assistents i després es va procedir a celebrar una partida col·lectiva del joc del 42. A les instantànies podeu veure diversos moments destacats, com el de l’entrega del premi (els tres primers volums de la Guia) al guanyador de la partida, Nico Roig.

El 25 de mayo, la sede de Gràcia Territori Sonor acogió y produjo lo que ahora se denomina un acontecimiento global. Todos los 25 de mayo desde 2001, en centenares de ciudades de todos los continentes se celebran actos de homenaje al escritor Douglas Adams y su obra más influyente: la Guía del autoestopista galáctico. Fue la primera y única acción de este tipo en Barcelona y consistió en una nueva velada de humor y experimentación. Después de la bienvenida y una pequeña charla sobre porque no hay que ir a ver la película, Òliver Mancebo, como barman del Restaurante del Fin del Mundo, preparó el cóctel más famoso de la Galaxia, el Detonador Gargárico Pangalàctico para los asistentes y después se procedió a celebrar una partida colectiva del juego del 42. En las instantáneas podéis ver varios momentos destacados, como el de la entrega del premio (los tres primeros volúmenes de la Guía) al ganador de la partida, Nico Roig.

On May the 25th, the Gràcia Territori Sonor headquarters hosted and produced what is now called a global event. Every May the 25th since 2001, in hundreds of cities on all continents acts of tribute to the writer Douglas Adams, and his most influential work: the Guide of the hitchhiker galactic, happen. It was the first and only action of this kind in Barcelona and it consisted in a new evening of humor and experimentation. After the welcome and a small talk about why you should not watch  the movie, Òliver Mancebo, as the barman of the End of the World Restaurant, prepared the most famous cocktail in the Galaxy, the Gargárico Pangaláctico Detonator for the attendees which was celebrated by collectively playing to the 42 game. In the snapshots you can see several highlighted moments, such as the award ceremony (the first three volumes of the Guide) to the winner of the game, Nico Roig.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: