ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN SPACETIME: OPAACO & PUNTALABERINTO

20 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2021 tornen aquest dijous 22 d’abril a les 20h la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília 321) amb la trobada entre els visuals d’opaaco i el drone de Puntalaberinto.

El primer és un investigador de l’error, la forma d’evolucionar del qual passa per fases constants d’organització compulsiva de males idees juntament amb les bones però mal executades. Al seu voltant s’hi poden trobar microscopis, lupes, equips de fabricació pròpia i càmeres antigues, on els collages híbrids de glitch es materialitzen en coses visibles.
Puntalaberinto, per la seva banda, deu més d’una dècada submergida en l’univers sonor dels sintetitzadors modulars i la construcció d’instruments DIY. Els seus directes es llencen a les profunditats, mirant de dur l’experiència sonora a una instància física i meditativa. Una esquerda de naturalesa estranya que s’allunya de les narratives convencionals.

Com sempre, a causa de la pandèmia l’aforament és limitat i cal reservar seients a entrades@gracia-territori.com.


[CAST]

Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2021 vuelven este jueves 22 de abril a las 20h en la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicilia 321) con los visuales de opaaco y el drone de Puntalaberinto.

El primer és un investigador del error la forma de evolucionar del qual pasa por fases constantes de organización compulsiva de malas ideas junto con las buenas pero mal ejecutadas. A su alrededor se pueden encontrar microscopios, lupas, equipo de fabricación propia y cámaras antiguas, donde collages híbridos de glitch se materializan en algo visible.

Puntalaberinto, por su lado, lleva más de una década sumergida en el universo sonoro de los sintetizadores modulares y la construcción de instrumentos DIY. Sus directos se arrojan a las profundidades, tratando de llevar la experiencia sonora a una instancia física y meditativa. Una grieta de extraña naturaleza que se aleja de las narrativas convencionales.

Como siempre, a causa de la pandemia el aforo es limitado y hay que reservar asientos en entrades@gracia-territori.com.


[ENG]

2021’s Encounters in Spacetime return this Thursday, April 22, at 20h at La Sedeta’s Sala Polivalent (Sicilia 321) with opaaco‘s visuals and Puntalaberinto’s drone.

The first one is an investigator of the mistake whose way of evolving goes through constant phases of compulsive organization of bad ideas along with good albeit badly executed ones. Around him one can find microscopes, magnifying glasses, self-built gear and old cameras, where glitch’s hybrid collages turn into something visible.

Puntalaberinto, on the other hand, has been into the modular synthesizers and DIY instrument-building for more than a decade. Her performances throw themselves into the depths, trying to take the sound experience to a physical and meditative area. A strange crack that moves away from conventional narratives.

As always, due to the pandemic the attendance is limited and seats have to be reserved in advance by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: