ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: EMOTIONAL PUSSY & KASTRATA

4 Apr

[CAT] El tercer Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 7 d’abril, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). Els collages sonors d’Emotional Pussy es trobaran amb el dark ambient industrial de Kastrata en una acció que comptarà, com va sent habitual, amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

Emotional Pussy és Pilar Talaveraperformer i investigadora que ha passat per museus i festivals d’Europa, Àsia i Amèrica Llatina. Aquest “canal de bloqueigs aleatoris”, com l’anomena, és la seva via per expressar i redefinir “una paraula sagrada que ens defineix des de la devoció: no“. Talavera crida a emprar els “no podràs, això no és per a tu” per fer un no de rebuig, resposta i protecció. Un manifest en construcció que es desfa i refa amb assaltscritspoesia i desig que es manifesten des de la frustració, la dismorfia, el plaer, la neurosi, l’amor i un immens i bategant no.

Kastrata, per la seva banda, és un dels heterònims de la terrorista estètica ANAX. L’ús de tants noms sorgeix, diu, de la impossibilitat d’adherir-se a una sola identitat, ja que totes tenen característiques diferents d’estil, estètica i concepte. El que veurem a l’EET és un dels més habituals en la seva activitat sonora. Associat a temàtiques socials i pertorbacions mentals, el seu estil es pot definir com a dark ambient industrial amb interferències del noise. En aquest EET, explorarà la línia del seu darrer àlbum, “Against Oppressive Structures”.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El tercer Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 7 de abril, a las 20h en la sede de GTS (Igualada 10). Los collages sonoros de Emotional Pussy se encontrarán con el dark ambient industrial de Kastrata en una acció que contará, como va siendo habitual, con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

Emotional Pussy es Pilar Talaveraperformer e investigadora que ha pasado por museos i festivales en Europa, Asia y América Latina. Este “canal de bloqueos aleatorios” es su vía para expresar y redefinir “una palabra sagrada que nos define desde la devoción: no”. Talavera llama a usar los “no podrás, esto no es para tí” para hacer un no de rechazo, respuesta y protección. Un manifesto en construcción que se deshace y rehace con asaltosgritospoesía y deseo que se manifiestan desde la frustración, la dismorfia, el placer, la neurosis, el amor y un immenso y palpitante no.

Kastrata, por su lado, es uno de los heterónimos de la terrorista estética ANAX. El uso de tantos nombres surge, dice, de la imposibilidad de adherirse a una sola identidad, ya que todas tienen características distintas de estilo, estética y concepto. El que veremos en el EET es uno de los más habituales en su actividad sonora. Asociado a temáticas sociales y perturbaciones mentales, su estilo se puede definir como dark ambient industrial con interferencias de noise. En este EET, explorará la línea de su último álbum, “Against Oppressive Structures”.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The third Encounter in Spacetime will be on Thursday, April 7, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). Emotional Pussy’s sound collages will meet Kastrata’s industrial dark ambient in an action accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Emotional Pussy is Pilar Talavera, performer and researcher who has been at museums and festivals in Europe, Asia and Latin America. This is her “random blocks’ channel”, a way to express and redefine “a sacred word that defines us from devotion: no”. Talavera calls to use the “you won’t be able to, this is not for you” to craft a no of rejection, response and protection. An under-construction manifesto that undoes and redies itself through attackshoutingpoetry and desire manifestes through frustration, dismorphy, pleasure, neurosis, love and a huge and throbbing no.

Kastrata, on the other hand is one of aestheticterrorist ANAX’s alter egos. The use of so many noms-de-guerre comes from the inability to adhere to one identity, as they all have distinct characteristic in style, asthetics and concept. The one we’ll see at the EST is one of the most common on her sonic activity. Associated with social topics and mental deviations, her style can be defined as industrial dark ambient with some noise interferences. On this EST, she’ll explore the list of her latest album, “Against Oppressive Structures”.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: