Archive | LEM 2021 RSS feed for this section

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN SPACETIME: OPAACO & PUNTALABERINTO

20 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2021 tornen aquest dijous 22 d’abril a les 20h la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília 321) amb la trobada entre els visuals d’opaaco i el drone de Puntalaberinto.

El primer és un investigador de l’error, la forma d’evolucionar del qual passa per fases constants d’organització compulsiva de males idees juntament amb les bones però mal executades. Al seu voltant s’hi poden trobar microscopis, lupes, equips de fabricació pròpia i càmeres antigues, on els collages híbrids de glitch es materialitzen en coses visibles.
Puntalaberinto, per la seva banda, deu més d’una dècada submergida en l’univers sonor dels sintetitzadors modulars i la construcció d’instruments DIY. Els seus directes es llencen a les profunditats, mirant de dur l’experiència sonora a una instància física i meditativa. Una esquerda de naturalesa estranya que s’allunya de les narratives convencionals.

Com sempre, a causa de la pandèmia l’aforament és limitat i cal reservar seients a entrades@gracia-territori.com.


[CAST]

Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2021 vuelven este jueves 22 de abril a las 20h en la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicilia 321) con los visuales de opaaco y el drone de Puntalaberinto.

El primer és un investigador del error la forma de evolucionar del qual pasa por fases constantes de organización compulsiva de malas ideas junto con las buenas pero mal ejecutadas. A su alrededor se pueden encontrar microscopios, lupas, equipo de fabricación propia y cámaras antiguas, donde collages híbridos de glitch se materializan en algo visible.

Puntalaberinto, por su lado, lleva más de una década sumergida en el universo sonoro de los sintetizadores modulares y la construcción de instrumentos DIY. Sus directos se arrojan a las profundidades, tratando de llevar la experiencia sonora a una instancia física y meditativa. Una grieta de extraña naturaleza que se aleja de las narrativas convencionales.

Como siempre, a causa de la pandemia el aforo es limitado y hay que reservar asientos en entrades@gracia-territori.com.


[ENG]

2021’s Encounters in Spacetime return this Thursday, April 22, at 20h at La Sedeta’s Sala Polivalent (Sicilia 321) with opaaco‘s visuals and Puntalaberinto’s drone.

The first one is an investigator of the mistake whose way of evolving goes through constant phases of compulsive organization of bad ideas along with good albeit badly executed ones. Around him one can find microscopes, magnifying glasses, self-built gear and old cameras, where glitch’s hybrid collages turn into something visible.

Puntalaberinto, on the other hand, has been into the modular synthesizers and DIY instrument-building for more than a decade. Her performances throw themselves into the depths, trying to take the sound experience to a physical and meditative area. A strange crack that moves away from conventional narratives.

As always, due to the pandemic the attendance is limited and seats have to be reserved in advance by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN THE SPACETIME: RAFAEL ZARAGOZA I FANG SU

6 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps d’enguany continuen la seva tercera acció, la trobada entre el guitarrista Rafael Zaragoza, un músic amb una llarga trajectòria, i la jove artista Fang Su, intèrpret de música tradicional xinesa. Zaragoza, en actiu des de fa més de cinquanta anys, ha participat en una llista llarguíssima de bandes, projectes i artistes d’entre els quals en podríem destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… a més dels seus treballs per a televisió, ràdio, teatre i cinema. Su Fang, per la seva banda, ha tocat en un gran número de clubs de música i actes benèfics a la Xina, duent l’estètica d’aquest art antic a l’extrem. Actualment viu a Barcelona, on mira de connectar l’art oriental amb altres propostes mitjançant la col·laboració amb músics locals. Com és habitual aquest 2021, l’Encontre tindrà lloc aquest dijous, dia 8 d’abril, a les 20h a la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Per assistir-hi, a causa de les limitacions d’aforament, cal reservar entrada anticipadament enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com. Com sempre, l’Encontre es financia per taquilla inversa.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de este año continúan con su tercera acción, la sesión que nos ofrecerán el guitarrista Rafael Zaragoza, un músico con una larga trayectoria, y la joven artista Fang Su, intérprete de música tradicional china. Zaragoza, en activo des de hace más de cincuenta años, ha participado en una lista larguísima de bandas, proyectos y artistas entre los que podríamos destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el colectivo de improvisación LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… además de sus trabajos para televisión, radio, teatro y cine. Su Fang, por su lado, ha tocado en un gran número de clubs de música y actos benéficos en la China, llevando la estética de esta antiguo arte al extremo. Actualmente vive en Barcelona, donde intenta conectar el arte oriengal con otras propuestas a través de la colaboración con músicos locales. Como es habitual este 2021, el Encuentro tendrá lugar este jueves, día 8 de abril, a las 20h en la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Para asistir, a causa de las limitaciones de aforo, hay que reservar entrada anticipadamente enviando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com. Como siempre, el Encuentro se financia con taquilla inversa.


[ENG] This years’ Encounters in the Spacetime continue with its third action, the meeting between guitarist Rafael Zaragoza, a musician with a long career, and young artist Fang Su, interpreter of Chinese traditional music. Zaragoza, active for more than fifty years, has worked in or with a long list of bands, projects and artists among which we could name Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… in addition to his works for TV, radio, theatre and cinema. Su Fang, on her side, has played in a number of music clubs and benefic events in Chine, bringing this ancient art’s aesthetics to the extreme. Nowadays she lives in Barcelona, where she tries to connect Eastern art with other movements by collaborating with local musicians. As per usual this 2021, the Encounter will be held this Thursday, April 8, at 20h in the Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). To attend, due to the capacity limitations, reserving your seat by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com is mandatory. Donations at the end of the action.

TENTACLES – GTS I LES LLIBRERIES CALDERS I LA CARBONERA RECORDEN VÍCTOR NUBLA

31 Mar

[CAT] Gràcia Territori Sonor presenta, en col·laboració amb la llibreria Calders, del barri de Sant Antoni; i La Carbonera, del Poble Sec, una sèrie d’actes de periodicitat mensual en record de Víctor Nubla, mort ara fa un any. Aquest projecte conjunt, batejat “Tentacles”, consistirà en diverses accions al voltant de l’obra literària i sonora de Nubla i les ramificacions que se’n deriven. A més, a totes dues llibreries hi haurà disponibles exemplars de molts dels llibres de la seva Biblioteca per a Misantrops, a més de les publicacions que s’hi poden trobar habitualment.

Per començar, el filòsof i escriptor David Picó ens presentarà “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. L’acció, que tindrà lloc aquest dissabte, 3 d’abril, a les 19h a la Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) i que es podrà seguir en directe a través del canal d’Instagram de La Carbonera, ha estat definida pel mateix Picó:

“Víctor Nubla escriptor. Sí. Textos i textos dels quals brollen tota mena de teories, contra-teories, aventures, micro-mitologies, lògiques poètiques, il·lògiques científiques, cosmovisions, cosmoaudicions, comicitat, tendresa, paròdia, crítica… I una filosofia? No dic un sistema filosòfic, dic una filosofia. A dos excel·lents llibres de maduresa, d’aquells que l’autor avisava, amb discreció, que no eren textos humorístics, hi trobaríem algunes pistes. Rellegint-los seguirem les traces d’una, cada cop més indissimulada, interpretació del món segons Víctor Nubla. I per acabar, una pregunta filosòfica: és Víctor Nubla un presocràtic postpunk? Per Hrönir, quina pregunta!”

ATENCIÓ: A causa de les mesures de seguretat per prevenir la Covid-19, l’aforament d’aquest acte serà limitat i cal reservar seients enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com.

Pel que fa a les activitats següents, que es faran un dissabte de cada mes, anirem informant pels canals habituals a mesura que s’acostin.


[CAST] Gràcia Territori Sonor presenta, en colaboración con la librería Calders, del barrio de Sant Antoni; y La Carbonera, del Poble Sec, una serie de actos de periodicidad mensual en recuerdo de Víctor Nubla, que murió hace un año. Este proyecto conjunto, bautizado “Tentacles”, consistirá en varias acciones sobre la obra literaria y sonora de Nubla y las ramificaciones que de ellas derivan. Además, en ambas librerías estarán disponibles ejemplares de muchos de los libros de su Biblioteca para Misántropos, además de las publicaciones que se pueden encontrar habitualmente.

Para empezar, el filósofo y escritor David Picó ens presentarà “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. La acción, que tendrá lugar este sábado, 3 de abril, a las 19h en la Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) y que se podrá seguir en directo a través del canal de Instagram de La Carbonera, ha sido definida por el mismo Picó:

“Víctor Nubla escritor. Sí. Textos y textos de los cuales quals fluyen todo tipo de teorías, contrateorías, aventuras, micromitologías, lógicas poéticas, ilógicas científicas, cosmovisiones, cosmoaudiciones, comicidad, ternura, parodia, crítica… ¿Y una filosofía? No digo un sistema filosófico, digo una filosofía. En dos excelentes libros de madurez, de esos en que el autor avisaba, con discreción, que no eran textos humorísticos, encontraríamos algunas pistas. Releyéndolos seguiremos los rastros de una, cada vez más indisimulada, interpretación del mundo según Víctor Nubla. Y para terminar, una pregunta filosófica: es Víctor Nubla un presocrático postpunk? ¡Por Hrönir, vaya pregunta!”

ATENCIÓN: A causa de las medidas de seguridad para prevenir la Covid-19, el aforo de este acto será limitado y se deberá reservar asiento mandando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com.

Por lo que respecta a las actividades siguientes, que se harán un sábado al mes, iremos informando por los canales habituales a medida que se acerquen.


[ENG] Gràcia Territori Sonor, along with Sant Antoni’s Calders and Poble Sec’s La Carbonera bookshops, presents a series of montly events in memory of Víctor Nubla, who passed away a year ago. This joint project, called “Tentacles”, will host various actions around Nubla’s literary and sound works and everything that spans from them. In addition to that, both bookshops will have copies of many of his Biblioteca para Misántropos’ books, as well as other books you can usually find there.

To start the series, philosopher and writer David Picó will present “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. This action will take place this Saturday, April 3, at 19h at Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) and will be streamed at La Carbonera’s Instagram account. Picó himself has described this event.

“Víctor Nubla writer. Yes. Texts and texts from which flow all kinds of theories, countertheories, adventures, micromythologies, poetic logics, scientific illogics, cosmovisions, cosmoauditions, comicity, tenderness, parody, critic… And a philosophy? Not a philosophic system but a philosophy. In two outstanding maturity works, in those in which the author warned, quietly, that they weren’t humour texts, we could find some clues. Re-reading them we will follow the traces of an increasingly undisguised interpretation of the world according to Víctor Nubla. And to finish, a philosophical question: is Víctor Nubla a post-punk pre-socratic? By Hrönir, what a question!”

ATTENTION: Due to the security measures to prevent the spread of Covid-19, the seats in this event will be limited. If you want to come please make your reservation sending an email to entrades@gracia-territori.com.

Concerning the following activities, that will be held one Saturday each month, we’ll inform of them through the accustomed channels as they draw close.