LEM 2018: BENVINGUDA / BIENVENIDA / WELCOME

CATALÀ

 

LEM 2018: MÚSICA NORMAL

 

Aquí tens el programa de l’edició número 23 del LEM. L’hem preparat al llarg d’aquest any, explorant les terres de ningú que es formen en les perifèries dels gèneres, territoris que precisen de la indagació i del suport a aquestes iniciatives que plantegen veritablement altres maneres de fer i escoltar la música, i també de considerar la seva funció social. Se sol associar aquestes “músiques diferents” a l’ús de tecnologies innovadores, però cal tenir present que la tecnologia està tan imbricada en els mecanismes de consum massiu que molts artistes opten per apropar-se a ella seguint la màxima de Llorenç Barber: “posar l’èmfasi en el que és accidental, gestual, l’ambient, els elements cerimonials, etc., tant com en la utilització catastròfica de les tecnologies més neutres”. Aquesta és la litúrgia i vol dir que la programació del LEM defuig la música empaquetada i etiquetada, prèviament avaluada i certificada pels laboratoris dels esdeveniments globals i les xarxes socials. Tampoc no es nodreix dels roosters de la jet-set experimental, per raons obvies. Alguns dels projectes que es presenten han estat en seguiment durant els darrers mesos, tant per mitjà dels cicles que programem al llarg de l’any com a través d’activitats permanents de suport als músics. Altres són fruit del programa d’intercanvi amb festivals europeus. I d’entre més d’un centenar de propostes artístiques rebudes hem triat projectes emergents que ens han fascinat. Per tancar el resum, no oblidem els artistes de llarga trajectòria que hem convidat enguany al festival perquè ens agrada especialment el que fan. Entre tot plegat trobareu moments de perilloses relacions entre la música i la poesia, i fins i tot amb la gastronomia, ja que tornem a proposar-vos una nova i insòlita sessió d’Àgape. També hi haurà improvisació: acústica, electrònica i poètica. Descobrirem fabulosos instruments i ens esglaiarem amb l’ús que alguns artistes fan d’instruments que crèiem conèixer. Transitarem els foscos límits on la música contemporània, el rock, el pop o el jazz experimenten metamorfosis inesperades i queda garantida l’absència d’anacronismes: res provindrà del passat ni del futur, podreu assistir al LEM en el més rigorós present, ja sabeu que es pot anar a tots els concerts, mai se superposen, els preus són econòmics, els espais són acollidors… Un any més arriba el festival que programa música normal, la qual cosa ens dóna un respir entre tants i tants festivals al nostre territori que programen coses estranyes. El LEM està lliure de músiques dissenyades, no conté edulcorants ni additius, com podreu comprovar si freqüenteu les 20 accions programades amb més de 40 artistes de 9 països. Tenim un mes per endavant ple d’emocions a recer de la flagrant neteja estètica habitual. Desplega la teva curiositat i recorda que la música és inefable; com tots sabem, solament s’explica a ella mateixa, però els músics sí que expliquen coses.

 

L’equip de Gràcia Territori Sonor

 


 

CASTELLANO

 

LEM 2018: MÚSICA NORMAL

 

Aquí tienes el programa de la edición número 23 del LEM. Lo hemos preparado a lo largo de este año, explorando las tierras de nadie que se forman en las periferias de los géneros, territorios que precisan de la indagación y del apoyo a estas iniciativas que plantean verdaderamente otras maneras de hacer y escuchar la música, y también de considerar su función social. Se suele asociar estas “músicas diferentes” al uso de tecnologías innovadoras, pero hay que tener presente que la tecnología está tan imbricada en los mecanismos de consumo masivo que muchos artistas optan por acercarse a ella siguiendo la máxima de Llorenç Barber: “poner el énfasis en lo que es accidental, gestual, el ambiente, los elementos ceremoniales, etc., tanto como en la utilización catastrófica de las tecnologías más neutras”. Esta es la liturgia y quiere decir que la programación del LEM rehuye la música empaquetada y etiquetada, previamente evaluada y certificada por los laboratorios de los acontecimientos globales y las redes sociales. Tampoco se nutre de los roosters de la jet-set experimental, por razones obvias. Algunos de los proyectos que se presentan han estado en seguimiento durante los últimos meses, tanto por medio de los ciclos que programamos a lo largo del año como a través de actividades permanentes de apoyo a los músicos. Otros son fruto del programa de intercambio con festivales europeos. Y de entre más de un centenar de propuestas artísticas recibidas hemos elegido proyectos emergentes que nos han fascinado. Para cerrar el resumen, no olvidemos a los artistas de larga trayectoria que hemos invitado este año al festival porque nos gusta especialmente lo que hacen. Entre todo ello encontraréis momentos de peligrosas relaciones entre la música y la poesía, e incluso con la gastronomía, puesto que volvemos a proponeros una nueva e insólita sesión de Ágape. También habrá improvisación: acústica, electrónica y poética. Descubriremos fabulosos instrumentos y nos sobrecogeremos con el uso que algunos artistas hacen de instrumentos que creíamos conocer. Transitaremos los oscuros límites donde la música contemporánea, el rock, el pop o el jazz experimentan metamorfosis inesperadas y queda garantizada la ausencia de anacronismos: nada provendrá del pasado ni del futuro, podréis asistir al LEM en el más riguroso presente, ya sabéis que se puede ir a todos los conciertos, nunca se superponen, los precios son económicos, los espacios son acogedores… Un año más llega el festival que programa música normal, lo cual nos da un respiro entre tantos y tantos festivales en nuestro territorio que programan cosas extrañas. El LEM está libre de músicas diseñadas, no contiene edulcorantes ni aditivos, como podréis comprobar si frecuentáis las 20 acciones programadas con más de 40 artistas de 9 países. Tenemos un mes por delante lleno de emociones a cobijo de la flagrante limpieza estética habitual. Despliega tu curiosidad y recuerda que la música es inefable; como todos sabemos, solamente se explica a ella misma, pero los músicos sí que explican cosas.

 

El equipo de Gràcia Territori Sonor

 


 

ENGLISH

 

LEM 2018: NORMAL MUSIC

 

Here you are the program of the LEM’s 23rd edition. We have been preparing it during the season, by exploring those no man’s lands that arise at the peripheries of genres, territories that require inquiry and support to those initiatives that really set up alternative ways of making and listening to music as well as of other ways of considering its social function.  People usually make the mental connection between these “different types of music” and the use of innovative technology, but we have to bear in mind  that technology is so much overlapped with mass consumption mechanisms that many artists choose to approach it by following Llorenç Barber’s principle: “to put an emphasis in what it is accidental, gestural, environmental, the ceremonial elements, etc., as much as in the catastrophic use of the most neutral technologies”. This is the liturgy and this means that the LEM program avoids wrapped and labelled music, previously evaluated and certified by the laboratories of global events and social networks. It is neither nourished by the experimental jet-set roosters, for obvious reasons. Some of the projects we present had been the object of monitoring during the last months, by means of both the series of concerts that we schedule during the season and our continuous activities of support to musicians. Some others are the result of the European festivals exchange program. Finally, among the more than one hundred artistic proposals we have received, we have chosen those emerging projects that have fascinated us. To end this summary, we cannot forget the artists of a long career whom we have invited to the festival because we particularly like what they do. Among all these things, you will find instances of dangerous liaisons between music and poetry and even gastronomy as we suggest again a new and amazing Agape session. Improvisation will be present as well: acoustic, electronic and poetic. We will discover fabulous instruments and we will be overwhelmed by the use that some artists make of instruments that we thought we knew. We’ll take a trip along the dark limits where contemporary music, rock, pop or jazz experience unexpected metamorphoses and we guarantee the absence of anachronisms: nothing will come from the past or the future, you will be able to attend the LEM in the most rigorous present time. You already know that all concerts can be attended, they never overlap, prices are cheap, venues are friendly…Once again, the festival that shows normal music comes, and this gives us a break among so many festivals that schedule strange things. The LEM is free from designed types of music, it does not contain sweeteners or additives as you will be able to verify if you attend the 20 programed actions, with more than 40 artists from 9 countries. We have a month ahead full of emotions and sheltered from the usual flagrant aesthetic cleansing. Unfold your curiosity and remember that music is ineffable; as we all know, music only explains itself, but musicians do explain things.

 

Gràcia Territori Sonor Team

 

%d bloggers like this: