LEM 2019: BENVINGUDA / BIENVENIDA / WELCOME

CATALÀ

 

LEM 2019: ALTRES REALITATS

 

El LEM fa 24 anys. Direm: com ha canviat el món! Però quin món ha canviat? N’hi ha tants, de móns! El que ha canviat són les persones. En 24 anys hi ha temps per produir uns quants milions de persones noves de trinca. També ha canviat la forma de viure. De les persones que venien al LEM fa 24 anys i de les que vénen ara. La nostra forma de viure no deixa de canviar. Ara, per exemple, el més comú és escoltar fragments de cançons i no pas cançons senceres però, com que el LEM gairebé no programa cançons, aquesta tendència compulsiva no ens afecta gaire. Programem concerts sencers de músiques que no són cançons i que fan pensar i sentir i descobrir que la música no té límits ni pot ser notariada sota els estàndards obsessius i mesmeritzadors de la indústria.

El nostre repte és mostrar aquestes músiques. El LEM és un node petit en un ecosistema precari, cal remarcar l’esforç de moltes persones treballant darrere l’escenari i de 2.938 artistes, en 23 anys, per mantenir obertes les portes a altres realitats sonores, considerant l’emergència d’una situació de desprofessionalització de tota pràctica musical que no sigui patxanga o gèneres estables de consum. No penseu que us convidem a contemplar les últimes meravelles, a conèixer les invencions més recents per a l’entreteniment i la fascinació tecnològica. Al cap i a la fi, tota música és una invenció i algunes invencions sonores tenen gràcia, d’altres tenen sentit i d’altres tenen suc. També existeixen les músiques buides, que s’han d’omplir de persones que sempre fan una altra cosa per no haver d’escoltar a fons.

En fi, cabòries. Passem a explicar alguns trets rellevants de l’edició 2019. La xarxa: ampliem la col·laboració amb el col·lectiu Dublab, fusionant les respectives programacions durant dos dies coincidint amb el cicle que produeixen a la seva seu durant l’octubre. Mantenim els intercanvis amb la xarxa de festivals (Intermediale, a Legnica, Polònia, i Signal, a Cagliari, Sardenya) i s’hi afegeix un nou festival, Morada Sónica, a Almeria. Aquest programa d’intercanvis permet fer circular els nostres artistes locals.

Més xarxa: la imatge del festival és de Bruno Espínola gràcies al conveni que hem fet amb la galeria-escola d’il·lustració Visions.

Espais: interessants espais se sumen al festival (veure la programació).

Com sabeu, la programació del LEM és un treball complex que es desenvolupa al llarg de l’any a partir de les propostes rebudes, els intercanvis internacionals, els projectes locals dels quals Gràcia Territori Sonor  fa seguiment, i artistes de llarga trajectòria l’obra dels quals volem mostrar específicament. El programa d’enguany us sorprendrà…

 

L’equip de Gràcia Territori Sonor


 

CASTELLANO

 

LEM 2019: OTRAS REALIDADES

 

El LEM cumple 24 años. Diremos: ¡Cómo ha cambiado el mundo! Pero, ¿qué mundo ha cambiado? ¡Hay tantos mundos! Lo que ha cambiado son las personas. En 24 años da tiempo para producir unos cuantos millones de personas nuevecitas. También ha cambiado la forma de vivir. De las personas que venían al LEM hace 24 años y de las que vienen ahora. Nuestra forma de vivir no deja de cambiar. Ahora, por ejemplo, lo más común es escuchar fragmentos de canciones y no canciones enteras, pero como el LEM casi no programa canciones, esta tendencia compulsiva no nos afecta demasiado. Programamos conciertos enteros de músicas que no son canciones y que hacen pensar y sentir, y descubrir que la música no tiene límites ni puede ser notariada bajo los estándares obsesivos y mesmerizantes de la industria.
 Nuestro reto es mostrar estas músicas. El LEM es un nodo pequeño en un ecosistema precario, hay que remarcar el esfuerzo de muchas personas trabajando detrás el escenario y de 2.938 artistas, en 23 años, para mantener abiertas las puertas a otras realidades sonoras, considerando la emergencia de una situación de desprofesionalización de toda práctica musical que no sea pachanga o géneros estables de consumo. No penséis que os invitamos a contemplar las últimas maravillas, a conocer las más recientes invenciones para el entretenimiento y la fascinación tecnológica. Al fin y al cabo, toda música es una invención y algunas invenciones sonoras tienen gracia, otras tienen sentido y otros tienen jugo. También existen las músicas vacías, que se tienen que llenar de personas que siempre hacen otra cosa para no tener que escuchar a fondo.


En fin, cavilaciones. Pasemos a explicar algunos rasgos relevantes de la edición 2019. La red: ampliamos la colaboración con el colectivo Dublab, fusionando las respectivas programaciones durante dos días coincidiendo con el ciclo que producen en su sede durante octubre. Mantenemos los intercambios con la red de festivales (Intermediale, en Legnica, Polonia, y Signal, en Cagliari, Cerdeña) y se añade un nuevo festival, Morada Sónica, en Almería. Este programa de intercambios permite hacer circular nuestros artistas locales. 


Más red: la imagen del festival es de Bruno Espínola gracias al convenio que hemos hecho con la galería-escuela de ilustración Visions.


Espacios: interesantes espacios se suman al festival (ver la programación).


Como sabéis, la programación del LEM es un trabajo complejo que se desarrolla a lo largo del año a partir de las propuestas recibidas, los intercambios internacionales, los proyectos locales de los que Gràcia Territori Sonor hace seguimiento, y artistas de larga trayectoria cuya obra queremos mostrar específicamente. El programa de este año os sorprenderá…

 

El equipo de Gràcia Territori Sonor


 

ENGLISH

LEM 2019: OTHER REALITIES

 

LEM Festival turns 24. We might say: The world has changed a lot! But what world has actually changed? What have changed is people. Twenty-four years are plenty of time to produce a few million new persons. Our way of living has also changed. From the people attending LEM 24 years ago to the people attending nowadays. Our lifestyle never stops changing. Now, for instance, listening song parts instead of full songs has become commonplace, but as LEM hardly ever programs songs, this compulsive tendency isn’t affecting us much. We program full shows of musics that are not songs and that can make us think and feel, and find out that music is limitless and can’t be notarised under the industry’s obsessive and mesmerizing standards. We challenge ourselves to show this musics. LEM is a small node in a precarious ecosystem, we must emphazise the efforts of so many people behind the stage and of 2.938 artists over 23 years to keep these doors to other sound realities open, taking in account the rise of a growing situation of deprofessionalisation of any musical practice that is not tacky or enclosed within stable consumer genres. Don’t you think we’re inviting you to look at the latest wonders, to discover the most recent inventions on entertainment and technological fascination. In the end, every music is an invention and some sound inventions are nice, some others make sense and some others have juice. There’s also empty musics, those that must be filled with people that are always doing other things so they don’t have to listen closely to them.

Well, these were just some thoughts. Let’s move on to explain some relevant aspects of the 2019 edition. The network: we have expanded our collaboration with the Dublab collective, fusing our programmes over two days during the series taking place at their headquarters this October. We continue with our exchanges with the festival’s network (Intermediale at Legnica, Poland; and Signal at Cagliari, Sardinia) and we have added a new festival, Almería’s Morada Sónica. This exchange programme allows our local artists to travel abroad.

Also within the network, the festival’s image is by Bruno Espínola thanks to an agreement with the Visions art gallery/illustration school.

Venues: some interesting venues have been added to the festival (check it out inside the programme).

As you know, LEM’s programme is a complex work spanning the whole year and spawning from the proposals we receive, international exchanges, local projects that are closely followed by Gràcia Territori Sonor and artists with a long carreer and whose work we want to showcase. This year’s programme will surprise you…

 

The Gràcia Territori Sonor Team


 

%d bloggers like this: