BENVINGUDA / BIENVENIDA / WELCOME

[Català]

OFF LEM 2020: MALGRAT TOT, CONTINUEM

Les nostres activitats d’enguany seran atípiques per les circumstàncies excepcionals que viu el país. Com la resta del sector cultural i la gran majoria de la població, Gràcia Territori Sonor ha patit molt durament els efectes de la pandèmia. En primer lloc per la paralització de l’activitat, que va aturar tots els nostres projectes entre els mesos de març i juliol per la impossibilitat, fins i tot, d’accedir a la nostra seu per a la gestió diària. En segon lloc per la situació actual i les perspectives de futur, que ens han obligat a endarrerir la 25a edició del LEM a l’any vinent, si la situació ho permet, per celebrar l’aniversari de la manera que el públic i els artistes mereixen. En tercer lloc, però no pas menys important, per la mort d’en Victor Nubla, director artístic del LEM i el darrer dels seus fundadors que continuava involucrat en el seu dia a dia. A tot això s’hi afegeix la resposta institucional a la pandèmia que, per bé que diversa, sovint ha tingut unes prioritats que han deixat fortament tocat el sector cultural en tota la seva amplitud, complexitat i, especialment, varietat.

Malgrat tot, a GTS continuem endavant de l’única manera que sabem, fent tot el possible per dur la música normal a la gent normal. Fora dels grans circuits, dels formats considerats adients, de la festivalització i de la tendència a convertir l’art i la cultura en productes de consum i entreteniment amb la dinamització de l’economia com a raó de ser. Volem ajudar a mantenir viva la constel·lació de petits escenaris on descobrir i experimentar allò que queda fora d’un món cada cop més estandarditzat, i ho fem convençuts que aquesta lluita, que no és nova, té més raó de ser que mai.

Per tot plegat us presentem l’OFF LEM 2020, una edició especial i reduïda que vol, de totes totes i contra tots els impediments, mantenir el que entenem com a normalitat: no pas la nova ni tampoc la vella sinó la que sempre havia estat i que sempre hauria de ser: mantenir la llibertat, la diversitat i l’experimentació per sobre de tot i obrir nous camins allà on els que ens proposen només duen a una constant i perpètua repetició del sistema establert. Fins ben aviat!

L’equip de Gràcia Territori Sonor


[Castellano]

OFF LEM 2020: CONTINUAMOS A PESAR DE TODO

Este año nuestras actividades serán atípicas por las circunstancias excepcionales que vive el país. Como el resto del sector cultural i la gran mayoría de la población, Gràcia Territori Sonor ha sufrido muy duramente los efectos de la pandemia. En primer lugar por la paralización de la actividad, que paró todos nuestros proyectos entre los meses de marzo y julio por la imposibilidad, incluso, de acceder a nuestra sede para la gestión diaria. En segundo lugar por la situación actual y las perspectiva de futuro, que nos han obligado a retardar la 25ª edición del LEM al año que viene, si la situación lo permite, para celebrar el cumpleaños como el público y los artistas merecen. En tercer lugar, pero no menos importante, por la muerte de Victor Nubla, director artístico del LEM y el último de sus fundadores que continuaba involucrado en su día a día. A todo ello se suma la respuesta institucional a la pandemia que, aunque diversa, a menudo ha tenido unas prioridades que han dejado muy tocado el sector cultural en toda su amplitud, complejidad y, especialmente, variedad.

Pese a todo, en GTS continuamos de la única manera que sabemos, haciendo lo posible por llevar la música normal a la gente normal. Fuera de grandes circuitos, de formatos considerados adecuados, de la festivalización y la tendencia a hacer del arte y la cultura bienes de consumo y entretenimiento con la dinamización de la economía como meta. Queremos ayudar a mantener viva la constelación de pequeños escenarios donde descubrir y experimentar lo que hay fuera de un mundo cada vez más estandarizado, convencidos que esta lucha, que no es nueva, tiene motivos que nunca.

Por todo esto os presentamos OFF LEM 2020, una edición especial y reducida que quiere, contra viento y marea, mantener lo que consideramos normalidad: ni la nueva ni la antigua, la que siempre había sido y siempre debería ser: la libertad, la diversidad y la experimentación como lem, abrir nuevos caminos allí donde los propuestos solo llevan a una constante y perpetua repetición del sistema establecido. ¡Hasta pronto!

El equipo de Gràcia Territori Sonor


[English]

OFF LEM 2020: AND STILL WE KEEP MOVING

Our activities for this year will be atypical because of the extraordinary circumstances our country’s living. As the rest of the cultural sector and most of the population, Gràcia Territori Sonor has suffered greatly the pandemic’s effects. First of all because the freezing of all our activities, that stopped all our projects between March and July because we literally couldn’t even get into our office to perform our daily duties. Secondly because of the current situation and the future perspectives, that have forced us to delay LEM’s 25th edition to next year, if circumstances allow it, to celebrate this anniversary in the way both our audience and our artists deserve. In third place, but not less important, because of the death of Víctor Nubla, LEM’s artistic director and the last of its founding members that was still involved in it. To all these we must add the governments’ answer to the pandemic that, albeit diverse, quite often have had priorities that have damaged greatly the whole cultural sector in its width, complexity and specially variety.

Despite all this, at GTS we keep moving on the only way we know, doing whatever we can do to bring normal music to normal people. Outside of the big circuits, of the formats that are considered adequate, of the festivalisation and the tendency to turn art and culture into consumer and entertainment goods that have the economy’s dinamisation as their goals. We want to help keeping alive the constellation of small stages where one can discover and experience everthing that lies outside of a world which is increasingly standardised, and we do so convinced that this fight, which isn’t new, is more meaningful than ever.

For all these we present you OFF LEM 2020, a special, reduced edition that wants, against all odds, to keep what we consider normality: not the new nor the old but the one that always was, and hopefully, will always be: to keep freedom, diversity and experimentation over all and to open new paths where the ones proposed only lead to a permanent, perpetual repetition of the established system. See you soon!

The Gràcia Territori Sonor team

%d bloggers like this: