ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN SPACETIME: OPAACO & PUNTALABERINTO

20 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2021 tornen aquest dijous 22 d’abril a les 20h la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília 321) amb la trobada entre els visuals d’opaaco i el drone de Puntalaberinto.

El primer és un investigador de l’error, la forma d’evolucionar del qual passa per fases constants d’organització compulsiva de males idees juntament amb les bones però mal executades. Al seu voltant s’hi poden trobar microscopis, lupes, equips de fabricació pròpia i càmeres antigues, on els collages híbrids de glitch es materialitzen en coses visibles.
Puntalaberinto, per la seva banda, deu més d’una dècada submergida en l’univers sonor dels sintetitzadors modulars i la construcció d’instruments DIY. Els seus directes es llencen a les profunditats, mirant de dur l’experiència sonora a una instància física i meditativa. Una esquerda de naturalesa estranya que s’allunya de les narratives convencionals.

Com sempre, a causa de la pandèmia l’aforament és limitat i cal reservar seients a entrades@gracia-territori.com.


[CAST]

Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2021 vuelven este jueves 22 de abril a las 20h en la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicilia 321) con los visuales de opaaco y el drone de Puntalaberinto.

El primer és un investigador del error la forma de evolucionar del qual pasa por fases constantes de organización compulsiva de malas ideas junto con las buenas pero mal ejecutadas. A su alrededor se pueden encontrar microscopios, lupas, equipo de fabricación propia y cámaras antiguas, donde collages híbridos de glitch se materializan en algo visible.

Puntalaberinto, por su lado, lleva más de una década sumergida en el universo sonoro de los sintetizadores modulares y la construcción de instrumentos DIY. Sus directos se arrojan a las profundidades, tratando de llevar la experiencia sonora a una instancia física y meditativa. Una grieta de extraña naturaleza que se aleja de las narrativas convencionales.

Como siempre, a causa de la pandemia el aforo es limitado y hay que reservar asientos en entrades@gracia-territori.com.


[ENG]

2021’s Encounters in Spacetime return this Thursday, April 22, at 20h at La Sedeta’s Sala Polivalent (Sicilia 321) with opaaco‘s visuals and Puntalaberinto’s drone.

The first one is an investigator of the mistake whose way of evolving goes through constant phases of compulsive organization of bad ideas along with good albeit badly executed ones. Around him one can find microscopes, magnifying glasses, self-built gear and old cameras, where glitch’s hybrid collages turn into something visible.

Puntalaberinto, on the other hand, has been into the modular synthesizers and DIY instrument-building for more than a decade. Her performances throw themselves into the depths, trying to take the sound experience to a physical and meditative area. A strange crack that moves away from conventional narratives.

As always, due to the pandemic the attendance is limited and seats have to be reserved in advance by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com.

GTS PUBLICA EL NOU DISC DE BLACK FLOWER / GTS SACA EL NUEVO DISCO DE BLACK FLOWER / GTS PUBLISHES BLACK FLOWER’S NEW ALBUM

16 Apr

[CAT] Després d’haver participat al Festival LEM de 2019, Gràcia Territori Sonor anuncia que publicarà el nou àlbum de Black Flower, “Kala of the Unspoken”, amb la col·laboració de La Olla Exprés, que sortirà a la venda ben aviat.

La banda, formada per Yexza Lara (composició, lletres, veu i flauta), Pablo Selnik (flautes, veu i producció) i Clara Lai (piano i rhodes), tots tres amb una gran trajectòria als circuits d’avantguarda i jazz de Barcelona i Tenerife, es defineix com una proposta de música i narrativa experimental, que pren la seva inspiració de LovecraftMaupassant o Quiroga. A partir d’aquí, inicien un viatge de descoberta d’un món de ficció amb melodies estranyes, improvisació, efectes sonors analògics i veus enigmàtiques i on el misteri, el neguit, l’enyor, el somni, la calma, el buit, l’ésser i el sentit de pertinença prenen una forma gairebé sòlida.

A més del Festival LEM, on van actuar amb un gran èxit, Black Flower també han tocat a Periferias (Osca, 2018), Canarias Jazz Showroom (Tenerife, 2019), Hors Lits BCN (2019) i Zarata (Bilbo, 2019).

Estigueu atents!


[CAST] Después de haber participado en el Festival LEM de 2019, Gràcia Territori Sonor anuncia que publicará el nuevo disco de Black Flower, “Kala of the Unspoken”, con la colaboración de La Olla Exprés, que saldrá a la venta muy pronto.

La banda, formada por Yexza Lara (composición, letras, voz y flauta), Pablo Selnik (flautas, voz y producción) y Clara Lai (piano y rhodes), los tres con una gran trayectoria en los circuitos de vanguardia y jazz de Barcelona y Tenerife, se define como una propuesta de música y narrativa experimental, que toma su inspiración de tLovecraftMaupassant o Quiroga. A partir de aquí, empiezan un viaje de descubrimiento de un mundo con melodías extrañas, improvisación, efectos sonoros analógicos y voces enigmáticas y donde el misterio, la angustia, el sueño, la calma, el vacío, el ser y el sentido de pertenencia toman una forma casi sólida.

Además del Festival LEM, donde actuaron con un gran éxito, Black Flower también han tocado en Periferias (Huesca, 2018), Canarias Jazz Showroom (Tenerife, 2019), Hors Lits BCN (2019) y Zarata (Bilbo, 2019).

¡Estad atentos!


[ENG] After participating at 2019’s LEM Festival, Gràcia Territori Sonor announces that it will release Black Flower’s new album, “Kala of the Unspoken”, with La Olla Exprés’ collaboration, that will be out soon.

The band is formed by Yexza Lara (composing, lyrics, voice and flute), Pablo Selnik (flutes, voice and production) and Clara Lai (piano and rhodes), all of them with a great career in Barcelona and Tenerife’s avant-garde and jazz circuits. They define themselves as a project of experimental music and narrative, that takes its inspiration from LovecraftMaupassant or Quiroga. From there, they start a trip to discover a fiction world filled with weird melodies, improvisation, analogically sound effects and enigmatic voices and where mystery, restlessness, longing, dreams, calm, being and belonging take a quasi-solid shape.

In addition to LEM Festival, where they had a great success, Black Flower has also performed at Periferias (Huesca, 2018), Canarias Jazz Showroom (Tenerife, 2019), Hors Lits BCN (2019) and Zarata (Bilbo, 2019).

Stay tuned!

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN THE SPACETIME: RAFAEL ZARAGOZA I FANG SU

6 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps d’enguany continuen la seva tercera acció, la trobada entre el guitarrista Rafael Zaragoza, un músic amb una llarga trajectòria, i la jove artista Fang Su, intèrpret de música tradicional xinesa. Zaragoza, en actiu des de fa més de cinquanta anys, ha participat en una llista llarguíssima de bandes, projectes i artistes d’entre els quals en podríem destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… a més dels seus treballs per a televisió, ràdio, teatre i cinema. Su Fang, per la seva banda, ha tocat en un gran número de clubs de música i actes benèfics a la Xina, duent l’estètica d’aquest art antic a l’extrem. Actualment viu a Barcelona, on mira de connectar l’art oriental amb altres propostes mitjançant la col·laboració amb músics locals. Com és habitual aquest 2021, l’Encontre tindrà lloc aquest dijous, dia 8 d’abril, a les 20h a la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Per assistir-hi, a causa de les limitacions d’aforament, cal reservar entrada anticipadament enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com. Com sempre, l’Encontre es financia per taquilla inversa.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de este año continúan con su tercera acción, la sesión que nos ofrecerán el guitarrista Rafael Zaragoza, un músico con una larga trayectoria, y la joven artista Fang Su, intérprete de música tradicional china. Zaragoza, en activo des de hace más de cincuenta años, ha participado en una lista larguísima de bandas, proyectos y artistas entre los que podríamos destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el colectivo de improvisación LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… además de sus trabajos para televisión, radio, teatro y cine. Su Fang, por su lado, ha tocado en un gran número de clubs de música y actos benéficos en la China, llevando la estética de esta antiguo arte al extremo. Actualmente vive en Barcelona, donde intenta conectar el arte oriengal con otras propuestas a través de la colaboración con músicos locales. Como es habitual este 2021, el Encuentro tendrá lugar este jueves, día 8 de abril, a las 20h en la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Para asistir, a causa de las limitaciones de aforo, hay que reservar entrada anticipadamente enviando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com. Como siempre, el Encuentro se financia con taquilla inversa.


[ENG] This years’ Encounters in the Spacetime continue with its third action, the meeting between guitarist Rafael Zaragoza, a musician with a long career, and young artist Fang Su, interpreter of Chinese traditional music. Zaragoza, active for more than fifty years, has worked in or with a long list of bands, projects and artists among which we could name Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… in addition to his works for TV, radio, theatre and cinema. Su Fang, on her side, has played in a number of music clubs and benefic events in Chine, bringing this ancient art’s aesthetics to the extreme. Nowadays she lives in Barcelona, where she tries to connect Eastern art with other movements by collaborating with local musicians. As per usual this 2021, the Encounter will be held this Thursday, April 8, at 20h in the Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). To attend, due to the capacity limitations, reserving your seat by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com is mandatory. Donations at the end of the action.