ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: BEA & HELENA GASCÓN

19 Apr

[CAT] El quart Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 21 d’abril, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). La saxofonista BEA i la pianista Helena Gascón combinaran el seu talent en una sessió d’improvisació que comptarà, com a la resta d’Encontres d’enguany, amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

BEA (Florència, 1996) és una artista que explora les identitatsa través de la música. Saxofonista de formació clàssica i moderna, ha estat part de diverses bandes i col·lectius artístics a Itàlia. Ara treballa amb l’EWI, en una cerca de l’experimentació des de l’electrònica, explorant els punts de fuga entre gèneres per trobar la llibertat. 

Helena Gascón (Ávila, 1995) és pianista clàssica de formació i artista immersa en una recerca interdisciplinar. Darrerament, s’ha anat obrint cada vegada més a l’experimentació sonora, centrant-se en un viatge d’exploració de la dimensió afectiva de la música.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El cuarto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 21 de abril, a las 20h enla sede de GTS (Igualada 10). La saxofonista BEA i la pianista Helena Gascóncombinarán su talento en una sesión de improvisación que contará, como en los demás Encuentros de este año, con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

BEA (Florencia, 1996) es una artista que explora las identidades a través de la música. Saxofonista de formación clásica u moderna, ha sido parte de varias bandas y colectivos artísticos en Italia. Ahora trabaja con el EWI, en una búsqueda de la experimentación desde la electrónica, explorando los puntos de fuga entre géneros para encontrar la libertad. 

Helena Gascón (Ávila, 1995) es pianista clásica de formación y artista inmersa en una búsqueda interdisciplinar. Últimamente, se ha ido abriendo cada vez más a la experimentación sonora, centrándose en un viaje de exploración de la dimensión afectiva de la música.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The fourth Encounter in Spacetime will be on Thursday, April21, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). Saxophonist BEA and pianist Helena Gascón will combine their talent in an improvisation sassion that will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

BEA (Florència, 1996) is an artist who explores identities through music. Saxophonist with a classical and modern training, she’s been part of several bands and art collectives in Italy. Now she works with EWI, in a search for experimentation from electronics, exploring the vanishing points between genres in order to find her freedom.

Helena Gascón (Ávila, 1995) is a classic pianist by training and an artist in the midsts of an interdisciplinary research. Lately she has been opening to sound experimentation, focusing on an exploration quest for the afective dimension of music.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: EMOTIONAL PUSSY & KASTRATA

4 Apr

[CAT] El tercer Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 7 d’abril, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). Els collages sonors d’Emotional Pussy es trobaran amb el dark ambient industrial de Kastrata en una acció que comptarà, com va sent habitual, amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

Emotional Pussy és Pilar Talaveraperformer i investigadora que ha passat per museus i festivals d’Europa, Àsia i Amèrica Llatina. Aquest “canal de bloqueigs aleatoris”, com l’anomena, és la seva via per expressar i redefinir “una paraula sagrada que ens defineix des de la devoció: no“. Talavera crida a emprar els “no podràs, això no és per a tu” per fer un no de rebuig, resposta i protecció. Un manifest en construcció que es desfa i refa amb assaltscritspoesia i desig que es manifesten des de la frustració, la dismorfia, el plaer, la neurosi, l’amor i un immens i bategant no.

Kastrata, per la seva banda, és un dels heterònims de la terrorista estètica ANAX. L’ús de tants noms sorgeix, diu, de la impossibilitat d’adherir-se a una sola identitat, ja que totes tenen característiques diferents d’estil, estètica i concepte. El que veurem a l’EET és un dels més habituals en la seva activitat sonora. Associat a temàtiques socials i pertorbacions mentals, el seu estil es pot definir com a dark ambient industrial amb interferències del noise. En aquest EET, explorarà la línia del seu darrer àlbum, “Against Oppressive Structures”.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El tercer Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 7 de abril, a las 20h en la sede de GTS (Igualada 10). Los collages sonoros de Emotional Pussy se encontrarán con el dark ambient industrial de Kastrata en una acció que contará, como va siendo habitual, con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

Emotional Pussy es Pilar Talaveraperformer e investigadora que ha pasado por museos i festivales en Europa, Asia y América Latina. Este “canal de bloqueos aleatorios” es su vía para expresar y redefinir “una palabra sagrada que nos define desde la devoción: no”. Talavera llama a usar los “no podrás, esto no es para tí” para hacer un no de rechazo, respuesta y protección. Un manifesto en construcción que se deshace y rehace con asaltosgritospoesía y deseo que se manifiestan desde la frustración, la dismorfia, el placer, la neurosis, el amor y un immenso y palpitante no.

Kastrata, por su lado, es uno de los heterónimos de la terrorista estética ANAX. El uso de tantos nombres surge, dice, de la imposibilidad de adherirse a una sola identidad, ya que todas tienen características distintas de estilo, estética y concepto. El que veremos en el EET es uno de los más habituales en su actividad sonora. Asociado a temáticas sociales y perturbaciones mentales, su estilo se puede definir como dark ambient industrial con interferencias de noise. En este EET, explorará la línea de su último álbum, “Against Oppressive Structures”.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The third Encounter in Spacetime will be on Thursday, April 7, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). Emotional Pussy’s sound collages will meet Kastrata’s industrial dark ambient in an action accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Emotional Pussy is Pilar Talavera, performer and researcher who has been at museums and festivals in Europe, Asia and Latin America. This is her “random blocks’ channel”, a way to express and redefine “a sacred word that defines us from devotion: no”. Talavera calls to use the “you won’t be able to, this is not for you” to craft a no of rejection, response and protection. An under-construction manifesto that undoes and redies itself through attackshoutingpoetry and desire manifestes through frustration, dismorphy, pleasure, neurosis, love and a huge and throbbing no.

Kastrata, on the other hand is one of aestheticterrorist ANAX’s alter egos. The use of so many noms-de-guerre comes from the inability to adhere to one identity, as they all have distinct characteristic in style, asthetics and concept. The one we’ll see at the EST is one of the most common on her sonic activity. Associated with social topics and mental deviations, her style can be defined as industrial dark ambient with some noise interferences. On this EST, she’ll explore the list of her latest album, “Against Oppressive Structures”.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.

TORNA ‘PSICOGEOGRAFIA SEMIESTABLE’, UNA RUTA LITERÀRIA PELS ESCENARIS DE L’OBRA DE VÍCTOR NUBLA

29 Mar

[CAT] Aquest dijous, 31 de març, no hi haurà Encontre en l’Espai-Temps. En comptes d’això, en el segon aniversari de la mort d’en Víctor Nubla, repetirem la ruta psicogeogràfica que, el mes de juny passat, ens va dur per alguns dels escenaris de l’insòlit quotidià que apareixen a la seva obra, guiant la nostra presència des de les tergiversacions situacionistes del joc, a través dels seus textos dins i fora de la seva literalitat. Derives per llocs molt especials de la Vila de Gràcia a través de l’univers màgico-literari d’en Nubla, amb la presència d’alguns dels seus protagonistes i algunes sorpreses.

A diferència de la ruta del juny, no cal reserva anticipada. Ens trobarem aquest dijous 31 de març, a les 18h, al monument a Anselm Clavé, a dalt del Passeig de Sant Joan. La ruta es finançarà amb el sistema de taquilla inversa.


[CAST] Este jueves, 31 de marzo, no habrá Encuentro en el Espacio-Tiempo. En lugar de esto, en el segundo aniversario de la muerte de Víctor Nubla, repetiremos la ruta psicogeográfica que, el pasado junio, nos llevó por algunos de los escenarios del insólito cotidiano que aparecen en su obra, guiando nuestra presencia des de las tergiversaciones situacionistas del juego, a través de sus textos dentro y fuera de su literalidad. Derivas por lugares muy especiales de la Vila de Gràcia a través del universo mágico-literario de Nubla, con la presencia de algunos de sus protagonistas y con algunas sorpresas más.

A diferencia de la ruta del junio, no hace falta reservar anticipadamente. Nos encontraremos este jueves 31 de marzo, a las 18h, en el monumento a Anselm Clavé, al final del Passeig de Sant Joan. La ruta se financiará con el sistema de taquilla inversa.


[ENG] This Thursday, March 31, there won’t be an Encounter in Spacetime. Instead of that, as the day marks two years since Víctor Nubla‘s death, we’ll repeat the psychogeographic route that, last June, took us through some of the places where his daily unusual happened, guiding us from situationist game distortions through his texts, both in and out of their literalism. A series of drifts at very special places in Vila de Gràcia through Nubla’s magical-literary universe with some of its protagonists and some surprises.

This time there’s no need for prior reservations. We’ll meet this Thursday, March 31, at 18h at Anselm Clavé’s monument, at the end of the Passeig de Sant Joan. Free donations at the end of the action.