Tag Archives: 21st Experimental Music Meeting

LEM 2016: MÉS NOMS / MÁS NOMBRES / MORE NAMES.

13 Sep

element-2-lem

WALTER THOMPSON THE BARCELONA SOUNDPAINTING ORCHESTRA

7 d’octubre, 21 h
CC La Sedeta
El multipremiat Walter Thompson va inventar el 1974 el Soundpainting, el llenguatge de signes universal per la composició multidisciplinària en viu. Des de llavors, aquest llenguatge no ha deixat de créixer. Thompson dirigirà un conjunt inèdit de músics, poetes, actors i ballarins. Sens dubte, un altre plat fort del LEM 2016!

El multipremiado Walter Thompson inventó en 1974 el Soundpainting, el lenguaje de signos universal para la composición multidisciplinaria en vivo. Desde entonces, este lenguaje no ha parado de crecer. Thompson dirigirá a un conjunto inédito de músicos, poetas, actores y bailarines. ¡Otro plato fuerte del LEM 2016!

The multi-awarded Walter Thompson invented in 1974 the Soundpainting, a universal sign language for the live multidisciplinary composition. Since then, this language has never stopped growing. Thompson will conduct an unprecedented group with musicians, poets, actors & dancers. Another highland of the LEM 2016!
 imatge-perfil-fb

METACENTRO

15 d’octubre, 21:30 h
Soda Acústic
Amb Metacentro, l’aquofonista Patxi Valera i el compositor de música eslectrònica Ángel Faraldo ens proposen una exploració sonora: partim, escoltem, surem i ens desplacem a través de la tempesta de codis i representacions. Traçant línies imaginàries entre espais multidimensionals, mantenim l’equilibri per arribar al mar del silenci.

El acuofonista Patxi Valera y el compositor de música electrónica Ángel Faraldo nos proponen una exploración sonora: partimos, escuchamos, flotamos y nos desplazamos a través de la tormenta de códigos y representaciones. Trazando lineas imaginarias entre espacios multidimensionales, mantemos el equilibrio para llegar al mar del silencio

With Metacentro, the aquophonist Patxi Valera and the composer of electronic music Ángel Faraldo proposes a sound exploration: we depart, we hear, we float, we travel through the storm of codes and representations. Drawing imaginary lines between multidimensional spaces, we keep our balance to get to the sea of silence.

lem_element1_promo-2

MUT TRIO

15 d’octubre, 22:30 h
Soda Acústic
“Tramadors de sons,” MUT Trio –Miguel Fernández (saxo), Albert Juan (guitarra) i Oriol Roca (bateria)– ens ofereixen un repertori de peces en les quals barregen improvisació lliure amb composició escrita. Jazz d’avantguarda nebulós, presidit per la nuesa, l’heterodòxia i el contrast, amb un únic objectiu: “fer que la música s’esdevingui per si mateixa,” diuen.

“Tramadores de sonidos,” MUT Trio –Miguel Fernández (saxo), Albert Juan (guitarra) y Oriol Roca (batería)– nos ofrecen un repertorio de piezas donde mezclan improvisación libre con composición escrita. Jazz de vanguardia nebuloso, presidido por la heterodoxia y el contraste, con un único objetivo: “hacer que la música se desarrolle por sí misma,” dicen.

“Sound conspirators,” MUT Trio –Miguel Fernández (sax), Albert Juan (guitar) & Oriol Roca (drums)– offers a song repertoire where they melt free improvisation with written compositions. Misty avant-garde jazz, dominated by bareness, heterodoxy and contrast, with a unique goal to achieve “a music that develops by herself”, they say.

LEM 2016: MÉS NOMS – MÁS NOMBRES – MORE NAMES

6 Sep

lem_element1_promo-2

PIERRE BASTIEN

14 d’octubre, 22 h
MACBA
A Bastien se’l pot qualificar de mag, científic boig, poeta de la mecànica i un dels creadors experimentals més influents. No en va, ha treballat amb Robert Wyatt, Aphex Twin i Pascal Comelade. Bastien torna al LEM amb l’orquestra Mecanium, feta de peces de mecano. És, sens dubte, un dels punts àlgids del LEM 2016.

A Bastien se le puede calificar de mago, científico loco, poeta de la mecánica y uno de los creadores más influyentes. No en vano, ha trabajado con Robert Wyatt, Aphex Twin y Pascal Comelade. Bastien vuelve al LEM con la orquesta Mecanium, hecha con piezas de mecano. Un punto álgido del LEM 2016.

Bastien can be described as magician, mad scientist, poet of mechanics and one of the most influent experimental creators. In fact, has worked with Robert Wyatt, Aphex Twin and Pascal Comelade. Bastien visits the LEM once again with his mechanical orchestra, Mecanium, made of meccano pieces. One of the highlights of the LEM 2016.
 

lem_element1_promo-2

 

FUEGO

6 d’octubre, 21:30 h
Almo2bar
Aldana, Pope i Pablo Miranda formen aquest trio d’improvisació visual i sonora que utilitza l’aleatorietat i l’error como a arma creativa.  Dub marcià sota un paisatge sonor on fantàstiques màquines trobades a les escombraries tenen una segona oportunitat. Fem picar les pedres i obtindrem foc.

Aldana, Pope y Pablo Miranda forman este trío de improvisación visual y sonora que utiliza la aleatoriedad y el error como arma creativa. Dub marciano bajo un paisaje sonoro donde fantásticas máquinas halladas en la basura tienen una segunda oportunidad. Golpeemos las piedras y obtendremos fuego.

Aldana, Pope and Pablo Miranda formed this visual and sound improvisation trio which uses randomness and error as a creative weapon. Martian dub under a soundscape, where fantastic machines found in the trash a second chance. If we strike the stones, will be make fire.
 

 

lem_element1_promo-2

 

GRÖSSO

29 d’octubre, 21:30 h

Almo2bar

Inspirat per Com Truise, Raymond Scott i Aphex Twin, el bateria de jazz Carlos Falanga va posar en marxa un projecte, Grösso, amb el qual introdueix sintetitzadors i caixes de ritmes amb sons vintage. L’objectiu: crear una música melòdica, tant ballable com evocadora i addictiva.

Inspirado por Com Truise, Raymond Scott y Aphex Twin, el baterista de jazz Carlos Falanga puso en marcha un proyecto, Grösso, en el que introduce sintetizadores y cajas de ritmo vintage. El objetivo: crear una música melódica, tan bailable como evocadora y adictiva.

Inspired by Com Truise, Raymond Scott and Aphex Twin, the jazz drummer Carlos Falanga started a project entitled Grosso, which includes synthesizers and drum machines with vintage sounds. The purpose is to create a melodic dancing music, evocative and addictive.
 

 

SEGUIREM INFORMANT – SEGUIREMOS INFORMANDO – WE WILL KEEP YOU INFORMED
 

 

2016 !

4 Jan

nedasipots_b

Existeixen tres maneres  principals d’empatar amb el mar: 1) posar-se flotadors; 2) fer un gran esforç transcendent i 3) ser un peix o similar, comestible o no. Altres empats cèlebres són el del ying i el yang, el de la quantitat d’extremitats a la dreta i a l’esquerra en animals bilaterals i, en segons quins paísos, el número de petons rebuts per cada galta al llarg d’una vida més o menys reeixida. La pròrroga necessària condueix sempre a la derrota i els penalties al ridícul. Se sap que el 2016 començarà i poca cosa més però el fet esperançador és que sota el mar sempre hi ha vida i inquietuds per molt morta que estigui la riba. 
Existen tres maneras principales de empatar con el mar: 1) ponerse flotadores; 2) hacer un gran esfuerzo trascendente y 3) ser un pez o similar, comestible o no. Otros empates célebres son el del ying y el yang, el de la cantidad de extremidades a derecha e izquierda de un animal bilateral y, en según qué países, el número de besos recibidos por cada mejilla a lo largo de una vida más o menos exitosa. La prórroga necesaria conduce siempre a la derrota y los penalties al ridículo. Se sabe que el 2016 empezará y poca cosa más, pero el hecho esperanzador es que bajo el mar siempre hay vida e inquietudes por muy muerta que esté la orilla. 
The are three main ways to tie with the sea: 1) to put on rubber rings; 2) to make a huge trascendent effort and 3) to be a fish or similar, irrespective of palatability. Other famous ties are that between ying and yang, the number of limbs of a bilateral animal and, in certain countries, the number of kisses that each cheek receives in the course of a more or less successful life. The extra time always leads to defeat and the penalties to foolishness. We know that 2016 will start and little more, but the inspiring fact is that there is always life and restlessness under the sea, no matter how dead the shore is.  
GRÀCIA TERRITORI SONOR US DESITJA UNA LINIA DE FLOTACIÓ ESTABLE PER AL 2016
 
GRÀCIA TERRITORI SONOR OS DESEA UNA LÍNEA DE FLOTACIÓN ESTABLE PARA 2016
 
GRÀCIA TERRITORI SONOR WISHES YOU A STABLE WATERLINE FOR 2016
 

Atenció, la primera activitat de l’any tindrà lloc el 17 de gener. 
Més informació molt aviat!
Atención, la primera actividad del año tendrá lugar el 17 de enero. 
¡Más información muy pronto!
 Atention, the first activity of the year will take place on January, 17th. 
More information soon!