Tag Archives: 24th Experimental Music Meeting

LEM 2019: quarta setmana / cuarta semana / fourth week

20 Oct

ESPACIO PROFUNDO (Barcelona)

dimarts 22 d’octubre, 20:30h / martes 22 de octubre, 20:30h / Tuesday 22nd October, 20:30h

col·laboració amb / colaboración con / in collaboration with DUBLAB / CICLE RADIAL 

La Rubia Horiginal

Ferlandina 29

entrada lliure / entrada libre / free entry

Trash Van Traxx es troba al comandament de la nau Espacio Profundo, errant per paratges llunyans i inhòspits. Antares (Nyapster, 2016) és el seu primer treball editat en format cassette i el punt on emprèn una exploració de nous camps sonors més enllà del cosmos. Se situa entorn del space-noise i l’ambient, envoltada de sintetitzadors, enregistraments cacofònics, veus processades i sons espacials, construint sorolls sobre la base de distorsions de freqüència. El 2016 autoedita la cassette Orion i el 2017 surten al mercat Disnomia (Day of the Droids) i Laniakea (Zona Watusa). Espacio Profundo és collage sonor, gravacions de camp, space music i noise. Aquestes són les energies propulsores de la nau per produir música que sembla provenir d’un hemisferi desconegut on els sons es fonen amb escombraries astrals errants. Música espacial per a aliens.

Web Espacio Profundo


Trash Van Traxx pilota los mandos de la nave de Espacio Profundo, vagando por parajes lejanos e inhóspitos. Antares (Nyapster, 2016) es su primer trabajo editado en formato cassette, punto donde emprende una exploración de nuevos campos sonoros más allá del cosmos. Se sitúa en torno al space-noise y el ambient, rodeada de sintetizadores, grabaciones cacofónicas, voces procesadas y sonidos espaciales, construyendo ruidos en base a distorsiones de frecuencia. El 2016 autoedita la cassette Orion y en 2017 salen al mercado Disnomia (Day of the Droids) y Laniakea (Zona Watusa). Espacio Profundo es collage sonoro, grabaciones de campo, space music y noise. Con esta propulsión la nave produce música que parece provenir de un hemisferio desconocido en el que los sonidos se funden con basura astral errante. Música espacial para aliens.

Web Espacio Profundo


Trash Van Traxx pilots the spaceship controls of Espacio Profundo, wandering far away and inhospitable landscapes. Antares (Nyapster, 2016) is her first work edited in cassette format, starting point of an exploration of new sound fields beyond cosmos. She’s settled around the space-noise and ambient, surrounded of synthesizers, cacophonic recordings, processed voices and outer space sounds, building sounds in base of frequency distortions. In 2016 she self edits the cassette Orion and in 2017 Disnomia (Day of the Droids) and Laniakea (Zona Watusa) are out in the markets. Espacio Profundo is sound collage, field recordings, space music and noise. With this propulsion the spaceship produces music that seems to come from an unknown hemisphere in which the sounds are melt with astral wandering trash. Space music for aliens.

Web Espacio Profundo


SRTA Y + LLAPISPANC (Amposta / Barcelona)

dimarts 22 d’octubre, 21:30h / martes 22 de octubre, 21:30h / Tuesday 22nd October, 21:30h

col·laboració amb / colaboración con / in collaboration with DUBLAB / CICLE RADIAL 

La Rubia Horiginal

Ferlandina 29

entrada lliure / entrada libre / free entry

Perla cara/.\ PerlaCara va començar sent un muntatge sonor en forma de menjador com el de les nostres àvies. A la taula hi havia reproductors de cassetes on sonaven loops de sons extrets d’una setmana de connexió al facebook, a la televisió hi havia les imatges corresponents a aquests sons i a la butaca, un àlbum de fotografies. Després, va passar per l’estudi d’en Llapispanc a l’Escocesa i allí va ser desmuntada i convertida en deixalles mentre s’alteraven i modificaven els sons fins que només van quedar-hi algunes restes d’allò que havia sigut. Així ho explica la Nadia Toldà Subirats (Srta Y) que porta anys capturant i movent-se entre sons i imatges del seu dia a dia amb intenció de retenir allò que difícilment es pot retenir, com si es tractés d’un diari, un diari on munta, desmunta i altera els records per crear quelcom de nou i vell a la vegada.

Web Srta Y

Web Llapispanc


Perla cara/.\ PerlaCara empezó siendo un montaje sonoro en forma de comedor como el de nuestras abuelas. En la mesa había reproductores de cassettes donde sonaban loops de sonidos extraídos de una semana de conexión a facebook. En la televisión, las imágenes correspondientes a estos sonidos y en la butaca, un álbum de fotografías. Después, pasó por el estudio de Llapispanc y allí fue desmontada y convertida en desechos mientras se alteraban y modificaban los sonidos hasta que solo quedaron algunos restos de aquello que fue. Así lo explica Nadia Toldà Subirats (Srta Y) que lleva años capturando y moviéndose entre sonidos e imágenes de su día a día con intención de retener aquello que difícilmente se puede retener, como si se tratara de un diario donde monta, desmonta y altera los recuerdos para crear algo nuevo y viejo a la vez.

Web Srta Y

Web Llapispanc


Perla cara/.\ PerlaCara stared being a sound installation shaped like our grandmother’s living room.There were cassette players on the table that played sound loops taken from a week of facebook connection. On television, the images that belonged to these sounds and on the armchair, a photo album. After that, it went through Llapispanc‘s studio and there it was dismantled and converted into waste while the sounds were changed and modified until there were only some remains of what that was. This is Nadia Toldà Subirats’ (Srta Y) explanation. She’s been capturing and moving around daily sounds and images for years with the intention of retaining what is difficult to retain, as if it was a diary where she builds, dismantles and changes the memories in order to create something new and old at the same time.

Web Srta Y

Web Llapispanc


NEUS BORRELL & JORDI RALLO  (Sant Pol de Mar / Badalona)

dimecres 23 d’octubre, 20h / miércoles 23 de octubre, 20h / Wednesday 23rd October, 20h

SEU DE GTS

Igualada 10

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN SPACE-TIME

taquilla inversa / donations at the end of the action

Per a Neus Borrell el cant és una font de comunicació, una eina per apropar-se al mateix cant, que és com retrobar-se amb un mateix. Enguany, ha publicat l’EP Tot dorm, a duet amb el guitarrista Miquel Joan. Al LEM, Borrell es trobarà amb Jordi Rallo, percussionista que acostuma a tocar amb un singular set de percussió que inclou tables, darbuka, panderos, kanjira, uddus, caixó i gongs, entre altres instruments. Format a l’Índia amb el mestre Uttam-das a Rishikesh, Rallo és un dels millors intèrprets de tabla al nostre país. En la seva llarga trajectòria, ha treballat al servei de personalitats de la cançó i altres gèneres com ara Maria del Mar Bonet, Rosa Zaragoza, Javier MasLuigi Cabanach, Elisabet Raspall i Toti Soler. Borrell i Rallo ens proposen un encontre inèdit, presidit per la paraula, el cant i la percussió.

Web Neus Borrell

Web Jordi Rallo


Para Neus Borrell el canto es una forma de comunicar, un instrumento para acercarse al propio canto, que es como reencontrarse con uno mismo. En 2019, ha publicado el EP Tot dorm, a dúo con el guitarrista Miquel Joan. En en el LEM, Borrell se encontrará con Jordi Rallo, percusionista que acostumbra a tocar con un singular set de percusión que incluye tablas, darbuka, panderos, kanjira, uddus, cajón y gongs, etc. Formado en la India con el maestro Uttam-das en Rishikesh, Rallo es uno de los mejores intérpretes de tabla en nuestro país. En su larga trayectoria, ha trabajado al servicio de personalidades de la canción y otros géneros como Maria del Mar Bonet, Rosa Zaragoza, Javier Mas, Luigi Cabanach, Elisabet Raspall y Toti Soler. Borrell y Rallo nos proponen un encuentro inédito presidido por la palabra, el canto y la percusión.

Web Neus Borrell

Web Jordi Rallo


To Neus Borrell singing is a way to communicate, an instrument to get closer to the act of singing, which is like meeting with oneself once again. In 2019 she has release the Tot dorm EP, a duet with guitarist Miquel Joan. At LEM, Borrell will meet Jordi Rallo, a percussionist that usually plays an odd set including tablas, darbuka, panderos, kanjira, uddus, cajón and gongs, etc. Trained in India with maestro Uttam-das at Rishikesh, Rallo is one of the best tabla players in our country. During his long career, he has worked for well-known names in singing and other genre such as Maria del Mar Bonet, Rosa Zaragoza, Javier Mas, Luigi Cabanach, Elisabet Raspall and Toti Soler. Borrell and Rallo will offer us a first-time meeting that will be presided by words, singing and percussion.

Web Neus Borrell

Web Jordi Rallo


ANNE GILLIS  (Paris)

dijous 24 d’octubre, 22h / jueves 24 de octubre, 22h / Thursday 24th October, 22h

MACBA – Auditori Meier

Plaça de Joan Coromines, s/n

tiquet / ticket 10€

El misteri que envolta la compositora Anne Gillis des de mitjans de la dècada dels 80, el fet que faci comptades aparicions en directe i que la seva discografia estigui pràcticament esgotada des de fa una dècada l’han convertit en una artista de culte. Trobarem referències a ella associant-la al moviment de la música industrial i les seves col·laboracions amb G.X. Jupitter-Larsen (The Haters). Però el cert és que ha seguit produint enregistraments i realitzant les seves performances rituals (la més recent, Psaoarhtelle, Tokyo 2016). També, a partir del 2005 ha realitzat instal·lacions i exposicions. L’any 2015, Art into Life va emprendre la reedició de la seva discografia (Archives Box 1983-2005), remesclada per Colin Potter. El 2018 va publicar Fuel 217 amb un altre músic mític, el trompetista Jac Berrocal. Un veritable luxe comptar amb ella al LEM 2019.

Web Anne Gillis


El misterio que rodea a la compositora Anne Gillis desde mediados de los 80, el hecho que haga contadas apariciones en directo y que su discografía esté prácticamente agotada desde hace una década la han convertido en una artista de culto. Encontraremos referencias a ella asociándola al movimiento de la música industrial y sus colaboraciones con G.X. Jupitter-Larsen (The Haters). Pero lo cierto es que ha seguido produciendo grabaciones y realizando sus performances rituales (la más reciente, Psaoarhtelle, Tokyo 2016). También, a partir de 2005 ha realizado instalaciones y exposiciones. En 2015, Art into Life emprendió la reedición de su discografía (Archives Box 1983-2005), remezclada por Colin Potter. El 2018 publicó Fuel 217 con otro músico mítico, el trompetista Jac Berrocal. Un verdadero lujo contar con ella en el LEM 2019.

Web Anne Gillis


The mystery surrounding the composer Anne Gillis since the middle 80s, the fact that she usually doesn’t live performances and her discography being practically sold out since 10 years ago have made her a cult artist. We’ll find references about her being associated to the industrial music movement and her collaborations with G.X. Jupitter-Larsen (The Haters). But the truth is that she kept producing recordings and doing her ritual performances (the most recent, Psaoarhtelle, Tokyo 2016. She has also done installations and exhibitions since 2005. In 2015, Art into Life started the reediting of her discography (Archives Box 1983-2005), remixed by Colin Potter. In 2018 she published Fuel 217 with another legendary musician, the trumpeter Jac Berrocal. It’s a luxury to have her in the LEM 2019.

Web Anne Gillis


LOUIS LAURAIN (Paris)

UNIQUE HORNS

divendres 25 d’octubre, 21h / viernes 25 de octubre, 21h / Friday 25th October, 21h

CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

tiquet / ticket 10€ (2 concerts)

De París arriba Louis Laurain, trompetista vinculat al món de l’experimentació sonora, la música contemporània i el jazz d’avantguarda. Format a Lió i a la capital francesa, Laurain ha basat la seva obra en l’experimentació de les possibilitats tímbriques de la trompeta. El resultat de les seves recerques l’ha dut a tocar amb tota mena de formacions, de l’orquestra al concert en solitari, i a compartir taules amb mestres de la categoria d’Alexander Von Shlippenbach, Eliane RadiguePierre Huyghe, John Tilbury i Axel Dorner entre d’altres. Al LEM presenta Unique Horns, un solo per a tres trompetes, ordinador, sistema d’amplificació DIY i diferents objectes ressonants. La finalitat d’aquest espectacle és la de recrear sons tan dispars com els d’un ocell, una serra o un gripau. Un collage tímbric, poètic, en mans d’un prestidigitador sònic.

Web Louis Laurain


De París llega Louis Laurain, trompetista vinculado al mundo de la experimentación sonora, la música contemporánea y el jazz de vanguardia. Formado en Lyon y París, Laurain ha basado su obra en experimentar con las posibilidades tímbricas de la trompeta. El resultado de sus investigaciones le ha llevado a tocar con todo tipo de formaciones, de la orquesta al solo, y a compartir tablas con maestros como Alexander Von Shlippenbach, Eliane Radigue, Pierre HuygheJohn Tilbury y Axel Dorner, entre otros. En el LEM presenta Unique Horns, un solo para tres trompetas, ordenador, sistema de amplificación DIY y diferentes objetos resonantes. La finalidad de este espectáculo es recrear sonidos tan dispares como los de un pájaro, una sierra o un sapo. Un collage tímbrico, poético, a manos de un prestidigitador sónico.

Web Louis Laurain


From Paris arrives Louis Laurain, a trumpeter with strong links with sound experimentation, contemporary music and avant-garde jazz. Trained at Lyon and Paris, Laurain has based his work on playing with the possibilities of a trumpet’s timbre. The results of his research have led him to perform with many different formations, from orchestra to solo, and to share stages with maestros such as Alexander Von Shlippenbach, Eliane Radigue, Pierre Huyghe, John Tilbury or Axel Dorner, among others. He comes to LEM presenting Unique Horns, a solo for three trumpets, computer, a DIY amplifying system and some resonant objects. The aim of this show is to recreate sounds so diverse as the ones by a bird, a saw or a toad. A timbrical, poetic collage by a sound magician.

Web Louis Laurain


RAÚL CANTIZANO (Sevilla)

GUITAR SURPRISE, EL BAILE DE LAS CUERDAS

divendres 25 d’octubre, 22h / viernes 25 de octubre, 22h / Friday 25th October, 22h

CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

tiquet / ticket 10€ (2 concerts)

Raúl Cantizano és un guitarrista inclassificable i únic, un explorador dels límits de l’instrument i dels gèneres. La seva música es mou entre el flamenc, l’ambient, la improvisació i el rock; és cinemàtica, i experimental en el sentit més diàfan de la paraula. Trobareu la guitarra d’aquest músic adscrit i proscrit del flamenc, iconoclasta i combatiu, en els seus enregistraments en solitari i moltes col·laboracions, amb el performer i activista Santiago Barber dins la factoria experimental bulos.net, en la qual desenvolupen projectes com Carta Flamenca a Nam June Paik i col·laboren amb el duet audiovisual Los Voluble… Cantizano allibera la guitarra flamenca i s’acosta al soroll, freqüenta els territoris en què treballen músics com Fred Frith i aplica la filosofia de John Cage. Sorpresa! Tocarà en el LEM!

Web Raúl Cantizano


Raúl Cantizano es un guitarrista inclasificable y único, un explorador de los límites del instrumento y de los géneros. Su música, entre el flamenco, el ambient, la improvisación y el rock, es cinemática, y experimental en el sentido más diáfano de la palabra. Buscad la guitarra de este músico adscrito y proscrito del flamenco, iconoclasta y combativo en sus grabaciones en solitario y muchas colaboraciones, con el performer y activista Santiago Barber en la factoría experimental bulos.net, donde desarrollan proyectos como Carta Flamenca a Nam June Paik o colaboran con el dúo audiovisual Los Voluble… Cantizano libera la guitarra flamenca y se acerca al ruido, frecuenta los territorios en que trabajan músicos como Fred Frith y aplica la filosofía de John Cage. Sorpresa! Tocará en el LEM!

Web Raúl Cantizano


Raúl Cantizano is an unclassifiableand unique guitarist, an explorer of the instrument’s limits and genres. His music, halfway between flamenco, ambient, improvisation and rock, is cinematic, and experimental in the most diaphanous sense of the word. Find the guitar of this flamenco adscribed and proscribed, iconoclast and combative, musician in his solo records and in his many collaborations, with the performer and activist Santiago Barber in the experimental factory bulos.net, where projects as Carta Flamenca a Nam June Paik are developed and they collaborate with the audiovisual duo Los VoluleCantizano frees the flamenco guitar and approaches the noise,  frequents the territories that musicians such as Fred Frith work in and applies John Cage’s philosophy. Surprise! He’ll play in the LEM!

Web Raúl Cantizano


AMSIA (Azkoitia)

dissabte 26 d’octubre, 22h / sábado 26 de octubre, 22h / Saturday 26th October, 22h

SODA ACÚSTIC

Guilleries 6

NIT DE CLOENDA / NOCHE DE CLAUSURA / CLOSING NIGHT

tiquet/ ticket 8€ (2 concerts)

Amsia és una figura amagada dins la tan amagada com desconeguda escena d’aquella música experimental basca que, uns anys després de la seva eclosió, va protagonitzar una hégira cap a territoris més receptius que els de la literal cultura peninsular. Com ell mateix diu, l’enèsim intent en la cerca de la bellesa per mitjà del soroll i el so, en un lloc on la tradició i el folklore formen part del paisatge. Amsia treballa les tècniques del collage sonor emprant materials de diverses procedències, fonts sonores que provenen tant del sintetitzador com de l’ús dels vinils, el samplerisme i les orquestracions MIDI. Aquests elements es troben en la cerca d’allò impredictible que realitza Amsia per generar músiques amb un aire dramàtic i inquietant que ens submergeixen en un imaginari sonor desordenat i d’estranya bellesa.

Web Amsia


Amsia es una figura escondida entre la tan escondida como desconocida escena de aquella música experimental vasca que unos años después de su eclosión protagonizó una héjira hacia territorios más receptivos que los de la literal cultura peninsular. Cómo él mismo dice, el enésimo intento en busca de la belleza por medio del ruido y el sonido, en un lugar donde la tradición y el folclore forman parte del paisaje. Amsia trabaja las técnicas del collage empleando materiales de varias procedencias, fuentes sonoras que provienen tanto del sintetizador como del uso de los vinilos, el samplerismo y las orquestaciones MIDI. Estos elementos se encuentran en la búsqueda de lo impredecible que realiza Amsia para generar músicas de tinte dramático e inquietante que nos sumergen en un imaginario sonoro desordenado y de extraña belleza.

Web Amsia


Amsia is a hidden figure in the so hidden and unknown scene of the Basque experimental music that, some years after its hatching, starred an hegira towards the more receptive territories than the literal peninsular culture. As he says, the umpteenth try in the research of beauty through sound and noise, in a place where tradition and folklore play a part in the landscape. Amsia worked on the techniques of sound collage using materials from different places, sound sources that come from the synthesizer as well as from the use of vinyl records, the samplerism and MIDI orchestrations. These elements are found in the research of the unpredictable that Amsia does in order to generate music with a dramatic and unsettling tint which dip us into a chaotic sound imaginary full of weird beauty.

Web Amsia


MÉSANGE (London)

dissabte 26 d’octubre, 23h / sábado 26 de octubre, 23h / Saturday 26th October, 23h

SODA ACÚSTIC

Guilleries 6

NIT DE CLOENDA / NOCHE DE CLAUSURA / CLOSING NIGHT

tiquet/ ticket 8€ (2 concerts)

Mésange és el projecte conjunt de la violinista Agathe Max i el multiinstrumentista Luke Mawdsley. Sota aquest nom han produït un parell de LP (Heliotrope, 2017, i Gypsy Moth, 2018) i han estat assenyalats com l’avantguarda del que s’anomena New Weird Britain. Les seves remarcables trajectòries com a compositors, col·laboradors i investigadors, ens permeten descobrir col·laboracions amb Rhys Chatham, Carla Bozulich, Animal Hospital, Melt-Banana i el mestre Terry Riley. La música de Mésange és elegantment fosca, misteriosa i poètica, i sembla oscil·lar en el llindar que es troba entre la llum del llamp i el so posterior del tro. Minimalisme, drone, ambient, loops modals, improvisació electroacústica, esclats visionaris, cels elèctrics, boscos humits, presències quimèriques, natura elèctrica, a cavall d’un beat que bat les ales entre el capvespre i l’alba.

Web Mésange


Mésange es el proyecto conjunto de la violinista Agathe Max y el multiinstrumentista Luke Mawdsley. Bajo este nombre han producido dos LP (Heliotrope, 2017, y Gypsy Moth, 2018) y han sido señalados como la vanguardia de lo que se denomina New Weird Britain. Sus remarcables trayectorias artísticas nos descubren colaboraciones con Rhys Chatham, Carla Bozulich, Animal Hospital, Melt-Banana y el maestro Terry Riley. La música de Mésange es elegantemente oscura, misteriosa y poética, parece oscilar en el umbral que hay entre la luz del rayo y el sonido posterior del trueno. Minimalismo, drone, ambient, loops modales, improvisación electroacústica, estallidos visionarios, cielos eléctricos, bosques húmedos, presencias quiméricas, naturaleza eléctrica, a caballo de un beat que bate las alas entre el atardecer y el amanecer.

Web Mésange


Mésange is the joint project of the violinist Agathe Max and the multiinstrumentalist Luke Mawdsley. Under this name, they have produced two LPs (Heliotrope, 2017, and Gypsy Moth, 2018) and they have been pointed as the avant-garde of the so called New Weird Britain.Their remarkable trajectories as composers, collaborators and investigators, allow us to discover their works with Rhys Chatham, Carla Bozulich, Animal Hospital, Melt-Banana and Terry Riley. Mésange‘s music is elegantly dark, mysterious and poetic, and it seems to oscillate between the threshold of the lightning and the posterior sound of the thunder. Minimalism, drone, ambient, modal loops, electroacoustic improvisation, visionary outbreaks, electric skies, wet woods, chimerical presences, electric nature, straddling a beat that flaps its wings between sunset and sunrise.

Web Mésange


 

LEM 2019: tercera setmana / tercera semana / third week

13 Oct

 

JOP (BARTOMEU FERRANDO & DOCTOR TRUNA) (València)

dimarts 15 d’octubre, 20h / martes 15 de octubre, 20h / Tuesday 15th October, 20h

SEU DE GTS

Igualada 10

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN SPACE-TIME

taquilla inversa / donations at the end of the action

Bartomeu Ferrando és un nom clau de la poesia d’acció i de la performance del segle XX. Les seves accions s’han produït al llarg de tres continents en una trajectòria de dècades de valentia i experimentació i, també, de transmissió de coneixement. Ha format part de projectes col·lectius fonamentals en el camp de la poesia sonora en relació amb la música i l’art d’acció, com ara Flatus Vocis Trio, Taller de Música Mundana Rojo. L’altre cinquanta per cent del projecte JOP és Truna, il·lustre patafísic i inventor d’instruments. Membre en els 80-90 de grups post-punk experimentals, com Carmina Burana i Fittzcarraldo, en l’actualitat treballa en instal·lacions sonores i accions híbrides, projectes de dansa i teatre, i amb artistes sonors que transiten els móns de la improvisació, com és el cas de Bartomeu Ferrando i l’esplèndid projecte JOP. No us ho perdeu.

Web Bartomeu Ferrando

Web Truna


Bartomeu Ferrando es un nombre clave de la poesía de acción y de la performance del siglo XX. Sus acciones se han producido en tres continentes a lo largo de décadas de valentía y experimentación, y transmisión de conocimiento. Ha formado parte de proyectos colectivos fundamentales en el campo de la poesía sonora en relación con la música y el arte de acción, como Flatus Vocis Trío, Taller de Música Mundana y Rojo. El otro cincuenta por ciento del proyecto JOP es Truna, ilustre patafísico, inventor de instrumentos. Miembro en los 80-90 de grupos post-punk experimentales, como Carmina Burana y Fittzcarraldo, trabaja en instalaciones sonoras y acciones híbridas, danza, teatro, y con artistas sonoros que transitan los mundos de la improvisación, como es el caso de Bartomeu Ferrando y el espléndido proyecto JOP. Imprescindible.

Web Bartomeu Ferrando

Web Truna


Bartomeu Ferrando is a key name of the action poetry and the performance of the 20th century. His actions have been produced in three continents during decades of courage and experimentation, and knowledge transmission. He has been part of fundamental collective projects in the sound poetry field in relation with music and action art, such as Flatus Vocis Trío, Taller de Música Mundana y Rojo.The other 50% of the JOP project is Truna, a distinguished pataphysician, inventor of instruments. In the 80s-90s he was a member of experimental post-punk bands, like Carmina Burana y Fittzcarraldo. He works on sound installations and hybrid actions, dance, theatre, and with sound artists that transit the worlds of improvisation, like Bartomeu Ferrando and the splendid project JOP. Essential.

Web Bartomeu Ferrando

Web Truna


BÉRANGÈRE MAXIMIN (Paris)

dijous 17 d’octubre, 22h / jueves 17 de octubre, 22h / Thursday 17th October, 22h

SODA ACÚSTIC

Guilleries 6

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

foto: Marine Dricot

Des de l’any 2008, Bérangère Maximin ha desenvolupat un llenguatge propi amb l’art sonor i la música electrònica, creant composicions denses i immersives d’impacte immediat, en cinc àlbums que han despertat l’interés internacional. La independència dels sons de la font original es troba al centre del seu treball. Va portar al directe el seu treball d’estudi després que John Zorn llancés, a través del seu segell Tzadik, el seu àlbum de debut Tant que les heures passent. També realitza projectes col·laboratius (l’àlbum No One Is An Illa amb Christian Fennesz, Frédéric D. Oberland, Richard Pinhas i Rhys Chatham. Treballa també sovint amb Fred Frith). Rep importants encàrrecs de composició en residència i publica els seus enregistraments a segells com Tzadik, Sub Rosa i Crammed Discs. Realitza concerts a sales i festivals de tot el món.

Web Bérangère Maximin


Desde el año 2008, Bérangère Maximin desarrolla un lenguaje propio con el arte sonoro y la música electrónica, creando composiciones densas e inmersivas de impacto inmediato, en cinco álbumes que han despertado el interés internacional. La independencia de los sonidos de la fuente original se encuentra en el centro de su trabajo. Llevó al directo su trabajo de estudio después de que John Zorn lanzara a través de su sello Tzadik su álbum de debut Tant que les heures passent. Realiza proyectos colaborativos (el álbum No One Is An Illa con Christian Fennesz, Frédéric D. Oberland, Richard Pinhas y Rhys Chatham. Trabaja también con Fred Frith). Recibe importantes encargos de composición en residencia y publica sus grabaciones en sellos como Tzadik, Sub Rosa y Crammed Discs. Realiza conciertos en salas y festivales de todo el mundo.

Web Bérangère Maximin


From 2008, Bérangère Maximin has been developing her own language with soud art and electronic music, creating dense and immersive compositions of immediate impact in five albums that have awaken the national interest. The sound’s independence from the original source is a  central element of her work. She took her studio job on stage after John Zorn released through his label her debut album Tant que les heures passent. She does collaborative projects (the album No One Is An Illa with Christian Fennesz, Frédéric D. Oberland, Richard Pinhas and Rhys Chatham. She also works with Fred Frith). She receives important composition comissions in residence and publishes her recordings with labels like Tzadik, Sub Rosa and Crammed Discs. She performs in venues and festivals all over the world.

Web Bérangère Maximin


ALE HOP (Berlin)

dijous 17 d’octubre, 23h / jueves 17 de octubre, 23h / Thursday 17th October, 23h

SODA ACÚSTIC

Guilleries 6

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

Alejandra Cárdenas va començar el projecte Ale Hop l’any 2013 dins la Red Bull Music Academy de Nova York, on va publicar l’EP La Guerra Invisible. Partint d’uns plantejaments més propers al post-rock, aquesta peruana afincada a Berlín ha fet evolucionar el projecte fins a l’electrònica tansgressora i ha ampliat el seu camp d’acció, component per a dansa, cinema i televisió. El que presenta en el LEM és l’actual performance d’Ale HopA/V, que està construïda com un ritual relacionat amb motius i paisatges sonors del Perú i en la qual conflueixen noise, pop, avant-garde i ambient per mitjà d’un complex repertori de tècniques esteses per a guitarra elèctrica i dispositius de sampling en temps real, que utilitza com a vocabulari sonor per crear una performance de sorprenent intensitat física, saturada de capes de distorsió i atmosferes enlluernadores.

Web Ale Hop


Alejandra Cárdenas empezó el proyecto Ale Hop en 2013, en la Red Bull Music Academy de Nueva York, donde publicó el EP La Guerra Invisible. Partiendo de planteamientos más próximos al post-rock, esta peruana afincada en Berlín, ha evolucionado el proyecto hasta la electrónica tansgresora y ha ampliado su campo de acción, componiendo para danza, cine y televisión. Presenta en el LEM la actual performance de Ale Hop, A/V, que está construida como un ritual relacionado con motivos y paisajes sonoros del Perú donde confluyen noise, pop, avant-garde y ambient por medio de un complejo repertorio de técnicas extendidas para guitarra eléctrica y dispositivos de sampling en tiempo real, un vocabulario sonoro para crear una performance de sorprendente intensidad física, saturada de capas de distorsión y atmósferas deslumbrantes.

Web Ale Hop


Alejandra Cárdenas started the Ale Hop project in 2003 within the Red Bull Music Academy of New York, where she published La Guerra Invisible EP. From an approach closest to post-rock, this Berlin based Peruvian woman has made the project evolved to  transgressive electronic music and has widened her field of action, composing for dance, cinema and television. At LEM she will present the current Ale Hop performance, A/V, which is built as a ritual related to motives and sound landscapes of Peru where noise, pop, avant-garde come together through a complex repertoire of extended techniques used for electric guitar and sampling devices in real time, a sound vocabulary to create a performance of surprising physical intensity, saturated of distortion layers and dazzling atmospheres.

Web Ale Hop


WDR (Almería / Murcia)

divendres 18 d’octubre, 21h / viernes 18 de octubre, 21h / Friday 18th October, 21h

intercanvi amb el / intercambio con el / exchange with the FESTIVAL MORADA SÓNICA

CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ

Comerç 36

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

Stahlfabrik és el nom de guerra de JM Soler, artista sonor i activista. El seu treball sonor se centra en els sintetitzadors analògics, els enregistraments de camp, el processament de sons externs i la síntesi virtual. Ha publicat una quinzena d’àlbums. La seva dedicació també abasta l’activisme radiofònic (quatre espais en quatre emissores diferents) i gestiona diversos blogs sobre música electrònica creativa. És cofundador de l’associació Eksperiment(AT) i del cicle de concerts Morada Sónica a Almeria. Sofía Bertomeu és artista multidisciplinar i els seus projectes se centren principalment en temàtiques com la identitat, el retrat o el paisatge a nivell visual i sonor, tractades des d’una perspectiva tant conceptual com sensorial. Ha realitzat instal·lacions d’art sonor en diverses ciutats europees i tallers sobre escolta atenta en format fishbowl.

Web WDR


Stahlfabrik es el nombre de guerra de JM Soler, artista sonoro y activista. Su trabajo se centra en los sintetizadores analógicos, grabaciones de campo, procesamiento de sonidos externos y síntesis virtual. Ha publicado una quincena de álbumes. Su dedicación alcanza también el activismo radiofónico (cuatro espacios en cuatro emisoras diferentes) y gestiona varios blogs sobre música electrónica creativa. Es cofundador de la asociación Eksperiment(AT) y del ciclo de conciertos Morada Sónica. Sofía Bertomeu es artista multidisciplinar y sus proyectos se centran principalmente en temáticas como la identidad, el retrato o el paisaje a nivel visual y sonoro, tratadas desde una perspectiva tanto conceptual como sensorial. Ha realizado instalaciones sonoras en varias ciudades europeas y talleres sobre escucha atenta en formato fishbowl.

Web WDR


Stahlfabrik is the nom de guerre of JM Soler, sound artist and activist. His work is focused on analogue synthesizers, field recordings, external sound processing and virtual synthesis. He’s published about 15 albums. His dedication also reaches radio activism (four spaces in four different stations) and he manages several blogs on creative electronic music. He is the co-founder of the association Eksperiment(AT) and the cycle of concerts Morada Sónica. Sofía Bertomeu is a multidisciplinary artist and her projects are mainly focused on themes like identity, the portrait or the landscape on a visual and sonorous level, treated from a conceptual and sensorial perspective. She has done sound installations in several European cities and workshops about active listening on fishbowl format.

Web WDR


ANDREA DEIDDA & STEFANO COCCO (Cagliari)

LESS COPPER MORE SOFTWARE

divendres 18 d’octubre, 22h / viernes 18 de octubre, 22h / Friday 18th October, 22h

intercanvi amb el / intercambio con el / exchange with the FESTIVAL SIGNAL

CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ

Comerç 36

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

Sota el títol de Less Copper More Software, els sards Andrea Deidda i Stefano Cocco presenten un espectacle de música drone a partir d’un software, dissenyat pel músic Andrea Deidda, inspirat en el so oscil·lant dels transistors d’orgues elèctrics. L’objectiu: crear denses textures polifòniques a partir dels harmònics que genera el mateix artefacte. L’artista visual Stefano Cocco interpreta aquest concepte sonor jugant amb la projecció de línies rectes i corbes. L’objectiu: cercar paisatges onírics. Nascut a Cagliari, Andrea Deidda és un apassionat de l’electrònica experimental, inventor del software Hyperkyōō i impulsor d’iniciatives com el Modular’n” Synth Day. Per la seva banda, Stefano Cocco combina la seva faceta d’artista visual amb la de percussionista. Com Deidda, es va formar en música electrònica al conservatori de la capital de Sardenya.

Web Andrea Deidda & Stefano Cocco


Bajo el título de Less Copper More Software, los sardos Deidda y Cocco presentan un espectáculo de música drone a partir de un software, diseñado por el músico Andrea Deidda, inspirado en el sonido oscilante de los transistores de órganos eléctricos. El objetivo: crear densas texturas polifónicas a partir de los armónicos que genera el mismo artefacto. El artista visual Stefano Cocco interpreta este concepto sonoro jugando con la proyección de lineas rectas y curvas. El objetivo: busca paisajes oníricos. Nacido en Cagliari, Andrea Deidda es un apasionado de la electrónica experimental, inventor del software Hyperkyōō e impulsor del Modular ‘n” Synth Day. Por su parte, Stefano Cocco combina su faceta de artista visual con la de percusionista. Como Deidda, se formó en música electrónica en el conservatorio de la capital sarda.

Web Andrea Deidda & Stefano Cocco


Under the title Less Copper More Software, the Sardinians Andrea Deidda and Stefano Cocco are presenting a drone music performance using a software designed by Deidda,inspired by the oscillating sound of the transistors of electric pipe organs. The objective: to create dense polyphonic textures using the harmonics that the machine itself generates. The visual artist Stefano Cocco performes this sound concept playing with the projection of straight and curved lines. The objective: to create dream landscapes. Born in Cagliari, Andrea Deidda is passionate about experimental electronic, creator of the Hyperkyōō software and impeller of initiatives as the Modular’n” Synth Day. Cocco combines his visual artist facet with the percussionist facet. As Deidda, he studied electronic music in the conservatory of the Sardinian capital.

Web Andrea Deidda & Stefano Cocco


TUNA PASE (Barcelona)

dissabte 19 d’octubre, 22h / sábado 19 de octubre, 22h / Saturday 19th October, 22h

CAPELLA DEL COL·LEGI MAJOR RAMON LLULL

Recinte Escola Industrial, entrada per / entrada por / entrance at Rosselló, 101

tiquet / ticket 8€

Tuna Pase explica que va començar el seu periple en el món de la música quan va escoltar per primer cop el timbre d’una flauta en una orquestra. Fou a Istanbul, ciutat en la qual va néixer i va iniciar la seva carrera en l’àmbit de la composició electroacústica, la improvisació, la música experimental, l’art sonor i, fins i tot, l’etnomusicologia. Flautista, percussionista i intèrpret de música electrònica, Pase va debutar el 2014 amb el treball Discoteque Sounds From the Cemetery. D’aleshores ençà, ha publicat sis discos més i ha presentat la seva música a festivals d’Europa, EUA i Pròxim Orient. A GTS ha actuat dos cops —el 2016, a trio amb Eduard Altaba i Lieutenant Caramel, i el 2018, a duet amb Carlos Falanga—. Aquest cop, torna en solitari com a artista resident del LEM 2019 per oferir-nos una sessió concebuda expressament per al dispositiu d’enguany.

Web Tuna Pase


Tuna Pase explica que inició su periplo en el mundo de la música cuando escuchó por primera vez el timbre de una flauta en una orquesta. Fue en Istambul, ciudad en la que nació e inició su carrera en el ámbito de la composición electroacústica, la improvisación, la música experimental, el arte sonoro y la etnomusicología. Flautista, percusionista e interprete de música electrónica, debutó en 2014 con el trabajo Discoteque Sounds From the Cemetery. Desde entonces hasta ahora, ha publicado otros seis discos y ha actuado en Europa, EEUU y Oriente Próximo. En GTS ha tocado dos veces —en 2016, a trío con Eduard Altaba Lieutenant Caramel, y en 2018, a dúo con Carlos Falanga—. Esta vez, regresa en solitario como artista residente del LEM 2019 para ofrecernos una sesión concebida expresamente para el dispositivo de este año.

Web Tuna Pase


Tuna Pase tells she started her journey in the music world when she first heard the sound of a flute in an orchestra. It was in Istanbul, the city she was born in and where she started her career in electroacoustic music, improvisation, experimental music, sound art and ethnomusicology. Flautist, percussionist and electronic music interpreter, she debuted in 2014 with Discoteque Sounds From the Cemetery. Since then she’s released another six albums and has performed in Europe, the United States and the Middle East. She’s performed twice at GTS -in 2016 within a trio with Eduard Altaba and Lieutenant Caramel and, in 2018, in a duet with Carlos Falanga-. This time, she’s back as a solo artist and as LEM 2019’s resident artist to offer us a made-on-purpose session.

Web Tuna Pase


USTED ES UN COLECTIVO & MANCEBÍA POSTIGO (Barcelona)

ÀGAPE

diumenge 20 d’octubre, 13h / domingo 20 de octubre, 13h / Sunday 20th October, 13h

CASA ALMIRALL

Joaquín Costa 33

entrada lliure / entrada libre / free entry

Era inevitable que, tard o d’hora, els dos col·lectius més interessants, divertits i multi-indisciplinars de la ciutat es trobessin per treballar plegats. I, ja que les dues entitats porten anys preparant-se per dominar el planeta utilitzant armes tan sofisticades com la música, l’escriptura, la cuina, l’humor i l’autoedició, no calia dubtar massa abans de convidar-los a concebre, dirigir, executar i cuinar l’Àgape d’aquest any, un projecte al qual tant Usted es un Colectivo com Mancebía Postigo, han estat vinculats de diverses maneres en el passat, totes elles tan intenses i irrepetibles com ho serà exponencialment aquesta simbiosi. Preparin-se, doncs, per assistir a la fira de les meravelles que s’escolten, es veuen i es mengen, de la mà d’aquestes dues troupes d’hipnotitzadors extraterrestres que practiquen l’alquímia de l’art. Passin i gaudeixin.

Web Usted es un Colectivo

Web Mancebía Postivo


Era inevitable, tarde o temprano los dos colectivos más interesantes, divertidos y multi-indisciplinarios de la ciudad se encontrarían para trabajar juntos. Las dos entidades llevan años preparándose para dominar el planeta utilizando armas tan sofisticadas como la música, la escritura, la cocina, el humor y la autoedición; no había que dudar demasiado en invitarlos a concebir, dirigir, ejecutar y cocinar el Àgape de este año, un proyecto al que Usted es un Colectivo y Mancebía Postigo han estado vinculados de varias maneras en el pasado, todas ellas tan intensas e irrepetibles como lo será exponencialmente esta simbiosis. Prepárense, pues, para asistir a la feria de las maravillas que se escuchan, se ven y se comen, de la mano de estas dos troupes de alquimistas hipnotizadores extraterrestres. Pasen y disfruten.

Web Usted es un Colectivo

Web Mancebía Postivo


It was unavoidable that, sooner or later, the two most interesting, funnier and most multi-interundisciplined collectives of the city would end up working together. The two entities have been preparing themselves for years to dominate the planet using sophisticated weapons like music, writing, cooking, humour and self edition. There was no need to hesitate before asking them to conceive, direct, execute and cook this year’s Àgape, a project in which Usted es un Colectivo and Mancebía Postigo have been involved in different ways in the past, all of them intense and unrepeatable as it will exponentially be this symbiosis. Prepare yourselves to assist to this fair of wonders that are heard, seen and eaten, hosted by these two troupes of extraterrestrial hypnotizer alchemists. Come on in and enjoy.

Web Usted es un Colectivo

Web Mancebía Postivo


 

LEM 2019: segona setmana / segunda semana / second week

7 Oct

DAPHNE XANTHOPOULOU (Barcelona)

dimarts 8 d’octubre, 20:30h / martes 8 de octubre, 20:30h / Tuesday 8th October, 20:30h

col·laboració amb / colaboración con / in collaboration with DUBLAB / CICLE RADIAL 

La Rubia Horiginal

Ferlandina 29

entrada lliure / entrada libre / free entry

L’artista sonora grega Daphne Xanthopoulou, establerta actualment a Barcelona, utilitza en el seu treball instal·lacions d’objectes com si es tractés d’un microteatre d’acció en el qual introdueix intervencions en llenguatge performatiu. Xanthopoulou experimenta amb enregistraments de camp, veu i text expandit per crear composicions temporalment deconstruïdes, de textures suggeridores, creades mitjançant tècniques de concatenació i generatives. És cofundadora del duet ambient Nine Mountains i de la plataforma de comissariat de música experimental Cachichi (es pot seguir el seu treball en xarxa escoltant el programa de ràdio que realitzen mensualment a Tesla FM). En l’actualitat també està treballant al costat de Raúl Dávila, Giulia Paradelli i Blazej Kotowski en el projecte d’un taller multisensorial d’escolta crítica denominat Seselame.

Web Daphne Xanthopoulou


La artista sonora griega Daphne Xanthopoulou, afincada actualmente en Barcelona, utiliza en su trabajo instalaciones de objetos, como si se tratase de un microteatro de acción en el que introduce intervenciones en lenguaje performático. Xanthopoulou experimenta con grabaciones de campo, voz y texto expandido para crear composiciones temporalmente deconstruidas, de texturas sugerentes, creadas mediante técnicas de concatenación y generativas. Es cofundadora del dúo ambient Nine Mountains y de la plataforma de comisariado de música experimental Cachichi (se puede seguir su trabajo en red escuchando su programa de radio mensual en Tesla FM). En la actualidad también está trabajando junto a Raúl Dávila, Giulia Paradelli y Blazej Kotowski sobre el proyecto de un taller multisensorial de escucha crítica denominado Seselame.

Web Daphne Xanthopoulou


The Greek sound artist Daphne Xanthopoulou, actually living in Barcelona, uses object installations in her work, as if it was a microtheatre of action in which she introduces interventions in performatic language. Xanthopoulou experiments with field recordings, voice and expanded text to create temporally deconstructed compositions, of suggestive textures, created through concatenation and generative techniques. She is the co-founder of the ambient duo Nine Mountains and the platform of experimental music curatorship Cachichi (you can follow her work online by listening her monthly radio programme in Tesla FM). Currently she has also been working with Raúl Dávila, Giulia Paradelli and Blazej Kotowski on a project of a multisensory workshop of critical listening called Seselame.

Web Daphne Xanthopoulou


ANATOMÍA HUMANA DESMONTABLE (Castelló / Barcelona)

dimarts 8 d’octubre, 21:30h / martes 8 de octubre, 21:30h / Tuesday 8th October, 21:30h

col·laboració amb / colaboración con / in collaboration with DUBLAB / CICLE RADIAL 

La Rubia Horiginal

Ferlandina 29

entrada lliure / entrada libre / free entry

Anatomía Humana Desmontable és el nom del projecte sonor actual de l’artista multidisciplinar Laura Höldein, que alguns han definit com a alien-pop-elektronische. La seva particular concepció rítmica i espacial de la música i les seves lletres metafísiques, que es nodreixen de cut-ups i fragments poètics, fan únic i inclassificable el seu so. El projecte està en actiu des del 2013 i, al llarg d’aquests anys, ha publicat quatre referències, sempre en format cassette: Anatomia Humana Desmontable (Demonodrome, 2014), Medusa Eléctrica, un split amb el ja desaparegut duet Magmadam (Demonodrome, 2016), Pasajera Pausa (Conjunto Vacío, 2017) i Qvantvm 4, aparegut aquest mes de juliol passat, també a Demonodrome. La seva formació en art, dansa, pensament i literatura fa pensar en una artista multidisciplinar, tot i que alguns prefereixen definir-la com a mutant.

Web Anatomía Humana Desmontable


Anatomía Humana Desmontable es el nombre del proyecto sonoro actual de la artista Laura Höldein, que algunos han definido como alien-pop-elektronische. Su particular concepción rítmica y espacial de la música y sus letras metafísicas, que se nutren de cut-ups y fragmentos poéticos, hacen único e inclasificable su sonido. El proyecto está en activo desde 2013 y a lo largo de estos años ha publicado cuatro referencias, siempre en formato cassette: Anatomía Humana Desmontable (Demonodrome, 2014), Medusa Eléctrica, un split con el ya desaparecido dúo Magmadam (Demonodrome, 2016), Pasajera Pausa (Conjunto Vacío, 2017) y Qvantvm 4, aparecido este mes de julio, también en Demonodrome. Su formación en arte, danza, pensamiento y literatura hace pensar en una artista multidisciplinar, aunque algunos prefieren definirla como mutante.

Web Anatomía Humana Desmontable


Anatomía Humana Desmontable is the name of the current sound project of the artist Laura Höldein, that some people has defined as alien-pop-elektronische. Her particular rythm and space conception of music and her metaphysical lyrics, which are feed by cut-ups and poetry fragments, male her sound unique and unclassifiable. The project has been active since 2013 and during these years she has published four references, always in cassette format: Anatomía Humana Desmontable (Demonodrome, 2014), Medusa Eléctrica, a split with the already disappeared duo Magmadam (Demonodrome, 2016), Pasajera Pausa (Conjunto Vacío, 2017) and Qvantvm 4, appeared this July, also through Demonodrome. Her background in art, dance, thinking and literature makes us think about a multidisciplinary artist, but some people prefer to define her as mutant.

Web Anatomía Humana Desmontable


LAURA LLANELI (Barcelona)

LOVELACE

dimecres 9 d’octubre, 21h / miércoles 9 de octubre, 21h / Wednesday 9th October, 21h

CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

Laura Llaneli explora la relació entre la producció de l’experiència sonora i els dispositius de les arts contemporànies en projectes de recerca crítica sobre la recepció i l’ús social d’aquestes pràctiques que han estat premiats en diverses ocasions i presentats arreu en forma de performances i concerts. Lovelace fa referència a Ada Lovelace, pionera de la computació en el segle XIX. També és el cognom de Linda Lovelace, l’actriu protagonista del film porno Deep Throat. Love-Lace pot traduir-se com a “cordill d’amor” i relacionar-se amb el fil del teler, un sistema analògic de patrons i algoritmes. La performance s’entreteixeix sobre una base musical creada en live coding i tracta les multiplicitats del llenguatge, els límits de la realitat, si és llegit per una veu de màquina o per una veu humana i les relacions eròtiques/estètiques amb què ens hi apropem.

Web Laura Llaneli


Laura Llaneli explora la relación entre la producción de la experiencia sonora y los dispositivos del arte contemporáneo en proyectos de investigación crítica de la recepción y uso social de estas prácticas que han sido premiados y presentados en forma de performances y conciertos. Lovelace hace referencia a Ada Lovelace, pionera de la computación en el siglo XIX. También es el apellido de Linda Lovelace, la actriz protagonista del film porno Deep ThroatLove-Lace puede traducirse como “cordel de amor” y relacionarse con el hilo del telar, un sistema analógico de patrones y algoritmos. La performance se entreteje sobre una base creada en live coding y trata las multiplicidades del lenguaje, los límites de la realidad, leído por una voz máquina o por una voz humana y las relaciones eróticas/estéticas con que nos acercamos.

Web Laura Llaneli


Laura Llaneli explores the relationship between the sound experience production and the contemporary arts devices in projects of critical investigation of the reception and social use of these practices that have been awarded and presented as performances and concerts. Lovelacemakes reference to Ada Lovelace, computing pioneer in the 19th century. It’s also Linda Lovelace‘s last name, the starring actress of the porn film Deep Throat. If we think about it, we can associate Love-Lace with the strings used in a loom, an analogic system of patterns and algorithms. The performance waves on a music base created in live coding and addresses the language multiplicities, the limits of reality, read by a machine voice or by a human voice and its erotic/aesthetic relationships we approach with.

Web Laura Llaneli


TELHARMONIUM (Legnica)

dimecres 9 d’octubre, 22h / miércoles 9 de octubre, 22h / Wednesday 9th October, 22h

intercanvi amb el / intercambio con el / exchange with the FESTIVAL INTERMEDIALE

CENTRE CÍVIC LA SEDETA

Sicília 321

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

Telharmonium és el nom del primer instrument musical electromecànic, construït a finals del XIX per Thaddeus Cahill, que permetia crear sons generats per corrents electromagnètics. També és el nom d’un projecte en el qual participen diversos músics i creadors audiovisuals des de 2017: Krzysztof Pawlik, Wojciech Benicewicz, Jarosław Sobolewski, Małgorzata Dancewicz i Maciej Trybuchowski. Les realitzacions audiovisuals de Telharmonium es basen en enregistraments de camp de so i vídeo inspirades en les impressions anímiques de diferents llocs. La seva primera actuació va il·lustrar les platges del sud del promontori Dungeness d’Anglaterra, el lloc de Garden, de Derek Jarman. En una altra presentació de Telharmonium, les càmeres i els micròfons van registrar el procés de fusió dels fragments de la glacera Vatnajökull en el llac glacial islandès Jökulsárlón…

Web Telharmonium


Telharmonium és el nombre del primer instrumento musical electromecánico, construido a finales del XIX, que permitía crear sonidos mediante corrientes electromagnéticas, también es el nombre de un proyecto en el que participan varios músicos y creadores audiovisuales desde 2017: Krzysztof Pawlik, Wojciech Benicewicz, Jarosław Sobolewski, Małgorzata Dancewicz y Maciej Trybuchowski. Las realizaciones audiovisuales de Telharmonium se basan en grabaciones de campo de sonido y video inspiradas en las impresiones anímicas de diferentes lugares. Su primera actuación ilustró las playas del sur del promontorio Dungeness de Inglaterra, el lugar de Garden, de Derek Jarman. En otra presentación, las cámaras y los micrófonos registraron el proceso de fusión de los fragmentos del glaciar Vatnajökull en el lago glaciar islandés Jökulsárlón.

Web Telharmonium


Telharmonium is the name of the first electromechanical instrument, built at the end of the 19th century, which allowed to create sounds through electromagnetic currents, it’s also the name of a project which several musicians and audiovisual creators work in since 2017: Krzysztof Pawlik, Wojciech Benicewicz, Jarosław Sobolewski, Małgorzata Dancewicz and Maciej Trybuchowski. Thelarmonium‘s audiovisual production is based on field recordings of sound and video inspired by the mood impressions of different places. Their first performance illustrated the south beaches of the Dungeness promontory in England, the setting of Derek Jarman‘s Garden. In another presentation, the cameras and microphones recorded the fusion process of the glacier Vatnajökull’s fragments in the Icelandic glacier lake Jökulsárlón.

Web Telharmonium

The Telharmonium project is financed from the funds of Civil Society Organisations Development Programme for 2018-2030

MARC EGEA & MELISA BERTOSSI (Sant Iscle de Vallalta / Barcelona)

dijous 10 d’octubre, 20h / jueves 10 de octubre, 20h / Thursday 10th October, 20h

SEU DE GTS

Igualada 10

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN SPACE-TIME

taquilla inversa / donations at the end of the action

foto Marc Egea: Michel Sama / foto Melisa Bertossi: Ernest Abentín

Heus ací un encontre entre dos músics d’orígens distints però amb un nexe en comú: el seu gust cada cop més evident per l’heterodòxia i l’experimentació sonora. El català Marc Egea, violista de roda, va iniciar la seva carrera a l’escena del folk, en grups com El Pont d’Arcalís. Més tard, va continuar en àmbits com els del jazz i la lliure improvisació, en propostes com Kaulakau, Alenky i la Banda d’Improvisadors de Barcelona, a més de signar diversos treballs en solitari. Per la seva banda, l’argentina Melisa Bertossi es va formar com a saxofonista de jazz i va enregistrar el seu primer CD com a líder el 2013. Des del 2014 viu a Barcelona, on ha col·laborat amb formacions com Joao Viera, Grovaloo o Discordian Community Ensemble. El seus àmbits d’actuació són el jazz i l’experimentació, on convergeix amb músics com Marc Egea.

Web Marc Egea

Web Melisa Bertossi


He aquí un encuentro entre dos músicos de orígenes distintos pero con un nexo en común: su gusto cada vez más evidente por la heterodoxia y la experimentación sonora. El catalán Marc Egea, zanfonista, inició su carrera en el folk, en grupos como El Pont d’Arcalís. Más tarde continuó en ámbitos como los del jazz y la libre improvisación, en propuestas como Kaulakau, Alenky y la Banda d’Improvisadors de Barcelona, además de firmar diversos trabajos en solitario. Por su parte, la argentina Melisa Bertossi se formó como saxofonista de jazz y grabó su primer CD como líder en 2013. Desde 2014 vive en Barcelona, donde ha colaborado con formaciones como Joao Viera, Grovaloo o Discordian Community Ensemble. Su ámbito de actuación es el del jazz y la experimentación, donde converge con músicos como Marc Egea.

Web Marc Egea

Web Melisa Bertossi


Here’s a metting of two musicians with divergent origins but with an element in common: their growing taste for heterodoxy and sound experimentation. Catalan hurdy-gurdy player Marc Egea, started his career in folk music in bands such El Pont d’Arcalís. Later on he continued working in fields like jazz and free improvisation in Kaulakau, Alenky and Banda d’improvisadors de Barcelona while also releasing some solo works. Argentinian Melissa Bertossi trained as a jazz saxophonist and recorded her first album as a lead on 2013. Since 2014 she’s been living in Barcelona, where she has collaborated in groups such as Joao Viera, Grovaloo or Discordian Community Ensemble. Her fields of expertise are jazz and experimentation, where she converges with  musicians like Marc Egea.

Web Marc Egea

Web Melisa Bertossi


FERRAN BESALDUCH & INGAR ZACH (Badalona / Oslo)

divendres 11 d’octubre, 22h / viernes 11 de octubre, 22h / Friday 11th October, 22h

CAT (CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS)

Plaça d’Anna Frank s/n

tiquet / ticket 10€ (2 concerts)

foto: Elena Márquez

El saxofonista badaloní Ferran Besalduch fa honor a l’etiqueta d’improvisador. No en va, atresora una brillant trajectòria en solitari, amb els grups Blow, Freenetics i Malaclypse Sax Quartet, al costat de figures de la categoria d’Agustí Fernández, Joachim Badenhorst, Mats Gustafsson, Núria Andorrà, Josep Lluís Galiana i el poeta Marçal Font o, en aquest cas, a duet amb un autèntic tòtem de l’escena europea del jazz d’avantguarda: el noruec resident a Madrid Ingar Zach. Percussionista amb un estil tan singular com personal, Zach s’ha tutejat amb mestres com ara el llegendari Derek Bailey, i amb Agustí Fernández, Michele Rabbia, la Trondheim Jazz Orchestra i el grup Dans Les Arbres, entre d’altres, a banda de signar, també, una reconeguda obra en solitari. El LEM 2019 té, doncs, l’honor d’acollir un encontre sublim entre dos improvisadors de primera.

Web Ferran Besalduch

Web Ingar Zach


El saxofonista badalonense Ferran Besalduch hace honor al término improvisador. No en vano, atesora una brillante carrera en solitario, en los grupos Blow, Freenetics y Malaclypse Sax Quartet, junto a figuras de la talla de Agustí Fernández, Joachim Badenhorst, Mats Gustafsson, Núria Andorrà, Josep Lluís Galiana y el poeta Marçal Font, o, como en este caso, a dúo con un auténtico tótem de la escena europea del jazz de vanguardia: el noruego residente en Madrid Ingar Zach. Percusionista con un estilo tan singular como propio, Zach se ha tuteado con el legendario Derek Bailey, y con Agustí Fernández, Michele Rabbia, la Trondheim Jazz Orchestra y el grupo Dans Les Arbres, entre otros, además de firmar una reconocida obra en solitario. El LEM 2019 tiene el honor de acoger un encuentro sublime entre dos improvisadores de primera.

Web Ferran Besalduch

Web Ingar Zach


Badalonian saxophonist Ferran Besalduch honors the idea of an improviser. He has developed an impressive solo carreer in bands like Blow, Freenetics and Malaclypse Sax Quartet, alongsides well-know figures such as Agustí FernándezJoachim Badenhorst, Mats Gustafsson, Núria Andorrà, Josep Lluís Galiana and poet Marçal Font, or, as in this case, forming a duet with a true totem of the European avant-garde jazz scene: Madrid-based, Norwegian Ingar Zach. A percussionist with a style as special as personal, Zach has performed with the likes of legend Derek Bailey, and with Agustí Fernández, Michele Rabbia, the Trondheim Jazz Orchestra and Dans Les Arbres, among others, as well as having released well-received solo works. LEM 2019 has the honor of hosting the sublime meeting of two first-division improvisers.

Web Ferran Besalduch

Web Ingar Zach


CARLOS ZÍNGARO & ULRICH MITZLAFF (Lisboa)

divendres 11 d’octubre, 23h / viernes 11 de octubre, 23h / Friday 11th October, 23h

CAT (CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS)

Plaça d’Anna Frank s/n

tiquet / ticket 10€ (2 concerts)

fotos: Nuno Martins

El que actualment s’anomena composició immediata és la base d’aquest duet, format pel violinista portuguès Carlos Zíngaro, figura central del free jazz i de la música experimental europea, i Ulrich Mitzlaff, violoncel·lista alemany amb col·laboracions multidimensionals en diverses categories. A partir d’aquesta premissa inicial, desenvolupen la seva expressió i creen espais sonors diversos que, sense estar directament relacionats amb llenguatges específics, no són aliens als camins i influències de cada component d’aquesta formació. En aquest sentit, a l’actuació d’aquest duet es preveu l’existència d’una intensa, diversa i exigent interacció musical. La sensibilitat exploratòria d’aquests músics va del free jazz a la música contemporània en la seva vessant més aleatòria, incloent-hi moltes altres aproximacions a la música del nostre temps.

Web Carlos Zíngaro

Web Ulrich Mitzlaff


La actualmente denominada composición inmediata es la base de este dúo, formado por el violinista portugués Carlos Zíngaro, figura central del free jazz y de la música experimental europea, y Ulrich Mitzlaff, violonchelista alemán con colaboraciones multidimensionales en varias categorías. A partir de esta premisa inicial, desarrollan su expresión y crean diversos espacios sonoros, sin estar directamente relacionados con lenguajes específicos, no son ajenos a los caminos e influencias de cada componente de esta formación. En este sentido, será previsible en la actuación de este dúo la existencia de una intensa y diversa interacción musical. La sensibilidad exploratoria de estos músicos va del free jazz a la música contemporánea en su vertiente más aleatoria, incluyendo otras muchas aproximaciones a la música de nuestro tiempo.

Web Carlos Zíngaro

Web Ulrich Mitzlaff


The currently called immediate composition is the base of this duo, formed by the Portuguese violinist Carlos Zíngaro, central figure of free jazz and European experimental music, and Ulrich Mitzlaff, a German violoncellist with multidimensional collaborations in several categories. From this initial premise, they develop their expression and create sound spaces, without being related to specific languages, they are not aliens to the paths and influences of every component of this of this formation. In this sense, it’s predictable that, in the performance of this duo, there’ll be an intense and diverse musical interaction. The exploratory sensitivity of these musicians goes from free jazz no contemporaneous music in its most random side, including many other approaches to the music of our time.              

Web Carlos Zíngaro

Web Ulrich Mitzlaff


MARTA ZAPPAROLI (Berlin)

dissabte 12 d’octubre, 22h / sábado 12 de octubre, 22h / Saturday 12th October, 22h

SODA ACÚSTIC

Guilleries 6

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

foto: Udo Siegfriedt

Marta Zapparoli, artista sonora experimental, ràdio artista, improvisadora, performer i investigadora. Treballa a Berlín des del 2007. El seu treball es concentra en els sons enregistrats, un treball de camp sobre el món exterior utilitzant una extensa quantitat d’eines: micròfons, sensors, ultrasons, gravadores digitals i analògiques, antenes, receptors de ràdio, detectors… Zapparoli treballa amb l’entorn sonor, l’ecologia acústica, l’electro-smog (ones de ràdio, mesuraments del camp electromagnètic originat per fenòmens naturals, clima, llamps, fins i tot l’aurora boreal) i els efectes en els sentits i el cos humà, i la seva mutació en l’espai-temps. En directe, construeix narratives i paisatges sonors visionaris amb magnetòfons i antenes, creant una auralitat distinta dins un altre univers sonor per estimular el pensament crític i la imaginació.

Web Marta Zapparoli


Marta Zapparoli, artista sonora experimental, radio artista, improvisadora, performer e investigadora. Trabaja en Berlín desde 2007. Se concentra en el trabajo de campo sobre el mundo exterior utilizando una extensa cantidad de medios: micrófonos, sensores, ultrasonidos, grabadoras digitales y analógicas, antenas, receptores de radio, detectores… trabaja con el entorno sonoro, la ecología acústica, el electro-smog (ondas de radio, mediciones del campo electromagnético causado por fenómenos naturales, clima, rayos, la aurora boreal) y los efectos en los sentidos y el cuerpo humano, su mutación en el espacio-tiempo. En directo, construye narrativas y paisajes sonoros visionarios con magnetófonos y antenas, creando una nueva auralidad dentro de otro universo sonoro para estimular el pensamiento crítico y la imaginación.

Web Marta Zapparoli


Marta Zapparoli, experimental sound artist, radio artist, improviser, performer and researcher. She works in Berlin since 2007. Her work is based on the recorded sounds, a field work about the exterior world using a lot of tools: microphones, sensors, ultrasounds, recorders, antennas, radio receptors, detectors… Zapparoli works with the sound surrounding, acoustic ecology, electro-smog (radio waves, measurements of the electromagnetic field originated by natural phenomena, climate, thunder and even the northern lights) their effects on the human senses and body, and their mutation in space-time. In live performances she builds narratives and visionary sound landscapes with tape recorders and antennas, creating a new aurality inside another sound universe to stimulate the critical thinking and the imagination.

Web Marta Zapparoli


EDITH ALONSO (Madrid)

dissabte 12 d’octubre, 23h / sábado 12 de octubre, 23h / Saturday 12th October, 23h

SODA ACÚSTIC

Guilleries 6

tiquet / ticket 8€ (2 concerts)

Edith Alonso és una de les figures més rellevants de l’univers de les músiques experimentals a Espanya. Nascuda a Madrid el 1974, va iniciar els estudis de piano clàssic. Aviat, però, es va interessar per gèneres com el jazz, el rock i, fins i tot, el punk. A París es va formar en composició i música electroacústica. Posteriorment, va iniciar una carrera artística, llorejada amb guardons com el de la SACEM francesa, Madrid Abierto, o amb mencions als premis Pauline Oliveros i Prix Europe. També va representar a Espanya al festival TIME, organitzat per la UNESCO. Des de les possibilitats tímbriques i conceptuals de la música electroacústica, Alonso basteix una música tan punyent com original, immortalitzada en discos com ara Límite,Collapse o Le Jazz Non Plus… presentada en països d’Amèrica Llatina, Àsia i Europa, i que per fi recala al Dispositiu LEM.

Web Edith Alonso


Edith Alonso es una de las figuras más relevantes del universo de las músicas experimentales en España. Nacida en Madrid en 1974, inició estudios de piano clásico. Sin embargo, pronto se interesó por géneros como el jazz, el rock e, incluso, el punk. En París se formó en composición y música electroacústica. Más tarde, inició una carrera artística laureada con galardones como el de la SACEM, Madrid Abierto, o con menciones en los premios Pauline Oliveros y Prix Europe. También representó a España en el festival TIME, de la UNESCO. Desde las posibilidades tímbricas y conceptuales de la música electroacústica, Alonso es autora de una obra tan conmovedora como original, inmortalizada en discos como Límite,Collapse o Le Jazz Non Plus…presentada en América Latina, Asia y Europa, y que por fin recala en el Dispositivo LEM.

Web Edith Alonso


Edith Alonso is one of the most relevant figures of the experimental music universe in Spain. Born in Madrid in 1974, she initiated the classical piano studies. But soon she was interested in genres like jazz, rock and even punk. In Paris she studied composition and electroacoustic music. Afterwards, she initiated an artistic career, with awards like the French SACEM, Madrid Abierto or mentions in the Pauline Olivers and Prix Europe awards. She also represented Spain in the TIME festival, organized by the UNESCO. Spawning from the tone and conceptual possibilities of the electroacoustic music, she creates a moving and original music, immortalized in albums such as Límite,Collapseor Le Jazz Non Plus…; presented in Latin America, Asia and Europe, and finally in the LEM.

Web Edith Alonso