Tag Archives: Aquophone

programa d’intercanvi / programa de intercambio / exchange program

23 Sep

Patxi Valera al Festival Signal 2016  (Cagliari)

L’artista resident  de Gràcia Territori Sonor d’enguany, Patxi Valera, actúa aquesta nit al festival Signal, organitzat per TiconZero a Cagliari (Sardenya), amb el seu aquòfon. Hi actuarà acompanyat per Pablo Volt “Pope” a la trompeta i electrònica en una sessió d’improvisació similar a la que els amics de Gràcia Territori Sonor van poder assistir el passat 11 de febrer a la nostra seu i que tan bon record va deixar. Ens movem!

 

Patxi Valera en el Festival Signal 2016 (Cagliari)

El artista residente de Gràcia Territori Sonor de este año, Patxi Valera, actúa esta noche en el festival Signal, organizado por TiconZero en Cagliari (Cerdeña), con su acuófono. Actuará acompañado por Pablo Volt “Pope” a la trompeta y electrónica en una sesión de improvisación similar a la que los amigos de Gràcia Territori Sonor pudieron asistir el pasado 11 de febrero en nuestra sede y que tan buen recuerdo dejó. Nos movemos!

 

Patxi Valera at the Signal 2016 Festival (Cagliari)

The Gracia Territori Sonor resident artist 2016 Patxi Valera performs tonight at the Signal festival organised by TiconZero in Cagliari (Sardinia), with his aquophone. He will play together with Pablo Volt “Pope” at the trumpet and electronics in an improvisation session similar to that attended by the friends of Gràcia Territori Sonor on February the 11th at our headquarters and which left so good memories. We are in motion!

signal-fb-cover-copia

 

Patxi Valera: artista resident / artista residente / resident artist 2016

20 Apr
foto: Tomoko Hirasawa Coupland

foto: Tomoko Hirasawa Coupland

Patxi Valera pertany a aquesta raça de percussionistes que fan del multiinstrumentalisme una eina compositiva. Això ve a voler dir que un concert en solitari de Patxi Valera és molt semblat a una activitat orquestral. Al mateix temps, és un gran improvisador, és a dir, un músic amb llenguatge propi que escolta, s’impregna i impregna, format en l’intens laboratori de la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). La tercera clau en l’univers de Patxi Valera és el seu interès pels diversos llenguatges de la percussió en les músiques d’altres cultures, particularment el flamenc i la música procedent d’Orient. Però per completar el perfil d’aquest músic cal fer una important referència al seu treball de recerca, que li ha portat també a la invenció i construcció de nous instruments, entre els quals cal destacar l’Aquòfon, un dispositiu híbrid computeritzat per produir música mitjançant líquids.

Instal·lat fa ja uns anys en l’escena barcelonina, se’l pot trobar en diverses formacions sent un freqüent col·laborador en moltes de les iniciatives en el terreny de la improvisació, sovint entorn del segell Discordian Records. Va participar en el LEM 2015, dins del projecte Àgape i vam tornar a tenir-ho amb nosaltres en el segon Encontre en l’Espai-Temps. Aquest any és el resident de Gràcia Territori Sonor, i el nostre ambaixador a la xarxa europea.


Patxi Valera pertenece a esa raza de percusionistas que hacen del multiinstrumentalismo una herramienta compositiva. Ello viene a querer decir que un concierto en solitario de Patxi Valera es muy parecido a una actividad orquestal. Al mismo tiempo, es un gran improvisador, es decir, un músico con lenguaje propio que escucha, se impregna e impregna, formado en el intenso laboratorio de la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). La tercera clave en el universo de Patxi Valera es su interés por los diversos lenguajes de la percusión en las músicas de otras culturas, particularmente el flamenco y la música procedente de Oriente. Pero para completar el perfil de este músico hay que hacer una importante referencia a su trabajo de investigación, que le ha llevado también a la invención y construcción de nuevos instrumentos, entre los que cabe destacar el Aquófono, un dispositivo híbrido computerizado para producir música mediante líquidos.

Instalado hace ya unos años en la escena barcelonesa, se le puede encontrar en diversas formaciones siendo un frecuente colaborador en muchas de las iniciativas en el terreno de la improvisación, a menudo en torno al sello Discordian Records. participó en el LEM 2015, dentro del proyecto Àgape y volvimos a tenerlo con nosotros en el segundo Encuentro en el Espacio-Tiempo. Este año es el residente de Gràcia Territori Sonor, y nuestro embajador en la red europea.


Patxi Valera belongs to that class of percussionists that turn multi-instrumentalism into a composition tool. This means that a solo concert by Patxi Valera closely resembles an orchestral activity. Trained at the Galician Spontaneous Music Orchestra (OMEGA), he is at the same time a great improviser, that is, a musician possessing a personal language, a musician who listens, impregnates and gets impregnated. The third key in Patxi Valera’s universe is his interest in the diverse percussion languages of other cultures, particularly flamenco and oriental music. In addition, we must refer to his important research work that has lead him to the creation and construction of new instruments, among which the Aquophone is a milestone: an hybrid computerised device that produces sound by means of liquids.

Settled in the Barcelona scene, he can be found among diverse groups, being a frequent collaborator in many initiatives around improvisation, often in the sphere of the label Discordian Records. He took part at the LEM 2015, as a part of the Agape project, and he performed again with us at the occasion of the second Encounter in the Space-Time. He is the resident artist at Gràcia Territori Sonor this year and, as such, our ambassador at the European network.

 

 

 

8 TRIGRAMAS: Patxi Valera & Pope en concert / en concierto / in concert

2 Feb
flyer_2016
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
SEGONA ACCIÓ / SEGUNDA ACCIÓN / SECOND ACTION

8 TRIGRAMAS

dijous 11 de febrer a les 20h / jueves 11 de febrero a las 20h / Thursday, February the 11th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
Patxi Valera (A Coruña): Aquòfon Micronecta
Patxi Valera ha creat un instrument que fa de l’aigua so i del so, somni. Un instrument que existeix i potser ja existia en el nostre subconscient: l’aquòfon. Valera és un percussionista interessat per la riquesa dels diversos llenguatges de la música de percussió d’arreu, particularment el flamenc i la música procedent d’Orient. Aquestes i altres inquietuds totèmiques l’han portat a implicar-se en formacions de creació col·lectiva, experimentació i improvisació lliure, com ara la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). Un d’aquests projectes és el duet amb el trompetista Pablo Volt, que presentem aquí.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trompeta, electrònica
El company de viatge en aquesta aventura aquofònica és Pope, un trompetista prou conegut en l’escena barcelonina, compositor i improvisador que ha fet de la llibertat creativa una forma de vida: l’autoedició, els concerts en contextos no habituals i la investigació en el camp de la producció, l’han portat a un territori on el dub conviu amb l’esperit punk. També és un incansable col·laborador, que ha participat en projectes tan notables com la Banda d’Improvisadors de Barcelona (BIB) i IED8, amb Pablo Rega i altres il·lustres improvisadors. Actualment també participa a STA, Bradien + Eduard Escoffet i Fuego.

Patxi Valera (A Coruña): Aquófono Micronecta
Patxi Valera ha creado un instrumento que hace del agua sonido y del sonido, sueño. Un instrumento que existe y quizás ya existía en nuestro subconsciente: el aquófono. Valera es un percusionista interesado por la riqueza de los diversos lenguajes de la música de percusión de todas partes, particularmente el flamenco y la música procedente de Oriente. Estas y otras inquietudes totémicas lo han llevado a implicarse en formaciones de creación colectiva, experimentación e improvisación libre, como por ejemplo la Orquesta de Música Espontánea de Galicia (OMEGA). Uno de estos proyectos es el dúo con el trompetista Pablo Volt, que presentamos aquí.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trompeta, electrónica
El compañero de viaje en esta aventura aquofónica es Pope, un trompetista suficientemente conocido en la escena barcelonesa, compositor e improvisador que ha hecho de la libertad creativa una forma de vida: la autoedición, los conciertos en contextos no habituales y la investigación en el campo de la producción, lo han llevado a un territorio donde el dub convive con el espíritu punk. También es un incansable colaborador, que ha participado en proyectos tan notables como la Banda de Improvisadores de Barcelona (BIB) e IED8, con Pablo Rega y otros ilustres improvisadores. Actualmente también participa en STA, Bradien + Eduard Escoffet y Fuego.

Patxi Valera (A Coruña): Aquophone Micronecta
Patxi Valera has created an instrument that turns water into sound and sound into dream. An instrument that lives and that may have already been dwelling in our subconscious for a long time: The aquophone. Valera is a percussionist interested in the richness of the diverse languages of percussion music across the world, particularly flamenco and oriental music. These, together with other totemic stimulus have pushed him to get involved with groups working on collective creation, experimentation and free improvisation, such as the Galician   Spontaneous Music Orquestra (OMEGA). One of such projects we are glad to present here is the duet with trumpet player Pablo Volt.
Pablo Volt, “Pope” (Barcelona): Trumpet, electronics
The travel mate in this aquophonic adventure is Pope, a quite well known trumpet player in the Barcelona scene, composer and improviser that has made a way of living out of creative liberty: self-edition, concerts in unusual contexts and research in the field of production have brought him to a territory where dub naturally coexists with the punk spirit. He is a tireless team player as well, taking part in outstanding projects such as The Barcelona Improvisers Band (BIB) and IED8 with Pablo Rega and other distinguished improvisers. He is a current member of STA, Bradien + Eduard Escoffet and Fuego.