Tag Archives: Barcelona

new album

19 Aug

GRÀCIA TERRITORI SONOR
RECOMANA / RECOMIENDA / RECOMMENDS

SEVERINE BEATA + JAVI ÁLVAREZ
LIVE AT LEM 2018

album

perfecte per a l’estiu! ¡ideal para el verano! the right thing for summer!
Advertisements

passeu un bon estiu / pasad un buen verano / have a nice summer!!!!!

31 Jul

LEM 2019
PRIMER CONCERT I PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL
PRIMER CONCIERTO Y PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL
FIRST CONCERT AND PREMIERE OF THE FESTIVAL
26 SEPTEMBER 2019

13h CINEMES TEXAS

LEM 2019
primers noms / primeros nombres / first names…

NÚRIA ANDORRÀ i CHRISTIANE BOPP – BLACK FLOWER – BÉRANGÈRE MAXIMIN – MÉSANGE…

més informació aviat / más información pronto / more info soon !!!

Resum de l’Encontre en l’Espai-Temps número 8

31 Jul

Erik Satie es va materialitzar una tarda de juliol a la seu de GTS, que es va omplir de reflexions en forma de pera (tot i que algun espectador va assegurar haver-ne trobat una en forma de paraigua). L’harmonium motoritzat, les veus i la gestualitat van configurar un cabaret inesperat, de delícies discretes i perspectives potencials. La calor semblava minvar amb les frases del misteriós i eloqüent Satie. David Picó, Gouyko i Nadia Foutina van tancar el cicle d’Encontres en l’Espai-Temps de la primera part de l’any amb un espectacle de butxaca, d’aquelles butxaques que tenen els fracs que es guarden a l’armari i estan plenes de partitures irreverents.

Erik Satie se materializó una tarde de julio en la sede de GTS, que se llenó de reflexiones en forma de pera (a pesar de que algún espectador aseguró haber encontrado una en forma de paraguas). El harmonium motorizado, las voces y la gestualidad configuraron un cabaret inesperado, de delicias discretas y perspectivas potenciales. El calor parecía menguar con las frases del misterioso y elocuente Satie. David Picó, Gouyko y Nadia Foutina cerraron el ciclo de Encuentros en el Espacio-Tiempo de la primera parte del año con un espectáculo de bolsillo, de aquellos bolsillos que tienen los fracs que se guardan en el armario y están llenos de partituras irreverentes.

Erik Satie materialized one afternoon in July at the GTS headquarters, which was filled with pear-shaped reflections (although some attendees claimed to have found one shaped like an umbrella). A motorized harmonium, voices and gestures set up an unexpected cabaret, with discrete delights and potential outlooks. The heat seemed to lessen with the sentences of the mysterious and eloquent Satie. David Picó, Gouyko and Nadia Foutina closed the Encountes in Space-Time cycle of the first part of the year with a pocket show, one of those pockets that tailcoats have, which are stored in the closet and that are full of irreverent music sheets.

 

fotos: ©ristian vega

La història de Ràdio Pica (2)

8 Jul

Article al diari TOTBarcelona sobre la història de Ràdio Pica

Les ràdios lliures de Barcelona, en perill: “No hi ha voluntat política, no els dona la gana”

El fundador de Ràdio Pica, Salvattore Picarol, ataca a les administracions per dificultar la supervivència de les ràdios lliures…

Llegiu l’article complet publicat al diari TOTBarcelona

Lee el artículo completo publicado en el periódico TOTBarcelona

Read the full article published in TOTBarcelona


fotos ©ristianvega

La història de Ràdio Pica

6 Jul
DIJOUS 11 DE JULIOL A LES 20 H / JUEVES 11 DE JULIO A LAS 20 H / THURSDAY, JULY THE 11TH 8 PM
SEU DE GTS (C/ IGUALADA, 10 – GRÀCIA – BARCELONA)
ENTRADA LLIURE – ENTRADA LIBRE – FREE ENTRY

 

Les primeres ràdios lliures a Catalunya (Ràdio Maduixa, Ràdio Poble Sec, Ona Lliure, La Campana de Gràcia) van començar les seves emissions a finals de la dècada dels 70 del segle XX. Després van ser moltes més i la seva proliferació, al contrari que a d’altres països (França és un magnífic exemple de com protegir aquesta pràctica col·lectiva, ja que hi ha un impost a les ràdios comercials per finançar les ràdios lliures), va servir únicament per a que l’estat i el govern autonòmic iniciessin una “caça de bruixes” implacable contra aquestes emissores. Ara, l’estat no s’ha de preocupar massa, ja que és el propi sistema econòmic qui ha acabat per fer inviable l’emissió en el que, paradoxalment, és el mitjà més ecològic, sostenible i assequible per emetre en directe: les ones de ràdio, que no precisen de la xarxa de satèl·lits, ni de plataformes, ni softwares específics i molt menys de la fibra òptica que tots hem de pagar. Cal tenir solament un emissor, una atmosfera i un receptor, cosa que a la Terra és factible. Tanmateix, una legislació miop i una bombolla de preus creada per les ràdios comercials ha fet que, inevitablement, les ràdios lliures hagin acabat sobrevivint (o desapareixent) a internet. No cal dir que la posició ideològica i l’activisme d’aquestes emissores potser és el principal motiu que han tingut sempre les institucions i les empreses per evitar qualsevol intent de legislació mínimament raonable, mentre que els mitjans de comunicació i els historiadors de la cultura recent les han associades al moviment punk i al món dels fanzins, les han declarat “underground” i han obviat que els elements troncals d’aquestes activitats (col·lectivisme, gratuïtat, independència, llibertat d’expressió, territori) tenen com a objectiu que les persones siguin més felices i estiguin ben informades, no que estiguin més distretes.
Ràdio PICA va començar a emetre el març de 1981 i el seu fundador va ser en Salvattore Picarol, qui ja havia format part dels col·lectius que van crear Ona Lliure, La Campana de Gràcia, Ràdio Venus…. La història de Ràdio PICA és la història de la ràdio lliure a Barcelona, una història d’immerescuda clandestinitat, de tancaments violents, de campanyes de solidaritat i de xarxa urbana d’activisme artístic al llarg de les dècades.
Salvattore, en persona, ens explicarà aquestes històries i les idees que les van fer possibles. És un honor convidar-vos a aquesta xerrada estiuenca. Ens trobarem en la sintonia de Ràdio PICA.

Las primeras radios libres en Cataluña (Ràdio Maduixa, Ràdio Poble Sec, Ona Lliure, La Campana de Gràcia) empezaron sus emisiones a finales de la década de los 70 del siglo XX. Después fueron muchas más y su proliferación, al contrario que en otros países (Francia es un magnífico ejemplo de cómo proteger esta práctica colectiva, puesto que hay un impuesto a las radios comerciales para financiar las radios libres), sirvió únicamente para que el estado y el gobierno autonómico iniciaran una “caza de brujas” implacable contra estas emisoras. Ahora, el estado no tiene que preocuparse demasiado puesto que es el propio sistema económico quien ha acabado por hacer inviable la emisión en el que, paradójicamente, es el medio más ecológico, sostenible y asequible para emitir en directo: las ondas de radio, que no precisan de la red de satélites ni de plataformas ni softwares específicos y mucho menos de la fibra óptica que todos tenemos que pagar. Hay que tener solamente un emisor, una atmósfera y un receptor, cosa que en la Tierra es factible. Aun así, una legislación miope y una burbuja de precios creada por las radios comerciales ha hecho que, inevitablemente, las radios libres hayan acabado sobreviviendo (o desapareciendo) en internet. No hace falta decir que la posición ideológica y el activismo de estas emisoras es quizás el principal motivo que han tenido siempre las instituciones y las empresas para evitar cualquier intento de legislación mínimamente razonable, mientras que los medios de comunicación y los historiadores de la cultura reciente las han asociado al movimiento punk y el mundo de los fanzines, las han declarado “underground” y han obviado que los elementos troncales de estas actividades (colectivismo, gratuidad, independencia, libertad de expresión, territorio), tienen como objetivo que las personas sean más felices y estén bien informadas, no que estén más distraídas.
Ràdio PICA empezó a emitir en marzo de 1981 y su fundador fue Salvattore Picarol, quien ya había formado parte de los colectivos que crearon Ona Lliure, La Campana de Gràcia, Ràdio Venus…. La historia de Ràdio PICA es la historia de la radio libre en Barcelona, una historia de inmerecida clandestinidad, de cierres violentos, de campañas de solidaridad y de red urbana de activismo artístico a lo largo de las décadas.
Salvattore, en persona, nos explicará estas historias y las ideas que las hicieron posibles. Es un honor invitaros a esta charla veraniega. Nos encontraremos en la sintonía de Ràdio PICA.

The first free radio stations in Catalonia (Radio Maduixa, Ràdio Poble Sec, Ona Lliure, La Campana de Gràcia) began broadcasting in the late 70’s of the 20th century. After that, there were many more and their proliferation, unlike in other countries (France is a great example of how to protect this collective practice, since there is a tax on commercial radio to finance free radios), only served for the state and the autonomous government to start a relentless “witch hunt” against these stations. Now, the state doesn’t have to worry too much, since it is the economic system itself that has ended up making the broadcasting unfeasible, in what, paradoxically, is the most ecological, sustainable and affordable mean to broadcast live: radio waves, which do not require the satellite network, or platforms, or specific software and much less the optical fiber that we all have to pay. It is necessary to have only an emitter, an atmosphere and a receiver, something that is feasible on the Earth. However, the free radios have ended up inevitably surviving (or disappearing) on the internet due to a short-sighted legislation and a price bubble created by commercial radio. There’s no need to say that the ideological position and activism of these stations may be the main reason that the institutions and companies have always had to avoid any attempt of minimally reasonable legislation, while the media and the historians of recent culture have been associated with the punk movement and the world of fanzines, they have been declared “underground” and have obviated that the main elements of these activities (collectivism, gratuity, independence, freedom of expression, territory) have as a purpose to let people be happier and be well informed, not more distracted.
Radio PICA began to emit in March 1981 and its founder was Salvattore Picarol, who had already formed part of the collectives that created Ona Lliure, La Campana de Gràcia, Radio Venus … The history of Radio PICA is the history of free radio in Barcelona, ​​a history undeserved underground, violent closure, solidarity campaigns and urban network of artistic activism throughout the decades.
Salvattore, in person, will explain these stories and ideas that made them possible. It is an honor to invite you to this summer talk. We will meet in the tuning of Radio PICA.
cartell de la festa de suport a Ràdio PICA (Guillem Cifré, 2010)

 

Imatges de l’Encontre en l’Espai-Temps número 6

27 Jun
comentaris dels espectadors / comentarios de los espectadores / comments from the audience…
Si pogués ser, seria nata muntada en tasses virolades. També prèssecs expremuts a l’hora del capvespre.
M’ha sobtat tant que al final no volia que s’acabés. Molt bo i interessant!
Hauria de ser en vinil!!!

 


Si pudiera ser, sería nata montada en tazas chillonas. También melocotones exprimidos a la hora del atardecer.
Me ha sorprendido tanto que al final no quería que se acabara. Muy bueno e interesante!
Debería estar en vinilo!!!

If it could be, it would be whipped cream in colorful cups. Also peaches squeezed at sunset.
It surprised me so much that at the end I did not want it to finish. Very good and interesting!
It should be in vinil!!!
 

GRAN APERITIU MICROTÒPIC!!!

18 Jun
Ens trobarem per escoltar microtopies i fer un aperitiu el dissabte 22 de juny!!!
Nos encontraremos para escuchar microtopías y hacer un aperitivo el sábado 22 de junio!!!
We will meet to listen to microtopies and take appetizer on Saturday, June 22!!!
vuit anys oferint-te miniatures sonores i ara també aperitius microtòpics!!!
ocho años ofreciéndote miniaturas sonoras y ahora también aperitivos microtópicos!!!
For eight years we’ve been offering sound miniatures and now also microtopic appetizers!!!
el dissabte 22 de juny de 2019 a les 13h a la Galeria Visions, del carrer Igualada número 4 (molt a prop de la seu de GTS)
el sábado 22 de junio de 2019 a las 13h en la Galeria Visions, de la calle Igualada número 4 (muy cerca de la sede de GTS)
On Saturday, June 22nd, 2019 at 1:00 pm at Galeria Visions, on Igualada street number 4 (very close to the GTS headquarters)

 

us esperem! os esperamos! we are looking forward to seeing you!