Tag Archives: Dolors Miquel

Química i electricitat / Química y electricidad / Chemistry and electricity

17 May
mireia_dolors01b

Tejero-Miquel: un arc voltaic

L’acció protagonitzada el passat dijous per Mireia Tejero i Dolors Miquel mereix l’adjectiu de memorable. Les dues artistes van explicar abans de començar que no havien preparat res i que tot just havien parlat entre elles una eston abans. A molts, acabada l’acció, els deuria semblar impossible. La sensació d’una química immediata entre ambdues, que va propiciar jocs deliciosos entre el saxo amb efectes i la veu (també, en alguna ocasió, loopejada), va ser immediata. La poesia de Dolors Miquel i les bases creades per Mireia Tejero, sobre les que s’inserien les ràfegues de saxo, s’intercomunicaven d’una forma tan natural com excitant. La transmisió d’emocions estava garantida. La química entre Tejero i Miquel va produir electricitat. Una performance que va posar en els llavis dels assistents la mateixa frase: Quan ho tornareu a fer? I certament, el projecte pot haver nascut el dijous passat en un episodi més del cicle d’Encontres en l’Espai-Temps, però hauria de continuar en el futur, o al menys, això desitjem els que vam tenir la sort d’assistir-hi.

La acción protagonizada el pasado jueves por Mireia Tejero y Dolors Miquel merece el adjetivo de memorable. Las dos artistas explicaron antes de empezar que no habían preparado nada y que apenas habían hablado entre ellas un rato antes. A muchos, acabada la acción, les debió de parecer imposible. La sensación de una química inmediata entre ambas, que propició juegos deliciosos entre el saxo con efectos y la voz (también, en alguna ocasión, loopeada), fue inmediata. La poesía de Dolors Miquel y las bases creadas por Mireia Tejero, sobre las que se insertaban las ráfagas de saxo, se intercomunicaban de una forma tan natural como excitante. La transmisión de emociones estaba garantizada. La química entre Tejero y Miquel produjo electricidad. Una performance que puso en los labios de los asistentes la misma frase: Cuando lo volveréis a hacer? Y ciertamente, el proyecto puede haber nacido el pasado jueves en un episodio más del ciclo de Encuentros en el Espacio-Tiempo, pero tendría que continuar en el futuro, o al menos, eso deseamos los que tuvimos la suerte de asistir.

The action performed by Mireia Tejero and Dolors Miquel last Thursday deserves the qualifier of unforgettable. Both artists explained before the show that they did not prepare anything in advance and that they had just talked to each other for a little while before. This would seem impossible to many of us once the show ended. The sensation of an immediate chemistry between the two, which raised delicious games between the sax with effects and the voice (sometimes treated with a looper as well) was instantaneous. The communication between Dolors Miquel’s poetry and the music samples created by Mireia Tejero above which sax bursts were inserted, was as natural as it was exciting. The transmission of emotions was guaranteed. The chemistry between Tejero and Miquel produced electricity. A performance that pushed the audience to ask the same question: When will you do it again? Indeed, this project was born last Thursday in another episode of the Encounters in the Space Time, but it should continue in the future or, at least, this is the wish of all the lucky people attending the event.

Mireia Tejero + Dolors Miquel

5 May
flyer_2016
ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
SETENA ACCIÓ / SÉPTIMA ACCIÓN / SEVENTH ACTION

MIREIA TEJERO + DOLORS MIQUEL

dijous 12 de maig a les 20h / jueves 12 de maig a las 20h / Thursday, May the 12th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona
Mireia Tejero, saxofonista, compositora i performer, és impulsora de diferents formacions multidisciplinars que emfatitzen el paper creatiu de la dona. És compositora habitual de la companyia de dansa Sol Picó, creadora de l’actual col·lectiu d’improvisació conduïda MIS (Moviment d’Insurrecció Sonora) i de diferents propostes performàntiques com Si no fossis tu, seria jo, Metus, Una assassina de saxos, Bidó, La xocolata no engreixa, Me gusta cómo me maltratas, etc. Ha liderat bandes de dones com Las Gambas o La Orquesta de Tacón i Alius, banda de culte de punk free psicodèlic i ha col·laborat com a improvisadora en diferents projectes de dansa. També és compositora de música per a documentals, vídeo i llargmetratges.
La lleidatana Dolors Miquel és una de les veus poètiques més reconegudes del panorama català contemporani. Des del 1990, ha publicat 15 llibres de poemes a més de narrativa i teatre; apasionada per la poesia medieval catalana, també n’ha publicat una antologia. La seva és una poesia enèrgica i reivindicativa, però també joganera, que demana ser dita en veu alta i que Miquel recita des de fa més de 25 anys de manera abrandada en inumerables recitals arreu del país. Inspirada en formes tant populars com cultes, la poesia de Dolors Miquel, lírica i potent, canta al valor de la llibertat individual enfront de les convencions socials i vindica el valor de la dona en la nostra societat patriarcal fent ús d’una gran varietat de registres de la llengua.

Mireia Tejero, saxofonista, compositora y performer, es impulsora de diferentes formaciones multidisciplinares que enfatizan el papel creativo de la mujer. Es compositora habitual de la compañía de danza Sol Picó, creadora del actual colectivo de improvisación conducida MIS (Movimiento de Insurrección Sonora) y de diferentes propuestas performánticas cómo Si no fossis tu, seria jo, Metus, Una assassina de saxos, Bidó, La xocolata no engreixa, Me gusta cómo me maltratas, etc. Ha liderado bandas de mujeres como Las Gambas o La Orquesta de Tacón y Alius, banda de culto de punk free psicodélico y ha colaborado como improvisadora en diferentes proyectos de danza. También es compositora de música para documentales, vídeo y largometrajes.
La leridana Dolors Miquel es una de las voces poéticas más reconocidas del panorama catalán contemporáneo. Desde el 1990, ha publicado 15 libros de poemas además de narrativa y teatro; apasionada por la poesía medieval catalana, también ha publicado una antología. La suya es una poesía enérgica y reivindicativa, pero también juguetona, que pide ser dicha en voz alta y que Miquel recita desde hace más de 25 años de manera arrebatada en inumerables recitales en todo el país. Inspirada en formas tanto populares como cultas, la poesía de Dolors Miquel, lírica y potente, canta al valor de la libertad individual frente a las convenciones sociales y vindica el valor de la mujer en nuestra sociedad patriarcal haciendo uso de una gran variedad de registros de la lengua.

Sax player, composer and performer, Mireia Tejero is the driving force of several interdisciplinary groups emphasising the creative role of women. She is a regular composer for the Sol Picó dance troupe and the creator of the guided improvisation collective MIS (Sound Insurrection Movement) as well as of many performance projects such as Si no fossis tu, seria jo, Metus, Una assassina de saxos, Bidó, La xocolata no engreixa, Me gusta cómo me maltratas, etc. She has been the leader of all-girl bands such as Las Gambas or La Orquesta de Tacón and Alius, a punk and free psychedelic cult band. As an improviser, she has collaborated in a number of dance projects. In addition, she is a soundtrack composer for documentaries, video and films.
Dolors Miquel, from Lleida, is one of the most recognised poetic voices of the contemporary Catalan scene. She has published 15 poetry books since 1990 as well as prose and theatre. Passionate of the medieval Catalan poetry, she has published an anthology. In a general frame of protest poetry, her poems are both energetic and playful and they ask to be said aloud. Miquel has been performing a huge number of powerful and energetic recitals around the country for more than 25 years. Inspired by both popular and highbrow forms, the poetry of Dolors Miquel is a chant of individual freedom against social standards and it vindicates the role of women in our patriarchal society by using a wide variety of language registers.