Tag Archives: Encuentros en el espacio-tiempo

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: RUCKKOPRAX + AMARTIS + ZENDA

14 Jun

[CAT]

Aquest dijous 16 de juny, a les 20h, la seu de GTS (Igualada 10) acollirà el setè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany, que ajuntarà l’artista multimèdia Ruckkoprax i les ballarines Elisenda Amartis i Zenda. Una trobada que, com sempre, estarà maridat amb un vi del celler Jean Leon.

Ruckkoprax es defineix com un “estimulador d’audio/vídeo sense contingut humà”. Per a ell, el feedback és el mitjà i el públic són els creadors, ja que ell només ofereix la matèria primera, “aigua de font que brolla directament del Gorg de l’Univers”.

Elisenda Amartis és ballarina, performer i pianista, especialitzada en teatre físic i llenguatge oníric, que “flueix i connecta amb la música en directe arribant a una catarsi compartida”.

Finalment, Zenda és “tot el viscut, experimentat, practicat i après”, una artista multidisciplinar que, amb la dansa àrab, sent que accedeix“a capes més profundes del cos, als òrgans i als teixits tous”.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST]

Este jueves 16 de junio, a las 20h, la sede de GTS (Igualada 10) acogerá el séptimo Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año, que unirá el artista multimedia Ruckkoprax y las bailarinas Elisenda Amartis y Zenda. Una reunión que, como siempre, estará maridado con un vino de la bodega Jean Leon.

Ruckkoprax se define como un “estimulador de audio/vídeo sin contenido humano”. Per él, el feedback és el medio y el público són los creadores, ya que él sólo ofrece la materia prima, “agua de fuente que brota directamente de la Poza del Universo”.

Elisenda Amartis es bailarina, performer y pianista, especializada en teatro físico y lenguaje onírico, que “fluye y conecta con la música en directo llegando a una catarsis compartida”.

Finalmente, Zenda es “todo lo vivido, experimentado, practicado y aprendido”, una artista multidisciplinar que, con la danza árabe, siente que accede “a capas más profundas del cuerpo, a los órganos y los tejidos blandos”.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG]

This Thursday, June 16, at 20h, GTS’ HQ (Igualada 10) will hold this year’s seventh Encounter in Spacetime, where multimedia artist Ruckkoprax and dancers Elisenda Amartis and Zenda. A meeting that, as always, will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Ruckkoprax defines himself as an “audio/video stimulator devoid of human content”. To him, the feedback is the media and the audience are the creators, as he only offers the raw material, “fountain water that flows straight from the Universal Well”.

Elisenda Amartis is a dancer, performer and pianist, especialised in physical theatre and oniric language, that “flows and connects with live music reaching a shared catharsis”.

Finally, Zenda is “everything she has lived, experienced, practised and learnt”, a multidisciplinary artist that, through Arabic dancing, feels she reaches “deeper layers of her body, the organs, the soft tissues”.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic , you’ll be able to assist to all the concerts.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: OLIVIER JAMBOIS & PÍA SOMMER

31 May

[CAT] Aquest dijous 2 de juny, a les 20h, la seu de GTS (Igualada 10) acollirà el sisè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany, que ajuntarà el guitarrista i improvisador Olivier Jambois i la poeta Pía Sommer. Una trobada que, com sempre, estarà maridat amb un vi del celler Jean Leon.

Jambois, investigador sonor amb una llarga trajectòria, durant els darrers anys ha participat en tota mena de projectes creatius sense prejudicis estilístics. Ha treballat amb Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… i actualment té un quartet amb Jim Black a la bateria.

Sommer, per la seva banda, es defineix com a ‘anartista’ i treballa amb el so i allò visible. Poeta, artista interdisciplinar i membre de La Internacional Ruidista, ha treballat en diversos projectes a Amèrica Llatina i a Europa, amb instal·lacions, performances, videoart… L’acció i la col·laboració, tant com la lliure improvisació, defineixen la reflexió i la materialització de les seves obres.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] Este jueves 2 de junio, a las 20h, la sede de GTS (Igualada 10) acogerá el sexto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año, que unirá el guitarrista e improvisador Olivier Jambois y la poeta Pía Sommer. Una reunión que, como siempre, estará maridado con un vino de la bodega Jean Leon.

Jambois, investigador sonoro de larga trayectoria, durante los últimos años ha participado en todo tipo de proyectos creativos sin prejuicios estilísticos. Ha trabajado con Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… y actualmente tiene un cuartet con Jim Black en la batería.

Sommer, por su lado, se define como ‘anartista’ y trabaja con el sonido y lo visible. Poeta, artista interdisciplinar y miembro de La Internacional Ruidista, ha trabajado en varios proyectos en Latinoamérica y Europa, con instalaciones, performances, videoarte… La acción y la colaboración, tanto como la libre improvisación, definen la reflexión y la materialización de sus obras.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] This Thursday, June 2, at 20h, GTS’ HQ (Igualada 10) will hold this year’s sixth Encounter in Spacetime, where guitarist and improviser Olivier Jambois and poet Pía Sommer will join. A meeting that, as always, will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Jambois is a sonic investigator with a long career. These past years he has taken part of many creative projects without stylistic prejudices. He has worked with Nuno Rebello, Ramon Prats, Masa Kamaguchi… and nowadays he’s got a quartet with Jim Black on drums.

Sommer defines herself as an ‘anartist’ and works with sound and which can be seen. Poet, multidisciplinary artist and member of La Internacional Ruidista, she has worked in several projects in Latin America, with installations, performances, video-art… Action and collaboration, as much as free improvisation, define her works’ thought and materialisation.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: O.D.I. & CARLOTA RIBS

3 May

[CAT] El cinquè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 5 de maig, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). En aquesta ocasió, el dúo experimental O.D.I., que vindrà gràcies a una col·laboració amb Hamfuggi Records, es trobarà amb la creadora multidisciplinar Carlota Ribs. Una sessió que, com és habitual, comptarà amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) manté, des de 1999, una lluita activa en la música experimental vinculada al fenomen poètic i visual. Entén el soroll com a “arma musical” i “mètode d’expressió complexa” que, sense cap ortodòxia, esdevé munició: “interacció amb l’entorn, improvisació, fricció, impacte, reflexió i denúncia”. Amb un caràcter multudisciplinari, els seus membres duen a terme paral.lelament una labor editorial amb múltiples nodes on col.laboren amb músics, poetes, performers, ballarins, cineastes i artistes plàstics.

Carlota Ribs és el pseudònim de Carlota Fuentevilla (Cantàbria, 1988), una creadora multidisciplinar que s’acostuma a moure entre el dibuix i les arts gràfiques, la creació tèxtil, la investigació artística i antropològica i també el disseny editorial, a través de Culebra Ediciones.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El quinto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 5 de mayo, a las 20h enla sede de GTS (Igualada 10). En esta ocasión, el dúo experimental O.D.I., que vendrá gracias a una colaboración con Hamfuggi Records, se encontrará con la creadora multidisciplinar Carlota Ribs. Una sesión que, como es habitual, contará con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) mantiene, desde 1999, una lucha activa en la música experimental vinculada al fenómeno poético y visual. Entiende el ruido como “arma musical” y “método de expresión compleja” que, sin ninguna ortodoxia, deviene munición: “interacción con el entorno, improvisación, fricción, impacto, reflexión y denuncia”. Con un carácter multudisciplinar, sus miembros llevan a cabo paralelamente una labor editorial con múltiples nodos donde colaboran con músicos, poetas, performers, bailarines, cineastas y artistas plásticos.

Carlota Ribs és el pseudónimo de Carlota Fuentevilla (Cantabria, 1988), una creadora multidisciplinar que suele moverse entre el dibujo y las artes gráficas, la creación textil, la investigación artística y antropológica i también el diseño editorial, a través de Culebra Ediciones.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The fifth Encounter in Spacetime will be on Thursday, May5, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). On this occasion, experimental duo O.D.I., that will come thanks to a collaboration with Hamfuggi Records, will meet multidisciplinary creator Carlota Ribs. An action that will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) has been waging an active fight in experimental music since 1999, very linked to the poetic and visual phenomenon. It understands noise as a  “musical weapon” and a  “complex expression method” that, devoid of orthodoxy, becomes ammunition: “interaction with the environment, improvisation, friction, impact, reflection and denounciation”. With a multidisciplinary approach, its members also carry an editorial duty, with multiple connections with musicians, poets, performers, dancers, filmmakers and plastic artists.

Carlota Ribs is the nickname of Carlota Fuentevilla (Cantàbria, 1988), a multidisciplinary creator that usually shifts between drawing and graphic arts, clothing creation, artistic and anthropological and also editorial design, through Culebra Ediciones.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.