Tag Archives: enregistraments de camp

TALLER / WORKSHOP

1 Jun

TOTA LA INFORMACIÓ FENT CLIC AQUÍ

TOTA LA INFORMACIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ

FULL INFORMATION BY CLICKING HERE

 

TALLER – TALLER – WORKSHOP !!!

7 Jun

EL SO DE LA CIUTAT

INTRODUCCIÓ ALS ENREGISTRAMENTS DE CAMP

TALLER PRÀCTIC

1, 2, 3 JULIOL

EL SONIDO DE LA CIUDAD

INTRODUCCIÓN A LAS GRABACIONES DE CAMPO

TALLER PRÁCTICO

1, 2, 3 JULIO

THE SOUND OF THE CITY

INTRODUCTION TO THE FIELD RECORDINGS

WORKSHOP

1, 2, 3 JULY

 

gravacio_de_camp_01


ELS SONS DEL MERCAT / LOS SONIDOS DEL MERCADO / THE SOUNDS OF THE MARKET

OBJECTIU #1 / OBJETIVO #1 / GOAL #1

Aprèn els diversos aspectes d’enregistrament de so en àmbit urbà (utilització de les gravadores, selecció dels punts d’escolta, modus d’enregistament, tractament dels registres)
Aprende los diversos aspectos del registro de sonidos en ámbito urbano (utilización de grabadoras, selección de los puntos de escucha, modos de grabación, tratamiento de los registros)
Learn the several aspects of sound recording in an urban environment (recorder use, monitoring point selection, recording modes, record treatment)

Els sons del Mercat de l’Abaceria Central  (Gràcia)

Los sonidos del Mercado de la Abaceria Central (Gràcia)

The sounds of the Abaceria Central Market (Gràcia)


OBJECTIU #2 / OBJETIVO #2 / GOAL #2

En aquest taller, et proposem l’enregistrament dels sons generats per totes les activitats associades al funcionament d’un mercat durant tot un matí des que s’inicia l’activitat dels proveidors i la posada a punt de les parades abans d’obrir, fins al seu tancament al migdia. A banda de l’interès d’aprendre a enregistrar sons d’aquests tipus i el seu posterior tractament i escolta, aquest taller tindrà el valor afegit de tractar-se del registre històric d’una activitat i una manera de fer les coses que ha perdurat a través dels anys.
En este taller te proponemos la grabación de los sonidos generados por todas las actividades asociadas al funcionamiento de un mercado desde que se inicia la actividad de los proveedores y la puesta a punto de los puestos antes de abrir, hasta su cierre al mediodía. A parte del interés de aprender a grabar sonidos de este tipo y su posterior tratamiento y escucha, este taller tendrá el valor añadido de tratarse del registro histórico de una actividad y una manera de hacer las cosas que ha perdurado a través de los años.
This workshops proposes the recording of the sounds produced by all the activities associated to the functioning of a market, from the onset of the activity of suppliers and the set up of stands before opening until the closing at noon. In addition to the interest of acquiring the skills for the recording of this kind of sounds and their subsequent treatment and listening, this workshop possesses the added value of being an historical record of an activity and a way of doing things that has survived across time.

CONTEXT / CONTEXTO / FRAMEWORK

Els mercats de Barcelona són quelcom més que un indret on proveïr-se d’aliments; la seva pervivència al llarg de les dècades i la seva estructura de parades unides per una matriu tancada i un funcionament comú els confereix el caràcter de punt de trobada dels habitants d’un barri on el ritus de comprar es complementa amb el de saludar-se, parlar i explicar-se la vida. Tot això es tradueix en un bullici on es barrejen els sorolls derivats de l’activitat professional dels paradistes i demés treballadors del mercat i la xerrameca dels seus ocupants. Des d’aquest punt de vista, la pràctica totalitat de mercats de Barcelona ha patit una profunda transformació en els darrers anys a causa del mal estat dels edificis.
Los mercados de Barcelona son algo más que un lugar donde proveerse de alimentos; su pervivencia a lo largo de las décadas y su estructura de puestos unidos por una matriz cerrada y un funcionamiento común les confiere un carácter de punto de encuentro de los habitantes de un barrio donde el rito de comprar se complementa con el de saludarse, hablar y contarse la vida. Todo esto se traduce en un bullicio donde se mezclan los ruidos derivados de la actividad profesional de los tenderos y demás trabajadores del mercado y la cháchara de sus ocupantes. Desde este punto de vista, la práctica totalidad de mercados de Barcelona han sufrido una profunda transformación en los últimos años a causa del mal estado de los edificios.
Barcelona’s markets are something more than a place where to gather food; their survival across decades and their structure consisting on stands linked by a closed matrix and a common functioning confers them a character of meeting point for the inhabitants of neighbourhoods where the ritual of buying is complemented by those of greeting and talking to each other. All this is translated into a bustle where the noise derived from the professional activity of sellers and other market workers mixes with the chatter of the costumers. From this point of view, almost all markets in Barcelona have experienced a recent deep transformation owing to the bad conservation state of buildings.

El mercat de l’Abaceria Central de Gràcia conserva l’estructura original de 1892 i és un dels darrers de Barcelona (junt amb el de Sant Andreu) que espera a ser reformat. Malgrat que les dates són encara incertes, és probable que el trasllat a la carpa provisional al Passeig Sant Joan es realitzi el 2017 i es perllongui per uns 6 anys.
El mercado de la Abaceria Central de Gracia conserva la estructura original de 1892 y es uno de los últimos de Barcelona (junto con el de Sant Andreu) que espera a ser reformado. Aunque las fechas son aún inciertas, es probable que el traslado a la carpa provisional del Paseo San Juan se realice durante el 2017 y se prolongue por unos 6 años.
The Abaceria Central market, in Gracia, retains the original 1892 structure and it is one of the last Barcelona markets (together with the one in Sant Andreu) awaiting to be remodelled. In spite of the uncertainty of the timing, it is likely that the move to the provisional marquee in the Passeig Sant Joan will be done in 2017 and it would extend for some 6 years.
mercat_abaceria

El Mercat de l’Abaceria de Gràcia el juny de 1913 (foto Frederic Ballell)


Organització i desenvolupament del taller / Organización y desarrollo del taller / Organization and development of the workshop

Tres sessions repartides de la següent manera:
Divendres 1 de juliol: 19:00 – 21:00
Seu de GTS – Sessió teòrica d’introducció al paisatge sonor. Preparació de la jornada d’enregistrament del dia següent i explicació de les característiques tècniques bàsiques del material a emprar.
Dissabte 2 de juliol: 07:00 – 15:00
-Sessió d’enregistraments al mercat de l’Abaceria Central i carrers adjacents. Es treballarà per parelles.
Diumenge 3 de juliol: 12:00 – 14:00
Seu de GTS – Sessió d’escolta dels sons enregistrats el dia anterior i preparació de la pujada dels registres al banc d’arxius sonors http://barcelona.freesound.org/
Les sessions de divendres i diumenge es faran a la seu de GTS a Gràcia.
El material quedarà sota llicència Creative Commons (CC)
Reconeixement – Compartir Igual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.
Es lliurarà un certificat d’assistència en acabar el taller.

Tres sesiones repartidas de la siguiente manera:
Viernes 1 de julio: 19:00 – 21:00
Sede de GTS – Sesión teórica de introducción al paisaje sonoro. Preparación de la jornada de grabación del día siguiente y explicación de las características técnicas básicas del material a utilizar.
Sábado 2 de julio: 07:00 – 15:00
Sesión de grabación en el mercado de la Abaceria Central y calles adyacentes. Se trabajará por parejas.
Domingo 3 de julio: 12:00 – 14:00
Sede de GTS – Sesión de escucha de los sonidos grabados el día anterior y preparación de la subida de los registros al banco de archivos sonoros http://barcelona.freesound.org/
Las sesiones del viernes y el domingo se harán en la sede de GTS en Gràcia.
El material quedará bajo licencia Creative Commons (CC)
Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales tiene que hacerse con una licencia igual a la que regula la obra original.
Se entregará un certificado de asistencia al finalizar el taller.

Three sessions distributed as follows:
Friday 1st July: 19:00 – 21:00
GTS headquarters – Theoretical session: Introduction to sound landscape. Preparation of the recording session of the following day and explanation of the basic features of devices to be handled.
Saturday 2nd July: 07:00 – 15:00
Recording session at the Abaceria Central market and contiguous streets.  The work will be done in pairs.
Sunday 3rd July: 12:00 – 14:00
GTS headquarters – Listening to the sounds recorded the previous day and preparation of records for their upload to Internet sound database http://barcelona.freesound.org/
Friday and Sunday sessions will be held at GTS headquarters in Gràcia.
The recorded material will remain under a Creative Commons (CC) license.
Acknowledgement – Share Equal (by-sa): Commercial use of the work and potential derived works allowed, the distribution of which has to be made under a license identical to the one that regulates the original work.
An attendance certificate will be delivered at the end of the workshop.

Obert a tothom, no cal experiència prèvia. Places limitades a 12 persones.
Abierto a todo el mundo, no es necesaria experiencia previa. Plazas limitadas a 12 personas.
Open to all publics, no previous experience is needed. Capacity restricted to 12 people.

Professora
María Durán
Amb una vasta formació acadèmica en l’àmbit de l’art sonor (Màster en arts digitals, UPF, 2002 – 2003 i Màster en art sonor, UB, 2014 – 2016) la trajectòria de María Durán es desenvolupa en un equilibri constant entre la mirada i l’escolta.  Com a músic i artista sonor, explora els límits entre sons electrònics i enregistraments de camp i realitza composicions on aquests límits es confonen. Entre el 2003 i el 2011 desenvolupa el projecte Cuisine concrète que passarà per diferents festivals nacionals i internacionals.
Profesora
María Durán
Con una amplia formación académica en el ámbito del arte sonoro (Master en artes digitales, UPF, 2002–2003 y Master en arte sonoro, UB, 2014–2016) la trayectoria de María Durán se desarrolla en constante equilibrio entre la mirada y la escucha. Como músico y artista sonoro explora los límites entre sonidos electrónicos y grabaciones de campo y realiza composiciones donde dichos límites se confunden. Entre 2003–2011 desarrolla el proyecto Cuisine concrète que pasará por distintos festivales nacionales e internacionales.
Teacher
María Durán
With a wide academic training in the field of sound art (Master in digital arts, UPF, 2003-2003 and Master in sound art, UB, 2014-2016) María Durán develops her career in a constant balance between sight and listening. As a musician and sound artist, she explores the borders between electronic sounds and field recordings and she carries out compositions where these limits are confused. Between 2003 and 2011 she developed the project Cuisine concrète that will be touring among different national and international festivals.

Inscripciones / Inscripciones / Registrations

 

TARIFA INSCRIPCIÓ: 55 €
FORMA I TERMINI DE PAGAMENT: per transferència bancària al compte 0049 1806 92 2010633407 (Banc de Santander)
Enviar el comprobant de pagament a 
producció@gracia-territori.com fins el dijous 23 de juny especificant un telèfono de contacte
TARIFA INSCRIPCIÓN: 55 €
FORMA Y TÉRMINO DE PAGO: por transferencia bancaria a la cuenta 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Enviar el comprobante de pago a producció@gracia-territori.com hasta el jueves 23 de junio especificando un teléfono de contacto.
REGISTRATION FEE: 55 €
PAYMENT PROCESS AND DEADLINE: by bank transfer at the account 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Send the payment receipt to producció@gracia-territori.com until Thursday the 23rd June stating a contact telephone number.

En cas de no assolir un mínim de 6 inscripcions, es suspendrà el taller, es retornarà l’import abonat  i s’informarà a aquells que s’hagin inscrit una setmana abans.
En caso de no alcanzar un mínimo de 6 inscripciones, se suspenderá el taller, se devolverá el importe abonado a aquellos que se hayan inscrito y se les informará una semana antes.
In case of not reaching a minimum of 6 registrations, the workshop would be cancelled, the amount paid would returned back and those that had registered would be informed a week in advance.

Per a més informació
Contacteu amb GTS a través de l’adreça  producció@gracia-terriori.com
o bé truqueu al 93 237 37 37
Para más información
Contactad con GTS mediante la dirección  producció@gracia-terriori.com
o bien llamad al 93 237 37 37
For more information:
Get in touch with GTS through the address producció@gracia-terriori.com
Or call to the phone 93 237 37 37