Tag Archives: experimental music

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN THE SPACETIME: RAFAEL ZARAGOZA I FANG SU

6 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps d’enguany continuen la seva tercera acció, la trobada entre el guitarrista Rafael Zaragoza, un músic amb una llarga trajectòria, i la jove artista Fang Su, intèrpret de música tradicional xinesa. Zaragoza, en actiu des de fa més de cinquanta anys, ha participat en una llista llarguíssima de bandes, projectes i artistes d’entre els quals en podríem destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… a més dels seus treballs per a televisió, ràdio, teatre i cinema. Su Fang, per la seva banda, ha tocat en un gran número de clubs de música i actes benèfics a la Xina, duent l’estètica d’aquest art antic a l’extrem. Actualment viu a Barcelona, on mira de connectar l’art oriental amb altres propostes mitjançant la col·laboració amb músics locals. Com és habitual aquest 2021, l’Encontre tindrà lloc aquest dijous, dia 8 d’abril, a les 20h a la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Per assistir-hi, a causa de les limitacions d’aforament, cal reservar entrada anticipadament enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com. Com sempre, l’Encontre es financia per taquilla inversa.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de este año continúan con su tercera acción, la sesión que nos ofrecerán el guitarrista Rafael Zaragoza, un músico con una larga trayectoria, y la joven artista Fang Su, intérprete de música tradicional china. Zaragoza, en activo des de hace más de cincuenta años, ha participado en una lista larguísima de bandas, proyectos y artistas entre los que podríamos destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el colectivo de improvisación LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… además de sus trabajos para televisión, radio, teatro y cine. Su Fang, por su lado, ha tocado en un gran número de clubs de música y actos benéficos en la China, llevando la estética de esta antiguo arte al extremo. Actualmente vive en Barcelona, donde intenta conectar el arte oriengal con otras propuestas a través de la colaboración con músicos locales. Como es habitual este 2021, el Encuentro tendrá lugar este jueves, día 8 de abril, a las 20h en la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Para asistir, a causa de las limitaciones de aforo, hay que reservar entrada anticipadamente enviando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com. Como siempre, el Encuentro se financia con taquilla inversa.


[ENG] This years’ Encounters in the Spacetime continue with its third action, the meeting between guitarist Rafael Zaragoza, a musician with a long career, and young artist Fang Su, interpreter of Chinese traditional music. Zaragoza, active for more than fifty years, has worked in or with a long list of bands, projects and artists among which we could name Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… in addition to his works for TV, radio, theatre and cinema. Su Fang, on her side, has played in a number of music clubs and benefic events in Chine, bringing this ancient art’s aesthetics to the extreme. Nowadays she lives in Barcelona, where she tries to connect Eastern art with other movements by collaborating with local musicians. As per usual this 2021, the Encounter will be held this Thursday, April 8, at 20h in the Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). To attend, due to the capacity limitations, reserving your seat by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com is mandatory. Donations at the end of the action.

Tanquem l’OFF LEM 2020 / Cerramos el OFF LEM 2020 / OFF LEM 2020 ends

4 Nov

L’OFF LEM 2020 va haver de cloure el passat 29 d’octubre, abans del darrer concert amb Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, en compliment de la resolució dictada per la Generalitat que prohibeix la celebració d’actes culturals amb públic. Estem cercant una nova data, amb gairebé totes les entrades venudes anticipadament.

Fins aquell moment l’OFF LEM 2020, una edició especial i reduïda del Dispositiu LEM, no havia hagut de suspendre cap activitat. En total s’han celebrat vuit concerts, repartits en sis sessions, que han reunit 334 persones, a les quals cal sumar-hi 894 més que han seguit les actuacions en línia gràcies a Costa24 i Bonobo Films. Així, el festival arriba als 1.228 espectadors, una xifra considerable atesa la reducció significativa dels aforaments, el tancament de molts espais i la imposició de mesures com ara la reserva obligatòria per a tots els actes.

El festival ha exhaurit les localitats de gairebé tots els esdeveniments i l’OFF LEM 2020 supera amb escreix el 90% d’ocupació. Gràcies a totes les persones que heu contribuït a aquest èxit en un any especialment difícil per a Gràcia Territori Sonor.

Alpha Decay + Valentina Alvarado i Carlos Vásquez. Fotografia: Ernest Abentín / GTS

El OFF LEM 2020 tuvo que acabar el pasado 29 de octubre, antes del último concierto con Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, en cumplimiento de la resolución dictada por la Generalitat que prohíbe la celebración de eventos culturales con público. Estamos buscando una nueva fecha, con casi todas las entradas vendidas anticipadamente.

Hasta ese momento el OFF LEM 2020, una edición especial y reducido del Dispositivo LEM, no había tenido que suspender ninguna actividad. En total se han celebrado ocho conciertos, repartidos en seis sesiones, que han reunido 334 personas, a las que hay que sumar 894 más que han seguido las actuaciones en línea gracias a Costa24 y Bonobo Films. Así, el festival llega a los 1.228 espectadores, una cifra considerable teniendo en cuenta la reducción significativa de los aforos, el cierre de muchos espacios y la imposición de medidas como la reserva obligatoria para todos los eventos.

El festival ha agotado las entradas de casi todos los conciertos y el OFF LEM 2020 supera ampliamente el 90% de ocupación. Gracias a todas las personas que habeis contribuido a este éxito en un año especialmente dificil para Gràcia Territori Sonor.

Floy Krouchy i Elene Bravo. Fotografia: Ernest Abentín / GTS

OFF LEM 2020 had to end abruptly last October 29, before its last concert with Eli Gras + Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, in compliance with the new regulations by the Generalitat forbidding most cultural events. We’re looking for a new date, with nearly all tickets sold in advance.

Up to that moment OFF LEM 2020, a reduced and specia edition of LEM, didn’t cancel any of its scheduled events. In total there have been eight performances in six different sessions that have gathered 334 spectators, to which we should add another 894 who have followed the festival online thanks to Costa24 and Bonobo Films. The Festival reaches a total attendance of 1.228 spectators, a respectable number considering the reduction in capacities, many venues being closed and measures such as anticipate reservation being compulsory.

The Festival has sold out all of its tickets in nearly all concerts and OFF LEM 2020 surpasses 90% of its maximum attendance. Thanks everybody for doing your part in this success in a year that has been especially difficult at Gràcia Territori Sonor.

Tiger Menja Zebra. Fotografia: Ernest Abentín / GTS

OFF LEM 2020: Tercera setmana / Tercera semana / Third week

21 Oct

LAURA LLANELI (20 h / 8 pm)

+ TIGER MENJA ZEBRA (21 h / 9 pm)

Divendres / Viernes / Friday 23 octubre

Centre Cívic Convent de Sant Agustí (C/ Comerç, 36, BCN)

ENTRADES EXHAURIDES / ENTRADAS AGOTADAS / TICKETS SOLD OUT

RETRANSMISSIÓ EN VIU / RETRANSMISIÓN EN VIVO / LIVE BROADCASTING: AQUÍ / HERE.

Foto: Ernest Abentin.

LAURA LLANELI

[Cat] L’artista resident de Gràcia Territori Sonor aquest 2020 és Laura Llaneli, una exploradora de la relació entre l’experiència sonora individual i la producció, els aparells i pràctiques emprades en les arts visuals contemporànies. Un dels seus focus d’atenció, en aquest sentit, és l’impacte que tenen les variacions dels patrons i les estructures estables dels productes culturals més populars. Així, els seus projectes han girat sobre la força del so pop com a icona social des d’una òptica crítica, els canvis en els paràmetres de la composició clàssica i altres camins d’experimentació que l’han dut a indrets tan diferents com sorprenents. Si al LEM 2019 ens va mostrar el seu espectacular projecte Lovelace, que va ser molt ben rebut pel nostre públic, a l’OFF LEM 2020 Llaneli ens presentarà una actuació basada en el seu projecte “Palpitar Palpar”, centrat en l’acció del cos a l’escenari, en el llenguatge que transita entre cossos comuns a través de les vibracions. Serà una acció de contacte físic a través del so i també de contacte eteri i distància fluida, amb un text en tres idiomes que es transmetrà a diferents tipus de materials, creant escultures sonores que bategaran amb la veu.

[Cast] La artista residente de Gràcia Territori Sonor este 2020 es Laura Llaneli, una exploradora de la relación entre la experiencia sonora individual y la producción, los aparatos y las prácticas utilizadas en las artes visuales contemporáneas. Uno de sus focos de atención en este sentido es el impacto que tienen la variaciones de los patrones y las estructuras estables de los productos culturales más populares. Así, sus proyectos han girado en torno a la fuerza del sonido pop como icono social desde una óptica crítica, los cambios en los parámetros de la composición clásica y otros caminos de experimentación que la han llevado a lugares tan diferentes como sorprendentes. Si en el LEM 2019 nos mostró su espectacular Lovelace, que fue muy bien recibido por nuestro público, en el OFF LEM 2020 Llaneli nos presentará una actuación basada en su proyecto “Palpitar Palpar”, centrada en la acción del cuerpo en el escenario, en el lenguaje que transita entre cuerpos comunes a través de las vibraciones. Será una acción de contacto físico a través del sonido i también de contacto etéreo y distancia fluida, con un texto en tres idiomas que se transmitirá a distintos tipos de materiales, creando esculturas sonoras que palpitarán con la voz.

[Eng] Gracia Territori Sonor’s resident artist this 2020 is Laura Llaneli, an explorer of the relationship between the individual sonic experience and the production, the devices and the practises used in contemporary arts. One of the things she focuses in, in this sense, is the impact of variations in the patterns and stable structures of the most popular cultural products. Her projects have revolved around the force of pop sounds as a social icon from a critical perspective, the power of changes in the parameters of classical composition and other experimental paths that have brought her to places as different as they are surprising. If at LEM 2019 she showed us her spectacular Lovelace project, that was very well received by our public, at OFF LEM 2020 Llaneli will present a performance based on her project “Palpitar Palpar”, which revolves around the body’s action on stage, on language traversing through common bodies using vibration. It will be an action with physical contact through sound and also of ethereal contact and fluid distance, with a text in three languages that will be transmitted through different materials, creating sound sculptures that beat with the voice.

TIGER MENJA ZEBRA

[Cat] Una de les propostes sonores més contundents que van sorgir a Catalunya la dècada passada, entre 2012 i 2017 Tiger Menja Zebra van publicar els tres àlbums del que han anomenat la Trilogia de l’Autodestrucció de l’Ésser Humà: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” i “Anarquia i mal de cap”. En aquests tres treballs han traçat un camí que els ha dut a les profunditats de la provocació, la ràbia, la supèrbia i la foscor, fent servir com a fil conductor una agressivitat sonora que es fa encara més patent a les seves actuacions en directe, un espectacle que és impossible definir sense fer servir l’adjectiu “violent”. Sens dubte el concert més sorollós de l’OFF LEM 2020.

[Cast] Una de las propuestas más contundentes que surgieron en Cataluña durante la década pasada, entre 2012 y 2017 Tiger Menja Zebra publicaron los tres discos la que han llamado su Trilogía de la Autodestrucción del Ser Humano: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” y “Anarquia i mal de cap”. En estos tres trabajos han trazado un camino que les ha llevado a las profundidades de la provocación, la rabia, la soberbia y la oscuridad, usando como hilo conductor una agresividad sonora que se hace todavía más patente en sus actuaciones en directo, un espectáculo imposible de definir sin usar el adjetivo “violento”. Sin duda el concierto más ruidoso del OFF LEM 2020.

[Eng] One of the most hard-hitting projects arisen from Catalonia during the past decade, between 2012 and 2017 Tiger Menja Zebra relased the three albums of their Self-Destruction of the Human Being Trilogy: “Com començar una guerra”, “Súper Ego” and “Anarquia i mal de cap”. In these three works they followed a path that took them to the depths of provocation, rage, arrogance and darkness, with their sound aggressiveness as a connecting thread that is even more clear when they perform live, a show that can’t be defined without using the adjective “violent”. Undoubtedly OFF LEM 2020’s noisiest concert.


Encontres en l’Espai-Temps / Encuentros en el Espacio-Tiempo / Encounters in the Space-Time

ALPHA DECAY & VALENTINA ALVARADO I CARLOS VÁSQUEZ

Dissabte / Sábado / Saturday 24 octubre, 20 h / 8 pm

Experimentem amb l’ART (C/ Torrijos, 68, BCN)

ENTRADES EXHAURIDES / ENTRADAS AGOTADAS / TICKETS SOLD OUT

[Cat] Ambre Laparra és una enginyera de so en directe francesa. El seu projecte musical, Alpha Decay, és un espectacle d’electrònica interpretada amb sintetitzadors modulars i basat en improvisacions des de paisatges sonors experimentals a ritmes electro sorollosos. Es va endinsar en l’escena modular DIY i va començar a tocar en directe al Modular Day Festival BCN, el Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… El 2019 va crear el Wave Game un sistema de joc d’ones entre llum, so, moviment, ritme cardíac… on cada cosa afecta l’altra per crear espectacles únics en viu. Laparra compartirà Encontre amb Valentina Alvarado i Carlos Vásquez, dos artistes visuals experimentals que  treballen amb una barreja llenguatges plàstics establint diàlegs amb  una forta càrrega política.

[Cast] Ambre Laparra es ingeniera de sonido en directo francesa. Su proyecto musical Alpha Decay es un show de electrónica interpretado con sintetizadores modulares y basado en improvisaciones desde paisajes sonoros experimentales hasta ritmos electro ruidosos. Se adentró en la escena modular DIY y comenzó a tocar en vivo en Modular Day Festival BCN, el Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… En 2019 crea Wave Game, un sistema de juego de ondas entre luz, sonido, movimiento, ritmo cardiaco, donde cada cosa afecta la otra para crear performances en vivo únicas. Laparra compartirá Encuentro con Valentina Alvarado y Carlos Vásquez, dos artistas visuales experimentales que  trabajan con una mezcla de lenguajes plásticos estableciendo diálogos con una fuerte carga política.

[Eng] Ambre Laparra is a French live sound engineer. Her Alpha Decay project is an electronic show played with modular synthesizers and based on improvisations, from experimental sound landscapes to noisy electro rhythms. She entered the modular DIY scene and started playing live in Day Festival BCN, Dutch Modular Fest, Phonos, El Pumarejo… In 2019 she created Wave Game a system with light, sound, movement, heartbeats… where each thing affects the others to create unique live performances. Laparra will share this Encounter with Valentina Alvarado and Carlos  Vásquez, two experimental visual artists that work with a mix of plastic languages and establish dialogues with poweful political content.


ATENCIÓ / ATENCIÓN / ATTENTION:
Política d’entrades a causa de la Covid-19 / Política d’entradas a causa de la Covid-19 / Ticket’s policy due the Covid-19. + info AQUÍ / HERE.


Consulteu el web de l’OFF LEM 2020 / Consultad el web de OFF LEM 2020 / Visit OFF LEM 2020 web AQUÍ / HERE.