Tag Archives: LEM 2015

LEM 2015: nou / nuevo / new facebook

16 Oct

pantera_fons_blanc_aNo ets l’únic que té problemes amb la seva pàgina de facebook…

Ens hem hagut de mudar cap a noves coordenades.

Segueix l’actualitat del LEM a facebook aquí:

https://www.facebook.com/lemfestival

 

 


 

No eres el único que tiene problemas con su página de facebook…

Hemos tenido que mudarnos hacia nuevas coordenadas.

Sigue la actualidad del LEM 2015 en facebook aquí: 

https://www.facebook.com/lemfestival

 


 

You are not the only one that has problems with your facebook page…

We have had to move towards new coordinates. 

Follow the LEM 2015 in facebook here: 

https://www.facebook.com/lemfestival

 

 

Advertisements

LEM 2015: PRIMERA SETMANA / PRIMERA SEMANA / FIRST WEEK

14 Oct

 

CATALÀ

 

jean_françois_pauvros&jorgen_teller

JEAN-FRANÇOIS PAUVROS & JØRGEN TELLER (Paris / Copenhague)

Concert inaugural

Divendres 16 d’octubre, 13 h

Cinemes Texas

Bailèn, 205

entrada lliure

Després del seu pas pels Encontres en l’Espai Temps el 2014, Jørgen Teller torna al LEM amb una altra sessió d’improvisació, ara amb el guitarrista francès Jean-François Pauvros. Teller és un guitarrista danès, músic en el sentit més ampli, amb una llarga trajectòria al darrere i col·labora- cions que inclouen, per exemple, a David (Pere Ubu) Thomas. Inquiet i polifacètic, la seva activitat s’ha desenvolupat arreu del món, amb projectes que van des de la manipulació de guitarres a la composició per a teatre i dansa,la interacció amb poetes i la participació enesdeveniments conceptuals. No es queda enrere el seu soci d’aquesta nit. Pauvros és un improvisador nat que ha tocat amb, entre d’altres, Arto Lindsay i EvanParker. Les seves actuacions en solo són conegudes per la seva fúria, tècnica i fins i tot humor negre.L’única certesa d’allò que en sortirà de l’escenari compartit entre aquests dos gegants és sens dubte un replantejament dels límits d’aquest instrument. Immillorable obertura del LEM 2015.

naufraguito

EXPOSICIÓ EL NAUFRAGUITO (Badajoz / Barcelona)

Dissabte 17 d’octubre, 19 h

GTS

Igualada, 10

Entrada lliure

Una publicació que neixi de l’impacte del diari personal d’un desconegut al cap del seu futur responsable, mentre aquest fa guàrdia a la caserna, no pot ser una publicació “normal”. I així és com va néixer El Naufraguito, un fanzine artesanal ideat per Ceferino Galán l’any 1989 i que és el Butlletí Oficial de I’Illa Naufragi. El Naufraguito ha guanyat en dues ocasions el Premi al Millor Fanzine al Saló del Còmic de Barcelona (2003 i 2011). El paper de les seves pàgines es retalla, s’enganxa, es manipula i així podem trobar-hi petites sorpreses. S’hi trac- ten temes molt diversos doncs els escrits, plens d’ironia i fregant de vegades l’absurd, són testimonis autèntics de nàufrags (metafòrics) d’arreu del món. A la fi de El Naufraguito, dins d’una bossa marsupial, es troba El Mininaufraguito, realitzat personalment pel nàufrags que han sobreviscut. L’exposició fa un recorregut històric pels seus 101 números.

sustainerSUSTAINER (Barcelona)

Dissabte 17 d’octubre, 20 h

GTS

Igualada, 10

Taquilla inversa

Sustainer (Àlex Alarcón), va entrar en l’àmbit de l’experimentació amb seqüenciadors i sin- tetitzadors a mitjans dels 90. En aquest període va publicar treballs en segells estrangers, enfocats a la pista de ball, però les seves preferències van evolucionar cap a terrenys menys rítmics, propers a l’ambient i l’electroacústica. Recentment, ha recuperat l’interès per tocar i processar instruments reals, sistemes modulars, i l’amplificació d’objectes quotidians. Mentre es recuperava d’una lesió, Alarcón va començar a treballar amb tot allò que tingués al seu abast: gravadores, pedals i altres aparells aviat van passar a conformar un muntatge en cade- na per alimentar enregistraments de ràdio d’ona curta donant lloc a Radiolas, el seu darrer treball, un oceà metafòric de soroll harmònic, amb ones de freqüència que xoquen i es dobleguen en llurs límits. La riquesa sonora resultant convida a l’oïdor a deixar-se arrossegar pel tramat d’ones de ràdio expandides.


CASTELLANO

jean_françois_pauvros&jorgen_teller

JEAN-FRANÇOIS PAUVROS & JØRGEN TELLER (Paris / Copenhague)

Concierto inaugural

Viernes 16 de octubre, 13 h

Cinemes Texas

Bailèn, 205

Entrada libre

Tras su paso por los Encontres en l’Espai Temps en 2014, Jørgen Teller vuelve al LEM con otra sesión de improvisación, en este caso con el guitarrista francés Jean-François Pauvros. Teller es un guitarrista danés, músico en el sentido más amplio, con una larga trayectoria tras de sí y colaboraciones que incluyen, por ejemplo, a David (Pere Ubu) Thomas. Inquieto y polifacético, su actividad se ha desarrollado por todo el mundo, en proyectos que van desde la manipulación de guitarras a la composición para teatro y danza, la interacción con poetas y la participación en eventos conceptuales. No le va a la zaga su socio de esta noche. Pauvros es un improvisador nato que ha tocado con, entre otros, Arto Lindsay y Evan Parker. Sus actuaciones en solo son conocidas por su furia, técnica e incluso humor negro. La única certeza de lo que saldrá del escenario compartido entre estos dos gigantes es sin duda un replanteamiento de los límites de este instrumento. Inmejorable apertura del LEM 2015.

naufraguito

EXPOSICIÓN EL NAUFRAGUITO (Badajoz / Barcelona)

Sábado 17 de octubre, 19 h

GTS

Igualada, 10

Entrada libre

Una publicación que nazca del impacto del diario per- sonal de un desconocido en la cabeza de su futuro res- ponsable, mientras éste monta guardia en el cuartel, no puede ser una publicación “normal”. Y así es como nació El Naufraguito, un fanzine artesanal ideado por Ceferino Galán en 1989 y que es el Boletín Oficial de la Isla Naufragio. Ha ganado en dos ocasiones el Premio al Mejor Fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona (2003 y 2011). El papel de sus páginas se recorta, se engancha, se manipula y así podemos encontrar pequeñas sorpresas. En él se tratan temas muy diversos ya que los escritos, llenos de ironía y rozando a veces lo absurdo, son testimonios auténticos de náufragos (metafóricos) de todo el mundo. Al final de El Naufraguito, dentro de una bolsa marsupial, está El Mininaufraguito, realizado personalmente por los náufragos que han sobrevivido. La exposición hace un recorrido histórico por sus 101 números.

sustainer

SUSTAINER (Barcelona)

Sábado 17 de octubre, 20 h

GTS

Igualada, 10

Taquilla inversa

Sustainer (Àlex Alarcón), entró en el ámbito de la experimentación con secuenciadores y sintetizadores a mediados de los 90. En este periodo publicó trabajos en sellos extranjeros enfocados a la pista de baile, pero sus preferencias evolucionaron hacia terrenos menos rítmicos, cercanos al ambient y la electroacústica. Recientemente ha recuperado su interés por tocar y procesar instrumentos reales, sistemas modulares, y la amplificación de objetos cotidianos. Mientras se recuperaba de una lesión, Alarcón empezó a trabajar con todo aquello que tuviera al alcance de la mano: grabadoras, pedales y otros aparatos pronto pasaron a conformar un montaje en cadena para alimentar grabaciones de radio de onda corta dando lugar a Radiolas, su último trabajo, un océano metafórico de ruido armónico, con ondas de frecuencia que chocan y se doblan en sus límites. La riqueza sonora resultante invita al oyente a dejarse arrastrar por el entramado de ondas de radio expandidas.


ENGLISH

jean_françois_pauvros&jorgen_teller

JEAN-FRANÇOIS PAUVROS & JØRGEN TELLER (Paris / Copenhague)

Opening concert

Friday october 16th, 13 h

Cinemes Texas

Bailèn, 205

Free admission

After his show in the Encontres en l’Espai Temps in 2014, Jørgen Teller comes back to the LEM with another improvisation session, this time with French guitarist Jean-François Pauvros. Teller is a Danish guitarist, musician in the broadest sense, with a long career behind and collaborations that include, for example, David (Pere Ubu) Thomas. Restless and multitalented, his activity has been carried out all over the world, with projects that span from guitar manipulation to composition for theatre and dance, the interaction with poets and taking part in conceptual events.His partner tonight is not second to anybody. Pauvros is a natural-born improviser who has played with, among others, Arto Lindsay and Evan Parker. His solo shows are well known for their rage, ability and even black humour. The sole certainty of what will arise from the shared stage between these two giants is with no doubt a reconsideration of the lim- its of this instrument. Superb opening for the LEM 2015.

naufraguito

EXHIBITION OPENING (Badajoz / Barcelona)

Saturday october 17th, 19 h

GTS

Igualada, 10

Free admission

A publication born from the impact of a personal diary of a stranger on the head of its future director while he was on guard at the quarters cannot be a “usual” pub- lication. But this is the way that El Naufraguito (“the lit- tle shipwreck survivor”), was born, a handmade fanzine created by Ceferino Galán in 1989 that plays the role of the Official Bulletin of the Survivor Island. El Naufraguito has been awarded twice with the Best Fanzine Award at the Comic Venue of Barcelona (2003 and 2011). The sheets of its pages are cut out, fixed up and manip- ulated so that we can find some small surprises inside it. It deals with a great diversity of topics because the texts, full of irony and sometimes grazing the non-sense, are true experiences by (metaphoric) shipwreck survivors from across the world. At the end of El Naufraguito, within a marsupial sack, there is El Mininaufraguito, personally made by the survivors themselves. The exhibition makes an historical tour across its 101 issues.

         sustainer

SUSTAINER (Barcelona)

Saturday october 17th, 20 h

GTS

Igualada, 10

Collecting donations at the end of the show

Sustainer (Àlex Alarcón), began experimenting with sequencers and synths in mid 90s. During this period, he released dub techno oriented stuff but his sound began to evolve towards more less-rhythm oriented music, near to ambient and electroacoustics . Recently, he recovered his interest in playing and processing real instruments, using modular systems, and amplified everyday objects. Whilst recovering from a serious health condition, Alarcón began working with very limited equipment at arm’s reach: small recorders, pedals and other devices soon became a processing chain through which to feed shortwave radio recordings, giving raise to Radiolas, his last work, a metaphoric ocean of harmonic noise, with waves of frequency that collide and lap at the edges of one another. The sound richness emerging from it, invites the listener to become drowned in the intricacy of expanded radio waves.

 

 

LEM 2015: ARTISTES / ARTISTAS / ARTISTS

13 Oct

LEM2015B

CAT

20 anys d’exploració sonora

El LEM entra en la seva segona dècada de vida. I la programació d’aquesta edició del festival ve carregada, un cop més, d’artistes que exploren les músiques i els sorolls des de perspectives ben diverses. Tindrem a Das Synthetische Mischgewebe i el seu discurs artístic més enllà de tota disciplina; el duet d’experimentació trans-estilística i trans-fronterera, Vialka; a Kasper T. Toeplitz apostant pel sorollisme a través del BassComputer, instrument de la seva creació; els també artesans dels instruments, Cabosanroque; encontres únics d’improvisació com el de Jean-François Pauvros amb Jørgen Teller; més duets curiosos com el de clarinets psicoacústics, The International Nothing, el kraut de Polígono Hindú Astral, l’experimentació etnològica de Wunderkamme o l’exploració matemàtica de Lali Barriere.

I farem més soroll. El faran 25Hombres i el seu sorollisme industrial anti-dadá, els belgues Bruital Orgasme (de nom prou eloqüent), el projecte art noise de Mark Cunningham, Blood Quartet, l’univers electroacústic de Simon Balestrazzi i una nova edició del Premi internacional Luigi Russolo.

Però això no s’acaba. Volem recórrer altres latituds: electric free jazz de la mà d’Alguns Homes Bons, coldwave i post punk firmat per Ciudad Lineal, electro-punk de garatge amb Pentina’t Lula o post rock còsmic amb Triulet. O altres perspectives: de la lectura col·lectiva de Moby Dick amb el projecte Melvilliana, a la banda sonora de la novel·la La setena vida de Kaspar Schwarz de Carles Pradas que ens interpretarà el duet Vaira, la recerca de la lírica en les emisions de ràdio i les radiofreqüències de Sustainer o l’spoken word anti-spoken word de Zozobra, sense oblidar-nos de les habituals exposicions (Naufraguito i Melvillíada) i un Àgape amb plats i imatges de Marco Bellonzi, percussions Patxi Valera i poesia de Víctor Bonetarbolí. Bon appétit!

LEM2015ACAST

20 años de exploración sonora

El LEM entra en su segunda década de vida. Y la programación de esta edición del festival viene cargada, una vez más, de artistas que exploran las músicas y los ruidos desde perspectivas bien distintas. Tendremos a Das Synthetische Mischgewebe y su discurso artístico más allá de toda disciplina; el dueto de experimentación trans-estilística y trans-fronteriza, Vialka; a Kasper T. Toeplitz apostando por el ruidismo a través del BassComputer, instrumento de la su creación; los también artesanos de los instrumentos, Cabosanroque; encuentros únicos de improvisación como el de Jean-François Pauvros con Jørgen Teller; más duetos curiosos com el de los clarinetes psicoacústicos, The International Nothing, el kraut de Polígono Hindú Astral, la experimentación etnológica de Wunderkamme o la exploración matemática de Lali Barrière.

Y haremos más ruido. Lo harán 25Hombres y su ruidismo industrial anti-dadá, los belgas Bruital Orgasme (de nombre bastante elocuente), el proyecto art noise de Mark Cunningham, Blood Quartet, el universo electroacústico de Simon Balestrazzi y una nueva edición del Premio internacional Luigi Russolo.

Pero esto no se acaba. Queremos recorrer otras latitudes: electric free jazz de la mano de Alguns Homes Bons, coldwave y post punk firmado por Ciudad Lineal, electro-punk de garage con Pentina’t Lula o post rock cósmico con Triulet. U otras perspectivas: de la lectura colectiva de Moby Dick con el proyecto Melvilliana, a la banda sonora de la novela La setena vida de Kaspar Schwarz de Carles Pradas que nos interpretará el dueto Vaira, la búsqueda de la lírica en las emisiones de radio y las radiofrecuencias de Sustainer o el spoken word anti-spoken word de Zozobra, sin olvidarnos de las habituales exposiciones (Naufraguito y Melvillíada) y un Àgape con platos e imágenes de Marco Bellonzi, percusiones de Patxi Valera y poesía de Víctor Bonetarbolí. Bon appétit!

ENG

20 years on sonic exploration

LEM enters its second decade. And the schedule for this festival edition comes along, once again, with artists who explore music and noise from very different perspectives. We’ll have Das Synthetische Mischgewebe and their artistic proposal beyond disciplines; the duet of trans-stylistic and cross-border experimentation, Vialka;  Kasper T. Toeplitz beting on noise through the BassComputer, instrument of his own creation; Cabosanroque, instrument artisans too; a unique improvisation encounter of Jean-François Pauvros and Jørgen Teller; more odd duets as the psyco-acoustic clarinets players, The International Nothing, the kraut of Polígono Hindú Astral, the ethnologic experimentation of Wunderkamme or the mathematic exploration of Lali Barriere.

And we’ll make more noise. 25Hombres and their industrial anti-dadá noise will do; the belgians Bruital Orgasme (with so an eloquent name), the art noise project from Mark Cunningham, Blood Quartet, the electro-acoustic universe of Simon Balestrazzi and a new edition of the International Prize Luigi Russolo.

And aint’ over. We want to travel another latitudes: electric free jazz by the hand of Alguns Homes Bons, coldwave and post punk signed by Ciudad Lineal, electro-punk from the garage with Pentina’t Lula or cosmic post rock with Triulet. And another perspectives: from the collective reading on Moby Dick with the project Melvilliana, to the soundtrack of the novel La setena vida de Kaspar Schwarz by Carles Pradas that the duet Vaira will perform, the search of lyrical poetry on radiocasting and radio frequency from Sustainer or the  “spoken word anti-spoken word” of Zozobra, and don’t forget the usual expositions (Naufraguito and Melvillíada) and an Àgape with food and images from Marco Bellonzi, percussions by Patxi Valera and poetry by Víctor Bonetarbolí. Bon appétit!