Tag Archives: Martí Ruiz

Baschet @ GTS

25 Jul

El taller de construcció d’instruments Baschet impartit per Martí Ruiz ha estat un èxit!

El divendres 22 de juliol al vespre va estar dedicat a fer un repàs a la vida i obra dels germans Baschet i dels conceptes bàsics d’acústica necessaris per a emprendre la construcció d’un minusculòfon, aquestes escultures sonores de so avellutat i ritmes aeris. El dissabte fou un dia intens dedicat per complet a la construcció de l’instrument: tall del cartró vulcanitzat per a fer el con d’amplificació del so, preparació de la “geniva” de fusta i tall de les barres enroscades metàl·liques que són els elements que vibren en ser percudids, assemblatge d’aquests elements i preparació de les baquetes. Diumenge pel matí va ser el moment d’afinar l’instrument i afegir-hi elements que poguessin proporcionar-li més riquesa tímbrica. Conduïts per Martí Ruiz amb una mena de direcció “sound painting”, els assistents van llençar-se a una sessió d’improvisació polirítmica basada en el gamelan balinès. El resultat el podreu escoltar ben aviat.

Moltes gràcies a tots els assistents per participar i a Martí Ruiz per unes sessions tan motivadores.


El taller de construcción de instrumentos Baschet impartido por Martí Ruiz ha sido un éxito!

El viernes 22 de julio por la tarde estuvo dedicado a hacer un repaso a la vida y obra de los hermanos Baschet y de los conceptos básicos de acústica necesarios para emprender la construcción de un minusculófono, estas esculturas sonoras de sonido aterciopelado y ritmos aéreos. El sábado fue un día intenso dedicado por completo a la construcción del instrumento: corte del cartón vulcanizado para hacer el cono de amplificación del sonido, preparación de la “encía” de madera y corte de las barras enroscadas metálicas que son los elementos que vibran al ser percutidos, ensamblaje de estos elementos y preparación de las baquetas. Domingo por la mañana fue el momento de afinar el instrumento y añadir elementos que pudieran proporcionarle más riqueza tímbrica. Conducidos por Martí Ruiz con una dirección al estilo del “sound painting”, los asistentes se lanzaron a una sesión de improvisación polirrítmica basada en el gamelan balinés. El resultado lo podréis escuchar bien pronto.

Muchas gracias a todos los asistentes por participar y a Martí Ruiz por unas sesiones tan motivadoras.


The instrument-making workshop conducted by Martí Ruiz has been a success!

The afternoon of Friday 22nd July was devoted to review the life and work of the Baschet brothers as well as to the understanding of the basic concepts of acoustics, necessary to the construction of a “minusculophone”, these sound sculptures producing velvet sound and aerial rhythms. Saturday was an intense day of construction of the instrument: hard cardboard preparation for the sound amplification cone, preparation of the wooded “gum” and cutting of the iron bolted bars that are the elements vibrating when tapped, assemblage of these elements and preparation of the drumsticks. On Sunday morning, the instruments were tuned and some elements were added in order to increase their pitch richness.  Directed by Martí Ruiz in a sound painting-like conduction, the attendants launched themselves into a polyrhythm improvisation session based upon the Gameland from Bali. The result will be soon available.

Many thanks to all the attendants as well as to Martí Ruiz for these highly motivational sessions.


GALERIA D’IMATGES
Comença el procès de construcció

Comença el procés de construcció

Moments elèctrics...

Moments elèctrics…

 

...i moments de calma.

…i moments de calma.

Naixement de sis minusculòfons

Naixement de sis minusculòfons

Ajustament i afinació

Ajustament i afinació

...i el taller sona. Polirítmies de diumenge a migdia.

…i el taller sona. Polirítmies de diumenge a migdia.

Martí Ruiz: esperit Baschet

Martí Ruiz: esperit Baschet

Taller d’introducció a la construcció d’instruments / Taller de introducción a la construcción de instrumentos / Workshop – Introduction to instrument making

30 Jun

Construeix i emporta’t el teu instrument!

Construye y llévate tu instrumento!

Create and take your own instrument home!

22-23-24 juliol / julio / july

4portàtils02B

 

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
En aquest taller aprendreu els fonaments d’acústica necessaris i tots els passos a seguir a la pràctica per a la construcció d’un “Minusculòfon”, instrument inventat pels germans Baschet: percussió tonal, modular, personalitzable i portàtil. Us iniciarem en el disseny estructural, visual i sonor -explorant i decidint les propietats tímbriques i tonals- i acabarem fent sonar tots els Minusculòfons, acostant-nos a dinàmiques d’improvisació de grup i de polirrítmies pròpies del Gamelan Balinès.
Els germans Baschet van ser pioners de l’Escultura Sonora. La seva obra, repartida arreu del món, representa una aposta per la interactivitat convidant al públic a deixar de ser públic per prendre la iniciativa i jugar amb els sons, sense cap necessitat d’una formació musical previa. Per a les seves invencions els Baschet van desenvolupar un sistema conceptual per analitzar els components i funcions de tot objecte sonor, i comprendre les relacions entre els materials, les formes i els sons que en resulten. Gràcies a aquest sistema els Baschet van crear més de 500 peces de dimensions i aspectes molt diversos, amb sonoritats que fins aleshores només semblaven possibles electrònicament.
grupbQuan en François Baschet tenia 90 anys conservava la mateixa il·lusió que durant tota la seva vida per engrescar als joves a aprendre i muntar-se els seu propis invents sonors, i la seva tasca ha tingut una continuitat natural en el Taller d’Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona.

baschet11

Organització i desenvolupament del taller
Els assistents aprendran nocions d’acustica aplicada, disseny de l’instrument i realitzarán tots els passos per a la seva construció (tallar, foradar, pulir, enganxar, encofrar i la colada de poliuretà) així com ajustar l’afinació. El taller finalitzarà amb un petit assaig per acostar-nos a dinàmiques d’improvisació de grup i de polirrítmies pròpies del Gamelan Balinès i l’enregistrament d’aquesta improvització.
Divendres 22 de juliol: 18:30h – 21:00h: Presentació, objectius, història i idees dels Baschet, nocions d’acustica aplicada. Disseny previ de l’instrument.
Dissabte 23 de juliol: 11:00h – 14:00h i 15:00h- 18:30h: Disseny previ: preparació del con, barres i altres elements vibrants. Construcció de l’instrument i muntatge. Afinació.
Diumenge 24 de juliol: 12:00h – 14:00h: Acabat de les peces, ajustat d’afinació, joc/assaig, improvisació dirigida (gamelan), enregistrament.
Es lliurarà un certificat d’assistència en acabar el taller.
Obert a tothom, no cal experiència prèvia. Els menors de 14 anys hauràn d’anar acompanyats d’un adult.
Places limitades a 12 persones.
En cas de no assolir un mínim de 6 inscripcions, es suspendrà el taller, es retornarà l’import abonat i s’informarà a aquells que s’hagin inscrit uns dies abans. 
Professor
Martí Ruiz, és investigador i professor de la Facultat de Belles Arts de la UB, doctorat sobre el sistema d’acústica aplicada dels Baschet, coordina les tasques de recerca i innovació del Taller d’Escultura Sonora Baschet. Estableix nombroses col·laboracions per expandir les aplicacions i els contextos en que l’acústica pot oferir noves perspectives sobre l’art i la ciència, ja sigui restaurant originals Baschet, col·laborant amb Nico Roig, explorant el Gamelan indonesi amb el projecte del Museu de la Música, i amb altres projectes sonats com el Ramat Musical o Híbrida, Nen i Cavall.
Inscripcions
TARIFA INSCRIPCIÓ: 55 €
FORMA I TERMINI DE PAGAMENT: per transferència bancària al compte 0049 1806 92 2010633407 (Banc de Santander)
Enviar el comprovant de pagament a
produccio@gracia-territori.com
fins el dilluns 18 de juliol especificant un telèfon de contacte
Per a més informació
Contacteu amb GTS a través de l’adreça
produccio@gracia-territori.com
o bé truqueu al 93 237 37 37

CASTELLANO
En este taller aprenderéis los fundamentos de acústica necesarios y todos los pasos a seguir en la práctica para la construcción de un “Minusculófono”, instrumento inventado por los hermanos Baschet: percusión tonal, modular, personalizable y portátil. Os iniciaremos en el diseño estructural, visual y sonoro -explorando y decidiendo las propiedades tímbricas y tonales- y acabaremos haciendo sonar todos los Minusculófonos, acercándonos a dinámicas de improvisación de grupo y de polirítmias propias del Gamelan de Bali.
Los hermanos Baschet fueron pioneros de la Escultura Sonora. Su obra, repartida por todo el mundo, representa una apuesta por la interactividad invitando al público a dejar de ser público para tomar la iniciativa y jugar con los sonidos, sin ninguna necesidad de una formación musical previa. Para sus invenciones los Baschet desarrollaron un sistema conceptual para analizar los componentes y funciones de todo objeto sonoro, y comprender las relaciones entre los materiales, las formas y los sonidos que  resultan. Gracias a este sistema los Baschet crearon más de 500 piezas de dimensiones y aspectos muy diversos, con sonoridades que hasta entonces sólo parecían posibles electrónicamente.
Cuando François Baschet tenía 90 años conservaba la misma ilusión que durante toda su vida para animar a los jóvenes a aprender y montarse sus propios inventos sonoros, y su tarea ha tenido una continuidad natural en el Taller de Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona.
Organización y desarrollo del taller
Los asistentes aprenderán nociones de acústica aplicada, diseño del instrumento y realizarán  todos los pasos para su construción (cortar, agujerear, pulir, enganchar, encofrar y la colada de poliuretano) así como ajustar la afinación.  El taller finalizará con un pequeño ensayo para acercarnos a dinámicas de improvisación de grupo y de polirítmias propias del Gamelan de Bali y la grabación de esta improvisación.
Viernes 22 de julio:  18:30h – 21:00h: Presentación, objetivos, historia e ideas de los Baschet, nociones de acústica aplicada. Diseño previo del instrumento.
Sábado 23 de julio: 11:00h – 14:00h y 15:00h-  18:30h: Diseño previo: preparación del cono, barras y otros elementos vibrantes. Construcción del instrumento y montaje. Afinación.
Domingo 24 de julio: 12:00h – 14:00h: Acabado de las piezas, ajustado de la afinación, juego/ensayo, improvisación dirigida (gamelan), grabación.
Se entregará un certificado de asistencia al acabar el taller. 
Abierto a todo el mundo, no hace falta experiencia previa.  Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados de un adulto.
Plazas limitadas a 12 personas.
En caso de no lograr un mínimo de 6 inscripciones, se suspenderá el taller, se devolverá el importe abonado  y se informará a aquellos que se hayan inscrito unos días antes.
Profesor
Martí Ruiz, es investigador y profesor de la Facultad de Bellas artes de la UB, doctorado sobre el sistema de acústica aplicada de los Baschet, coordina las tareas de investigación e innovación del Taller de Escultura Sonora Baschet. Establece numerosas colaboraciones para expandir las aplicaciones y los contextos en que la acústica puede ofrecer nuevas perspectivas sobre el arte y la ciencia, ya sea restaurando originales Baschet, colaborando con Nico Roig, explorando el Gamelan indonesio con el proyecto del Museo de la Música, y con otros proyectos importantes como el Rebaño Musical o Híbrida, Niño y Caballo.
Inscripciones
TARIFA DE INSCRIPCIÓN: 55 €
FORMA Y PLAZO DE PAGO: por transferencia bancaria a la cuenta
0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Enviar el comprobante de pago a
produccio@gracia-territori.com
hasta el viernes 14 de julio especificando un teléfono de contacto
Para más información 
Contactad con GTS a través de la dirección
produccio@gracia-territori.com
o bien llamad al 93 237 37 37

ENGLISH
In this workshop you will learn the necessary acoustics foundations, as well as all the practical steps for the making of a “Minusculophon”, an instrument invented by the Baschet brothers: a tonal, modular, portable and user-adjustable percussion instrument. We will introduce you to the structural, visual and sound design – by exploring and deciding the tonal and timbre properties – and we will end by playing all “Minusculophones” together in an approach to group improvisation and Bali Gamelan polyrhythm dynamics.
Baschet brothers were Sound Sculpture pioneers. Their work, spread all over the world, represents a bet for interactivity by inviting the public to ceasing to be public and to take the initiative and play with sounds, without any previous musical training required. In order to make theirs intentions come true, the Baschets developed a conceptual system to analyse the constituents and functions of any sound producing object as well as to understand the relationships between materials, forms and the resulting sounds. Thanks to that system, the Baschets created over 500 pieces of distinct dimensions and shapes, producing sonorities that were previously thought to be possible only by means of electronic devices.
When François Baschet was 90 he kept the same enthusiasm for thrilling youngsters to learn and create their own instruments and his work has had a natural continuity at the Taller d’Escultura Sonora Baschet at the University of Barcelona.
Organization and development of the workshop
The attendants will learn the basic of applied acoustics and instrument design and will perform all the steps for its construction (cutting, piercing, polishing, fastening, planking and the polyurethane casting) as well as the tuning fixing.  The workshop will end with a small rehearsal for group improvisation and Bali Gamelan polyrhythm dynamics as well as the recording of this improvisation.
Friday 22nd July:  18:30h – 21:00h: Presentation, history and Baschet ideas, basics of applied acoustics. Preliminary design of the instrument.
Saturday 23rd July: 11:00h – 14:00h and  15:00h- 18:30h: Preliminary design: preparation of the cone, sticks and other vibrating elements. Instrument construction and assembling. Tuning.
Sunday 24th July: 12:00h – 14:00h: Finishing touch, tuning fitting, playing/rehearsal, conducted improvisation (gamelan), recording.
An attendance certificate will be delivered at the end of te workshop.
Open to all publics, no previous experience is needed. Young people under 14 must be accompanied by an adult.
Capacity restricted to 12 people.
In case of not reaching a minimum of 6 registrations, the workshop would be cancelled, the amount paid would be returned back and those that had registered would be informed some days in advance.
Teacher
Martí Ruiz, is a researcher and teacher at the Arts Faculty of the University of Barcelona, PhD in the Baschet applied acoustics system, he coordinates research and innovation tasks at the Taller d’Escultura Sonora Baschet. He has established a number of collaborations to expand the applications and contexts where acoustics can offer new perspectives on Art and Science, by restoring original Baschet instruments, cooperating with Nico Roig, or exploring Indonesian Gamelan in a project with the Museum of Music as well as with other outstanding projects such as Ramat Musical or Híbrida, Nen i Cavall.
Registrations
REGISTRATION FEE: 55 €
PAYMENT PROCESS AND DEADLINE: by bank transfer at the account 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Send the payment receipt to
produccio@gracia-territori.com
until Monday the 18th July stating a contact telephone number.
For more information:
Get in touch with GTS through the address
produccio@gracia-territori.com
Or call to the phone 93 237 37 37

Un cúmul de nimbus / Un cúmulo de nimbus / A cumulus of nimbus

4 May
I a les capes altes de l'atmosfera...

I a les capes altes de l’atmosfera…

El passat dijous 28 d’abril, la petita sala d’Encontres en l’Espai Temps de Gràcia Territori Sonor es va convertir en un espai eteri i aèri on suraven delicats nuvolets musicals plens de bonhomia. La sessió va començar amb en Bernat Pi  comandant les tecles d’aquest nou instrument anomenat  clavinimbus que produeix so a partir de diapasons en comptes de cordes i el modula mitjançant inflables. A poc a poc es van afegir la resta de músics apareixent des del fons de la sala: Ferran Besalduch al saxo baix (que més tard també va bufar el sopranino), Sarah Claman amb el seu violí i Rafael Cañete amb la guitarra elèctrica. Cinquanta minuts d’improvisació amb moments de cel cerè i estrellat alternats amb d’altres de tormentes primaverals i amb alguns moments de rara i bella conjunció harmònica i rítmica. Abans del concert, en Martí Ruiz, inventor del clavinimbus, va fer una breu introducció a la concepció i funcionament d’aquest instrument. Moltes gràcies a tots per compartir aquesta sessió inspiradora amb nosaltres. Us esperem el proper 12 de maig, amb un nou i estimulant Encontre en l’Espai Temps. 

El pasado jueves 28 de abril, la pequeña sala de Encuentros en el Espacio Tiempo de Gracia Territori Sonor se convirtió en un espacio etéreo y aéreo donde flotaban delicadas nubecillas musicales llenas de bondad. La sesión empezó con Bernat Pi comandando las teclas de este nuevo instrumento llamado clavinimbus que produce sonido a partir de diapasones en vez de cuerdas y lo modula mediante hinchables. Lentamente, el resto de músicos se añadieron, apareciendo desde el fondo de la sala: Ferran Besalduch al saxo bajo (quien más tarde también sopló el sopranino), Sarah Claman con su violín y Rafael Cañete a la guitarra eléctrica. Cincuenta minutos de improvisación con momentos de cielo despejado y estrellado alternados con otros de tormentas primaverales y con algunos momentos de rara y bella conjunción armónica y rítmica. Antes del concierto, Martí Ruiz, inventor del clavinimbus, realizó una breve introducción a la concepción y funcionamiento de este instrumento. Muchas gracias a todos por compartir esta sesión inspiradora con nosotros. Os esperamos el próximo 12 de mayo, con un nuevo y estimulante Encuentro en el Espacio Tiempo.

Last Thursday 28th April, the small venue devoted to the Gracia Territori Sonor Encounters in the Space Time became an ethereal and celestial space where delicate little music clouds full of goodness were floating around. The session started with Bernat Pi commanding the keyboard of this new instrument called clavinimbus that produces sound from tuning forks instead of strings and it modulates it by means of inflatable balloons. Little by little, the rest of the musicians joined him, appearing from the bottom of the room: Ferran Besalduch at the bass sax (who latter on blew the sopranino as well), Sarah Claman with her violin and Rafael Cañete at the electric guitar. Fifty minutes of improvisation with moments of clear and starry skies alternated with some others bringing spring storms and some moments of a rare and beautiful harmonic and rhythmic conjunction. Before the concert, Martí Ruiz, the inventor of the clavinimbus, made a short introduction to the conception and functioning of this instrument. Thank you very much to all of you for sharing this inspiring session with us. We wish to see you next May the 12ve for a new and stimulating Encounter in the Space Time.