Tag Archives: Martí Sales

De veus i desdoblaments / De voces y desdoblamientos / Of voices and splits

27 Nov

Resum de la sisena setmana del LEM 2014, dedicada a la fotografia i les veus estereoscòpiques.

Resumen de la sexta semana del LEM 2014, dedicada a la fotografía i las voces estereoscópicas.

LEM’s sixth week summary, dedicated to photography and stereoscopic voices.

SWEATY MUSICIANS

expo_teixi_by_felipe03_b

Diversos moments de la inauguració de Sweaty Musicians

expo_teixi_by_nubla06_b

Moment nº 2

expo_teixi_by_nubla07_b

Moment nº 3

Moment nº 4

Moment nº 4

 

RETRATS EN STEREOTYPIA

A més de fer-nos reviure alguns moments memorables del LEM 2013 amb les seves fotografies preses en el mateix moment que els músics arribaven al camerino després dels concerts, Joan Teixidor va explicar a tots els que s’hi van acostar a la inauguració el 20 de novembre el seu procés d’estereotypia i la reflexió que s’hi amaga al darrere. Com explica ell mateix: “El tracte amb el públic està tancat i els comptes passats. És un instant ple de sentit. Estem en el moment entre el present i el record i el músic suat és el que la seva proposta ha generat, modelat, també, per la particular manera d’estar davant la càmera… i també davant del fotògraf.”

RETRATOS EN STEREOTYPIA

Además de hacernos revivir algunos momentos memorables del LEM 2013 con sus fotografías tomadas en el mismo momento que los músicos llegaban al camerino después de los conciertos, Joan Teixidor explicó a todos los que se acercaron a la inauguración el 20 de noviembre su proceso de stereotypia y la reflexión que se esconde detrás. Como explica él mismo: “El trato con el público está cerrado y las cuentas pasadas. Es un instante lleno de sentido. Estamos en el momento entre el presente y el recuerdo y el músico sudado es lo que su propuesta ha generado, modelado, también, por la particular manera de estar ante la cámara… y también ante el fotógrafo.”

PORTRAITS IN STEREOTYPIA

Beside the revival of some unforgettable moments of LEM 2013 with his pictures taken at the same moment musicians arrived to their dressing room after the show, Joan Teixidor told everyone who came on november 20th to the opening of his exhibition, his stereotypia process and the meanings behind it. As he said, “The relation with the audience is closed. Is a full sense instant. We are just between present and memories, and the sweaty musician is also what his artistic proposal made of it, what’s been shaped; also because of his manners in front of the camera; and in front of the photographer so.”

GLOTIS MAGNA 1

Marçal Font al LEM 2014

Marçal Font al LEM 2014

Godai García al LEM 2014

Godai García al LEM 2014

DUES VEUS D’ARQUITECTURES FORMIDABLES

El cicle de poetes Glotis Magna, comissariat per Núria Martínez-Vernis i Martí Sales, arrencava el dissabte 21 amb dues de les veus més contundents i sòlides de la nova generació de poetes catalans: Marçal Font i Godai García. El primer ens va fer recórrer els passadissos, les estances, els soterranis i els terrats de la seva imparable construcció del text mentre que el segon ens va dur a un trajecte similar però a través dels nostres circuits mentals de certitud, desvetllant alguns dels punts cecs de la creació de sentit.

DOS VOCES DE ARQUITECTURAS FORMIDABLES

El ciclo de poetas Glotis Magna, comissariat por Núria Martínez-Vernis y Martí Sales, arrancaba el sábado 21 con dos de las voces más contundentes y sólidas de la nueva generación de poetas catalanes: Marçal Font y Godai García. El primero nos hizo recorrer los pasillos, los aposentos, los sótanos y las azoteas de su imparable construcción del texto mientras que el segundo nos llevó a un trayecto similar pero a través de nuestros circuitos mentales de certeza, desvelando algunos de los puntos ciegos de la creación de sentido.

TWO VOICES OF TERRIFIC ARCHITECTURE

The poetry series Glotis Magna, submited by Núria Martínez-Vernis and Martí Sales, started on saturday november 21th with two fo the most convincing and solid voices of a new generation of catalan poets: Marçal Font and Godai García. Font went along the corridors, rooms, basements and roofs of his unstoppable textual building, while García made a similar trip but focussed on our certainty mental circuits, revealing some blind points of sense creativity.

SISENA SETMANA / SEXTA SEMANA / SIXTH WEEK

20 Nov

cartell_stereotypia

 

CATALÀ

JOAN TEIXIDOR  (Barcelona)
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Dijous 20 de novembre, 19 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Entrada lliure

Joan Teixidor és un sociòleg que el 2008 es va passar a la fotografia. Els seus projectes es basen en els col·lectius humans i la naturalesa, i treballa amb tècnica analògica. Actualment imparteix tallers de fotografia argèntica en el seu laboratori de La Garrotxa. L’exposició que presentem, Sweaty Musicians, Retrats en Stereotypia proposa una visita al backstage del LEM 2013 a partir de sis díptics. Els músics són retratats en baixar de l’escenari mitjançant dos dispositius fotogràfics, que capturen el mateix instant des de dos punts de vista. Així s’obté una imatge principal (intencionada, en blanc i negre) i una imatge secundària (aleatòria, en color). En la majoria de preses no s’utilitzen automatismes d’enfocament ni exposició.

CASTELLANO

JOAN TEIXIDOR (Barcelona)
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
Jueves 20 de noviembre, 19 h
Sede de GTS
Igualada, 10
Entrada libre

Joan Teixidor es un sociólogo que en 2008 se pasó a la fotografía. Sus proyectos se basan en los colectivos humanos y la naturaleza, y trabaja con técnica analógica. Actualmente imparte talleres de fotografía argéntica en su laboratorio de La Garrotxa. La exposición que presentamos, Sweaty MusiciansRetratos en Stereotypia propone una visita al backstage del LEM 2013 a partir de seis dípticos. Los músicos son retratados al bajar del escenario mediante dos dispositivos fotográficos, que capturan el mismo instante desde dos puntos de vista. Así se obtiene una imagen principal (intencionada, en blanco y negro) y una imagen secundaria (aleatoria, en color). En la mayoría de tomas no se utilizan automatismos de enfoque ni exposición.

ENGLISH

JOAN TEIXIDOR (Barcelona)
EXHIBITION OPENING
Thursday 20th November, 19 h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Free admission

Joan Teixidor is a sociologist that transited to photography in 2008. His projects are based on human collectives, nature and the use of analogic techniques. Currently he teaches silver staining photography in his lab in La Garrotxa. The exhibition we’re presenting, Sweaty Musicians, Portraits through Stereotypia, presents us with a visit to LEM 2013 backstage through 6 diptychs. The musicians are photographed at the moment they leave the stage with two cameras that capture the same instant from two points of view. This way a main photo is obtained (intentional, in black and white) and a secondary image (random, in colour). Focus and exposure mechanisms are barely used.

 

Amb la col·laboració de / con la colaboración de / with the collaboration of

one_of_many_cameras


 

 

MarçalFontGodaiGarcia

CATALÀ

MARÇAL FONT / GODAI GARCÍA (Badalona/ Vic)
GLOTIS MAGNA
Divendres 21 de novembre, 20h
Seu de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Aquest cicle de “tres per dos”, comissariat per Núria Martínez-Vernis i Martí Sales, celebra que la glotis, l’espai de la laringe situat entre els plecs o cordes vocals i les apòfisis vocals del cartílag aritenoide, es fa magna al bell mig de Gràcia. En aquesta primera sessió, coneguda també com “Un cap no rodola mai perquè sí” es parlarà del desbordament quotidià, la lluita sobrera i sobrelluita. Campi qui pugui perquè lletra és guerra i ferits tots. Les intervencions de Marçal Font, campió d’Espanya i de Catalunya de poetry slam en diverses ocasions, i Godai Garcia, de qui es diu que, tot i ser heteròtrof professional, segueix considerant-se monologuista amateur, marquen l’inici d’aquest cicle. I de ben segur, no us deixarà indiferents.

CASTELLANO

MARÇAL FONT / GODAI GARCÍA (Badalona/ Vic)
GLOTIS MAGNA
Viernes 21 de noviembre, 20h
Sede de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa

Este ciclo de “tres por dos”, comisariado por Núria Martínez-Vernis y Martí Sales, celebra que la glotis, el espacio de la laringe situado entre los pliegues o cuerdas vocales y las apófisis vocales del cartílago aritenoide, se hace magna en medio mismo de Gràcia. En esta primera sesión, conocida también como Un cap no rodola mai perquè sí, se hablará del desbordamiento cotidiano, la lucha sobrera y sobrelucha. Sávese quién pueda porque letra es guerra y heridos todos. Las intervenciones de Marçal Font, campeón de España y de Cataluña de poetry slam en varias ocasiones, y Godai Garcia, de quien se dice que, a pesar de ser heterótrofo profesional, sigue considerándose monologuista amateur, marcan el inicio de este ciclo. Y a buen seguro, no os dejará indiferentes.

ENGLISH

MARÇAL FONT + GODAI GARCÍA (Badalona/ Vic)
GLOTIS MAGNA
Friday 21st november, 20h
Headquarters GTS
Igualada, 10
Collecting donations at the end of the show

This cycle of “three for two” curated by Núria Martínez-Vernís and Martí Sales, celebrates that the glottis, the part of the larynx placed in between the folds or vocal cords and the vocal apophasis of the arytenoid cartilage, will be made “magna” (great) in the middle of Gràcia. During this first session also known as “Un cap no rodola mai perquè si” (“A head will never roll without a reason”), the topic will be everyday overloading, useless fighting and over-fighting. Everyman for himself because word is war and everyone is wounded. The performances of Marçal Font– several time Spanish and Catalan champion of poetry slam-and Godai Garcia, that considers himself an amateur stand up comedian even when he’s a professional heterotrophic. This will be the first session of this cycle. And surely won’t leave you indifferent.

CINQUENA SETMANA / QUINTA SEMANA / FIFTH WEEK

12 Nov
Marti Sales Nuria Martinez Vernis

Martí Sales i Núria Martínez Vernis

CATALÀ

LA MANERA MÉS SALVATGE (Barcelona)
TALLER DE POESIA IMPARTIT PER MARTÍ SALES I NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS
Dijous 13, 20 i 27 de novembre, 20h
Seu de GTS
Igualada, 10
Inscripció per tres sessions 20 €

ÚLTIMES PLACES !!!!!

Hi ha muntanyes de prejudicis i apriorismes en la construcció del vers i la seva exposició oral: són anys i panys de reblar els mateixos tòpics sobre què és poesia i com s’ha de dir. Aquest taller, que s’estendrà al llarg de tres dijous, pretén localitzar els encarcarments i deixondir-los, esponjar-los, repensar el lloc comú per desballestar-lo. El ritme, els camps semàntics, la rima, el joc escènic, el silenci, els matisos, les distorsions, les maniobres del sentit. Tres jornades intenses i concentrades de capficament sacsejaran els vostres versos, els desprendran d’excrescències sobreres i els deixaran llestos per ser dits de la manera més salvatge.

CASTELLANO

LA MANERA MÉS SALVATGE (Barcelona)
TALLER DE POESÍA IMPARTIDO POR MARTÍ SALES Y NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS

Jueves 13, 20 y 27 de noviembre, 20h

Sede de GTS
Igualada, 10
Inscripción para tres sesiones 20 € (solamente anticipada)

ÚLTIMAS PLAZAS !!!!!

Hay montañas de prejuicios y apriorismos en la construcción del verso y su exposición oral: son años ya remachando los mismos tópicos sobre qué es poesía y cómo se tiene que decir. Este taller, que se extenderá a lo largo de tres jueves, pretende localizar las rigideces y espabilarlas, esponjarlas, repensar el lugar común para desguazarlo. El ritmo, los campos semánticos, la rima, el juego escénico, el silencio, los matices, las distorsiones, las maniobras del sentido. Tres jornadas intensas y concentradas que sacudirán vuestros versos, los desprenderán de excrecencias sobreras y los dejarán listos para ser dichos de la manera más salvaje. Duración del taller: tres sesiones de 2 horas.

ENGLISH

LA MANERA MÉS SALVATGE [The most savage way] (Barcelona)
POETRY WORKSHOP BY MARTÍ SALES AND NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS
Thursday, 13, 20 and 27 November, 20pm
Headquarters GTS
C/Igualada, 10
Registration for three sessions 20 € only advance ticket sales

LAST PLACES !!!

There’s much prejudice and apriorisms surrounding the creation of verses and their oral exposition: it from many years of hammering home the same topics of what poetry is and how it has to be recited. This workshop which will take place during three consecutive Thursdays seeks to localise these rigidities and liven them up, preen them and re-think the common ground on which to dismantle them. Rythm, semantic fields, rhyme, the game of theatre, silence, nuances, distorsions, maniouvers of meaning. Three intensive and concentrated sessions that will shake up your verses and rid them of spare excrecenses and will leave them ready to be said in the most savage way. Duration of the workshop: three 2h sessions.

Reptilian Mambo

Reptilian Mambo

CATALÀ

REPTILIAN MAMBO (Barcelona)
Divendres 14 de novembre, 22h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
8 € / 6 € anticipada (3 concerts)

Un septet barceloní nascut el 2012 que serpenteja entre la improvització jazzera, la furia del punk i el hardcore, les textutres electròniques, el discurs noise rock i… el mambo! En els seus concerts podem trobar des de temes propis a versions de Pérez Prado o bandes sonores de cinema i televisió. En resum, Les Baxter ofegant-se en àcid. El Pricto (saxo alto), Don Malfon (saxo baríton), Pablo Rega (electrònica i guitarra elèctrica), Jo Miramontes (sintetitzadors), Núria Andorrà (xil·lòfon i percusió), Avelino Saavedra, Joni Gárlic i Vasco Trilla (bateries) conformen un col·lectiu musical únic en la seva espècia, divertit i experimental a parts iguals, eixalabrat i boig, però també suggerent i dens. Una de les joies de la discogràfica Discordian Records, amb qui ja han editat els discos Reptilian Mambo (2011) i It’s Peeling Time! (2012).

CASTELLANO

REPTILIAN MAMBO (Barcelona)
Viernes 14 de noviembre, 22h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190­192
8 € /6 € anticipada (3 conciertos)

Un septeto barcelonés nacido en 2012 que serpentea entre la improvisación jazzera, la furia del punk y el hardcore, las texturas electrónicas, el discurso noise rock y… ¡el mambo! En sus conciertos podemos encontrar desde temas propios a versiones de Pérez Prado o bandas sonoras de cine y televisión. En resumen, Les Baxter ahogado en ácido. El Pricto (saxo alto), Don Malfon (saxo barítono), Pablo Rega (electrónica y guitarra eléctrica), Jo Miramontes (sintetizadores), Núria Andorrà (xilófono y percusión), Avelino SaavedraJoni Gárlic y Vasco Trilla (baterías) conforman un colectivo musical único en su especie, divertido y experimental, atolondrado y loco, pero también sugerente y denso. Una de las joyas de la discográfica Discordian Records, con quienes ya han editado los discos Reptilian Mambo (2011) e It’s Peeling Time! (2012).

ENGLISH

REPTILIAN MAMBO (Barcelona)
Friday 14th November , 22h
La Fontana
Gran de Gracia, 190­192
8€ / 6 € advanced tickets sales (3 concerts)

A septet from Barcelona created in 2012 that serpents it’s way between jazz improvisation, the fury of punk and hardcore, electronic textures, the discourse of noise rock and… mambo! At their concerts they perform from original material to versions of Pérez Prado or film and television soundtracks. To sum up, Les Baxter drowning in acid. El Pricto (alto sax), Don Malfon (baritone sax), Pablo Rega (electronica and electric guitar), Jo Miramontes (synths), Núria Andorrà (xilophone and percussion), Avelino Saavedra, Joni Gárlic and Vasco Trilla (drums) form a music collective unique in its kind, fun and experimental in equal measure, scatterbrained and bonkers, but also suggestive and dense. One of the jewels of the Discordian Records label with whom they’ve released their albums Reptilian Mambo (2011) and It’s Peeling Time! (2012).

Radikal Satan

Radikal Satan

CATALÀ

RADIKAL SATAN (Bordeaux)
Divendres 14 de novembre, 23h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
8 € / 6 € anticipada (3 concerts)

Un duo transoceànic afincat a Bordeux (França) i provinent de Buenso Aires (Argentina) format pels germans César Amarante (contrabaix, guitarra, charles i veu) i Mauricio Amarante (acordió, teclats, veu). En el seu discrus conflueixen els ritmes llatinoamericans (del tango a la salsa passant pel carib), l’electrònica, els paissatges experimentals i la poesia. Nascuts el 2003 com a formació de carrer, la seva activitat també es va desenvolupar paral·lelament en gravacions on els collages, les improvisacions i les textures ambientals cristalitzaven en peces d’artesania sonora que ells mateixos composen, enregistren i produeixen. Porten editats 8 discs, el més recent, El Incendio que se Llevo la Ciudad (XXX, 2012).

CASTELLANO

RADIKAL SATAN (Bordeaux)
Viernes 14 de noviembre, 23h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190­192
8 € /6 € anticipada (3 conciertos)

Un dúo transoceánico afincado en Bordeux (Francia) y originario de Buenos Aires (Argentina) formado por los hermanos César Amarante (contrabajo, guitarra, charles y voz) y Mauricio Amarante (acordeón, teclados, voz). En su discurso confluyen ritmos latino-americanos (del tango a la salsa pasando por el caribe), la electrónica, los pasajes experimentales y la poesía. Nacidos en 2003 como formación de calle, su actividad también se ha desarrollado paralelamente en grabaciones donde los collages, las improvisaciones y las texturas ambientales cristalizan en piezas de artesanía sonora que ellos mismos componen, graban y producen. Llevan editados 8 discos hasta la fecha, el más reciente, El Incendio que se Llevo la Ciudad (XXX, 2012).

ENGLISH

RADIKAL SATAN (Bordeaux)
Friday 14th November , 23h
La Fontana
Gran de Gracia, 190­192
8 € Advanced tickets sales 6 €

A transoceanic duo hailing from Bordeux (França) and originating from Buenos Aires (Argentina) formed by brothers César Amarante (contrabass, guitar, snare and vocals) and Mauricio Amarante (acordion, keyboards, vocals). In their discourse they fuse latin-american rythms -from tango to salsa passing through the caribbean- with electronica, experimental landscapes and poetry. Born in 2003 as a street performing outfit they began to record music where collages, improvisations and ambient textures crystallised in pieces of sonic kraftwerk which they composed, recorded and produced themselves. They’ve released 8 records, the most recent, El Incendio que se Llevo la Ciudad (XXX, 2012).

dj_shak

DJ Shak

CATALÀ

DJ SHAK (Barcelona)
Divendres 14 de novembre, 24h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
8 € / 6 € anticipada (3 concerts)

Coneguda pels seguidors del LEM per la seva residència en el dispositiu Eclíptica amb el seu projecte de música electrònica Lucius Works Here, amb el qual ha gravat diversos àlbums, Shakira Benavides és una Dj barcelonina amb més de 15 anys d’experiència en els plats. És cofundadora d’un dels santuaris més venerats de la ciutat, el paradís dels melòmans: la botiga Wah Wah Discos. El seu bagatge musical es podria comparar al material de Wah Wah, se la pot trobar punxant des d’exòtica, lounge, downtempo, r’n’r, r&b, soul, funk, jazz, latin, rare grooves, nujazz, disco fins a postpunk, garage, drum’n’bass i electrònica. Resident a diverses sales de la ciutat al llarg dels anys (sis en la desapareguda Dot), la seva incansable activitat l’ha portat a estar també molt implicada en diversos projectes radiofònics independents i a realitzar programes per BTV.

CASTELLANO

DJ SHAK (Barcelona)
Viernes 14 de noviembre, 24h
La Fontana
Gran de Gràcia, 190­192
8 € /6 € anticipada (3 conciertos)

Conocida por los seguidores del LEM por su residencia en el dispositivo Eclíptica con el proyecto de música electrónica Lucius Works Here, con el que ha grabado varios álbumes, Shakira Benavides es una DJ barcelonesa con más de 15 años de experiencia en los platos. Es cofundadora de uno de los santuarios más venerados de la ciudad, el paraíso de los melómanos: la tienda Wah Wah Discos. Su bagaje musical se podría comparar al material de Wah Wah, se la puede encontrar pinchando exótica, lounge, downtempo, r’n’r, r&b, soul, funk, jazz, latin, rare grooves, nujazz, disco y hasta postpunk, garage, drum’n’bass y electrónica. Residente en diversas salas de la ciudad a lo largo de los años (seis en la desaparecida Dot), su incansable actividad la ha llevado a estar también muy implicada en diversos proyectos radiofónicos independientes y a realizar programas para BTV.

ENGLISH

DJ SHAK (Barcelona)
Friday 14th November , 24h
La Fontana
Gran de Gracia, 190­192
8 € / 6 € advanced tickets sales

Known to the followers of LEM for her residency at Eclíptica with her electronic music project Lucius Works Here with which she’s recorded several albums, Shakira Benavides is a DJ from Barcelona with over de 15 years experience at the turntables. She’s the co-founder of one of the city’s most venerated music sactuaries, music-lovers paradise: Wah Wah records store. Her musical baggage could compare to the catalogue of Wah Wah, she spins from exotica, lounge, downtempo, r’n’r, r&b, soul, funk, jazz, latin, rare grooves, nujazz, disco to postpunk, garage, drum’n’*bass and electronica. A resident DJ at several clubs in the city over the years (six in the now closed Dot),her tireless activity lhas caused her to be involved in various independent radio projects and TV programmes for BTV.

167342_107857529290500_3374984_n AREA SISMICA

Ongaku 2

CATALÀ

ONGAKU2 (Sàrdara / San Gavino Monreale)
NIT DEDICADA A SARDENYA
Dissabte 15 de novembre, 21 h
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps 20-22
10 € / 8 € anticipada (2 concerts)

Elia Casu i Paolo Sanna són dos músics sards moguts per la improvisació lliure i l’exploració tímbrica. Elia toca la guitarra elèctrica electrificada, i Paolo la bateria i tot tipus de percusions (no necessàriament instruments; a vegades objectes cotidians que instrumentalitza per crear textures rítmiques hipnótiques i màgiques). En actiu com a duet des de 2010, pero amb una llarga trajectòria per separat, ja han editat 5 discos, el més recent dels quals és Short Stories (La Bél, 2013), un exercici de creativitat contenida amb peces de no més de dos minuts de duració que acaben resultant una bona mostra de les atmosferes que un duet inspirat i imaginatiu com aquest és capaç de recrear. El que portaran al LEM és sens dubte un suggerent misteri.

CASTELLANO

ONGAKU 2 (Sàrdara / San Gavino Monreale)
Sábado 15 de noviembre, 21 h
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps 20­22
10 € / 8 € anticipada (2 conciertos)

Elia Casu y Paolo Sanna son dos músicos sardos movidos por la improsación libre i la exploración tímbrica. Elia toca la guitarra eléctrica electrificada, y Paolo la batería y todo tipo de percusiones (no necesariamente instrumentos; a veces sólo objetos cotidianos que instrumentaliza para crea texturas rítmicas hipnóticas y mágicas). En activo como dúo desde 2010, pero con una larga trayectoria por separado, ya han editado 5 discos, el más reciente de los cuales es Short Stories (La Bél, 2013), un ejercicio de creatividad contenida con piezas de no más de dos minutos de duración que acaban resultando una buena muestra de las atmósferas que un dúo inspirado e imaginativo como este es capaz de recrear. Lo que traerán al LEM es sin duda un sugerente misterio.

ENGLISH

ONGAKU 2 (Sàrdara / San Gavino Monreale)
NIGHT DEDICATED TO SARDINIA
Saturday 15th November, 21 h
Jaume Fuster Library
Plaça Lesseps 20­22
10 € / 8 € in advanced tickets sales (2 concerts)

Elia Casu and Paolo Sanna are two Sardinian musicians that move between free improvisation and timbric exploration. Elia plays the electrified electric guitar and Paolo plays the drums and all kinds of percussion (not necessarily instruments, he sometimes uses household items that he instrumentalises to create rhythmical and magic textures). Active as a duo since 2010, but with long solo careers, they have released 5 records, the most recent being Short Stories (La Bél, 2013), an exercise of contained creativity with pieces that extend no longer than 2 minutes and that end up being a good example of the atmospheres that an inspired and imaginative duo like this are able to create. What they will bring to LEM is without a doubt an intriguing mystery.

Fabrizio Casti & Elio Martusciello

Fabrizio Casti & Elio Martusciello

CATALÀ

FABRIZIO CASTI + ELIO MARTUSCIELLO (Giuspini /Nàpols)
NIT DEDICADA A SARDENYA
Dissabte 15 de novembre, 22 h
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps 20-22
10 € / 8 € anticipada (2 concerts)

Elio Martusciello és un mestre romà de la música electroacústica i el disseny sonor, guitarrista i explorador sonor digital; treballa amb algunes de les formacions italianes més inconformistes com Ossatura, Schismophonia, Taxonomy, Bindou Ensemble, Le pecore di Dante o Xubuxue, i la seva llista de col·laboracions és quasi tan llarga com la seva discografia. La més recent d’aquestes col·laboracions l’ha acostat al sard Fabrizio Casti, pianista i texturitzador de Cagliari tan inquiet com el propi Martusciello i tan avesat com ell a la creació de paisatges sonors i visuals mitjançant la interacció de sons purs i modificats. Una cita sensitiva, de llibertat creativa radical, i de rituals espacio-sonors irrepetibles.

CASTELLANO

FABRIZIO CASTI & ELIO MARTUSCIELLO (Giuspini /Nàpols)
Sábado 15 de noviembre, 22 h
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps 20­22
10 € / 8 € anticipada (2 conciertos)

Elio Martusciello es un maestro romano de la música electroacústica y el diseño sonoro, guitarrista y explorador sonoro digital; trabaja con algunas de las formaciones italianas más inconformistas como OssaturaSchismophoniaTaxonomy, Bindou EnsembleLe Pecore di Dante o Xubuxue, y su lista de colaboraciones es casi tan larga como su discografía. La más reciente de estas colaboraciones le ha acercado al sardo Fabrizio Casti, pianista y texturizador de Cagliari tan inquieto como el propio Martusciello, y tan avezado como él en la creación de paisajes sonoros y visuales mediante la interacción de sonidos puros y modificados. Una cita sensitiva, de libertad creativa radical, y de rituales espacio-sonoros irrepetibles.

ENGLISH

FABRIZIO CASTI & ELIO MARTUSCIELLO (Giuspini /Nàpols)
NIGHT DEDICATED TO SARDINIA
Saturday 15th November, 22 h
Jaume Fuster Library
Plaça Lesseps 20­22
10 € / 8 € in advanced tickets sales (2 concerts)

Elio Martusciello is a master of eletroacoustic music and sound design, a guitarrist and digital sound explorer, he works with some of the most unconformist Italian enssembles like Ossatura, Schismophonia, Taxonomy, Bindou Ensamble, Le Pecore di Dante or Xubuxue, and his list of collaborations is almost as long his discography. The most recent of these collaborations is with the Sardinian Fabrizio Casti, a pianist and master of textures from Caligari as restless as Martusciello himself, and as deeply enamoured with the creation of soundscapes and visuals through the interaction between pure and modified sound. A meeting of senses, of free and radical creativity and of unrepeatable audio-spatial rituals.