Tag Archives: matèria distorsiva

EET 4: CORPRÈS I MATÈRIA DISTORSIVA

9 May

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2023 continuen amb la quarta sessió. Aquest dijous 11 de maig, a les 20h a la seu de GTS (Igualada 10), els ‘errors sonors’ electrònics de corprès s’uniran a l’industrial i el sorollisme de matèria distorsiva.

corprès és la faceta electrònica de Joan Torné. Bateria i compositor i partícep de diversos projectes d’estils variats i amb una desena d’àlbums publicats, sota aquest pseudònim mostra el seu recorregut electrònic i dins la improvisació lliure, on fa servir sintetitzadors i ‘circuit bending’ per manifestar els seus estats-sentiments-idees més íntims.

matèria distorsiva és el projecte en solitari de Tina Valent, membre d’Avenc, Kephetsnem o Macromassa. Estudia l’art sonor i explora el subterrani amb tècniques d’improvisació estesa, ’spoken word’ i fonètica experimental, i entén la producció musical des del fet analògic i autoconstruït per generar soroll des d’una mirada al primitivisme i a la construcció poètica d’un ritual sonor.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2023 continúan con la cuarta sesión. Este jueves 11 de mayo, a las 20h en la sede de GTS (Igualada 10), los ‘errores electronicos’ de corprès se unirán al industrial y el ruidismo de matèria distorsiva.

corprès es la faceta electrónica de Joan Torné. Batería y compositor y partícipe de varios proyectos y estilos variados y con una decena de discos publicados, con este seudónimo muestra su recorrido electrónico y en la improvisación libre, usando sintetizadores y ‘circuit bending’ para manifestar sus estados-sentimientos-ideas más íntimos.

materia distorsiva es el proyecto en solitario de Tina Valent, miembro de Avenc, Kephetsnem o Macromassa. Estudia el arte sonoro y explora lo subterráneo con técnicas de improvisación extendida, ‘spoken word’ y fonética experimental, y entiende la producción musical des del hecho analógico y autoconstruido para generar ruido desde una mirada al primitivismo y a la construcción poética de un ritual sonoro.


[ENG] 2023’s Encounters in Spacetime continue with its fourth session. This Thursday, May 11, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10), corprès’ ‘electronic errors’ will meet with matèria distorsiva’s industrial and noise.

corprès is Joan Torné’s electronic project. Drummer, composer and member of many projects in different genres and with ten published albums, with this alias he shows his delvings in electronics and also in free improvisation, using synths and circuit bending to show his most intimate states-feelings-ideas.

matèria distorsiva is Tina Valent’s solo project. A member of Avenc, Khepetsnem or Macromassa, she studies sound art and expores the underground with extended improvisation techniques, spoken word and experimental phonetics, and understands musical production from the analogic and DIY concepts to generate noise from looking at primitivism and aiming to build a sonic ritual.