Tag Archives: microtopies

MICROTOPIES 2021 – CONVOCATÒRIA / OPEN CALL

23 Feb

[CAT] GRÀCIA TERRITORI SONOR LLANÇA LA DESENA CONVOCATÒRIA UNIVERSAL DE MINIATURES SONORES PER PRODUIR UNA EDICIÓ ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RÀDIO “MÚSICA I GEOGRAFIA”

BASES
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar només una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la peça adjunta per correu a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (només).
5. L’arxiu que ens enviis ha d’estar anomenat així: nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en ordre estricte de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de “Música i Geografia”.
7. El minut sonor que enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota llicència Creative Commons que permeti el seu ús per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió al blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és el 30 de maig de 2021.
9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, psicofonies, missatges interestel·lars, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.

Escolta i descarrega les Microtopies 2012-2020: 
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  2020


[CAST] GRÀCIA TERRITORI SONOR LANZA LA DÉCIMA CONVOCATORIA UNIVERSAL DE MINIATURAS SONORAS PARA PRODUCIR UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE RADIO “MÚSICA Y GEOGRAFÍA”

BASES
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza adjunta por correo a radio@gracia-territori.com o via MailBigFile (únicamente).
5. El archivo que nos envies ha de estar nombrado así: nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de “Música y Geografía”.
7. El minuto sonoro que envíes ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 30 de mayo de 2021.
9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, psicofonías, mensajes interestelares, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.

Escucha y descarga las Microtopías 2012-2020: 
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  2020


[ENG] GRÀCIA TERRITORI SONOR LAUNCHES ITS TENTH UNIVERSAL CALL FOR SONIC MINIATURES TO BE BROADCASTED ON A SPECIAL EDITION OF THE MUSIC AND GEOGRAPHY RADIO SHOW

RULES
1. To participate send us a sound piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece attached via e-mail to radio@gracia-territori.com or via MailBigFile (only).
5. The file you send us must be labelled as follows: name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sound mosaic will be created with the material in strict order of reception and will be broadcasted on a special edition of “Música i Geografia”.
7. Your sound miniature must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The deadline is May 30 2021.
9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplerism, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, psychophonies, interstellar messages, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

Listen and download the Microtopies 2012-2020:  
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  2020

CONVOCATÒRIA DE MINIATURES SONORES · CONVOCATORIA DE MINIATURAS SONORAS · OPEN CALL FOR SONIC MINIATURES

28 Jan

MICROTOPIES 2015

subkraken_03red

 

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)

Gràcia Territori Sonor llança la quarta convocatòria universal de miniatures sonores amb l’objectiu de produïr una edició especial del programa de ràdio Música i Geografia.

Bases:

1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.

2. Cada participant pot enviar solament una peça.

3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.

4. Pots enviar la teva peça per e-mail a radio@gracia-territori.com o via We Transfer o similar.

5. L’arxiu que ens enviis ha de estar nominat així:

nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif

6. Amb el material rebut i en l’estricte ordre de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de Música i Geografia.

7. El minut sonor que ens enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota una llicència Creative Commons que permeti el seu us per a la radiodifiusió en aquest programa i la seva difusió en el blog de Gràcia Territori Sonor.

8. La data límit per enviar la peça és el 2 de maig de 2015.

9. Esperem peces minimalistes, música concreta, enregistraments de camp, ràdio-art, síntesi, samplerisme, improvisació, circuit-bending, collage, drones, experiments amb el temps, micrologies poètiques, paisatges mol·leculars, monòlegs amfibis, patologies sonores… i també tot el contrari.


CASTELLANO

Gràcia Territori Sonor lanza la cuarta convocatoria universal de miniaturas sonoras con el objetivo de producir una edición especial del programa de radio Música y Geografía.

Bases:

1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.

2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.

3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.

4. Puedes enviar tu pieza por e-mail a radio@gracia-territori.com o via We Transfer o similar.

5. El archivo que nos envies ha de estar nominado así:

nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif

6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de Música y Geografía.

7. El minuto sonoro que nos envies ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifiusión en este programa y su difusión en el blog de Gràcia Territori Sonor.

8. La fecha límite para enviar la pieza es el 2 de mayo de 2015.

9. Esperamos piezas minimalistas, música concreta, grabaciones de campo, radio-art, síntesis, samplerismo, improvisación, circuit-bending, collage, drones, experimentos con el tiempo, micrologías poéticas, paisajes moleculares, monólogos anfibios, patologías sonoras y también todo lo contrario.


ENGLISH

Gràcia Territori Sonor has launched a fourth open call for sonic miniatures to be broadcast on a special edition of the Música i Geografia radio programme.

Rules and regulations:

1. To participate send us a sonic piece of 1 minute in duration.

2. Each participant may exclusively send one piece.

3. The audio file format of the piece must be AIFF.

4. You may send your piece via e-mail to radio@gracia-territori.com or via We Transfer or similar.

5. The file you send us must be labelled as follows:

name_of_author_city_title_of_the_piece.aif

6. A sonic mosaic will be created with the material received in strict order of receipt and will be broadcast on a special edition of Música i Geografia.

7. The sonic miniature you send us must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.

8. The deadline is the 2nd of May 2015.

9. We are waiting for minimal pieces, musique concrète, field recordings, radio-art, synthesis, samplers, improvisation, circuit-bending, collages, drones, experiments with time, poetic micrologies, molecular soundscapes, amphibian monologues, sonic pathologies and also quite the contrary.

MICROTOPIES 2014 · OPEN CALL FOR SONIC MINIATURES

7 Mar

CONVOCATÒRIA DE MINIATURES SONORES // CONVOCATORIA DE MINIATURAS SONORAS

microtopies 2014_call

Català

Gràcia Territori Sonor llança la tercera convocatòria universal de miniatures sonores amb l’objectiu de produïr una edició especial del programa de ràdio Música i Geografia.

Bases:
1. Per participar has d’enviar-nos una peça sonora d’un minut de durada.
2. Cada participant pot enviar solament una peça.
3. El format de l’enregistrament ha de ser AIFF.
4. Pots enviar la teva peça per e-mail a radio@gracia-territori.com o a travès de drop-box.
5. L’arxiu que ens enviis ha de estar nominat així:
nom_de_l’autor_ciutat_títol_de_la_peça.aif
6. Amb el material rebut i en l’estricte ordre de recepció, es compondrà un mosaic sonor que formarà el contingut d’un programa especial de Música i Geografia.
7. El minut sonor que ens enviis ha d’estar lliure de drets d’autor o sota una llicència Creative Commons que permeti el seu us per a la radiodifusió en aquest programa i la seva difusió en el blog de Gràcia Territori Sonor.
8. La data límit per enviar la peça és l’1 de maig de 2014.

Castellano

Gràcia Territori Sonor lanza la tercera convocatoria universal de miniaturas sonoras con el objetivo de producir una edición especial del programa de radio Música y Geografía.

Bases:
1. Para participar has de enviarnos una pieza sonora de un minuto de duración.
2. Cada participante puede enviar solamente una pieza.
3. El formato de la grabación ha de ser AIFF.
4. Puedes enviar tu pieza por e-mail a radio@gracia-territori.com o a través de dropbox.
5. El archivo que nos envies ha de estar nominado así:
nombre_del_autor_ciudad_título_de_la_pieza.aif
6. Con el material recibido y en estricto orden de recepción, se compondrá un mosaico sonoro que formará el contenido de un programa especial de Música y Geografía.
7. El minuto sonoro que nos envies ha de estar libre de derechos de autor o bajo una licencia Creative Commons que permita su uso para la radiodifusión en este programa y su difusión en el bloc de Gràcia Territori Sonor.
8. La fecha límite para enviar la pieza es el 1 de mayo de 2014.

English

Gràcia Territori Sonor has launched a third open call for sonic miniatures to be broadcast on a special edition of the Música i Geografia radio programme.

Rules and regulations:
1. To participate send us a sonic piece of 1 minute in duration.
2. Each participant may exclusively send one piece.
3. The audio file format of the piece must be AIFF.
4. You may send your piece via e-mail to radio@gracia-territori.com or via drop-box.
5. The file you send us must be labelled as follows:
name_of_author_city_title_of_the_piece.aif
6. A sonic mosaic will be created with the material received in strict order of receipt and will be broadcast on a special edition of Música i Geografia.
7. The sonic miniature you send us must be free of copyright or have a Creative Commons license that allows its broadcast on this radio programme and its dissemination via Gràcia Territori Sonor’s blog.
8. The closing date is the 1st of May 2014.