Tag Archives: new instruments

Nimbus: Ferran Besalduch – Rafael Cañete – Sarah Claman – Bernat Pi

25 Apr
flyer_2016

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
SISENA ACCIÓ / SEXTA ACCIÓN / SIXTH ACTION

NIMBUS: FERRAN BESALDUCH – RAFAEL CAÑETE – SARAH CLAMAN – BERNAT PI

dijous 28 d’abril a les 20h / jueves 28 de abril a las 20h / Thursday, April the 28th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona

Nimbus
El Clavinimbus és un prototip d’instrument dissenyat pel Taller d’Escultura Sonora Baschet coordinat per en Martí Ruiz. Es basa en un sistema de piano que enlloc de cordes percuteix diapasons afinats, amplificat per inflables que, modificant-ne la pressió, permeten variacions dinàmiques del so. Quatre músics s’aproparan al Clavinimbus com si fos una bèstia desconeguda i realitzaran una cerimonia d’improvisació al seu voltant. Amb una llarga carrera entre la música moderna i clàssica/contemporània, el saxofonista badaloní Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), s’ha especialitzat en els extrems del saxo, baix i sopranino, en la música experimental i la improvisació lliure. Rafael Cañete és músic i artista sonor. Ha treballat en músiques experimentals (Perifèria), improvisació amb visuals (Micromunditos) i música tradicional balinesa (Penempaan Guntur). La violinista Sarah Claman (Nova Zelanda) ha treballat per les orquestres National Youth Orchestra (Nova Zelanda), Southern Sinfonia (UK) i la Barcelona Filharmonia (Catalunya). Forma part del quartet de corda Moana, el duet de música contemporània/experimental Claudàtor i col·labora amb músics i artistes d’altres disciplines, sobretot la dansa. El pianista Bernat Pi practica la seva vessant més experimental amb el grup Perifèria. Nimbus serà, més que un concert, una cacera ritual.

Nimbus
El Clavinimbus es un prototipo de instrumento diseñado por el Taller de Escultura Sonora Baschet coordinado por Martí Ruiz. Se basa en un sistema de piano que en vez de cuerdas percute diapasones afinados, amplificado por hinchables que, modificando su presión, permiten variaciones dinámicas del sonido. Cuatro músicos se acercarán al Clavinimbus como si fuese una bestia desconocida y realizarán una ceremonia de improvisación a su alrededor. Con una larga carrera entre la música moderna y clásica/contemporánea, el saxofonista badalonés Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), se ha especializado en los extremos del saxo, bajo y sopranino, en la música experimental y la improvisación libre. Rafael Cañete es músico y artista sonoro. Ha trabajado en músicas experimentales (Perifèria), improvisación con visuales (Micromunditos) y música tradicional de Bali (Penempaan Guntur). La violinista Sarah Claman (Nueva Zelanda) ha trabajado para las orquestas National Youth Orchestra (Nueva Zelanda), Southern Sinfonia (UK) y la Barcelona Filharmonia (Cataluña). Forma parte del cuarteto de cuerda Moana, el dueto de música contemporánea/experimental Claudàtor y colabora con músicos y artistas de otras disciplinas, sobretodo la danza. El pianista Bernat Pi practica su vertiente más experimental con el grupo Perifèria. Nimbus será, más que un concierto, una cacería ritual.

Nimbus
The Clavinimbus is a prototype of an instrument designed by the Baschet Sound Sculpture Workshop coordinated by Martí Ruiz. It is based upon a piano system that strikes tuning forks instead of strings. The sound is amplified by means of inflatable balloons which, by modifying their pressure, produce dynamic changes of sound. Four musicians will approach the Clavinimbus as if it was an unknown wild beast and will perform an improvisation ceremony around it. With a long career between modern and classical/contemporary music, the sax player from Badalona Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), has specialised him-self in the sax extremes, bass and sopranino, in experimental music and free improvisation. Rafael Cañete is a musician and sound artist. He has been working in experimental music (Perifèria), improvisation with visuals (Micromuinditos) and traditional music from Bali (Penempaan Guntur). Violinist Sarah Claman (New Zeland) has played for the National Youth Orchestra (New Zeland), the Southern Sinfonia (UK) and the Barcelona Filharmonia (Catalonia). She plays with the Moana String Quartet, the contemporary/experimental music duet Claudàtor as well as with other musicians and artists from other disciplines, particularly dancers. Pianist Bernat Pi explores the most experimental aspect of his music with Perifèria. More than a concert, Nimbus will be a ritual hunting.