Tag Archives: o.d.i.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: O.D.I. & CARLOTA RIBS

3 May

[CAT] El cinquè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 5 de maig, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). En aquesta ocasió, el dúo experimental O.D.I., que vindrà gràcies a una col·laboració amb Hamfuggi Records, es trobarà amb la creadora multidisciplinar Carlota Ribs. Una sessió que, com és habitual, comptarà amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) manté, des de 1999, una lluita activa en la música experimental vinculada al fenomen poètic i visual. Entén el soroll com a “arma musical” i “mètode d’expressió complexa” que, sense cap ortodòxia, esdevé munició: “interacció amb l’entorn, improvisació, fricció, impacte, reflexió i denúncia”. Amb un caràcter multudisciplinari, els seus membres duen a terme paral.lelament una labor editorial amb múltiples nodes on col.laboren amb músics, poetes, performers, ballarins, cineastes i artistes plàstics.

Carlota Ribs és el pseudònim de Carlota Fuentevilla (Cantàbria, 1988), una creadora multidisciplinar que s’acostuma a moure entre el dibuix i les arts gràfiques, la creació tèxtil, la investigació artística i antropològica i també el disseny editorial, a través de Culebra Ediciones.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El quinto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 5 de mayo, a las 20h enla sede de GTS (Igualada 10). En esta ocasión, el dúo experimental O.D.I., que vendrá gracias a una colaboración con Hamfuggi Records, se encontrará con la creadora multidisciplinar Carlota Ribs. Una sesión que, como es habitual, contará con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) mantiene, desde 1999, una lucha activa en la música experimental vinculada al fenómeno poético y visual. Entiende el ruido como “arma musical” y “método de expresión compleja” que, sin ninguna ortodoxia, deviene munición: “interacción con el entorno, improvisación, fricción, impacto, reflexión y denuncia”. Con un carácter multudisciplinar, sus miembros llevan a cabo paralelamente una labor editorial con múltiples nodos donde colaboran con músicos, poetas, performers, bailarines, cineastas y artistas plásticos.

Carlota Ribs és el pseudónimo de Carlota Fuentevilla (Cantabria, 1988), una creadora multidisciplinar que suele moverse entre el dibujo y las artes gráficas, la creación textil, la investigación artística y antropológica i también el diseño editorial, a través de Culebra Ediciones.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The fifth Encounter in Spacetime will be on Thursday, May5, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). On this occasion, experimental duo O.D.I., that will come thanks to a collaboration with Hamfuggi Records, will meet multidisciplinary creator Carlota Ribs. An action that will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) has been waging an active fight in experimental music since 1999, very linked to the poetic and visual phenomenon. It understands noise as a  “musical weapon” and a  “complex expression method” that, devoid of orthodoxy, becomes ammunition: “interaction with the environment, improvisation, friction, impact, reflection and denounciation”. With a multidisciplinary approach, its members also carry an editorial duty, with multiple connections with musicians, poets, performers, dancers, filmmakers and plastic artists.

Carlota Ribs is the nickname of Carlota Fuentevilla (Cantàbria, 1988), a multidisciplinary creator that usually shifts between drawing and graphic arts, clothing creation, artistic and anthropological and also editorial design, through Culebra Ediciones.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.