Tag Archives: Rafael Cañete

Un cúmul de nimbus / Un cúmulo de nimbus / A cumulus of nimbus

4 May
I a les capes altes de l'atmosfera...

I a les capes altes de l’atmosfera…

El passat dijous 28 d’abril, la petita sala d’Encontres en l’Espai Temps de Gràcia Territori Sonor es va convertir en un espai eteri i aèri on suraven delicats nuvolets musicals plens de bonhomia. La sessió va començar amb en Bernat Pi  comandant les tecles d’aquest nou instrument anomenat  clavinimbus que produeix so a partir de diapasons en comptes de cordes i el modula mitjançant inflables. A poc a poc es van afegir la resta de músics apareixent des del fons de la sala: Ferran Besalduch al saxo baix (que més tard també va bufar el sopranino), Sarah Claman amb el seu violí i Rafael Cañete amb la guitarra elèctrica. Cinquanta minuts d’improvisació amb moments de cel cerè i estrellat alternats amb d’altres de tormentes primaverals i amb alguns moments de rara i bella conjunció harmònica i rítmica. Abans del concert, en Martí Ruiz, inventor del clavinimbus, va fer una breu introducció a la concepció i funcionament d’aquest instrument. Moltes gràcies a tots per compartir aquesta sessió inspiradora amb nosaltres. Us esperem el proper 12 de maig, amb un nou i estimulant Encontre en l’Espai Temps. 

El pasado jueves 28 de abril, la pequeña sala de Encuentros en el Espacio Tiempo de Gracia Territori Sonor se convirtió en un espacio etéreo y aéreo donde flotaban delicadas nubecillas musicales llenas de bondad. La sesión empezó con Bernat Pi comandando las teclas de este nuevo instrumento llamado clavinimbus que produce sonido a partir de diapasones en vez de cuerdas y lo modula mediante hinchables. Lentamente, el resto de músicos se añadieron, apareciendo desde el fondo de la sala: Ferran Besalduch al saxo bajo (quien más tarde también sopló el sopranino), Sarah Claman con su violín y Rafael Cañete a la guitarra eléctrica. Cincuenta minutos de improvisación con momentos de cielo despejado y estrellado alternados con otros de tormentas primaverales y con algunos momentos de rara y bella conjunción armónica y rítmica. Antes del concierto, Martí Ruiz, inventor del clavinimbus, realizó una breve introducción a la concepción y funcionamiento de este instrumento. Muchas gracias a todos por compartir esta sesión inspiradora con nosotros. Os esperamos el próximo 12 de mayo, con un nuevo y estimulante Encuentro en el Espacio Tiempo.

Last Thursday 28th April, the small venue devoted to the Gracia Territori Sonor Encounters in the Space Time became an ethereal and celestial space where delicate little music clouds full of goodness were floating around. The session started with Bernat Pi commanding the keyboard of this new instrument called clavinimbus that produces sound from tuning forks instead of strings and it modulates it by means of inflatable balloons. Little by little, the rest of the musicians joined him, appearing from the bottom of the room: Ferran Besalduch at the bass sax (who latter on blew the sopranino as well), Sarah Claman with her violin and Rafael Cañete at the electric guitar. Fifty minutes of improvisation with moments of clear and starry skies alternated with some others bringing spring storms and some moments of a rare and beautiful harmonic and rhythmic conjunction. Before the concert, Martí Ruiz, the inventor of the clavinimbus, made a short introduction to the conception and functioning of this instrument. Thank you very much to all of you for sharing this inspiring session with us. We wish to see you next May the 12ve for a new and stimulating Encounter in the Space Time.

Nimbus: Ferran Besalduch – Rafael Cañete – Sarah Claman – Bernat Pi

25 Apr
flyer_2016

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS 2016 – ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO 2016 – ENCOUNTERS IN THE SPACE TIME 2016
SISENA ACCIÓ / SEXTA ACCIÓN / SIXTH ACTION

NIMBUS: FERRAN BESALDUCH – RAFAEL CAÑETE – SARAH CLAMAN – BERNAT PI

dijous 28 d’abril a les 20h / jueves 28 de abril a las 20h / Thursday, April the 28th – 20h
Seu de GTS c/ Igualada, 10 – Gràcia – Barcelona

Nimbus
El Clavinimbus és un prototip d’instrument dissenyat pel Taller d’Escultura Sonora Baschet coordinat per en Martí Ruiz. Es basa en un sistema de piano que enlloc de cordes percuteix diapasons afinats, amplificat per inflables que, modificant-ne la pressió, permeten variacions dinàmiques del so. Quatre músics s’aproparan al Clavinimbus com si fos una bèstia desconeguda i realitzaran una cerimonia d’improvisació al seu voltant. Amb una llarga carrera entre la música moderna i clàssica/contemporània, el saxofonista badaloní Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), s’ha especialitzat en els extrems del saxo, baix i sopranino, en la música experimental i la improvisació lliure. Rafael Cañete és músic i artista sonor. Ha treballat en músiques experimentals (Perifèria), improvisació amb visuals (Micromunditos) i música tradicional balinesa (Penempaan Guntur). La violinista Sarah Claman (Nova Zelanda) ha treballat per les orquestres National Youth Orchestra (Nova Zelanda), Southern Sinfonia (UK) i la Barcelona Filharmonia (Catalunya). Forma part del quartet de corda Moana, el duet de música contemporània/experimental Claudàtor i col·labora amb músics i artistes d’altres disciplines, sobretot la dansa. El pianista Bernat Pi practica la seva vessant més experimental amb el grup Perifèria. Nimbus serà, més que un concert, una cacera ritual.

Nimbus
El Clavinimbus es un prototipo de instrumento diseñado por el Taller de Escultura Sonora Baschet coordinado por Martí Ruiz. Se basa en un sistema de piano que en vez de cuerdas percute diapasones afinados, amplificado por hinchables que, modificando su presión, permiten variaciones dinámicas del sonido. Cuatro músicos se acercarán al Clavinimbus como si fuese una bestia desconocida y realizarán una ceremonia de improvisación a su alrededor. Con una larga carrera entre la música moderna y clásica/contemporánea, el saxofonista badalonés Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), se ha especializado en los extremos del saxo, bajo y sopranino, en la música experimental y la improvisación libre. Rafael Cañete es músico y artista sonoro. Ha trabajado en músicas experimentales (Perifèria), improvisación con visuales (Micromunditos) y música tradicional de Bali (Penempaan Guntur). La violinista Sarah Claman (Nueva Zelanda) ha trabajado para las orquestas National Youth Orchestra (Nueva Zelanda), Southern Sinfonia (UK) y la Barcelona Filharmonia (Cataluña). Forma parte del cuarteto de cuerda Moana, el dueto de música contemporánea/experimental Claudàtor y colabora con músicos y artistas de otras disciplinas, sobretodo la danza. El pianista Bernat Pi practica su vertiente más experimental con el grupo Perifèria. Nimbus será, más que un concierto, una cacería ritual.

Nimbus
The Clavinimbus is a prototype of an instrument designed by the Baschet Sound Sculpture Workshop coordinated by Martí Ruiz. It is based upon a piano system that strikes tuning forks instead of strings. The sound is amplified by means of inflatable balloons which, by modifying their pressure, produce dynamic changes of sound. Four musicians will approach the Clavinimbus as if it was an unknown wild beast and will perform an improvisation ceremony around it. With a long career between modern and classical/contemporary music, the sax player from Badalona Ferran Besalduch (Freenetics, Malaclypse sax quartet), has specialised him-self in the sax extremes, bass and sopranino, in experimental music and free improvisation. Rafael Cañete is a musician and sound artist. He has been working in experimental music (Perifèria), improvisation with visuals (Micromuinditos) and traditional music from Bali (Penempaan Guntur). Violinist Sarah Claman (New Zeland) has played for the National Youth Orchestra (New Zeland), the Southern Sinfonia (UK) and the Barcelona Filharmonia (Catalonia). She plays with the Moana String Quartet, the contemporary/experimental music duet Claudàtor as well as with other musicians and artists from other disciplines, particularly dancers. Pianist Bernat Pi explores the most experimental aspect of his music with Perifèria. More than a concert, Nimbus will be a ritual hunting.