Tag Archives: Raül Pratginestós

Presentació i audició / Presentación y audición / Presentation and Hearing

23 Nov
divendres 1 de desembre / viernes 1 diciembre / Friday December 1st
Presentació i audició d’ ANM034 Oscar Abril Ascaso + Sedcontra LP
Presentación y audición de ANM034 Oscar Abril Ascaso + Sedcontra LP
Presentation and Hearing of ANM034 Oscar Abril Ascaso + Sedcontra LP

 

Seu de GTS
Igualada, 10
Gràcia
Obrim portes 19:30h
Comencem 20:00h puntual
Abrimos puertas 19:30h
Empezamos 20:00h puntual
Doors open 7:30pm
Starts at 8:00pm
entrada lliure / entrada libre / free entry
aforament limitat / aforo limitado / limited capacity

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)

El proper divendres 1 de Desembre es farà una presentació i audició del disc a la seu de Gràcia Territori Sonor.
Amb la participació i intervencions a carrec d’Oscar Abril Ascaso i Sedcontra, Arnau Sala Saez, Víctor Nubla (músic i escriptor), Jaime Gonzalo (periodista musical) i Raül Pratginestós (DJ Zero).

Per primera vegada es publica un LP amb gravacions del projecte industrial Oscar Abril Ascaso + Sedcontra, el qual va operar entre els anys 1990 i 1996 a l’àrea de Barcelona. Un esdeveniment excepcional tenint en compte el maleïdisme que sempre els va perseguir, i el fet de que, després d’editar el seu primer i únic caset, decidissin no publicar res més i convertir el seu programa setmanal a l’emisora Ràdio Pica en el mitjà exclusiu per la difusió dels seus treballs sonors. Poc donats a les aparicions en públic, els seus concerts, amb un fort component performatiu, es van caracteritzar per l’agressió sònica, l’estropici, el perill i el desastre escènics. Els deu talls de l’àlbum, gravacions recuperades gràcies a una veritable feina d’arqueologia sonora, representen el modus operandi personal, lliure i sense prejudicis del grup, en el qual confluïen l’industrialisme lo-fi, la música concreta, el loopisme impenitent, la manipulació de cintes, l’apropiacionisme sonor i l’esperit nihilista.

 

CASTELLANO

El próximo viernes 1 de diciembre tendrá lugar la presentación/audición del disco en la sede de Gràcia Territori Sonor (C/ Igualada 10). Con la participación e intervenciones de Oscar Abril Ascaso y Sedcontra, Arnau Sala Saez, Víctor Nubla (músico y escritor), Jaime Gonzalo (periodista musical) y Raül Pratginestós (DJ Zero).

Por primera vez se publica un LP con grabaciones del proyecto industrial Oscar Abril Ascaso + Sedcontra que operó entre 1990 y 1996 en el área de Barcelona. Un acontecimiento excepcional teniendo en cuenta el malditismo que siempre les persiguió, y el hecho de que, después de editar una primera y única casete, decidieran no publicar nada más y convertir su programa semanal en la emisora Ràdio Pica en el medio exclusivo de difusión de sus trabajos sonoros. Poco dados a las apariciones públicas, sus conciertos, con un fuerte componente performático, se caracterizaron por la agresión sónica, el estropicio, la peligrosidad y el desastre escénicos. Los diez cortes del álbum, grabaciones recuperadas gracias a un verdadero trabajo de arqueología sonora, son representativos del personal, libre y desprejuiciado modus operandi de la banda, en el que confluían industrialismo lo-fi, música concreta, loopismo impenitente, manipulación de cintas, apropiacionismo sonoro y espíritu nihilista.

 

ENGLISH

This upcoming Friday December 1st there will be a presentation and audition of the record at the Gràcia Territori Sonor headquarters. With the participation and interventions by Oscar Abril Ascaso and Sedcontra, Arnau Sala Saez, Víctor Nubla (musician and writer), Jaime Gonzalo (musical journalist) and Raül Pratginestós (aka DJ Zero).

An LP with recordings by the self-defined industrial project Oscar Abril Ascaso + Sedcontra is finally available. The group operated between 1990 and 1996 in Barcelona. An exceptional event considering how damned this project was from the start. Considering the fact that, after releasing their one and only cassette they decided not to publish anything else and making their weekly Radio Show at Ràdio Pica into their exclusive medium of diffusion for all of their sound works. Even though they were reluctant to appear in public, their shows —being strongly performatic — were characterized by sonic aggression, battering, danger and scenic disaster. The ten cuts in this album are comprised of recordings that have been recovered thanks to a deep work of sonic archeology. They are representative of the personal, free and unbiased modus operandi of the band, in which lo-fi industrialism, musique concrète, unrepentant loop-ism, tape manipulation, sonic appropriationism and a nihilistic spirit came together.

sobre / about OSCAR ABRIL ASCASO + SEDCONTRA & ANÒMIA label
listen