Tag Archives: Rosalind Hall

RESUM SEGONA SETMANA

21 Oct
Rosalind Hall, Montse Colomé i Joan Vinuesa

Rosalind Hall, Montse Colomé i Joan Vinuesa

CATALÀ

Els seguidors del LEM coneixieu bé les mítiques Impronits que durant molts anys van proposar laboratoris en directe d’improvisació sonora i també de músics i ballarins. Algun poeta es va colar també en aquells programes. En 2014 haviem decidit donar aquest caire multidisciplinar a totes les nits del cicle, que ha passat a anomenar-se Encontres en l’Espai-Temps. La primer experiència va tenir lloc el passat divendres 17 d’octubre i va ser un èxit (artístic i de públic). El saxo manipulat de Rosalind Hall, les paraules de Joan Vinuesa i el moviment de Montse Colomé van projectar-nos cap a un estat hipnagògic en el qual el temps se ralentia o accelerava segons tal com els artistes ens introduien en el seu somni despert o entraven dins els nostres pensaments. Una reveladora i màgica experiència. El mateix dia, vam inaugurar l’exposició de Nomdenoia (Pau Badia), responsable enguany de la imatge del LEM; i dos dies després vem retrobar Badia, aquest cop armat amb les paraules i el clarinet, amb Rosalind Hall de nou i Marco Bellonzi. Tots tres van oficiar l’Àgape a la Casa Almirall. Gran èxit de públic, un cop més, per una cerimònia a estones fosca, a estones lluminosa, de videos inquietants i ironies subtils i no tan subtils sobre la ciutat i l’abandonament, i sempre menjable. En dos dies, el LEM va aplegar música, poesia, dansa, arts plàstiques i cuina, en felices coincidències espaitemporals. Així s’explica en el LEM el concepte de multidisciplinarietat.

221_1er Encontre Espai-Temps_Joan Vinuesa_Rosalind Hall_Montse Colome_r

Pau Badia alias Nomdenoia

CASTELLANO

Los seguidores del LEM conocen bien las míticas Impronits (literalmente “Impronoches”) que durante muchos años propusieron laboratorios en directo de improvisación sonora y también de músicos y bailarines. Algún poeta se coló también en aquellos programas. En 2014 habíamos decidio dar este aire multidisciplinar a todas las noches del ciclo, que han pasado a llamarse Encontres en l’Espai-Temps (Encuentros en el Espacio-Tiempo). La primera de estas experiencias tuvo lugar el pasado viernes 17 de octubre y fue un éxtio (artístico y de público). El saxo manipulado de Rosalind Hall, las palabras de Joan Vinuesa y el movimiento de Montse Colomé nos proyectaron hacia un estado hipnagógico en el que el tiempo se ralentizaba o aceleraba según los artistas nos arrastraban a su sueño despierto o se metían en nuestros pensamientos. Una reveladora y mágica experiencia. Ese mismo dia habíamos inaugurado la exposición de Nomdenoia (Pau Badia), responsable este año de la imagen del LEM; y dos días más tarde nos reencontramos con Badia, esta vez armado con las palabras y un clarinete, con Rosalind Hall de nuevo y con Marco Bellonzi. Los tres oficiaron el Àgape en Casa Almirall. Gran éxito de público, una vez más, para una ceremonia, a ratos oscura, a ratos luminosa, de videos inquietantes e ironías sutiles y no tan sutiles sobre la ciudad y el abandono; y siempre comestible. En dos días, el LEM congregó música, poesía, danza, artes plásticas y cocina en felices coincidencias espacio-temporales. Así se explica en el LEM el concepto de multidisciplinariedad.

5qC55bHWy_Gm4BK9fl5477FuWmve4Qio7lUFNETM1Ms

ENGLISH

LEM followers know well the legendary Impronits (literaly, “Impronights”) that for a long time proposed a live lab of sonic improvisation where musicians and dancers also met. Some poets also sneaked in those nites. In 2014 we decided to give this cross-disciplinary sense to the whole series, so they turned onto Encontres en l’Espai-Temps (Space-Time Encounters). First of this experiences took place las friday october 17th and was a big succes (in artistic and audience terms). The manipulated sax of Rosalind Hall, the words of Joan Vinuesa and the body movements of Montse Colomé throwed us all to an hipnagogic state of mind where time slowed down or speeded up following the artists in their awake dreams or when they went into our toughts. A magic and revealing experience. That same friday we opened the exposition on the work of Nomdenoia (Pau Badia), responsible this year of LEM’s image; and two days after we met Badia again, this time armed with words and a clarinet, with Rosalind Hall again and Marco Bellonzi. They three officiate the Àgape at Casa Almirall. Another great succes for a ceremony, some times dark, some times gleaming, of disturbing videos and subtle (and not so subtle) ironys about the city and the desertion; but edible the whole time. In two days, LEM brought together music, dance, arts and cooking in happy space-time coincidences. This is how LEM explains the cross-disciplinary concept.

Rosalind Hall, Pau Badia i Marco Bellonzi

Rosalind Hall, Pau Badia i Marco Bellonzi

LEM 2014: SEGONA SETMANA / SEGUNDA SEMANA / SECOND WEEK

14 Oct

2014-06-12 obrirull

NOMDENOIA
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Divendres 17 d’octubre, 19 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Entrada lliure – aforament limitat / Entrada libre – aforo limitado / free entry – limited capacity

El treball gràfic de Pau Badia sota l’àlies de Nomdenoia és solament una de les facetes d’aquest artista polifacètic, arquitecte, clarinetista de l’orquestra Canvis Vells i malabarista de les paraules. En les seves vinyetes, que són instantanis esclats de sentit, el talent de Pau Badia ens mostra el món d’una manera tan evident com inesperada. Cada imatge de Nomdenoia es forma en el moment que un element qualsevol de la realitat quotidiana esdevé un dilema imprevist que atorga un nou sentit emocional a allò que inicialment es representava. La seva obra gràfica és un infalible exercici d’imaginació analògica i un feliç encontre entre el subconscient i l’aparent tangibilitat de les coses i les idees. Nomdenoia és aquest any responsable de la imatge gràfica del LEM.


 

El trabajo gráfico de Pau Badia bajo, alias Nomdenoia, es solo una de las facetas de este artista polifacético, arquitecto, clarinetista de la orquesta Canvis Vells y malabarista de las palabras. En sus viñetas, que son instantáneos estallidos de sentido, el talento de Pau Badia nos muestra el mundo de una manera tan evidente como inesperada. Cada imagen de Nomdenoia se forma en el momento que un elemento cualquiera de la realidad cotidiana se convierte en un dilema imprevisto que otorga un nuevo sentido emocional a lo que inicialmente se representaba. Su obra gráfica es un infalible ejercicio de imaginación analógica y un feliz encuentro entre el subconsciente y la aparente tangibilidad de las cosas y las ideas. Nomdenoia es este año responsable de la imagen gráfica del LEM.


The graphic work of Pau Badia under the alias Nomdenoia is just one of this multidimensional artist’s facets, he’s also an architect, the clarinetist of Canvis Vells and a juggler of words. In his vignettes- which are sudden explosions of sense- Pau Badia’s talent show us the world in a way that is both evident and unexpected. Each Nomdenoia image is formed the moment that an element of everyday life is transformed into an unpredictable dilemma that provides a new emotional sense to what was originally represented. His graphic oeuvre is an infallible exercise of analogic imagination and the happy encounter between the subconscious and the apparent tangibility of things and ideas. Nomdenoia is behind this year’s LEM graphic art.

 

 

encontres01_e

ROSALIND HALL + MONTSE COLOMÉ + JOAN VINUESA
1er ENCONTRE ESPAI-TEMPS
Divendres 17 d’octubre, 20 h
Seu de GTS
Igualada, 10
Taquilla inversa – aforament limitat / Taquilla inversa – aforo limitado / Donations collection at the end of the show – limited capacity

Els Encontres en l’Espai-temps són el resultat d’una de les mutacions de què parlàvem en la introducció d’aquest programa. Les Impronits, que van néixer l’any 2008 com a laboratori en directe d’improvisació musical i que en la seva evolució van incorporar també la dansa, han ampliat el camp expressiu: música i dansa es troben amb l’escriptura i la veu en clau de creació instantània. Per començar el cicle, s’enfrontaran al misteri del temps i l’espai (oberts) la coreògrafa i ballarina Montse Colomé, que és algú que veu on tots creiem que no es veu res, la saxofonista i performer Rosalind Hall, convidada del LEM aquest any i que pot interpelar l’instrument amb llenguatges veritablement propis, i el pintor, escriptor i disident de la poesia, enamorat de la imaginació,Joan Vinuesa. Valor afegit: improvisaran plegats. Oportunitat: única.


Los “Encuentros en el Espacio-Tiempo” son el resultado de una de las mutaciones de que hablábamos en la introducción de este programa. Las Impronits, que nacieron en 2008 como laboratorio en directo de improvisación musical y que en su evolución incorporaron también la danza, han ampliado el campo expresivo: música y danza se encuentran con la escritura y la voz en clave de creación instantánea. Para empezar el ciclo, se enfrentarán al misterio del tiempo y el espacio (abiertos) la coreógrafa y bailarina Montse Colomé, que es alguien que ve donde todos creemos que no se ve nada, la saxofonista y performer Rosalind Hall, invitada del LEM este año y que puede interpelar el instrumento con lenguajes verdaderamente propios, y el pintor, escritor y disidente de la poesía, enamorado de la imaginación, Joan Vinuesa. Valor añadido: improvisarán juntos. Oportunidad: única.


 

The Space-Time Meetings are the outcome of the mutations we were talking about in the introduction of this programme. The Impronits, which were born in 2008 as a live laboratory of musical improvisation and which evolved to eventually include dance, have expanded its expressive field: music and dance will meet with writing and voice in a context of instantaneous creation.
To start this cycle the choreographer and dancer Montse Colomé– whom is someone that sees where everyone else cannot see anything-, the saxophonist and performer Rosalind Hall, invited to LEM this year and that questions her instrument with truly unique languages and the painter, writer and disident poet, enamoured of imagination, Joan Vinuesa, will confront the mystery of time and space (open). Added value: they’ll improvise together. Oportunity: unique.

 

agape_2014

 

ÀGAPE
Diumenge 19 d’octubre, 13 h
Casa Almirall
c/ Joaquín Costa, 33
Entrada lliure

MÉS INFO / MÁS INFO / MORE INFO

 

La celebració dels sentits té alguns moments àlgids en el LEM i un d’ells és Àgape: el ritual de la cuina, la música, les paraules i les imatges es produirà de forma efectiva a la Casa Almirall, aquest cop de la mà de Marco Bellonzi, un dels fundadors del projecte GulaLab que investiga les relacions entre l’art, la ciència i la gastronomia i que desenvolupa diversos projectes d’intel·ligència artificial en el camp de la cuina, Pau Badia, al qual ja hem definit com a artista polifacètic i la nostra convidada australiana, Rosalind Hall. Han estat treballant unes quantes setmanes per determinar els elements que intervindran en el ritual i que no solament veurem i escoltarem sinó que també ens menjarem en una nodridora cosmologia d’accions i transversions multisensorials, en receptes argumentals i ingredients de les més diverses procedències.


La celebración de los sentidos tiene algunos momentos álgidos en el LEM y uno de ellos es Àgape: el ritual de la cocina, la música, las palabras y las imágenes se producirá de forma efectiva en la Casa Almirall, esta vez de la mano de Marco Bellonzi, uno de los fundadores del proyecto Gulalab que investiga las relaciones entre el arte, la ciencia y la gastronomía y que desarrolla diversos proyectos de inteligencia artificial en el campo de la cocina, Pau Badia, al que ya hemos definido como artista polifacético y nuestra invitada australiana, Rosalind Hall. Han estado trabajando varias semanas para determinar los elementos que intervendrán en el ritual y que no solo veremos y escucharemos sino que también nos comeremos en una nutritiva cosmología de acciones y transversiones multisensoriales, en recetas argumentales e ingredientes de las más diversas procedencias.


At LEM the celebration of the senses reaches its greates height Àgape: the ritual of cuisine, music, words and images that takes place at Casa Almirall, this time at the hand of Marco Bellonzi, one of the founders of the GulaLab project which investigates the relations between art, science and gastronomy which develops several projects of artifitial intelligence in the field of cuisine. Joining him is Pau Badia, whom we’ve already described as a multifaceted artista and our australian guest Rosalind Hall. They’ve been working together for several weeks to determine the elements that will intervene in the ritual and that we’ll not only see and hear but also taste in a nutritious cosmology of actions and multisensorial transversions, in argumental recipes and ingredients of diverse origin.

 

 

LEM 2014 !!!

2 Oct
 

 LEM 2014

© nomdenoia

© nomdenoia

PROGRAMA COMPLET PUBLICAT

CLIC A LA BARRA DE MENÚ = LEM 2014

PROGRAMA COMPLETO PUBLICADO

CLIC EN LA BARRA DE MENÚ = LEM 2014

FULL PROGRAMME ANNOUNCED

CLICK ON THE MENU BAR = LEM 2014