Tag Archives: taller

Síntesi Sonora / Síntesis Sonora / Sonic Synthesis

21 Jun
GRÀCIA TERRITORI SONOR 
&
PRESENTEN / PRESENTAN / PRESENTS
TALLER: SÍNTESI SONORA. LES POSSIBILITATS DE CREACIÓ SONORA QUE ENS OFEREIXEN ELS SINTETITZADORS
TALLER: SÍNTESIS SONORA. LAS POSIBILIDADES DE CREACIÓN SONORA QUE NOS OFRECEN LOS SINTETIZADORES
WORKSHOP: SONIC SYNTHESIS. THE POSSIBILITIES OF SONIC CREATION OFFERED BY SYNTHESIZERS

by ALEX BRINKEN (Beatlabs Academy)

 

DESCOBREIX COM CREAR SONS DES DE ZERO AMB UN SINTETITZADOR
DESCUBRE CÓMO CREAR SONIDOS DESDE CERO CON UN SINTETIZADOR
FIND OUT HOW TO CREATE SOUNDS FROM ZERO WITH A SYNTHESIZER

 

DISSABTE 21 DE JULIOL DE 11 A 20H / SÁBADO 21 DE JULIO DE 11 A 20H / SATURDAY, JULY THE 21ST FROM 11 AM TO 8 PM
SEU DE GTS (C/ IGUALADA, 10 – GRÀCIA – BARCELONA)
INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN / INSCRIPTION FEE 60 €
*Places limitades a 10 persones, per ordre estricte d’inscripció / *Plazas limitadas a 10 personas, por estricto orden de inscripción / *Limited applications to 10 people, in strict order of inscription
*Si teniu portàtil, convé instal·lar el Native Instruments Massive per a poder operar durant l’explicació / *Si tenéis portátil, conviene instalar el Native Instruments Massive para poder operar durante la explicación / *If you have a laptop, it would be useful to install Native Instruments Massive in order to operate during the explanation
aquí / here: produccio@gracia-territori.cominfo@gracia-territori.com  tel / phone: 93 250 35 47

Síntesi sonora

Existeix una multitud de tècniques per a aconseguir crear so des de zero: síntesi sostractiva, additiva, FM, Wave, Table, granular….
Programar correctament un sintetitzador ens ofereix la possibilitat de poder crear una gran varietat de sons, tan “reals” com abstractes que podrem utilitzar en les nostres produccions.
Farem servir el NI Massive per a aquest taller degut a la seva capacitat semi modular, que ens permet d’obtenir un ampli rang de “ruteig” del senyal per a aconseguir timbres complexes.
Tractarem el procés de generació i modulació dels sons, els tipus de síntesi existents, oscil·ladors, control de voltatge, envoltants, LFO, Sample & Hold, key tracking, FX.
Alex Brinken – Beatlabs Academy
Productor i enginyer de so canari instal·lat a Barcelona des de 2001, Brinken ha estat professor dels curs de música electrònica del SAE Institute durant 7 anys. El 2008 crea el concepte Beatlabs, que obre oficialment com a acadèmia a Barcelona el 2014. En menys de 4 anys, Beatlabs s’ha convertit en referent d’ensenyament personalitzat i de qualitat en l’àmbit de la producció musical, amb un mètode dinàmic i molt pràctic. + info

Síntesis sonora
Existen multitud de técnicas para conseguir crear sonido desde cero: síntesis substractiva, aditiva, FM, Wave, Table, granular….
Programar correctamente un sintetizador nos brinda la posibilidad de poder crear una gran variedad de sonidos, tanto “reales” como abstractos que podremos usar en nuestras producciones.
Usaremos el NI Massive para este taller debido a su capacidad semi modular, que nos permite obtener un amplio rango de ruteo de la señal para conseguir timbres complejos.
Trataremos el proceso de generación y modulación de los sonidos, los tipos de síntesis existentes, osciladores, control de voltaje, envolventes, LFO, Sample & Hold, key tracking, FX.
Alex Brinken Beatlabs Academy
Productor e ingeniero de sonido canario afincado en Barcelona desde 2001, Brinken ha sido profesor del curso de música electrónica del SAE Institute durante 7 años. En 2008 crea el concepto Beatlabs, que abre oficialmente cómo academia en Barcelona en 2014. En menos de 4 años Beatlabs se ha convertido en referente de enseñanza personalizada y de calidad en el ámbito de la producción musical, con un método dinámico y muy práctico. + info

Sonic Synthesis
There exists a number of techniques to reach the creation of sound from zero: synthesis by subtraction, addition, FM, Wave, Table, granular….
The correct programming of a synthesizer allows the possibility of creating a great variety of sounds, both “real” and abstract, which we can then use in our productions.
We will use the NI Massive for this workshop owing to its semi modular ability which allows the obtaining of a wide routing range of the signal for the production of complex timbres.
We will address sonic generation and modulation as well as the types of existing synthesis, oscillators, voltage control, envelopes, LFO, Sample & Hold, key tracking, FX.
Alex Brinken – Beatlabs Academy
Settled in Barcelona since 2001, producer and sound engineer from Canary Islands, Alex Brinken has been the professor in charge of the electronic music course at the SAE Institute for 7 years. In 2008, he created the Beatlabs concept, which officially opened as an academy in Barcelona in 2014. In less than 4 years, Beatlabs has become a model in customized, high-quality training in the field of music production, with a dynamic and practical method. + info

 

 

organitza
amb el suport de

i la col·laboració de
amb el distintiu

EFFE LABEL

 

Advertisements

Gramofonia / Gramofonía / Gramophony

20 Jun
GRÀCIA TERRITORI SONOR
PRESENTA / PRESENTS
XERRADA-TALLER: REFLEXIONS, DESCOBRIMENTS I ENTRETENIMENTS AMB DISCS DE VINIL
CHARLA-TALLER: REFLEXIONES, DESCUBRIMIENTOS Y ENTRETENIMIENTOS CON DISCOS DE VINILO
WORKSHOP-TALK: REFLEXIONS, DISCOVERIES AND ENTERTAINMENTS WITH VINYL RECORDS

by ANKI TONER

 

DESCOBREIX COM ES PODEN FER JOCS AMB DISCS I DISCS AMB JOCS
DESCUBRE CÓMO SE PUEDEN HACER JUEGOS CON DISCOS Y DISCOS CON JUEGOS
FIND OUT HOW TO MAKE GAMES WITH RECORDS AND RECORDS WITH GAMES

 

DIVENDRES 13 DE JULIOL DE 19 A 21H / VIERNES 13 DE JULIO DE 19 A 21H / FRIDAY, JULY THE 13TH FROM 7 TO 9 PM
SEU DE GTS (C/ IGUALADA, 10 – GRÀCIA – BARCELONA)
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA + Taquilla inversa / INSCRIPCIÓN GRATUITA + Taquilla inversa / FREE REGISTRATION + Free donations
*Places limitades a 20 persones, per ordre estricte d’inscripció / *Plazas limitadas a 20 personas, por estricto orden de inscripción / *Limited to 20 people, in strict order of registration
aquí / here: produccio@gracia-territori.cominfo@gracia-territori.com  tel / phone: 93 250 35 47

 

Gramofonia

Si la fonografia és la ciència o estudi del so enregistrat, la gramofonia és la ciència o estudi dels aparells, suports i formats en els que s’enregistra el so, i la fascinació que exerceixen sobre nosaltres.
En aquesta xerrada-taller parlarem de discs. Què són, com funcionen i quines coses extraordinàries es poden fer amb ells. Reflexionarem sobre com és possible que els discs acabin sobrevivint al format que els havia substituït (en aquest cas, el CD), essent un dels únics formats tecnològics en aconseguir una cosa semblant.
Per això, explorarem aspectes relativament desconeguts dels discs, i farem coses que ningú creuria que es pogués fer amb ells. Analitzarem diferents formats de discs i solcs, les seves possibilitats creatives i també els seus aspectes lúdics.
Per acabar, estudiarem diversos tipus de tocadiscs que funcionen sense electricitat i en fabricarem un.

Anki Toner

Anki Toner (Barcelona, 1964) és músic, col·leccionista i estudiós de temes diversos relacionats amb el fet sonor. Com a músic destaca la seva participació a Superelvis (1986-1998) i Ankitoner Metamars (2006-2009).  Actualment treballa com a File Under Toner (projecte amb el que explora els límits de la raó en música) o sota el seu propi nom en la seva faceta de cantant i harmonicista. Des de 1998 dirigeix Hazard Records, segell discogràfic dedicat exclusivament a l’edició d’obres de domini públic. En les seves estones lliures col·lecciona i de vegades dissenya jocs de taula. Ha realitzat una sèrie d’exposicions i xerrades sobre la relació entre dics i jocs. + info

Gramofonía

Si la fonografía es la ciencia o estudio del sonido grabado, la gramofonía es la ciencia o estudio de los aparatos, soportes y formatos en los que se graba el sonido, y la fascinación que ejercen sobre nosotros.
En esta charla-taller hablaremos de discos. Qué son, cómo funcionan y qué cosas extraordinarias se puede hacer con ellos. Reflexionaremos sobre cómo es posible que los discos vayan a acabar sobreviviendo al formato que les había sustituido (en este caso, el CD), siendo uno de los únicos formatos tecnológicos en conseguir algo así.
Para ello exploraremos aspectos relativamente desconocidos de los discos, y haremos cosas que nadie creería que se pueda hacer con ellos. Analizaremos distintos formatos de discos y surcos, sus posibilidades creativas y también sus aspectos lúdicos.
Para terminar, estudiaremos diversos tipos de tocadiscos que funcionan sin electricidad y fabricaremos uno de ellos.

Anki Toner

Anki Toner (Barcelona, 1964) es músico, comentarista, coleccionista y estudioso de temas diversos relacionados con el hecho sonoro. Como músico destaca su participación en Superelvis (1986-1998) y Ankitoner Metamars (2006-2009).  Actualmente trabaja como File Under Toner (proyecto con el que explora los límites de la razón en música) o bajo su propio nombre en su faceta de cantante y armonicista. Desde 1998 dirige Hazard Records, sello discográfico dedicado exclusivamente a la edición de obras de dominio público. En sus ratos libres colecciona y a veces diseña juegos de mesa. Ha realizado una serie de exposiciones y charlas sobre la relación entre discos y juegos. + info

Gramophony

If phonography is the science or study of recorded sound, gramophony is the science or study of devices, mediums and formats in which the sound is recorded as well as of the fascination they exert on us.
In this workshop-talk, we will discuss about records. What are they, how the work and which extraordinary things can be done with them. We will think about how is it possible that records will end up by outlasting the format that had replaced them (Cd in this case), being one of the sole technological formats having achieved such a thing.
We will explore certain relatively unknown aspects of records and we will do things that no one would believe they could be done with them. We will analyse the different format of records and grooves, their creative possibilities and their ludic aspects.
Finally, we will study the different types of record players working without electricity and we will build one of them.

Anki Toner

Anki Toner (Barcelona, 1964) is musician, collector and studious of diverse topics related to the sounding fact. As a musician, we can highlight his participation in Superelvis (1986-1998) and Ankitoner Metamars (2006-2009).  He is currently working as File Under Toner (a project that explores the limits of reason in music) or under his own name as singer and harmonica player. Since 1998, he heads Hazard Records, a record label exclusively devoted to the editing of public domain works. In his free time, he collects, and sometimes designs, board games. He has made a series of exhibitions and talks on the relationship between games and records.  + info

 

 

organitza
amb el suport de

i la col·laboració de
amb el distintiu

EFFE LABEL

 

TALLER / WORKSHOP

31 Jul

CONVOCATÒRIA – TALLER

El gran joc de la deriva sonora

Introducció als Elements Essencials de la Lliure Improvisació Musical

Taller impartit per Josep Lluís Galiana

Centre Cívic La Sedeta, 6-7 d’Octubre de 2017

Organitza: Gràcia Territori Sonor

Inscripció gratuïta

Dins el LEM 2017 es realitzarà un taller-concert d’improvisació lliure a càrrec del reconegut saxofonista valencià Josep Lluís Galiana, dirigit a músics professionals i estudiants avançats i altres artistes creadors procedents de les arts escèniques que vulguin aprofundir els seus coneixements en el camp de la lliure improvisació sonora. Es treballarà el desenvolupament de la creativitat i l’expressivitat i la manifestació de les nostres emocions, sensibilitat i intuïció mitjançant la creació de situacions sonores improvisades.
El format serà el de taller de 8 hores + 2 hores d’assaig:
– divendres 6 d’octubre 18:00 – 21:30
– dissabte 7 d’octubre 10:00 – 19:00
– concert públic dels participants la nit del mateix dia 7
– i també un concert d’improvisació a càrrec dels percussionistes Lê Quan Ninh i Núria Andorrà
Interessats:
Envieu un mail a produccio@gracia-territori.com
o truqueu al 93 250 3547
Adjunteu un breu CV
Encara que serà inevitable limitar el nombre de participants a un màxim de 25 per raons d’espai, la tria prèvia la farà J.L. Galiana a partir de la constitució instrumental del grup.

CONVOCATORIA – TALLER

El gran juego de la deriva sonora

Introducción a los Elementos Esenciales de la Libre Improvisación Musical

Taller impartido por Josep Lluís Galiana

Centre Cívic La Sedeta, 6-7 de Octubre de 2017

Organiza: Gràcia Territori Sonor

Inscripción gratuita

Dentro del LEM 2017 se realizará un taller-concierto de improvisación libre a cargo del reconocido saxofonista valenciano Josep Lluís Galiana, dirigido a músicos profesionales y estudiantes avanzados y otros artistas procedentes de las artes escénicas que quieran profundizar sus conocimientos en el campo de la libre improvisación sonora. Se trabajará el desarrollo de la creatividad y la expresividad y la manifestación de nuestras emociones, sensibilidad e intuición mediante la creación de situaciones sonoras improvisadas.
El formato será el de taller de 8 horas + 2 horas de ensayo:
– viernes 6 de octubre 18:00 – 21:30
– sábado 7 de octubre 10:00 – 19:00
– concierto público de los participantes la noche del mismo día 7
– y también un concierto de improvisación a cargo de los percusionistas Lê Quan Ninh y Núria Andorrà
Interesados:
Enviad un mail a produccio@gracia-territori.com
o llamad al 93 250 3547
Adjuntar un breve CV
Aunque será inevitable limitar el número de participantes a un máximo de 25 por razones de espacio, la selección la hará J.L. Galiana a partir de la constitución instrumental del grupo.

OPEN CALL – WORKSHOP

The great game of the sound drift

Introduction to the Essentials of Free Music Improvisation

Workshop imparted by Josep Lluís Galiana

Centre Cívic La Sedeta 6th-7th October 2017

Organized by Gràcia Territori Sonor

Free registration

A free improvisation workshop-concert imparted by the acknowledged saxophonist Josep Lluís Galiana will be held within the LEM 2017. It is addressed to professional musicians and advanced students as well as to other artists working on stage arts willing to deepen their knowledge in the field of sound free improvisation. We will work on creativity and expressivity development and the manifestation of our emotions, sensitivity and intuition through the creation of improvised sound situations.
The format will be an 8 hours workshop + 2 hours rehearsal:
– Friday 6th October 18:00 – 21:30
– Saturday 7th October 10:00 – 19:00
– Public concert of the participants on the evening of the 7th
– and also an improvisation concert by percussionists Lê Quan Ninh and Núria Andorrà.
If you are interested:
Write an e-mail to produccio@gracia-territori.com
Or call to the 93 250 3547
Send a short CV
Although it will be necessary to limit the number of attendants to 25 for space reasons, JL Galiana will make the selection on the basis of the instrumental composition of the group.

TALLER / WORKSHOP

14 Jun

TOTA LA INFORMACIÓ FENT CLIC AQUÍ

TOTA LA INFORMACIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ

FULL INFORMATION BY CLICKING HERE

Theremin

TALLER / WORKSHOP

1 Jun

TOTA LA INFORMACIÓ FENT CLIC AQUÍ

TOTA LA INFORMACIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ

FULL INFORMATION BY CLICKING HERE

 

Baschet @ GTS

25 Jul

El taller de construcció d’instruments Baschet impartit per Martí Ruiz ha estat un èxit!

El divendres 22 de juliol al vespre va estar dedicat a fer un repàs a la vida i obra dels germans Baschet i dels conceptes bàsics d’acústica necessaris per a emprendre la construcció d’un minusculòfon, aquestes escultures sonores de so avellutat i ritmes aeris. El dissabte fou un dia intens dedicat per complet a la construcció de l’instrument: tall del cartró vulcanitzat per a fer el con d’amplificació del so, preparació de la “geniva” de fusta i tall de les barres enroscades metàl·liques que són els elements que vibren en ser percudids, assemblatge d’aquests elements i preparació de les baquetes. Diumenge pel matí va ser el moment d’afinar l’instrument i afegir-hi elements que poguessin proporcionar-li més riquesa tímbrica. Conduïts per Martí Ruiz amb una mena de direcció “sound painting”, els assistents van llençar-se a una sessió d’improvisació polirítmica basada en el gamelan balinès. El resultat el podreu escoltar ben aviat.

Moltes gràcies a tots els assistents per participar i a Martí Ruiz per unes sessions tan motivadores.


El taller de construcción de instrumentos Baschet impartido por Martí Ruiz ha sido un éxito!

El viernes 22 de julio por la tarde estuvo dedicado a hacer un repaso a la vida y obra de los hermanos Baschet y de los conceptos básicos de acústica necesarios para emprender la construcción de un minusculófono, estas esculturas sonoras de sonido aterciopelado y ritmos aéreos. El sábado fue un día intenso dedicado por completo a la construcción del instrumento: corte del cartón vulcanizado para hacer el cono de amplificación del sonido, preparación de la “encía” de madera y corte de las barras enroscadas metálicas que son los elementos que vibran al ser percutidos, ensamblaje de estos elementos y preparación de las baquetas. Domingo por la mañana fue el momento de afinar el instrumento y añadir elementos que pudieran proporcionarle más riqueza tímbrica. Conducidos por Martí Ruiz con una dirección al estilo del “sound painting”, los asistentes se lanzaron a una sesión de improvisación polirrítmica basada en el gamelan balinés. El resultado lo podréis escuchar bien pronto.

Muchas gracias a todos los asistentes por participar y a Martí Ruiz por unas sesiones tan motivadoras.


The instrument-making workshop conducted by Martí Ruiz has been a success!

The afternoon of Friday 22nd July was devoted to review the life and work of the Baschet brothers as well as to the understanding of the basic concepts of acoustics, necessary to the construction of a “minusculophone”, these sound sculptures producing velvet sound and aerial rhythms. Saturday was an intense day of construction of the instrument: hard cardboard preparation for the sound amplification cone, preparation of the wooded “gum” and cutting of the iron bolted bars that are the elements vibrating when tapped, assemblage of these elements and preparation of the drumsticks. On Sunday morning, the instruments were tuned and some elements were added in order to increase their pitch richness.  Directed by Martí Ruiz in a sound painting-like conduction, the attendants launched themselves into a polyrhythm improvisation session based upon the Gameland from Bali. The result will be soon available.

Many thanks to all the attendants as well as to Martí Ruiz for these highly motivational sessions.


GALERIA D’IMATGES
Comença el procès de construcció

Comença el procés de construcció

Moments elèctrics...

Moments elèctrics…

 

...i moments de calma.

…i moments de calma.

Naixement de sis minusculòfons

Naixement de sis minusculòfons

Ajustament i afinació

Ajustament i afinació

...i el taller sona. Polirítmies de diumenge a migdia.

…i el taller sona. Polirítmies de diumenge a migdia.

Martí Ruiz: esperit Baschet

Martí Ruiz: esperit Baschet

Taller d’introducció a la construcció d’instruments / Taller de introducción a la construcción de instrumentos / Workshop – Introduction to instrument making

30 Jun

Construeix i emporta’t el teu instrument!

Construye y llévate tu instrumento!

Create and take your own instrument home!

22-23-24 juliol / julio / july

4portàtils02B

 

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
En aquest taller aprendreu els fonaments d’acústica necessaris i tots els passos a seguir a la pràctica per a la construcció d’un “Minusculòfon”, instrument inventat pels germans Baschet: percussió tonal, modular, personalitzable i portàtil. Us iniciarem en el disseny estructural, visual i sonor -explorant i decidint les propietats tímbriques i tonals- i acabarem fent sonar tots els Minusculòfons, acostant-nos a dinàmiques d’improvisació de grup i de polirrítmies pròpies del Gamelan Balinès.
Els germans Baschet van ser pioners de l’Escultura Sonora. La seva obra, repartida arreu del món, representa una aposta per la interactivitat convidant al públic a deixar de ser públic per prendre la iniciativa i jugar amb els sons, sense cap necessitat d’una formació musical previa. Per a les seves invencions els Baschet van desenvolupar un sistema conceptual per analitzar els components i funcions de tot objecte sonor, i comprendre les relacions entre els materials, les formes i els sons que en resulten. Gràcies a aquest sistema els Baschet van crear més de 500 peces de dimensions i aspectes molt diversos, amb sonoritats que fins aleshores només semblaven possibles electrònicament.
grupbQuan en François Baschet tenia 90 anys conservava la mateixa il·lusió que durant tota la seva vida per engrescar als joves a aprendre i muntar-se els seu propis invents sonors, i la seva tasca ha tingut una continuitat natural en el Taller d’Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona.

baschet11

Organització i desenvolupament del taller
Els assistents aprendran nocions d’acustica aplicada, disseny de l’instrument i realitzarán tots els passos per a la seva construció (tallar, foradar, pulir, enganxar, encofrar i la colada de poliuretà) així com ajustar l’afinació. El taller finalitzarà amb un petit assaig per acostar-nos a dinàmiques d’improvisació de grup i de polirrítmies pròpies del Gamelan Balinès i l’enregistrament d’aquesta improvització.
Divendres 22 de juliol: 18:30h – 21:00h: Presentació, objectius, història i idees dels Baschet, nocions d’acustica aplicada. Disseny previ de l’instrument.
Dissabte 23 de juliol: 11:00h – 14:00h i 15:00h- 18:30h: Disseny previ: preparació del con, barres i altres elements vibrants. Construcció de l’instrument i muntatge. Afinació.
Diumenge 24 de juliol: 12:00h – 14:00h: Acabat de les peces, ajustat d’afinació, joc/assaig, improvisació dirigida (gamelan), enregistrament.
Es lliurarà un certificat d’assistència en acabar el taller.
Obert a tothom, no cal experiència prèvia. Els menors de 14 anys hauràn d’anar acompanyats d’un adult.
Places limitades a 12 persones.
En cas de no assolir un mínim de 6 inscripcions, es suspendrà el taller, es retornarà l’import abonat i s’informarà a aquells que s’hagin inscrit uns dies abans. 
Professor
Martí Ruiz, és investigador i professor de la Facultat de Belles Arts de la UB, doctorat sobre el sistema d’acústica aplicada dels Baschet, coordina les tasques de recerca i innovació del Taller d’Escultura Sonora Baschet. Estableix nombroses col·laboracions per expandir les aplicacions i els contextos en que l’acústica pot oferir noves perspectives sobre l’art i la ciència, ja sigui restaurant originals Baschet, col·laborant amb Nico Roig, explorant el Gamelan indonesi amb el projecte del Museu de la Música, i amb altres projectes sonats com el Ramat Musical o Híbrida, Nen i Cavall.
Inscripcions
TARIFA INSCRIPCIÓ: 55 €
FORMA I TERMINI DE PAGAMENT: per transferència bancària al compte 0049 1806 92 2010633407 (Banc de Santander)
Enviar el comprovant de pagament a
produccio@gracia-territori.com
fins el dilluns 18 de juliol especificant un telèfon de contacte
Per a més informació
Contacteu amb GTS a través de l’adreça
produccio@gracia-territori.com
o bé truqueu al 93 237 37 37

CASTELLANO
En este taller aprenderéis los fundamentos de acústica necesarios y todos los pasos a seguir en la práctica para la construcción de un “Minusculófono”, instrumento inventado por los hermanos Baschet: percusión tonal, modular, personalizable y portátil. Os iniciaremos en el diseño estructural, visual y sonoro -explorando y decidiendo las propiedades tímbricas y tonales- y acabaremos haciendo sonar todos los Minusculófonos, acercándonos a dinámicas de improvisación de grupo y de polirítmias propias del Gamelan de Bali.
Los hermanos Baschet fueron pioneros de la Escultura Sonora. Su obra, repartida por todo el mundo, representa una apuesta por la interactividad invitando al público a dejar de ser público para tomar la iniciativa y jugar con los sonidos, sin ninguna necesidad de una formación musical previa. Para sus invenciones los Baschet desarrollaron un sistema conceptual para analizar los componentes y funciones de todo objeto sonoro, y comprender las relaciones entre los materiales, las formas y los sonidos que  resultan. Gracias a este sistema los Baschet crearon más de 500 piezas de dimensiones y aspectos muy diversos, con sonoridades que hasta entonces sólo parecían posibles electrónicamente.
Cuando François Baschet tenía 90 años conservaba la misma ilusión que durante toda su vida para animar a los jóvenes a aprender y montarse sus propios inventos sonoros, y su tarea ha tenido una continuidad natural en el Taller de Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona.
Organización y desarrollo del taller
Los asistentes aprenderán nociones de acústica aplicada, diseño del instrumento y realizarán  todos los pasos para su construción (cortar, agujerear, pulir, enganchar, encofrar y la colada de poliuretano) así como ajustar la afinación.  El taller finalizará con un pequeño ensayo para acercarnos a dinámicas de improvisación de grupo y de polirítmias propias del Gamelan de Bali y la grabación de esta improvisación.
Viernes 22 de julio:  18:30h – 21:00h: Presentación, objetivos, historia e ideas de los Baschet, nociones de acústica aplicada. Diseño previo del instrumento.
Sábado 23 de julio: 11:00h – 14:00h y 15:00h-  18:30h: Diseño previo: preparación del cono, barras y otros elementos vibrantes. Construcción del instrumento y montaje. Afinación.
Domingo 24 de julio: 12:00h – 14:00h: Acabado de las piezas, ajustado de la afinación, juego/ensayo, improvisación dirigida (gamelan), grabación.
Se entregará un certificado de asistencia al acabar el taller. 
Abierto a todo el mundo, no hace falta experiencia previa.  Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados de un adulto.
Plazas limitadas a 12 personas.
En caso de no lograr un mínimo de 6 inscripciones, se suspenderá el taller, se devolverá el importe abonado  y se informará a aquellos que se hayan inscrito unos días antes.
Profesor
Martí Ruiz, es investigador y profesor de la Facultad de Bellas artes de la UB, doctorado sobre el sistema de acústica aplicada de los Baschet, coordina las tareas de investigación e innovación del Taller de Escultura Sonora Baschet. Establece numerosas colaboraciones para expandir las aplicaciones y los contextos en que la acústica puede ofrecer nuevas perspectivas sobre el arte y la ciencia, ya sea restaurando originales Baschet, colaborando con Nico Roig, explorando el Gamelan indonesio con el proyecto del Museo de la Música, y con otros proyectos importantes como el Rebaño Musical o Híbrida, Niño y Caballo.
Inscripciones
TARIFA DE INSCRIPCIÓN: 55 €
FORMA Y PLAZO DE PAGO: por transferencia bancaria a la cuenta
0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Enviar el comprobante de pago a
produccio@gracia-territori.com
hasta el viernes 14 de julio especificando un teléfono de contacto
Para más información 
Contactad con GTS a través de la dirección
produccio@gracia-territori.com
o bien llamad al 93 237 37 37

ENGLISH
In this workshop you will learn the necessary acoustics foundations, as well as all the practical steps for the making of a “Minusculophon”, an instrument invented by the Baschet brothers: a tonal, modular, portable and user-adjustable percussion instrument. We will introduce you to the structural, visual and sound design – by exploring and deciding the tonal and timbre properties – and we will end by playing all “Minusculophones” together in an approach to group improvisation and Bali Gamelan polyrhythm dynamics.
Baschet brothers were Sound Sculpture pioneers. Their work, spread all over the world, represents a bet for interactivity by inviting the public to ceasing to be public and to take the initiative and play with sounds, without any previous musical training required. In order to make theirs intentions come true, the Baschets developed a conceptual system to analyse the constituents and functions of any sound producing object as well as to understand the relationships between materials, forms and the resulting sounds. Thanks to that system, the Baschets created over 500 pieces of distinct dimensions and shapes, producing sonorities that were previously thought to be possible only by means of electronic devices.
When François Baschet was 90 he kept the same enthusiasm for thrilling youngsters to learn and create their own instruments and his work has had a natural continuity at the Taller d’Escultura Sonora Baschet at the University of Barcelona.
Organization and development of the workshop
The attendants will learn the basic of applied acoustics and instrument design and will perform all the steps for its construction (cutting, piercing, polishing, fastening, planking and the polyurethane casting) as well as the tuning fixing.  The workshop will end with a small rehearsal for group improvisation and Bali Gamelan polyrhythm dynamics as well as the recording of this improvisation.
Friday 22nd July:  18:30h – 21:00h: Presentation, history and Baschet ideas, basics of applied acoustics. Preliminary design of the instrument.
Saturday 23rd July: 11:00h – 14:00h and  15:00h- 18:30h: Preliminary design: preparation of the cone, sticks and other vibrating elements. Instrument construction and assembling. Tuning.
Sunday 24th July: 12:00h – 14:00h: Finishing touch, tuning fitting, playing/rehearsal, conducted improvisation (gamelan), recording.
An attendance certificate will be delivered at the end of te workshop.
Open to all publics, no previous experience is needed. Young people under 14 must be accompanied by an adult.
Capacity restricted to 12 people.
In case of not reaching a minimum of 6 registrations, the workshop would be cancelled, the amount paid would be returned back and those that had registered would be informed some days in advance.
Teacher
Martí Ruiz, is a researcher and teacher at the Arts Faculty of the University of Barcelona, PhD in the Baschet applied acoustics system, he coordinates research and innovation tasks at the Taller d’Escultura Sonora Baschet. He has established a number of collaborations to expand the applications and contexts where acoustics can offer new perspectives on Art and Science, by restoring original Baschet instruments, cooperating with Nico Roig, or exploring Indonesian Gamelan in a project with the Museum of Music as well as with other outstanding projects such as Ramat Musical or Híbrida, Nen i Cavall.
Registrations
REGISTRATION FEE: 55 €
PAYMENT PROCESS AND DEADLINE: by bank transfer at the account 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Send the payment receipt to
produccio@gracia-territori.com
until Monday the 18th July stating a contact telephone number.
For more information:
Get in touch with GTS through the address
produccio@gracia-territori.com
Or call to the phone 93 237 37 37