Tag Archives: workshop

TALLER / WORKSHOP

1 Jun

TOTA LA INFORMACIÓ FENT CLIC AQUÍ

TOTA LA INFORMACIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ

FULL INFORMATION BY CLICKING HERE

 

Baschet @ GTS

25 Jul

El taller de construcció d’instruments Baschet impartit per Martí Ruiz ha estat un èxit!

El divendres 22 de juliol al vespre va estar dedicat a fer un repàs a la vida i obra dels germans Baschet i dels conceptes bàsics d’acústica necessaris per a emprendre la construcció d’un minusculòfon, aquestes escultures sonores de so avellutat i ritmes aeris. El dissabte fou un dia intens dedicat per complet a la construcció de l’instrument: tall del cartró vulcanitzat per a fer el con d’amplificació del so, preparació de la “geniva” de fusta i tall de les barres enroscades metàl·liques que són els elements que vibren en ser percudids, assemblatge d’aquests elements i preparació de les baquetes. Diumenge pel matí va ser el moment d’afinar l’instrument i afegir-hi elements que poguessin proporcionar-li més riquesa tímbrica. Conduïts per Martí Ruiz amb una mena de direcció “sound painting”, els assistents van llençar-se a una sessió d’improvisació polirítmica basada en el gamelan balinès. El resultat el podreu escoltar ben aviat.

Moltes gràcies a tots els assistents per participar i a Martí Ruiz per unes sessions tan motivadores.


El taller de construcción de instrumentos Baschet impartido por Martí Ruiz ha sido un éxito!

El viernes 22 de julio por la tarde estuvo dedicado a hacer un repaso a la vida y obra de los hermanos Baschet y de los conceptos básicos de acústica necesarios para emprender la construcción de un minusculófono, estas esculturas sonoras de sonido aterciopelado y ritmos aéreos. El sábado fue un día intenso dedicado por completo a la construcción del instrumento: corte del cartón vulcanizado para hacer el cono de amplificación del sonido, preparación de la “encía” de madera y corte de las barras enroscadas metálicas que son los elementos que vibran al ser percutidos, ensamblaje de estos elementos y preparación de las baquetas. Domingo por la mañana fue el momento de afinar el instrumento y añadir elementos que pudieran proporcionarle más riqueza tímbrica. Conducidos por Martí Ruiz con una dirección al estilo del “sound painting”, los asistentes se lanzaron a una sesión de improvisación polirrítmica basada en el gamelan balinés. El resultado lo podréis escuchar bien pronto.

Muchas gracias a todos los asistentes por participar y a Martí Ruiz por unas sesiones tan motivadoras.


The instrument-making workshop conducted by Martí Ruiz has been a success!

The afternoon of Friday 22nd July was devoted to review the life and work of the Baschet brothers as well as to the understanding of the basic concepts of acoustics, necessary to the construction of a “minusculophone”, these sound sculptures producing velvet sound and aerial rhythms. Saturday was an intense day of construction of the instrument: hard cardboard preparation for the sound amplification cone, preparation of the wooded “gum” and cutting of the iron bolted bars that are the elements vibrating when tapped, assemblage of these elements and preparation of the drumsticks. On Sunday morning, the instruments were tuned and some elements were added in order to increase their pitch richness.  Directed by Martí Ruiz in a sound painting-like conduction, the attendants launched themselves into a polyrhythm improvisation session based upon the Gameland from Bali. The result will be soon available.

Many thanks to all the attendants as well as to Martí Ruiz for these highly motivational sessions.


GALERIA D’IMATGES
Comença el procès de construcció

Comença el procés de construcció

Moments elèctrics...

Moments elèctrics…

 

...i moments de calma.

…i moments de calma.

Naixement de sis minusculòfons

Naixement de sis minusculòfons

Ajustament i afinació

Ajustament i afinació

...i el taller sona. Polirítmies de diumenge a migdia.

…i el taller sona. Polirítmies de diumenge a migdia.

Martí Ruiz: esperit Baschet

Martí Ruiz: esperit Baschet

Taller d’introducció a la construcció d’instruments / Taller de introducción a la construcción de instrumentos / Workshop – Introduction to instrument making

30 Jun

Construeix i emporta’t el teu instrument!

Construye y llévate tu instrumento!

Create and take your own instrument home!

22-23-24 juliol / julio / july

4portàtils02B

 

CATALÀ (CASTELLANO MÁS ABAJO, ENGLISH BELOW)
En aquest taller aprendreu els fonaments d’acústica necessaris i tots els passos a seguir a la pràctica per a la construcció d’un “Minusculòfon”, instrument inventat pels germans Baschet: percussió tonal, modular, personalitzable i portàtil. Us iniciarem en el disseny estructural, visual i sonor -explorant i decidint les propietats tímbriques i tonals- i acabarem fent sonar tots els Minusculòfons, acostant-nos a dinàmiques d’improvisació de grup i de polirrítmies pròpies del Gamelan Balinès.
Els germans Baschet van ser pioners de l’Escultura Sonora. La seva obra, repartida arreu del món, representa una aposta per la interactivitat convidant al públic a deixar de ser públic per prendre la iniciativa i jugar amb els sons, sense cap necessitat d’una formació musical previa. Per a les seves invencions els Baschet van desenvolupar un sistema conceptual per analitzar els components i funcions de tot objecte sonor, i comprendre les relacions entre els materials, les formes i els sons que en resulten. Gràcies a aquest sistema els Baschet van crear més de 500 peces de dimensions i aspectes molt diversos, amb sonoritats que fins aleshores només semblaven possibles electrònicament.
grupbQuan en François Baschet tenia 90 anys conservava la mateixa il·lusió que durant tota la seva vida per engrescar als joves a aprendre i muntar-se els seu propis invents sonors, i la seva tasca ha tingut una continuitat natural en el Taller d’Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona.

baschet11

Organització i desenvolupament del taller
Els assistents aprendran nocions d’acustica aplicada, disseny de l’instrument i realitzarán tots els passos per a la seva construció (tallar, foradar, pulir, enganxar, encofrar i la colada de poliuretà) així com ajustar l’afinació. El taller finalitzarà amb un petit assaig per acostar-nos a dinàmiques d’improvisació de grup i de polirrítmies pròpies del Gamelan Balinès i l’enregistrament d’aquesta improvització.
Divendres 22 de juliol: 18:30h – 21:00h: Presentació, objectius, història i idees dels Baschet, nocions d’acustica aplicada. Disseny previ de l’instrument.
Dissabte 23 de juliol: 11:00h – 14:00h i 15:00h- 18:30h: Disseny previ: preparació del con, barres i altres elements vibrants. Construcció de l’instrument i muntatge. Afinació.
Diumenge 24 de juliol: 12:00h – 14:00h: Acabat de les peces, ajustat d’afinació, joc/assaig, improvisació dirigida (gamelan), enregistrament.
Es lliurarà un certificat d’assistència en acabar el taller.
Obert a tothom, no cal experiència prèvia. Els menors de 14 anys hauràn d’anar acompanyats d’un adult.
Places limitades a 12 persones.
En cas de no assolir un mínim de 6 inscripcions, es suspendrà el taller, es retornarà l’import abonat i s’informarà a aquells que s’hagin inscrit uns dies abans. 
Professor
Martí Ruiz, és investigador i professor de la Facultat de Belles Arts de la UB, doctorat sobre el sistema d’acústica aplicada dels Baschet, coordina les tasques de recerca i innovació del Taller d’Escultura Sonora Baschet. Estableix nombroses col·laboracions per expandir les aplicacions i els contextos en que l’acústica pot oferir noves perspectives sobre l’art i la ciència, ja sigui restaurant originals Baschet, col·laborant amb Nico Roig, explorant el Gamelan indonesi amb el projecte del Museu de la Música, i amb altres projectes sonats com el Ramat Musical o Híbrida, Nen i Cavall.
Inscripcions
TARIFA INSCRIPCIÓ: 55 €
FORMA I TERMINI DE PAGAMENT: per transferència bancària al compte 0049 1806 92 2010633407 (Banc de Santander)
Enviar el comprovant de pagament a
produccio@gracia-territori.com
fins el dilluns 18 de juliol especificant un telèfon de contacte
Per a més informació
Contacteu amb GTS a través de l’adreça
produccio@gracia-territori.com
o bé truqueu al 93 237 37 37

CASTELLANO
En este taller aprenderéis los fundamentos de acústica necesarios y todos los pasos a seguir en la práctica para la construcción de un “Minusculófono”, instrumento inventado por los hermanos Baschet: percusión tonal, modular, personalizable y portátil. Os iniciaremos en el diseño estructural, visual y sonoro -explorando y decidiendo las propiedades tímbricas y tonales- y acabaremos haciendo sonar todos los Minusculófonos, acercándonos a dinámicas de improvisación de grupo y de polirítmias propias del Gamelan de Bali.
Los hermanos Baschet fueron pioneros de la Escultura Sonora. Su obra, repartida por todo el mundo, representa una apuesta por la interactividad invitando al público a dejar de ser público para tomar la iniciativa y jugar con los sonidos, sin ninguna necesidad de una formación musical previa. Para sus invenciones los Baschet desarrollaron un sistema conceptual para analizar los componentes y funciones de todo objeto sonoro, y comprender las relaciones entre los materiales, las formas y los sonidos que  resultan. Gracias a este sistema los Baschet crearon más de 500 piezas de dimensiones y aspectos muy diversos, con sonoridades que hasta entonces sólo parecían posibles electrónicamente.
Cuando François Baschet tenía 90 años conservaba la misma ilusión que durante toda su vida para animar a los jóvenes a aprender y montarse sus propios inventos sonoros, y su tarea ha tenido una continuidad natural en el Taller de Escultura Sonora Baschet de la Universitat de Barcelona.
Organización y desarrollo del taller
Los asistentes aprenderán nociones de acústica aplicada, diseño del instrumento y realizarán  todos los pasos para su construción (cortar, agujerear, pulir, enganchar, encofrar y la colada de poliuretano) así como ajustar la afinación.  El taller finalizará con un pequeño ensayo para acercarnos a dinámicas de improvisación de grupo y de polirítmias propias del Gamelan de Bali y la grabación de esta improvisación.
Viernes 22 de julio:  18:30h – 21:00h: Presentación, objetivos, historia e ideas de los Baschet, nociones de acústica aplicada. Diseño previo del instrumento.
Sábado 23 de julio: 11:00h – 14:00h y 15:00h-  18:30h: Diseño previo: preparación del cono, barras y otros elementos vibrantes. Construcción del instrumento y montaje. Afinación.
Domingo 24 de julio: 12:00h – 14:00h: Acabado de las piezas, ajustado de la afinación, juego/ensayo, improvisación dirigida (gamelan), grabación.
Se entregará un certificado de asistencia al acabar el taller. 
Abierto a todo el mundo, no hace falta experiencia previa.  Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados de un adulto.
Plazas limitadas a 12 personas.
En caso de no lograr un mínimo de 6 inscripciones, se suspenderá el taller, se devolverá el importe abonado  y se informará a aquellos que se hayan inscrito unos días antes.
Profesor
Martí Ruiz, es investigador y profesor de la Facultad de Bellas artes de la UB, doctorado sobre el sistema de acústica aplicada de los Baschet, coordina las tareas de investigación e innovación del Taller de Escultura Sonora Baschet. Establece numerosas colaboraciones para expandir las aplicaciones y los contextos en que la acústica puede ofrecer nuevas perspectivas sobre el arte y la ciencia, ya sea restaurando originales Baschet, colaborando con Nico Roig, explorando el Gamelan indonesio con el proyecto del Museo de la Música, y con otros proyectos importantes como el Rebaño Musical o Híbrida, Niño y Caballo.
Inscripciones
TARIFA DE INSCRIPCIÓN: 55 €
FORMA Y PLAZO DE PAGO: por transferencia bancaria a la cuenta
0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Enviar el comprobante de pago a
produccio@gracia-territori.com
hasta el viernes 14 de julio especificando un teléfono de contacto
Para más información 
Contactad con GTS a través de la dirección
produccio@gracia-territori.com
o bien llamad al 93 237 37 37

ENGLISH
In this workshop you will learn the necessary acoustics foundations, as well as all the practical steps for the making of a “Minusculophon”, an instrument invented by the Baschet brothers: a tonal, modular, portable and user-adjustable percussion instrument. We will introduce you to the structural, visual and sound design – by exploring and deciding the tonal and timbre properties – and we will end by playing all “Minusculophones” together in an approach to group improvisation and Bali Gamelan polyrhythm dynamics.
Baschet brothers were Sound Sculpture pioneers. Their work, spread all over the world, represents a bet for interactivity by inviting the public to ceasing to be public and to take the initiative and play with sounds, without any previous musical training required. In order to make theirs intentions come true, the Baschets developed a conceptual system to analyse the constituents and functions of any sound producing object as well as to understand the relationships between materials, forms and the resulting sounds. Thanks to that system, the Baschets created over 500 pieces of distinct dimensions and shapes, producing sonorities that were previously thought to be possible only by means of electronic devices.
When François Baschet was 90 he kept the same enthusiasm for thrilling youngsters to learn and create their own instruments and his work has had a natural continuity at the Taller d’Escultura Sonora Baschet at the University of Barcelona.
Organization and development of the workshop
The attendants will learn the basic of applied acoustics and instrument design and will perform all the steps for its construction (cutting, piercing, polishing, fastening, planking and the polyurethane casting) as well as the tuning fixing.  The workshop will end with a small rehearsal for group improvisation and Bali Gamelan polyrhythm dynamics as well as the recording of this improvisation.
Friday 22nd July:  18:30h – 21:00h: Presentation, history and Baschet ideas, basics of applied acoustics. Preliminary design of the instrument.
Saturday 23rd July: 11:00h – 14:00h and  15:00h- 18:30h: Preliminary design: preparation of the cone, sticks and other vibrating elements. Instrument construction and assembling. Tuning.
Sunday 24th July: 12:00h – 14:00h: Finishing touch, tuning fitting, playing/rehearsal, conducted improvisation (gamelan), recording.
An attendance certificate will be delivered at the end of te workshop.
Open to all publics, no previous experience is needed. Young people under 14 must be accompanied by an adult.
Capacity restricted to 12 people.
In case of not reaching a minimum of 6 registrations, the workshop would be cancelled, the amount paid would be returned back and those that had registered would be informed some days in advance.
Teacher
Martí Ruiz, is a researcher and teacher at the Arts Faculty of the University of Barcelona, PhD in the Baschet applied acoustics system, he coordinates research and innovation tasks at the Taller d’Escultura Sonora Baschet. He has established a number of collaborations to expand the applications and contexts where acoustics can offer new perspectives on Art and Science, by restoring original Baschet instruments, cooperating with Nico Roig, or exploring Indonesian Gamelan in a project with the Museum of Music as well as with other outstanding projects such as Ramat Musical or Híbrida, Nen i Cavall.
Registrations
REGISTRATION FEE: 55 €
PAYMENT PROCESS AND DEADLINE: by bank transfer at the account 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Send the payment receipt to
produccio@gracia-territori.com
until Monday the 18th July stating a contact telephone number.
For more information:
Get in touch with GTS through the address
produccio@gracia-territori.com
Or call to the phone 93 237 37 37

TALLER – TALLER – WORKSHOP !!!

7 Jun

EL SO DE LA CIUTAT

INTRODUCCIÓ ALS ENREGISTRAMENTS DE CAMP

TALLER PRÀCTIC

1, 2, 3 JULIOL

EL SONIDO DE LA CIUDAD

INTRODUCCIÓN A LAS GRABACIONES DE CAMPO

TALLER PRÁCTICO

1, 2, 3 JULIO

THE SOUND OF THE CITY

INTRODUCTION TO THE FIELD RECORDINGS

WORKSHOP

1, 2, 3 JULY

 

gravacio_de_camp_01


ELS SONS DEL MERCAT / LOS SONIDOS DEL MERCADO / THE SOUNDS OF THE MARKET

OBJECTIU #1 / OBJETIVO #1 / GOAL #1

Aprèn els diversos aspectes d’enregistrament de so en àmbit urbà (utilització de les gravadores, selecció dels punts d’escolta, modus d’enregistament, tractament dels registres)
Aprende los diversos aspectos del registro de sonidos en ámbito urbano (utilización de grabadoras, selección de los puntos de escucha, modos de grabación, tratamiento de los registros)
Learn the several aspects of sound recording in an urban environment (recorder use, monitoring point selection, recording modes, record treatment)

Els sons del Mercat de l’Abaceria Central  (Gràcia)

Los sonidos del Mercado de la Abaceria Central (Gràcia)

The sounds of the Abaceria Central Market (Gràcia)


OBJECTIU #2 / OBJETIVO #2 / GOAL #2

En aquest taller, et proposem l’enregistrament dels sons generats per totes les activitats associades al funcionament d’un mercat durant tot un matí des que s’inicia l’activitat dels proveidors i la posada a punt de les parades abans d’obrir, fins al seu tancament al migdia. A banda de l’interès d’aprendre a enregistrar sons d’aquests tipus i el seu posterior tractament i escolta, aquest taller tindrà el valor afegit de tractar-se del registre històric d’una activitat i una manera de fer les coses que ha perdurat a través dels anys.
En este taller te proponemos la grabación de los sonidos generados por todas las actividades asociadas al funcionamiento de un mercado desde que se inicia la actividad de los proveedores y la puesta a punto de los puestos antes de abrir, hasta su cierre al mediodía. A parte del interés de aprender a grabar sonidos de este tipo y su posterior tratamiento y escucha, este taller tendrá el valor añadido de tratarse del registro histórico de una actividad y una manera de hacer las cosas que ha perdurado a través de los años.
This workshops proposes the recording of the sounds produced by all the activities associated to the functioning of a market, from the onset of the activity of suppliers and the set up of stands before opening until the closing at noon. In addition to the interest of acquiring the skills for the recording of this kind of sounds and their subsequent treatment and listening, this workshop possesses the added value of being an historical record of an activity and a way of doing things that has survived across time.

CONTEXT / CONTEXTO / FRAMEWORK

Els mercats de Barcelona són quelcom més que un indret on proveïr-se d’aliments; la seva pervivència al llarg de les dècades i la seva estructura de parades unides per una matriu tancada i un funcionament comú els confereix el caràcter de punt de trobada dels habitants d’un barri on el ritus de comprar es complementa amb el de saludar-se, parlar i explicar-se la vida. Tot això es tradueix en un bullici on es barrejen els sorolls derivats de l’activitat professional dels paradistes i demés treballadors del mercat i la xerrameca dels seus ocupants. Des d’aquest punt de vista, la pràctica totalitat de mercats de Barcelona ha patit una profunda transformació en els darrers anys a causa del mal estat dels edificis.
Los mercados de Barcelona son algo más que un lugar donde proveerse de alimentos; su pervivencia a lo largo de las décadas y su estructura de puestos unidos por una matriz cerrada y un funcionamiento común les confiere un carácter de punto de encuentro de los habitantes de un barrio donde el rito de comprar se complementa con el de saludarse, hablar y contarse la vida. Todo esto se traduce en un bullicio donde se mezclan los ruidos derivados de la actividad profesional de los tenderos y demás trabajadores del mercado y la cháchara de sus ocupantes. Desde este punto de vista, la práctica totalidad de mercados de Barcelona han sufrido una profunda transformación en los últimos años a causa del mal estado de los edificios.
Barcelona’s markets are something more than a place where to gather food; their survival across decades and their structure consisting on stands linked by a closed matrix and a common functioning confers them a character of meeting point for the inhabitants of neighbourhoods where the ritual of buying is complemented by those of greeting and talking to each other. All this is translated into a bustle where the noise derived from the professional activity of sellers and other market workers mixes with the chatter of the costumers. From this point of view, almost all markets in Barcelona have experienced a recent deep transformation owing to the bad conservation state of buildings.

El mercat de l’Abaceria Central de Gràcia conserva l’estructura original de 1892 i és un dels darrers de Barcelona (junt amb el de Sant Andreu) que espera a ser reformat. Malgrat que les dates són encara incertes, és probable que el trasllat a la carpa provisional al Passeig Sant Joan es realitzi el 2017 i es perllongui per uns 6 anys.
El mercado de la Abaceria Central de Gracia conserva la estructura original de 1892 y es uno de los últimos de Barcelona (junto con el de Sant Andreu) que espera a ser reformado. Aunque las fechas son aún inciertas, es probable que el traslado a la carpa provisional del Paseo San Juan se realice durante el 2017 y se prolongue por unos 6 años.
The Abaceria Central market, in Gracia, retains the original 1892 structure and it is one of the last Barcelona markets (together with the one in Sant Andreu) awaiting to be remodelled. In spite of the uncertainty of the timing, it is likely that the move to the provisional marquee in the Passeig Sant Joan will be done in 2017 and it would extend for some 6 years.
mercat_abaceria

El Mercat de l’Abaceria de Gràcia el juny de 1913 (foto Frederic Ballell)


Organització i desenvolupament del taller / Organización y desarrollo del taller / Organization and development of the workshop

Tres sessions repartides de la següent manera:
Divendres 1 de juliol: 19:00 – 21:00
Seu de GTS – Sessió teòrica d’introducció al paisatge sonor. Preparació de la jornada d’enregistrament del dia següent i explicació de les característiques tècniques bàsiques del material a emprar.
Dissabte 2 de juliol: 07:00 – 15:00
-Sessió d’enregistraments al mercat de l’Abaceria Central i carrers adjacents. Es treballarà per parelles.
Diumenge 3 de juliol: 12:00 – 14:00
Seu de GTS – Sessió d’escolta dels sons enregistrats el dia anterior i preparació de la pujada dels registres al banc d’arxius sonors http://barcelona.freesound.org/
Les sessions de divendres i diumenge es faran a la seu de GTS a Gràcia.
El material quedarà sota llicència Creative Commons (CC)
Reconeixement – Compartir Igual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.
Es lliurarà un certificat d’assistència en acabar el taller.

Tres sesiones repartidas de la siguiente manera:
Viernes 1 de julio: 19:00 – 21:00
Sede de GTS – Sesión teórica de introducción al paisaje sonoro. Preparación de la jornada de grabación del día siguiente y explicación de las características técnicas básicas del material a utilizar.
Sábado 2 de julio: 07:00 – 15:00
Sesión de grabación en el mercado de la Abaceria Central y calles adyacentes. Se trabajará por parejas.
Domingo 3 de julio: 12:00 – 14:00
Sede de GTS – Sesión de escucha de los sonidos grabados el día anterior y preparación de la subida de los registros al banco de archivos sonoros http://barcelona.freesound.org/
Las sesiones del viernes y el domingo se harán en la sede de GTS en Gràcia.
El material quedará bajo licencia Creative Commons (CC)
Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales tiene que hacerse con una licencia igual a la que regula la obra original.
Se entregará un certificado de asistencia al finalizar el taller.

Three sessions distributed as follows:
Friday 1st July: 19:00 – 21:00
GTS headquarters – Theoretical session: Introduction to sound landscape. Preparation of the recording session of the following day and explanation of the basic features of devices to be handled.
Saturday 2nd July: 07:00 – 15:00
Recording session at the Abaceria Central market and contiguous streets.  The work will be done in pairs.
Sunday 3rd July: 12:00 – 14:00
GTS headquarters – Listening to the sounds recorded the previous day and preparation of records for their upload to Internet sound database http://barcelona.freesound.org/
Friday and Sunday sessions will be held at GTS headquarters in Gràcia.
The recorded material will remain under a Creative Commons (CC) license.
Acknowledgement – Share Equal (by-sa): Commercial use of the work and potential derived works allowed, the distribution of which has to be made under a license identical to the one that regulates the original work.
An attendance certificate will be delivered at the end of the workshop.

Obert a tothom, no cal experiència prèvia. Places limitades a 12 persones.
Abierto a todo el mundo, no es necesaria experiencia previa. Plazas limitadas a 12 personas.
Open to all publics, no previous experience is needed. Capacity restricted to 12 people.

Professora
María Durán
Amb una vasta formació acadèmica en l’àmbit de l’art sonor (Màster en arts digitals, UPF, 2002 – 2003 i Màster en art sonor, UB, 2014 – 2016) la trajectòria de María Durán es desenvolupa en un equilibri constant entre la mirada i l’escolta.  Com a músic i artista sonor, explora els límits entre sons electrònics i enregistraments de camp i realitza composicions on aquests límits es confonen. Entre el 2003 i el 2011 desenvolupa el projecte Cuisine concrète que passarà per diferents festivals nacionals i internacionals.
Profesora
María Durán
Con una amplia formación académica en el ámbito del arte sonoro (Master en artes digitales, UPF, 2002–2003 y Master en arte sonoro, UB, 2014–2016) la trayectoria de María Durán se desarrolla en constante equilibrio entre la mirada y la escucha. Como músico y artista sonoro explora los límites entre sonidos electrónicos y grabaciones de campo y realiza composiciones donde dichos límites se confunden. Entre 2003–2011 desarrolla el proyecto Cuisine concrète que pasará por distintos festivales nacionales e internacionales.
Teacher
María Durán
With a wide academic training in the field of sound art (Master in digital arts, UPF, 2003-2003 and Master in sound art, UB, 2014-2016) María Durán develops her career in a constant balance between sight and listening. As a musician and sound artist, she explores the borders between electronic sounds and field recordings and she carries out compositions where these limits are confused. Between 2003 and 2011 she developed the project Cuisine concrète that will be touring among different national and international festivals.

Inscripciones / Inscripciones / Registrations

 

TARIFA INSCRIPCIÓ: 55 €
FORMA I TERMINI DE PAGAMENT: per transferència bancària al compte 0049 1806 92 2010633407 (Banc de Santander)
Enviar el comprobant de pagament a 
producció@gracia-territori.com fins el dijous 23 de juny especificant un telèfono de contacte
TARIFA INSCRIPCIÓN: 55 €
FORMA Y TÉRMINO DE PAGO: por transferencia bancaria a la cuenta 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Enviar el comprobante de pago a producció@gracia-territori.com hasta el jueves 23 de junio especificando un teléfono de contacto.
REGISTRATION FEE: 55 €
PAYMENT PROCESS AND DEADLINE: by bank transfer at the account 0049 1806 92 2010633407 (Banco de Santander)
Send the payment receipt to producció@gracia-territori.com until Thursday the 23rd June stating a contact telephone number.

En cas de no assolir un mínim de 6 inscripcions, es suspendrà el taller, es retornarà l’import abonat  i s’informarà a aquells que s’hagin inscrit una setmana abans.
En caso de no alcanzar un mínimo de 6 inscripciones, se suspenderá el taller, se devolverá el importe abonado a aquellos que se hayan inscrito y se les informará una semana antes.
In case of not reaching a minimum of 6 registrations, the workshop would be cancelled, the amount paid would returned back and those that had registered would be informed a week in advance.

Per a més informació
Contacteu amb GTS a través de l’adreça  producció@gracia-terriori.com
o bé truqueu al 93 237 37 37
Para más información
Contactad con GTS mediante la dirección  producció@gracia-terriori.com
o bien llamad al 93 237 37 37
For more information:
Get in touch with GTS through the address producció@gracia-terriori.com
Or call to the phone 93 237 37 37