LEM 2013: rituals elèctrics / rituales eléctricos / electric rituals

2 Oct

cinocefal_3

CATALÀ (Castellano más abajo, English below)

LEM 2013: rituals elèctrics

El 2013 recordem que fa 100 anys Luigi Russolo va publicar el manifest L’Arte dei Rumori. Bé, no ho podem recordar, ja que no havíem nascut. Ho celebrem. Tot i que no és una cosa per celebrar, exactament. El manifest de Russolo és una baula més, potser més sòlida que altres, en la cadena d’esdeveniments que marquen l’itinerari de la conquesta de l’univers sonor per part de l’homo sapiens sapiens. Per celebrar aquesta constant, afortunada i perillosa aventura, existeix precisament el LEM. Així que, ho confessarem: no podem recordar quan es va publicar L’Arte dei Rumori, tampoc ho celebrem, sinó que ho reivindiquem. I aixequem la nostra veu, a més d’ulular, crepitar, borbollejar i brunzir per tal de fer palesa aquesta reivindicació. Cada situació que presenta el LEM forma part del continu temporal al qual pertany el manifest de Russolo. Des de l’homenatge al desaparegut Joan Saura, genetista dels sorolls, fins a l’explosió sònica de Borbetomagus, passant pel futurisme primitivista de :zoviet*france: i els rituals de descens de C-Utter. Lluny de la pulcritud del sorollisme clínic i amable, tan a la moda, el LEM explora aquesta línia històrica fins als nostres dies mostrant 25 projectes que no et poden deixar indiferent. Molts d’aquests grups actuen per primer cop en aquest país, una altra novetat és el pas pel LEM de l’experiment multisensorial Vinfonies. I tornem després de tres anys a l’església de Santa Maria per a un concert d’orgue i electrònica, repetim el ritual d’Àgape i, insistim: els caps de cartell d’aquesta edició són imprescindibles i els projectes més interessants de l’escena local emergent també hi són presents. També volem destacar que el treball gràfic del programa d’enguany està fet a partir de les il·lustracions de Marc O’Callaghan, resident enguany de Gràcia Territori Sonor.

Les fortes retallades econòmiques per part de les institucions públiques que la nostra entitat ha patit en els darrers mesos ens han abocat a cancel·lar moltes de les activitats previstes amb motiu del centenari, com ara exposicions, debats i concerts, per tal de poder fer el LEM, i ha portat també a que aquest projecte, necessàriament professionalitzat des de fa anys, depengui ara mateix del voluntariat i l’aportació personal dels qui ho gestionem. També ens obliga a reduir al màxim els actes gratuïts, tot i que hem mantingut els preus assequibles per a tothom. Ara, més que mai, la teva assistència és imprescindible per a la supervivència del festival de música experimental més veterà de Catalunya. Benvingut al LEM!

l’equip de Gràcia Territori Sonor

CASTELLANO

LEM 2013: rituales eléctricos

En 2013 recordamos que hace 100 años Luigi Russolo publicó el manifiesto L’Arte dei Rumori. Bien, no lo podemos recordar, puesto que no habíamos nacido. Lo celebramos. A pesar de que no es una cosa para celebrar, exactamente. El manifiesto de Russolo es un eslabón más, quizás más sólido que otros, en la cadena de acontecimientos que jalonan la conquista del universo sonoro por parte del homo sapiens sapiens. Para celebrar esta constante, afortunada y peligrosa aventura, existe precisamente el LEM. Así que, lo confesaremos: no podemos recordar cuando se publicó L’Arte dei Rumori, tampoco lo celebramos, sino que lo reivindicamos. Y levantamos nuestra voz, además de ulular, crepitar, borbotear y zumbar para hacer patente esta reivindicación. Cada situación que presenta el LEM forma parte del continuo temporal al cual pertenece el manifiesto de Russolo. Desde el homenaje al desaparecido Joan Saura, genetista de los ruidos, hasta la explosión sónica de Borbetomagus, pasando por el futurismo primitivista de :zoviet*france: y los rituales de descenso de C-Utter. Lejos de la pulcritud del ruidismo clínico y amable, tan a la moda, el LEM explora esta línea histórica hasta nuestros días mostrando 25 proyectos que no te pueden dejar indiferente. Muchos de estos grupos actúan por primera vez en este país, otra novedad es el paso por el LEM del experimento multisensorial Vinfonies. Y volvemos después de tres años a la iglesia de Santa Maria para un concierto de órgano y electrónica, repetimos el ritual de Ágape e, insistimos: los cabezas de cartel de esta edición son imprescindibles y los proyectos más interesantes de la escena local emergente también están presentes. También queremos destacar que el trabajo gráfico del programa de este año está hecho a partir de las ilustraciones de Marc O’Callaghan, residente este año de Gràcia Territori Sonor.

Los fuertes recortes económicos por parte de las instituciones públicas que nuestra entidad ha sufrido en los últimos meses nos han llevado a cancelar muchas de las actividades previstas con motivo del centenario, como exposiciones, debates y conciertos, para poder hacer el LEM y ha conducido también a que este proyecto, necesariamente profesionalizado desde hace años, dependa ahora mismo del voluntariado y la aportación personal de quienes lo gestionamos. También nos obliga a reducir al máximo los actos gratuitos, a pesar de que hemos mantenido los precios asequibles para todo el mundo. Ahora, más que nunca, tu asistencia es imprescindible para la supervivencia del más veterano festival de música experimental de Cataluña. Bienvenido al LEM!

el equipo de Gràcia Territori Sonor

ENGLISH

LEM 2013: electric rituals

This year 2013 we commemorate that 100 years ago Luigi Russolo published the L’Arte dei Rumori manifest. We can’t remember it as such because it took place before we were born, but we celebrate it- although it isn’t exactly something to be celebrated-. Russolo’s manifest is another link-perhaps one of the most solid- in the chain of events that mark the itinerary of the conquest of the sonic universe by homo sapiens sapiens. LEM exists to celebrate this constant, fortunate and perilous adventure. So we confess: we can’t remember when the L’Arte dei Rumori was published and we’re not celebrating it, instead we’re vindicating it. And we’re not just raising our voices; we’re howling, crackling, bubbling and humming to show this vindication. Each situation that LEM presents is a part of the same space-time continuum to which Russolo’s manifest belongs. From the homage to the departed Joan Saura -geneticist of noises- to the sonic explosion of Borbetomagus, through the primitivistic futurism of :zoviet*france: and C-Utter’s rituals of descent. Far from the pulchritude of the clinical and friendly noise currently in vogue LEM explores this historic line until the present day showcasing 25 projects that won’t leave you indifferent. Many of these artists are playing in Spain for the first time; another novelty is the inclusion of the Vinfonies multisensory project, and after three years we’ll finally return to the Santa Maria church for an electronics and organ concert, we’ll repeat the Àgape ritual and we insist: this year’s headliners are indispensible and as always the most interesting local projects are also present. We also want to highlight that the graphic design of this year’s programme has incorporated the illustrations of Marc O’Callaghan, resident artist of Gràcia Territori Sonor this year.

The severe budget cut that our organization has suffered from the public institutions over the last few months has forced us to cancel several activities planned in commemoration of the centennial: exhibitions, debates, concerts… in order to be able to make LEM possible, and it has also forced this project (which was necessarily professionalised years ago) to depend on the voluntary work and personal contribution of each organizer. It also forces us to reduce the number of free activities although we’ve still managed to keep prices affordable for everyone. Now, more than ever, your attendance is indispensible for the survival of Catalunya’s most veteran experimental music festival. Welcome to LEM!

Gràcia Territori Sonor Team

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: