GTS PUBLICA EL NOU DISC DE BLACK FLOWER / GTS SACA EL NUEVO DISCO DE BLACK FLOWER / GTS PUBLISHES BLACK FLOWER’S NEW ALBUM

16 Apr

[CAT] Després d’haver participat al Festival LEM de 2019, Gràcia Territori Sonor anuncia que publicarà el nou àlbum de Black Flower, “Kala of the Unspoken”, amb la col·laboració de La Olla Exprés, que sortirà a la venda ben aviat.

La banda, formada per Yexza Lara (composició, lletres, veu i flauta), Pablo Selnik (flautes, veu i producció) i Clara Lai (piano i rhodes), tots tres amb una gran trajectòria als circuits d’avantguarda i jazz de Barcelona i Tenerife, es defineix com una proposta de música i narrativa experimental, que pren la seva inspiració de LovecraftMaupassant o Quiroga. A partir d’aquí, inicien un viatge de descoberta d’un món de ficció amb melodies estranyes, improvisació, efectes sonors analògics i veus enigmàtiques i on el misteri, el neguit, l’enyor, el somni, la calma, el buit, l’ésser i el sentit de pertinença prenen una forma gairebé sòlida.

A més del Festival LEM, on van actuar amb un gran èxit, Black Flower també han tocat a Periferias (Osca, 2018), Canarias Jazz Showroom (Tenerife, 2019), Hors Lits BCN (2019) i Zarata (Bilbo, 2019).

Estigueu atents!


[CAST] Después de haber participado en el Festival LEM de 2019, Gràcia Territori Sonor anuncia que publicará el nuevo disco de Black Flower, “Kala of the Unspoken”, con la colaboración de La Olla Exprés, que saldrá a la venta muy pronto.

La banda, formada por Yexza Lara (composición, letras, voz y flauta), Pablo Selnik (flautas, voz y producción) y Clara Lai (piano y rhodes), los tres con una gran trayectoria en los circuitos de vanguardia y jazz de Barcelona y Tenerife, se define como una propuesta de música y narrativa experimental, que toma su inspiración de tLovecraftMaupassant o Quiroga. A partir de aquí, empiezan un viaje de descubrimiento de un mundo con melodías extrañas, improvisación, efectos sonoros analógicos y voces enigmáticas y donde el misterio, la angustia, el sueño, la calma, el vacío, el ser y el sentido de pertenencia toman una forma casi sólida.

Además del Festival LEM, donde actuaron con un gran éxito, Black Flower también han tocado en Periferias (Huesca, 2018), Canarias Jazz Showroom (Tenerife, 2019), Hors Lits BCN (2019) y Zarata (Bilbo, 2019).

¡Estad atentos!


[ENG] After participating at 2019’s LEM Festival, Gràcia Territori Sonor announces that it will release Black Flower’s new album, “Kala of the Unspoken”, with La Olla Exprés’ collaboration, that will be out soon.

The band is formed by Yexza Lara (composing, lyrics, voice and flute), Pablo Selnik (flutes, voice and production) and Clara Lai (piano and rhodes), all of them with a great career in Barcelona and Tenerife’s avant-garde and jazz circuits. They define themselves as a project of experimental music and narrative, that takes its inspiration from LovecraftMaupassant or Quiroga. From there, they start a trip to discover a fiction world filled with weird melodies, improvisation, analogically sound effects and enigmatic voices and where mystery, restlessness, longing, dreams, calm, being and belonging take a quasi-solid shape.

In addition to LEM Festival, where they had a great success, Black Flower has also performed at Periferias (Huesca, 2018), Canarias Jazz Showroom (Tenerife, 2019), Hors Lits BCN (2019) and Zarata (Bilbo, 2019).

Stay tuned!

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN THE SPACETIME: RAFAEL ZARAGOZA I FANG SU

6 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps d’enguany continuen la seva tercera acció, la trobada entre el guitarrista Rafael Zaragoza, un músic amb una llarga trajectòria, i la jove artista Fang Su, intèrpret de música tradicional xinesa. Zaragoza, en actiu des de fa més de cinquanta anys, ha participat en una llista llarguíssima de bandes, projectes i artistes d’entre els quals en podríem destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… a més dels seus treballs per a televisió, ràdio, teatre i cinema. Su Fang, per la seva banda, ha tocat en un gran número de clubs de música i actes benèfics a la Xina, duent l’estètica d’aquest art antic a l’extrem. Actualment viu a Barcelona, on mira de connectar l’art oriental amb altres propostes mitjançant la col·laboració amb músics locals. Com és habitual aquest 2021, l’Encontre tindrà lloc aquest dijous, dia 8 d’abril, a les 20h a la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Per assistir-hi, a causa de les limitacions d’aforament, cal reservar entrada anticipadament enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com. Com sempre, l’Encontre es financia per taquilla inversa.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de este año continúan con su tercera acción, la sesión que nos ofrecerán el guitarrista Rafael Zaragoza, un músico con una larga trayectoria, y la joven artista Fang Su, intérprete de música tradicional china. Zaragoza, en activo des de hace más de cincuenta años, ha participado en una lista larguísima de bandas, proyectos y artistas entre los que podríamos destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el colectivo de improvisación LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… además de sus trabajos para televisión, radio, teatro y cine. Su Fang, por su lado, ha tocado en un gran número de clubs de música y actos benéficos en la China, llevando la estética de esta antiguo arte al extremo. Actualmente vive en Barcelona, donde intenta conectar el arte oriengal con otras propuestas a través de la colaboración con músicos locales. Como es habitual este 2021, el Encuentro tendrá lugar este jueves, día 8 de abril, a las 20h en la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Para asistir, a causa de las limitaciones de aforo, hay que reservar entrada anticipadamente enviando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com. Como siempre, el Encuentro se financia con taquilla inversa.


[ENG] This years’ Encounters in the Spacetime continue with its third action, the meeting between guitarist Rafael Zaragoza, a musician with a long career, and young artist Fang Su, interpreter of Chinese traditional music. Zaragoza, active for more than fifty years, has worked in or with a long list of bands, projects and artists among which we could name Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… in addition to his works for TV, radio, theatre and cinema. Su Fang, on her side, has played in a number of music clubs and benefic events in Chine, bringing this ancient art’s aesthetics to the extreme. Nowadays she lives in Barcelona, where she tries to connect Eastern art with other movements by collaborating with local musicians. As per usual this 2021, the Encounter will be held this Thursday, April 8, at 20h in the Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). To attend, due to the capacity limitations, reserving your seat by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com is mandatory. Donations at the end of the action.

TENTACLES – GTS I LES LLIBRERIES CALDERS I LA CARBONERA RECORDEN VÍCTOR NUBLA

31 Mar

[CAT] Gràcia Territori Sonor presenta, en col·laboració amb la llibreria Calders, del barri de Sant Antoni; i La Carbonera, del Poble Sec, una sèrie d’actes de periodicitat mensual en record de Víctor Nubla, mort ara fa un any. Aquest projecte conjunt, batejat “Tentacles”, consistirà en diverses accions al voltant de l’obra literària i sonora de Nubla i les ramificacions que se’n deriven. A més, a totes dues llibreries hi haurà disponibles exemplars de molts dels llibres de la seva Biblioteca per a Misantrops, a més de les publicacions que s’hi poden trobar habitualment.

Per començar, el filòsof i escriptor David Picó ens presentarà “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. L’acció, que tindrà lloc aquest dissabte, 3 d’abril, a les 19h a la Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) i que es podrà seguir en directe a través del canal d’Instagram de La Carbonera, ha estat definida pel mateix Picó:

“Víctor Nubla escriptor. Sí. Textos i textos dels quals brollen tota mena de teories, contra-teories, aventures, micro-mitologies, lògiques poètiques, il·lògiques científiques, cosmovisions, cosmoaudicions, comicitat, tendresa, paròdia, crítica… I una filosofia? No dic un sistema filosòfic, dic una filosofia. A dos excel·lents llibres de maduresa, d’aquells que l’autor avisava, amb discreció, que no eren textos humorístics, hi trobaríem algunes pistes. Rellegint-los seguirem les traces d’una, cada cop més indissimulada, interpretació del món segons Víctor Nubla. I per acabar, una pregunta filosòfica: és Víctor Nubla un presocràtic postpunk? Per Hrönir, quina pregunta!”

ATENCIÓ: A causa de les mesures de seguretat per prevenir la Covid-19, l’aforament d’aquest acte serà limitat i cal reservar seients enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com.

Pel que fa a les activitats següents, que es faran un dissabte de cada mes, anirem informant pels canals habituals a mesura que s’acostin.


[CAST] Gràcia Territori Sonor presenta, en colaboración con la librería Calders, del barrio de Sant Antoni; y La Carbonera, del Poble Sec, una serie de actos de periodicidad mensual en recuerdo de Víctor Nubla, que murió hace un año. Este proyecto conjunto, bautizado “Tentacles”, consistirá en varias acciones sobre la obra literaria y sonora de Nubla y las ramificaciones que de ellas derivan. Además, en ambas librerías estarán disponibles ejemplares de muchos de los libros de su Biblioteca para Misántropos, además de las publicaciones que se pueden encontrar habitualmente.

Para empezar, el filósofo y escritor David Picó ens presentarà “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. La acción, que tendrá lugar este sábado, 3 de abril, a las 19h en la Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) y que se podrá seguir en directo a través del canal de Instagram de La Carbonera, ha sido definida por el mismo Picó:

“Víctor Nubla escritor. Sí. Textos y textos de los cuales quals fluyen todo tipo de teorías, contrateorías, aventuras, micromitologías, lógicas poéticas, ilógicas científicas, cosmovisiones, cosmoaudiciones, comicidad, ternura, parodia, crítica… ¿Y una filosofía? No digo un sistema filosófico, digo una filosofía. En dos excelentes libros de madurez, de esos en que el autor avisaba, con discreción, que no eran textos humorísticos, encontraríamos algunas pistas. Releyéndolos seguiremos los rastros de una, cada vez más indisimulada, interpretación del mundo según Víctor Nubla. Y para terminar, una pregunta filosófica: es Víctor Nubla un presocrático postpunk? ¡Por Hrönir, vaya pregunta!”

ATENCIÓN: A causa de las medidas de seguridad para prevenir la Covid-19, el aforo de este acto será limitado y se deberá reservar asiento mandando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com.

Por lo que respecta a las actividades siguientes, que se harán un sábado al mes, iremos informando por los canales habituales a medida que se acerquen.


[ENG] Gràcia Territori Sonor, along with Sant Antoni’s Calders and Poble Sec’s La Carbonera bookshops, presents a series of montly events in memory of Víctor Nubla, who passed away a year ago. This joint project, called “Tentacles”, will host various actions around Nubla’s literary and sound works and everything that spans from them. In addition to that, both bookshops will have copies of many of his Biblioteca para Misántropos’ books, as well as other books you can usually find there.

To start the series, philosopher and writer David Picó will present “El món (però quin?) com a franja i probabilitat: una lectura filosòfica de dos textos de Victor Nubla”. This action will take place this Saturday, April 3, at 19h at Llibreria Calders (Passatge de Pere Calders 9, Barcelona) and will be streamed at La Carbonera’s Instagram account. Picó himself has described this event.

“Víctor Nubla writer. Yes. Texts and texts from which flow all kinds of theories, countertheories, adventures, micromythologies, poetic logics, scientific illogics, cosmovisions, cosmoauditions, comicity, tenderness, parody, critic… And a philosophy? Not a philosophic system but a philosophy. In two outstanding maturity works, in those in which the author warned, quietly, that they weren’t humour texts, we could find some clues. Re-reading them we will follow the traces of an increasingly undisguised interpretation of the world according to Víctor Nubla. And to finish, a philosophical question: is Víctor Nubla a post-punk pre-socratic? By Hrönir, what a question!”

ATTENTION: Due to the security measures to prevent the spread of Covid-19, the seats in this event will be limited. If you want to come please make your reservation sending an email to entrades@gracia-territori.com.

Concerning the following activities, that will be held one Saturday each month, we’ll inform of them through the accustomed channels as they draw close.