Tag Archives: Encontres en l’espai-temps

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: O.D.I. & CARLOTA RIBS

3 May

[CAT] El cinquè Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 5 de maig, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). En aquesta ocasió, el dúo experimental O.D.I., que vindrà gràcies a una col·laboració amb Hamfuggi Records, es trobarà amb la creadora multidisciplinar Carlota Ribs. Una sessió que, com és habitual, comptarà amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) manté, des de 1999, una lluita activa en la música experimental vinculada al fenomen poètic i visual. Entén el soroll com a “arma musical” i “mètode d’expressió complexa” que, sense cap ortodòxia, esdevé munició: “interacció amb l’entorn, improvisació, fricció, impacte, reflexió i denúncia”. Amb un caràcter multudisciplinari, els seus membres duen a terme paral.lelament una labor editorial amb múltiples nodes on col.laboren amb músics, poetes, performers, ballarins, cineastes i artistes plàstics.

Carlota Ribs és el pseudònim de Carlota Fuentevilla (Cantàbria, 1988), una creadora multidisciplinar que s’acostuma a moure entre el dibuix i les arts gràfiques, la creació tèxtil, la investigació artística i antropològica i també el disseny editorial, a través de Culebra Ediciones.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El quinto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 5 de mayo, a las 20h enla sede de GTS (Igualada 10). En esta ocasión, el dúo experimental O.D.I., que vendrá gracias a una colaboración con Hamfuggi Records, se encontrará con la creadora multidisciplinar Carlota Ribs. Una sesión que, como es habitual, contará con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) mantiene, desde 1999, una lucha activa en la música experimental vinculada al fenómeno poético y visual. Entiende el ruido como “arma musical” y “método de expresión compleja” que, sin ninguna ortodoxia, deviene munición: “interacción con el entorno, improvisación, fricción, impacto, reflexión y denuncia”. Con un carácter multudisciplinar, sus miembros llevan a cabo paralelamente una labor editorial con múltiples nodos donde colaboran con músicos, poetas, performers, bailarines, cineastas y artistas plásticos.

Carlota Ribs és el pseudónimo de Carlota Fuentevilla (Cantabria, 1988), una creadora multidisciplinar que suele moverse entre el dibujo y las artes gráficas, la creación textil, la investigación artística y antropológica i también el diseño editorial, a través de Culebra Ediciones.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The fifth Encounter in Spacetime will be on Thursday, May5, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). On this occasion, experimental duo O.D.I., that will come thanks to a collaboration with Hamfuggi Records, will meet multidisciplinary creator Carlota Ribs. An action that will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

Orquestacions Dissonants Internes (O.D.I.) has been waging an active fight in experimental music since 1999, very linked to the poetic and visual phenomenon. It understands noise as a  “musical weapon” and a  “complex expression method” that, devoid of orthodoxy, becomes ammunition: “interaction with the environment, improvisation, friction, impact, reflection and denounciation”. With a multidisciplinary approach, its members also carry an editorial duty, with multiple connections with musicians, poets, performers, dancers, filmmakers and plastic artists.

Carlota Ribs is the nickname of Carlota Fuentevilla (Cantàbria, 1988), a multidisciplinary creator that usually shifts between drawing and graphic arts, clothing creation, artistic and anthropological and also editorial design, through Culebra Ediciones.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.

ALBUM RELEASE: EMOTIONAL PUSSY & KASTRATA – IMPROVISATION AT ‘ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS’

24 Apr

[CAT] Us vau perdre l’Encontre en l’Espai-Temps amb Emotional Pussy i Kastrata? Vau venir i voleu recuperar-lo? Nekro.Ruido.Rekords, la discogràfica d’AN.AX (Kastrata) ha publicat l’enregistrament de la sessió. Escolteu-lo!


[CAST] ¿Os perdisteis el Encuentro en el Espacio Tiempo con Emotional Pussy y Kastrata? ¿Vinisteis y lo quereis recuperar? i voleu recuperar-lo? Nekro.Ruido.Rekords, la discográfica de AN.AX (Kastrata) ha publicat la grabación. ¡Escuchadlo!


[ENG] Did you miss the Encounter in Spacetime with Emotional Pussy and Kastrata? You came and you want to listen to it again? Nekro.Ruido.Rekords, AN.AX’s (Kastrata) label has released the session’s recording. Check it out!

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCOUNTERS IN SPACETIME: BEA & HELENA GASCÓN

19 Apr

[CAT] El quart Encontre en l’Espai-Temps d’enguany serà el dijous 21 d’abril, a les 20h, a la seu de GTS (Igualada 10). La saxofonista BEA i la pianista Helena Gascón combinaran el seu talent en una sessió d’improvisació que comptarà, com a la resta d’Encontres d’enguany, amb la presència d’un vi del celler Jean Leon.

BEA (Florència, 1996) és una artista que explora les identitatsa través de la música. Saxofonista de formació clàssica i moderna, ha estat part de diverses bandes i col·lectius artístics a Itàlia. Ara treballa amb l’EWI, en una cerca de l’experimentació des de l’electrònica, explorant els punts de fuga entre gèneres per trobar la llibertat. 

Helena Gascón (Ávila, 1995) és pianista clàssica de formació i artista immersa en una recerca interdisciplinar. Darrerament, s’ha anat obrint cada vegada més a l’experimentació sonora, centrant-se en un viatge d’exploració de la dimensió afectiva de la música.

Com sempre, l’acte es financia amb el sistema de taquilla inversa. En venir al primer EET de la temporada, s’us inscriurà a la llista de socis, amb un pagament simbòlic d’1€ que us permetrà venir a totes les sessions.


[CAST] El cuarto Encuentro en el Espacio-Tiempo de este año será el jueves, 21 de abril, a las 20h enla sede de GTS (Igualada 10). La saxofonista BEA i la pianista Helena Gascóncombinarán su talento en una sesión de improvisación que contará, como en los demás Encuentros de este año, con la presencia de un vino de la bodega Jean Leon.

BEA (Florencia, 1996) es una artista que explora las identidades a través de la música. Saxofonista de formación clásica u moderna, ha sido parte de varias bandas y colectivos artísticos en Italia. Ahora trabaja con el EWI, en una búsqueda de la experimentación desde la electrónica, explorando los puntos de fuga entre géneros para encontrar la libertad. 

Helena Gascón (Ávila, 1995) es pianista clásica de formación y artista inmersa en una búsqueda interdisciplinar. Últimamente, se ha ido abriendo cada vez más a la experimentación sonora, centrándose en un viaje de exploración de la dimensión afectiva de la música.

Como siempre, el evento se financia con el sistema de taquilla inversa. Al venir al primer EET de la temporada se os inscribirá en la lista de socios, con un pago simbólico de 1€, que os permitirá asistir a todas las sesiones.


[ENG] The fourth Encounter in Spacetime will be on Thursday, April21, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10). Saxophonist BEA and pianist Helena Gascón will combine their talent in an improvisation sassion that will be accompanied by one of Jean Leon’s wines.

BEA (Florència, 1996) is an artist who explores identities through music. Saxophonist with a classical and modern training, she’s been part of several bands and art collectives in Italy. Now she works with EWI, in a search for experimentation from electronics, exploring the vanishing points between genres in order to find her freedom.

Helena Gascón (Ávila, 1995) is a classic pianist by training and an artist in the midsts of an interdisciplinary research. Lately she has been opening to sound experimentation, focusing on an exploration quest for the afective dimension of music.

As always, the event has a pay-as-you-wish system. The first time you come at an EST this season, you’ll be registered at our member’s list. With a 1€ symbolic payment, you’ll be able to assist to all the concerts.