Tag Archives: Encontres en l’espai-temps

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN SPACETIME: OPAACO & PUNTALABERINTO

20 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2021 tornen aquest dijous 22 d’abril a les 20h la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicília 321) amb la trobada entre els visuals d’opaaco i el drone de Puntalaberinto.

El primer és un investigador de l’error, la forma d’evolucionar del qual passa per fases constants d’organització compulsiva de males idees juntament amb les bones però mal executades. Al seu voltant s’hi poden trobar microscopis, lupes, equips de fabricació pròpia i càmeres antigues, on els collages híbrids de glitch es materialitzen en coses visibles.
Puntalaberinto, per la seva banda, deu més d’una dècada submergida en l’univers sonor dels sintetitzadors modulars i la construcció d’instruments DIY. Els seus directes es llencen a les profunditats, mirant de dur l’experiència sonora a una instància física i meditativa. Una esquerda de naturalesa estranya que s’allunya de les narratives convencionals.

Com sempre, a causa de la pandèmia l’aforament és limitat i cal reservar seients a entrades@gracia-territori.com.


[CAST]

Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2021 vuelven este jueves 22 de abril a las 20h en la Sala Polivalent de La Sedeta (Sicilia 321) con los visuales de opaaco y el drone de Puntalaberinto.

El primer és un investigador del error la forma de evolucionar del qual pasa por fases constantes de organización compulsiva de malas ideas junto con las buenas pero mal ejecutadas. A su alrededor se pueden encontrar microscopios, lupas, equipo de fabricación propia y cámaras antiguas, donde collages híbridos de glitch se materializan en algo visible.

Puntalaberinto, por su lado, lleva más de una década sumergida en el universo sonoro de los sintetizadores modulares y la construcción de instrumentos DIY. Sus directos se arrojan a las profundidades, tratando de llevar la experiencia sonora a una instancia física y meditativa. Una grieta de extraña naturaleza que se aleja de las narrativas convencionales.

Como siempre, a causa de la pandemia el aforo es limitado y hay que reservar asientos en entrades@gracia-territori.com.


[ENG]

2021’s Encounters in Spacetime return this Thursday, April 22, at 20h at La Sedeta’s Sala Polivalent (Sicilia 321) with opaaco‘s visuals and Puntalaberinto’s drone.

The first one is an investigator of the mistake whose way of evolving goes through constant phases of compulsive organization of bad ideas along with good albeit badly executed ones. Around him one can find microscopes, magnifying glasses, self-built gear and old cameras, where glitch’s hybrid collages turn into something visible.

Puntalaberinto, on the other hand, has been into the modular synthesizers and DIY instrument-building for more than a decade. Her performances throw themselves into the depths, trying to take the sound experience to a physical and meditative area. A strange crack that moves away from conventional narratives.

As always, due to the pandemic the attendance is limited and seats have to be reserved in advance by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN THE SPACETIME: RAFAEL ZARAGOZA I FANG SU

6 Apr

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps d’enguany continuen la seva tercera acció, la trobada entre el guitarrista Rafael Zaragoza, un músic amb una llarga trajectòria, i la jove artista Fang Su, intèrpret de música tradicional xinesa. Zaragoza, en actiu des de fa més de cinquanta anys, ha participat en una llista llarguíssima de bandes, projectes i artistes d’entre els quals en podríem destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… a més dels seus treballs per a televisió, ràdio, teatre i cinema. Su Fang, per la seva banda, ha tocat en un gran número de clubs de música i actes benèfics a la Xina, duent l’estètica d’aquest art antic a l’extrem. Actualment viu a Barcelona, on mira de connectar l’art oriental amb altres propostes mitjançant la col·laboració amb músics locals. Com és habitual aquest 2021, l’Encontre tindrà lloc aquest dijous, dia 8 d’abril, a les 20h a la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Per assistir-hi, a causa de les limitacions d’aforament, cal reservar entrada anticipadament enviant un correu electrònic a entrades@gracia-territori.com. Com sempre, l’Encontre es financia per taquilla inversa.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de este año continúan con su tercera acción, la sesión que nos ofrecerán el guitarrista Rafael Zaragoza, un músico con una larga trayectoria, y la joven artista Fang Su, intérprete de música tradicional china. Zaragoza, en activo des de hace más de cincuenta años, ha participado en una lista larguísima de bandas, proyectos y artistas entre los que podríamos destacar Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el colectivo de improvisación LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… además de sus trabajos para televisión, radio, teatro y cine. Su Fang, por su lado, ha tocado en un gran número de clubs de música y actos benéficos en la China, llevando la estética de esta antiguo arte al extremo. Actualmente vive en Barcelona, donde intenta conectar el arte oriengal con otras propuestas a través de la colaboración con músicos locales. Como es habitual este 2021, el Encuentro tendrá lugar este jueves, día 8 de abril, a las 20h en la Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). Para asistir, a causa de las limitaciones de aforo, hay que reservar entrada anticipadamente enviando un correo electrónico a entrades@gracia-territori.com. Como siempre, el Encuentro se financia con taquilla inversa.


[ENG] This years’ Encounters in the Spacetime continue with its third action, the meeting between guitarist Rafael Zaragoza, a musician with a long career, and young artist Fang Su, interpreter of Chinese traditional music. Zaragoza, active for more than fifty years, has worked in or with a long list of bands, projects and artists among which we could name Slo-Blo, Secta Sónica, Orquestra Platería, el col·lectiu d’improvisació LIMB, Orquestra Mirasol, Gato Pérez, Naïf… in addition to his works for TV, radio, theatre and cinema. Su Fang, on her side, has played in a number of music clubs and benefic events in Chine, bringing this ancient art’s aesthetics to the extreme. Nowadays she lives in Barcelona, where she tries to connect Eastern art with other movements by collaborating with local musicians. As per usual this 2021, the Encounter will be held this Thursday, April 8, at 20h in the Sala Polivalent dels Locals d’Assaig de La Sedeta (C/ Sicília 321). To attend, due to the capacity limitations, reserving your seat by sending an e-mail to entrades@gracia-territori.com is mandatory. Donations at the end of the action.

ENCONTRES EN L’ESPAI-TEMPS / ENCUENTROS EN EL ESPACIO-TIEMPO / ENCOUNTERS IN THE SPACETIME: DUET DE VIDRES – VÍCTOR BONET I ALBERT GIMÉNEZ

11 Mar

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps continuen amb la segona sessió, que tindrà lloc el proper dijous, 18 de març, a les 20h a la Sala Polivalent de l’edifici annex de Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília 321). Duet de vidres està format per Albert Giménez (guitarra electroespanyola) i Víctor Bonet (clarinets). Nascut el gener de 2021 del record potent de Víctor Nubla, parteix de zero en cada tema i busca el so del trencadís, de l’aire del matí i de la finor del vidre esmerilat. Cada improvisació infanta una peça fràgil i desaparellada d’un incert trencaclosques, amb sonoritats evocadores del jazz i la música contemporània. 

Des de principis de la dècada dels setanta, Giménez va militar en alguns dels grups més importants de l’escena underground de Barcelona, com ara Suck Electrònic EnciclopèdicMacromassa o Neuronium, entre molts altres. A partir de 1979 va compaginar aquesta faceta amb la d’improvisador amb la guitarra clàssica, fent nombrosos concerts per tot el continent europeu. El 1995 va tornar a la guitarra elèctrica per seguir investigant noves fronteres electròniques mentre continua amb la seva tasca d’improvisador acústic.

Bonet, clarinetista tastaolletes, ha tocat en formacions d’estils tan diversos com la música clàssica, el funk o el free. Ha estat membre de Palomino ShakersDaniel Sáez i Fabricants i Lubianka, entre d’altres, i ha estat músic acompanyant de la poeta Núria Martínez-Vernis en els seus recitals. Actualment és membre del grup de musica contemporània i rock in opposition Canvis Vells i també té el seu projecte en solitari, The Long Red Radish, consistent a enregistrar una peça d’un minut cada dos o tres anys. Com als EET de l’OFF LEM, cal reservar seients enviant un correu a entrades@gracia-territori.com


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo continuan con la segunda sesión, que tendrá lugar el próximo jueves, 18 de marzo, a as 20h en la Sala Polivalent del edificio anexo del Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília 321). Duet de vidres está formado por Albert Giménez (guitarra electro-española) i Víctor Bonet (clarinetes). Nacido en enero de 2021 del potente recuerdo de Víctor Nubla, parte de cero en cada tema y busca el sonido del trencadís, del aire de la mañana y de la finura del cristal esmerilado. Cada improvisación infanta una pieza frágil y desaparejada de un rompecabezas incierto, con sonoridades evocadoras del jazz y la música contemporánea.

Des de principios de los años setenta, Giménez militó en algunos de los grupos más importantes de la escena underground de Barcelona, como Suck Electrònic EnciclopèdicMacromassa o Neuronium, entre muchos otros. A partir de 1979 compaginó esta faceta con la de improvisador con guitarra clásica, haciendo numerosos conciertos por todo el continente europeo. En 1995 volvió a la guitarra eléctrica para seguir investigando nuevas fronteras electrónicas mientras continúa con su tarea como improvisador acústico.

Bonet, clarinetista catacaldos, ha tocado en formaciones de estilos tan distintos como la música clásica, el funk o el free. Ha sido miembro de Palomino ShakersDaniel Sáez i Fabricants y Lubianka, entre otros, y ha sido músico acompañante de la poeta Núria Martínez-Vernis en sus recitales. Actualmente es miembro el grupo de música contemporánea y rock in opposition Canvis Vells y también tiene su proyecto en solitario, The Long Red Radish, consistente en grabr una pieza de un minuto cada dos o tres años. Como en los EET del OFF LEM, hay que reservar asientos mandando un mail a entrades@gracia-territori.com


[ENG] The Encounters in the Spacetime continue with their second session, that will take place on Thursday, March 18, at 20h in the Sala Polivalent at Centre Cívic La Sedeta (C/Sicília 321). Duet de vidres are Albert Giménez (electro-Spanish guitar) anb Víctor Bonet (clarinets). Born in January 2021 from Víctor Nubla‘s powerful memory, it starts from scratch on each piece and seeks the sounds of trencadís, the morning air and the softness of frosted glass. Each improvisation gives birth to a fragile, unpaired piece of an uncertain puzzle, with sounds that evoke both jazz and contemporary music.

Since the beginning of the 1970s, Giménez was part of some of Barcelona underground scene’s most important bands, such as Suck Electrònic EnciclopèdicMacromassa or Neuronium, among many others. From 1979 on he combined this work with improvisation with classic guitar, doing many concerts all over Europe. In 1995 he went back to the electric guitar to keep on his research on new electronic frontiers while persevering in his task as acoustic improvisator.

Bonet, fickle clarinetist, he has played in groups of styles as different as classical music, funk or free are. He’s been a member of Palomino ShakersDaniel Sáez i Fabricants and Lubianka, among others, and has been poet Núria Martínez-Vernis‘ accompanying musician on her readings. Nowadays he’s part of the contemporary music and rock in opposition band Canvis Vells and has also a solo project, The Long Red Radish, consisting in recording a one-minute piece every two or three years. As with OFF LEM’s EST, seats have to be reserved by sending an e-mail at entrades@gracia-territori.com