Archive | LEM 2023 RSS feed for this section

EET 6: MARINA BARSY JANER x ISIL SOL VIL + POLAR BEAR IN HELL

6 Jun

[CAT] Sisè Encontre en l’Espai-Temps de 2023! Aquest dijous 8 de juny, a les 20h a la seu de GTS (Igualada 10), hi haurà una trobada que promet ser memorable: la dels performers Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil i Polar Bear in Hell, el nou projecte d’Annika Francke!

Barsy i Sol són artistes, curadors, investigadors i pedagogs de la performance, arrelats en la filosofia i la poesia de l’amor subversiu i les cures extremes. Entenen l’art com un acte trangressor on es mesclen les psiques, els cossos, les sensorialitats i les afectivitats, desafiant les cronologies històriques imposades i destruint la dicotomia home/dona en actes de rebel·lió i subversió.

Francke, per la seva banda, és una bona coneguda de GTS i del LEM. Aquesta vegada, juntament amb Barsy i Sol, treballarà les possibilitats dels nous sintetitzadors que ha fabricat ella mateixa i que permeten generar músiques i sons a partir de la llum i l’ombra. Una investigació en directe amb instruments sorprenents que crearà un espectacle sonor i visual que es fusionarà, també, amb el moviment.


[CAST] ¡Sexto Encuentro en el Espacio-Tiempo de 2023! Este jueves 8 de junio, a las 20h en la sede de GTS (Igualada 10), tendremos una sesión que promete con los performers Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil y Polar Bear in Hell, el nuevo proyecto de Annika Francke!

Barsy i Sol son artistas, curadores, investigadores y pedagogos de la performance, enraizados en la filosofía y la poesía del amor subversivo y las curas extremas. Entienden el arte como un acto transgresor donde se mezclan las psiques, los cuerpos, las sensorialidades y las afectividades, desafiando las cronologías históricas impuestas y destruyendo la dicotomía hombre/mujer en actos de rebelión y subversión.

Francke, por su lado, es una buena conocida de GTS y del LEM. En esta ocasión, juntamente con Barsy y Sol, trabajará las posibilidades de los nuevos sintetizadores que ha fabricado ella misma y que permiten generar músicas y sonidos a partir de la luz y la sombra. Una investigación en directo con instrumentos sorprendentes que creará un espectáculo sonoro y visual que también se fusionará con el movimiento.


[ENG] Sixth Encounter in Spacetime of 2021! This Thursday, June 8, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10), we’ll have a promising crossover: that of performers Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil and Polar Bear in Hell, Annika Francke’s new project!

Barsy and Sol are performance artists, curators, researchers and teachers, deep-rooted in subversive love and extreme caring. They understand art as a transgressive act where psyches, bodies, sensorialities and afectivities mix, defying imposed historical chronologies and destroying the man/woman dichotomy in acts of rebellion and subversion.

Francke, on the other hand, is well-known at GTS and at LEM. This time, along with Barsy and Sol, she will work in the possibilities of her new self-made synthesizers that allow her to generate music and sounds from lights and shadows. A live research session with rare and surprising instruments that will create a sound and visual show that will also merge with movement.

EET 4: FRAU DIAMANDA I CLARA LAI

23 May

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2023 arriben a la cinquena sessió. Aquest dijous 25 de maig, a les 20h a la seu de GTS (Igualada 10), l’artista performativa travesti Frau Diamanda coincidirà amb la pianista Clara Lai.

Frau Diamanda és performer drag, infectora cultural, DJ i actriu, especialitzada en art transgènere i performance multimèdia i autora del llibre ‘Escenas Catalanas: Errancias antropológico-sexuales’.

Clara Lai, ben coneguda pel públic de GTS, treballa dins la música improvisada, experimental i contemporània. L’atreu l’exploració de l’efímer i les estructures i formes arquitectòniques que s’hi amaguen, a través de la improvisació i la composició.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2023 llegan a la quinta sesión. Este jueves 25 de mayo, a las 20h en la sede de GTS (Igualada 10), la artista performativa travesti Frau Diamanda coincidirá con la pianista Clara Lai.

Frau Diamanda es performer drag, infectora cultural, DJ y actriz, especializada en arte transgénero y performance multimedia y autora del libro ‘Escenas Catalanas: Errancias antropológico-sexuales’.

Clara Lai, bien conocida por el público de GTS, trabaja en la música improvisada, experimental y contemporánea. Le atrae la exploración de lo efímero y las estructuras y formas arquitectónicas que oculta, a través de la improvisación y la composición.


[ENG] 2023’s Encounters in Spacetime reach its fifth session. This Thursday, May 25, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10), transvestite performative artist Frau Diamanda will meet pianist Clara Lai.

Frau Diamanda is a drag performer, cultura infectorl, DJ and actress, especialised in transgender art and multimedia performance and author of the book ‘Escenas Catalanas: Errancias antropológico-sexuales’.

Clara Lai, well known by GTS’ audience, works in improvised, experimental and contemporary music. She’s attracted by exploring ephemerality and the structures and architectonic forms that hide beneath it, through improvisation and composition.

EET 4: CORPRÈS I MATÈRIA DISTORSIVA

9 May

[CAT] Els Encontres en l’Espai-Temps de 2023 continuen amb la quarta sessió. Aquest dijous 11 de maig, a les 20h a la seu de GTS (Igualada 10), els ‘errors sonors’ electrònics de corprès s’uniran a l’industrial i el sorollisme de matèria distorsiva.

corprès és la faceta electrònica de Joan Torné. Bateria i compositor i partícep de diversos projectes d’estils variats i amb una desena d’àlbums publicats, sota aquest pseudònim mostra el seu recorregut electrònic i dins la improvisació lliure, on fa servir sintetitzadors i ‘circuit bending’ per manifestar els seus estats-sentiments-idees més íntims.

matèria distorsiva és el projecte en solitari de Tina Valent, membre d’Avenc, Kephetsnem o Macromassa. Estudia l’art sonor i explora el subterrani amb tècniques d’improvisació estesa, ’spoken word’ i fonètica experimental, i entén la producció musical des del fet analògic i autoconstruït per generar soroll des d’una mirada al primitivisme i a la construcció poètica d’un ritual sonor.


[CAST] Los Encuentros en el Espacio-Tiempo de 2023 continúan con la cuarta sesión. Este jueves 11 de mayo, a las 20h en la sede de GTS (Igualada 10), los ‘errores electronicos’ de corprès se unirán al industrial y el ruidismo de matèria distorsiva.

corprès es la faceta electrónica de Joan Torné. Batería y compositor y partícipe de varios proyectos y estilos variados y con una decena de discos publicados, con este seudónimo muestra su recorrido electrónico y en la improvisación libre, usando sintetizadores y ‘circuit bending’ para manifestar sus estados-sentimientos-ideas más íntimos.

materia distorsiva es el proyecto en solitario de Tina Valent, miembro de Avenc, Kephetsnem o Macromassa. Estudia el arte sonoro y explora lo subterráneo con técnicas de improvisación extendida, ‘spoken word’ y fonética experimental, y entiende la producción musical des del hecho analógico y autoconstruido para generar ruido desde una mirada al primitivismo y a la construcción poética de un ritual sonoro.


[ENG] 2023’s Encounters in Spacetime continue with its fourth session. This Thursday, May 11, at 20h at GTS’ HQ (Igualada 10), corprès’ ‘electronic errors’ will meet with matèria distorsiva’s industrial and noise.

corprès is Joan Torné’s electronic project. Drummer, composer and member of many projects in different genres and with ten published albums, with this alias he shows his delvings in electronics and also in free improvisation, using synths and circuit bending to show his most intimate states-feelings-ideas.

matèria distorsiva is Tina Valent’s solo project. A member of Avenc, Khepetsnem or Macromassa, she studies sound art and expores the underground with extended improvisation techniques, spoken word and experimental phonetics, and understands musical production from the analogic and DIY concepts to generate noise from looking at primitivism and aiming to build a sonic ritual.